Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Hallinnointi

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin suorituspalkkiojärjestelmän lisäksi Technopolikselle on yhtiön hallituksen päättämiä konsernin johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattuja pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmiä.

Näiden kannustinjärjestelmien tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon korottamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla palkkiojärjestelmillä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020

Osakepalkkiojärjestelmässä 2018–2020 on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2018, 2019 ja 2020. Järjestelmän puitteissa avainhenkilöillä on mahdollisuus ansaita palkkioita, jotka vastaavat yhteensä enintään 900.000 osakkeen arvoa, sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Osakepalkkiojärjestelmän palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen huhtikuun loppuun mennessä vuosina 2019, 2020 ja 2021. Maksettava palkkio koostuu yhtiön osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen. Niissä maissa, joissa yhtiöllä on velvollisuus pidättää palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja, yhtiö pidättää ja maksaa nämä verot palkkion rahaosuudesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerinä on 100 prosenttisesti EPRA (European Public Real Estate Association) ohjeiden mukaan laskettu osakekohtaisen nettovarallisuuden kasvu.

Hallitus tekee vuosittain päätökset kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvista avainhenkilöistä, ansaintakriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista sekä annettavien osakkeiden maksimimäärästä. Kunkin ansaintajakson päätyttyä hallitus vahvistaa ansaintakriteerien toteuman ja tämän perusteella annettavien osakkeiden määrän. Hallitus vahvistaa annettavien osakkeiden määrän vuosittain ansainjakson päättymistä seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

Osakepalkkiojärjestelmään liittyvä luovutusrajoitus on voimassa sitouttamisjakson ajan, joka alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2018 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2021, ansaintajaksolta 2019 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2022 ja ansaintajaksolta 2020 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2023.

Mikäli konserniyhtiö tai avainhenkilö irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisopimuksen sitouttamisjakson aikana, avainhenkilön on palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta viipymättä yhtiölle. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että avainhenkilö saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit tai osan niistä.

Mikäli avainhenkilö vastaanottaa osakepalkkiojärjestelmään perustuvan palkkion, joka jälkikäteen osoittautuu tulleen virheellisesti maksetuksi avainhenkilöstä johtuvasta syystä, hallituksella on oikeus jälkikäteen muuttaa palkkion määrää ja periä palkkiota takaisin tältä osin kyseisen avainhenkilön osalta.

Osakepalkkiojärjestelmän 2018–2020 ehdot.

Osakepalkkiojärjestelmä 2016–2020

Osakepalkkiojärjestelmässä 2016–2020 on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020. Yhtiön hallitus on päättänyt korvata ohjelman viimeisen ansaintajakson 2018–2020 uuden osakepalkkiojärjestelmän 2018–2020 perusteella alkaneella ansaintajaksolla 2018. Näin ollen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2020 perusteella ansaintajaksolta 2018–2020 ei tulla maksamaan palkkioita. Järjestelmän puitteissa avainhenkilöillä on mahdollisuus ansaita yhteensä enintään 597.532 osaketta (alkuperäinen enimmäismäärä yhteensä enintään 520.000 osaketta). Enimmäismäärä perustuu yhtiön hallituksen hyväksymään tarkistukseen koskien yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien enimmäispalkkioiden määrää, jolla huomioidaan ja eliminoidaan Technopoliksen vuonna 2016 toteuttamasta merkintäetuoikeusannista aiheutuva laimentuminen osakepalkkiojärjestelmään.

