GDPR FAQ

Mitä tarkoitusta varten keräämme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on Technopoliksen ja sen asiakkaan tai yhteistyökumppanin väliseen sopimukseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien täytäntöön paneminen sekä sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, ja/tai Technopoliksen oikeutettujen etujen toteuttaminen.

Keräämme henkilötietojasi asiakassuhteiden hoitamiseksi, ylläpitämiseksi, kehittämiseksi, analysoimiseksi, ja tilastoimiseksi sekä asiakasviestintää, tapahtumien järjestämistä, asiakaskokemusmittauksien tekemistä, asiakkaan käyttäjien tunnistamista, käyttäjänhallinta ja virhetilanteiden selvitystä sähköisissä palveluissa sekä yhteistyökumppanisuhteiden hoitamista varten. Lisäksi henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, verkkomainonnan kohdentamiseen ja profilointiin, tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen ja suunnittelemiseen.

Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä tietolähteistä henkilötietosi kerätään?

Keräämme edellä selostettuihin tarkoituksiin mm. seuraavia tietoja: nimi, yritys ja asema yrityksessä, asiointikieli, yhteydenpitoon, markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, sähköisten palveluiden käyttöön liittyvät tiedot sekä suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot. Yksityiskohtaisemmat tiedot kerättävistä henkilötiedoista löydät tietosuojaselosteesta.

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse, verkossa, tapaamisissa sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana.  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten väestörekisteristä, muilta viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Siirretäänkö tai luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

Emme säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, mutta henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Technopolis-konserniin kuuluville tytär- ja osakkuusyhtiöille, jotka on lueteltu tietosuojaselosteessa.

Käytämme ulkoisia alihankkijoita, esimerkiksi markkinointi- ja viestintätoimistoja, tapahtumanjärjestäjiä, tietojärjestelmätoimittajia sekä kiinteistö- ja toimitilapalveluita tarjoavia yhteistyökumppaneita. Teemme alihankkijoidemme kanssa tietojenkäsittelysopimuksen ja alihankkijamme sitoutuvat rekisteröityjen henkilötietojen suojaamiseen tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Vastaamme alihankkijoidemme toimista kuin omistamme. Voimme lisäksi luovuttaa rekisteröityjen yhteystietoja liiketoimintamme harjoittamisessa käyttämillemme alihankkijoille palveluiden markkinoimiseksi.

Missä henkilötietojasi käsitellään?

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti EU- ja ETA-alueella.

Osaa tämän asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin henkilötiedoista käsitellään EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, jolloin huolehdimme siitä, että alihankkijamme kuuluu Privacy Shield -suojajärjestelmän tai muun vastaavan järjestelyn piiriin (esim. EU:n komission mallisopimuslausekkeet).

Miten käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi voivat käsitellä vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään ja tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen aikana ja kuusi (6) kuukautta sen päättymisen jälkeen. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin aina oikeus säilyttää henkilötiedot tai muutoin käsitellä niitä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tilanteissa edellä mainitun säilytysajan jälkeen (kuten kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat). Päättäjien henkilötietoja säilytetään suoramarkkinointitarkoituksia varten pysyvästi lain sallimissa puitteissa.

Arvioimme henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisena henkilökohtaisesti Technopoliksen aulapalveluun tai kirjallisesti osoitteeseen privacy@technopolis.fi.

Sinulla on oikeus kieltää käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin liittyvää profilointia varten. Voit antaa tällaisen kiellon milloin tahansa osoitteeseen privacy@technopolis.fi tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä privacy@technopolis.fi

Tutustu tietosuojaselosteeseemme sekä käyttöehtoihimme.