Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS OYJ          OSAVUOSIKATSAUS        11.8.2011 klo 13.00

 

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2011

 

Pääkohdat kaudelta 1-6/2011 verrattuna vuoden 2010 vastaavaan

– liikevaihto nousi 45,0 milj. euroon ( 39,2 milj. euroa)
– käyttökate nousi 22,4 milj. euroon (20,6 milj. euroa)
– liikevoitto nousi  37,0 milj. euroon (20,9 milj. euroa)
sisältäen 15,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousua
– rahoituseriin sisältyy 1,7 milj.euroa realisoitumattomia tuottoja koronvaihtosopimuksista
– tulos ennen veroja oli 33,2 milj. euroa (15,8 milj. euroa)
– taloudellinen vuokrausaste oli 93,6 % (92,8 %)
– konsernin omavaraisuusaste oli  36,3 % (38,0 %)
– tulos/osake laimentamaton nousi 0,39 euroon (0,17) ja laimennettu 0,39 euroon (0,17 euroa)
– Konsernin arvioi sekä liikevaihdon että käyttökatteen kasvavan 11 – 13 prosenttia. Aiempi arvio oli 9-11 prosenttia.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

”Technopoliksen taloudellinen vuokrausaste on noussut Suomessa ja Tallinnassa 95,3 prosenttiin (94,5 prosenttia 31.3.2011). Pietarin toimitilamarkkina elpyy edelleen ja osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä solmittujen vuokrasopimusten mukaan Pulkovon vuokrausaste nousee kuluvan vuoden loppuun mennessä 98,8 prosenttiin.

Vertailukelpoisten kohteiden vuokratuotot nousivat 3,5 % pääosin vertailuvuotta korkeammasta vuokrausasteesta ja indeksikorotuksista johtuen. Technopoliksen käyttökate on parantunut entisestään verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon ja tämän vuoden ensimmäiseen kvartaaliin. Pääsyinä ovat korkea vuokrausaste sekä suhteellisen korkea inflaatio. Trendi jatkunee loppuvuonna 2011.

Technopolis Ülemisten operatiivinen toiminta on kehittynyt suotuisasti. Vuokrausaste on hyvällä tasolla ja Viron toimitilamarkkinoiden elpymisen ansiosta vuokra- ja palvelutuotot sekä käyttökate ovat nousussa. Technopolis Ülemisten ensimmäisestä kasvuhankkeesta on tehty investointipäätös ja rakennuslupahakemus on jätetty.

Oulussa merkittävän asiakkaan, Nokia Oyj:n, liiketoiminnan muutokset eivät vaikuta vuoden 2011 tulosennusteeseen. Alkuvuodesta Oulussa ja Tampereella on syntynyt uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä, jotka ovat vuokranneet yhteensä noin 5.500 neliötä. Tämän hetken tietojen perusteella uskomme, että mobiilitoimialan murroksen mahdolliset vaikutukset jäävät suhteellisen pieniksi.”

Toimintaympäristö Suomessa, Pietarissa ja Tallinnassa

Ennusteet Suomen talouskasvusta vuonna 2011 vaihtelevat 3,0 – 4,0 %:n välillä ja inflaatiosta 2,7 – 3,5 %:n välillä. Vaikka Suomen talousnäkymät ovat positiiviset ja euroalueen talouskasvu lukuun ottamatta rahoituskriisiin ajautuneita maita on jatkunut alkuvuoden odotetusti, uhkakuvat euroalueen taloustilanteen osalta ovat selvästi kasvaneet vuodenvaihteeseen verrattuna. (Lähde: ETLA)

Alkuvuonna 2011 tilanne toimitilamarkkinoilla on ollut vakaa. Suomessa pääkaupunkiseudulla toimistotilojen vajaakäyttöasteet ovat kesäkuun ennakkotietojen perusteella laskusuunnassa ja moderneilla toimistotiloilla on kysyntää. Kasvukeskusten tilanne toimistovuokramarkkinoilla vaihtelee kaupungeittain.  Oulussa toimistotilojen vajaakäyttöaste on laskenut hieman vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kysyntää on erityisesti keskustan toimistoista. Reuna-alueiden toimistoissa on havaittavissa hintajoustoa. (Lähde: Catella)