Osakepalkkiojärjestelmän palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun loppuun mennessä vuosina 2019 ja 2020. Rahaosuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Rahaosuus vastaa enintään kaikkien annettavien osakkeiden kirjaamishetken arvoa.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit on määritelty henkilöryhmittäin. Ansaintakriteereinä toimitusjohtajan, johtoryhmän muiden jäsenten sekä nimettyjen konsernitoiminnoissa työskentelevien henkilöiden osalta ovat 50 prosenttisesti osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return) osakekurssin kehityksellä mitattuna ja 50 prosenttisesti EPRA (European Public Real Estate Association) ohjeiden mukaan laskettu yhtiön operatiivinen tulos. Liiketoimintayksiköissä työskentelevien henkilöiden osalta ansaintakriteereinä ovat 30 prosenttisesti osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return) osakekurssin kehityksellä mitattuna, 35 prosenttisesti yksikkökohtaisen käyttökatteen kasvu ja 35 prosenttisesti yksikkökohtaisen taloudellisen vuokrausasteen kasvu.

Hallitus on vuosittain päättänyt kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvista avainhenkilöistä, ansaintakriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista sekä annettavien osakkeiden maksimimäärästä. Kunkin ansaintajakson päätyttyä hallitus vahvistaa ansaintakriteerien toteuman ja tämän perusteella annettavien osakkeiden määrän. Hallitus vahvistaa annettavien osakkeiden määrän vuosittain ansainjakson päättymistä seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

Osakepalkkiojärjestelmään liittyvä luovutusrajoitus on voimassa sitouttamisjakson ajan, joka alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2016–2018 ansaittujen osakkeiden osalta 31.5.2020 ja ansaintajaksolta 2017–2019 ansaittujen osakkeiden osalta 31.5.2021.

Mikäli konserniyhtiö tai avainhenkilö irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisopimuksen sitouttamisjakson aikana, avainhenkilön on palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta viipymättä yhtiölle. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että avainhenkilö saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit tai osan niistä.

Mikäli avainhenkilö vastaanottaa osakepalkkiojärjestelmään perustuvan palkkion, joka jälkikäteen osoittautuu tulleen virheellisesti maksetuksi avainhenkilöstä johtuvasta syystä, hallituksella on oikeus jälkikäteen muuttaa palkkion määrää ja periä palkkiota takaisin tältä osin kyseisen avainhenkilön osalta.

Osakepalkkiojärjestelmän 2016–2020 ehdot.

Osakepalkkiojärjestelmä 2013–2017

Osakepalkkiojärjestelmässä 2013–2017 oli kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2013–2015, 2014–2016 ja 2015–2017.

Osakepalkkiojärjestelmän palkkio maksettiin osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen vuosina 2016, 2017 ja 2018. Rahaosuudella haluttiin kattaa avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Rahaosuus vastasi enintään kaikkien annettavien osakkeiden kirjaamishetken arvoa.

Osakepalkkiojärjestelmään liittyvä luovutusrajoitus on voimassa sitouttamisjakson ajan, joka alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2015–2017 ansaittujen osakkeiden osalta 30.4.2019. Ansaintajaksolta 2013–2015 ansaittujen osakkeiden osalta sitouttamisjakso päättyi 30.4.2017 ja ansaintajaksolta 2014–2016 ansaittujen osakkeiden osalta 30.4.2018.

Mikäli konserniyhtiö tai avainhenkilö irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisopimuksen sitouttamisjakson aikana, avainhenkilön on palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta viipymättä yhtiölle. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että avainhenkilö saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit tai osan niistä.

Mikäli avainhenkilö vastaanottaa osakepalkkiojärjestelmään perustuvan palkkion, joka jälkikäteen osoittautuu tulleen virheellisesti maksetuksi avainhenkilöstä johtuvasta syystä, hallituksella on oikeus jälkikäteen muuttaa palkkion määrää ja periä palkkiota takaisin tältä osin kyseisen avainhenkilön osalta.

Osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ehdot.

Hallituksen antama suositus osakeomistuksesta

Yhtiön hallitus on antanut suosituksen, jonka mukaan kaikkien niiden avainhenkilöiden, jotka kuuluvat osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piiriin, tulisi työ- tai toimisuhteensa aikana omistaa vähintään 50 % bruttovuosipalkkansa ja toimitusjohtajan 100 % bruttovuosipalkkansa arvosta Technopolis Oyj:n osakkeita.

Viimeksi päivitetty 9.7.2018