Pietarin toimistomarkkinoiden vajaakäyttöaste on laskenut toisen kvartaalin lopussa 12,5 %:n tasolle. Ruplamääräinen vuokrataso on noussut hienoisesti, mutta ruplan vahvistumisen myötä noussut dollareissa huomattavasti. Kysynnän ja tarjonnan odotetaan tasapainottuvan vähittäin vuoden 2012 loppuun mennessä. (Lähde: Jones Lang LaSalle)

Hyvillä paikoilla sijaitsevien, hyvien liikenneyhteyksien piirissä olevien, korkealaatuisten ja korkealla käyttöasteella olevien kohteiden tuottovaatimusten odotetaan alenevan Pietarin Pulkovon alueella 10,0 – 10,5 %:iin vuoden 2012 alkuun mennessä. (Lähde: Jones Lang LaSalle)

Tallinnan toimistomarkkinoilla A- ja B-luokan tilojen vajaakäyttöasteet ovat olleet laskusuunnassa vuoden 2011 alkupuoliskolla. Vilkkain kysyntä painottuu keskustakohteisiin. (Lähde: Jones Lang LaSalle) A-luokan toimistotilojen vajaakäyttöaste oli 8,8 % kesäkuussa 2011. (Lähde: Colliers)

Liiketoiminta

Technopolis-konsernilla on kolme maantieteellisiin yksiköihin pohjautuvaa toimintasegmenttiä: Suomi, Venäjä ja Viro.

Vuoden 2011 toisella kvartaalilla innovaatioympäristöjen kysyntä on säilynyt hyvänä Technopoliksen toiminta-alueilla. Suomen ja Tallinnan taloudellinen vuokrausaste nousi 95,3 %:iin, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin ensimmäisellä kvartaalilla. Konsernin taloudellinen vuokrausaste, johon sisältyy ensimmäistä kertaa Technopolis Pulkovo Pietarissa, oli 93,6 % (92,8 % 30.6.2010). Koko konsernin taloudelliset vuokrausasteet eivät ole vertailukelpoisia, sillä Viron tytäryhtiön sopimuskanta on sisältynyt konsernin taloudelliseen vuokrausasteeseen 31.12.2010 alkaen ja Pietarin tytäryhtiön sopimuskanta 30.6.2011 alkaen.

Katsauskauden aikana kilpailutilanne Suomen kasvukeskuksissa on säilynyt vakaana. Yhtiön vuokrausasteet ovat edelleen toimistovuokramarkkinan keskimääräisiä vuokrausasteita korkeammat kaikissa kasvukeskuksissa. Toisella kvartaalilla taloudelliset vuokrausasteet ovat nousseet Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Oulussa merkittävän asiakkaan, Nokia Oyj:n, osuus yhtiön liikevaihdosta laskee kuudesta prosentista alle neljän prosentin vuoden loppuun mennessä. Technopolis on alkuvuodesta solminut uusia vuokra- ja palvelusopimuksia 5.500 neliön osalta Oulussa ja Tampereella mm. mobiilipalveluihin ja sähköiseen myyntiin keskittyvien yritysten kanssa.

Kuopiossa Technopolis ja Savonia-ammattikorkeakoulu etenivät merkittävään esisopimukseen, jonka mukaan Savonian toiminnot siirtyvät vaiheittain Technopoliksen tiloihin. Esisopimukseen liittyen allekirjoitettiin ensimmäinen vuokrasopimus 13.4.2011. Savonia-ammattikorkeakoulu vuokrasi 30.6.2011 alkaen noin 2.000 neliömetriä tiloja Technopolikselta 25 vuoden sopimuksella. Toimitilojen lisäksi sopimukseen sisältyy laajasti palveluita.

Tallinnan liikevaihto ja käyttökate olivat odotetulla tasolla ja taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvällä tasolla huolimatta toimistomarkkinoiden korkeasta vajaakäyttöasteesta, joka oli 12 %:a.

Technopolis Pulkovon vuokraaminen on edennyt hyvin, ja esivuokrausaste tiedotteen julkaisuhetkellä on 98,8 %. Pietarin yksikön käyttökate oli 0,4 milj. euroa tappiolla, mutta sen odotetaan nousevan positiiviseksi vuoden toisella puoliskolla. Pietarin yhtiöön oli katsauskauden loppuun mennessä sitoutunut varoja 56,1 milj. euroa.

Konsernin taloudelliset vuokrausasteet*:

 

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2010 30.6.2010
Konserni 93,6 % 94,5 % 94,4 % 92,8 %
Suomi 95,4 % 94,6 % 94,5 % 92,8 %
 Oulu 92,8 % 92,3 % 91,7 % 91,9 %
 Pääkaupunkiseutu 96,9 % 97,1 % 98,0 % 95,5 %
 Jyväskylä 96,2 % 94,1 % 94,6 % 86,0 %
 Kuopio 97,2 % 94,4 % 96,3 % 95,3 %
 Lappeenranta 98,2 % 98,4 % 94,4 % 94,1 %
 Tampere 97,3 % 97,3 % 96,1 % 95,7 %
Viro 93,7 % 92,9 % 93,5 %
Pietari 61,7 %

*) Koko konsernin taloudelliset vuokrausasteet eivät ole vertailukelpoisia, sillä Viron tytäryhtiön sopimuskanta on sisältynyt konsernin taloudelliseen vuokrausasteeseen 31.12.2010 alkaen ja Pietarin tytäryhtiön sopimuskanta 30.6.2011 alkaen.

Konsernilla on kiinteistö- ja palveluliiketoimintaa. Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 45,0 milj. euroa (39,2 milj. euroa), jossa oli kasvua 14,8 %. Liikevaihdosta 86,7 % (83,8 % ilman korvausta osamaksusopimuksen päättymisestä) muodostui vuokratuotoista ja 13,3 % (16,2 %) palvelutuotoista. Vertailukelpoisten kohteiden vuokratuotot nousivat 3,5 % pääosin vertailuvuotta korkeammasta vuokrausasteesta ja indeksikorotuksista johtuen.

Konsernin käyttökate oli 22,4 milj. euroa (20,6 milj. euroa), jossa kasvua 8,9 %. Käyttökatteen liikevaihtoa heikompi kasvu johtuu pääosin Pietarin yhtiön odotettua hitaammasta vuokratuottojen kertymisestä ja kasvupanostuksesta.

Liikevaihdon ja käyttökatteen jakauma liiketoiminnoittain on seuraava. (Luvut sisäisestä laskennasta ilman eliminointeja.)

 

Toimitilat 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Liikevaihto 39,1 34,1 70,3
Käyttökate 25,1 23,0 47,1
Käyttökate-% 64,2 % 67,4 % 67,1 %
Palvelut 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Liikevaihto 5,9 5,3 11,2
Käyttökate 1,1 0,7 1,1
Käyttökate-% 18,3 % 13,1 % 10,2 %

Konsernin liikevoitto oli 37,0 milj. euroa (20,9 milj. euroa). Liikevoiton kasvusta merkittävä osa johtuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksesta, joka oli 15,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos ei vaikuta konsernin liikevaihtoon, käyttökatteeseen tai kassavirtaan.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 3,8 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Tilikauden laajaan tulokseen on kirjattu kaudelta 1.1.-30.4.2011 1,7 milj.euroa realisoitumattomia tuottoja koronvaihtosopimuksista. Technopolis-konserni on muuttanut koronvaihtosopimusten kirjauskäytäntöä 1.5.2011 alkaen IAS 39-standardin suojauslaskennan mukaiseksi eliminoidakseen johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutosten tulosvaikutusta ja pienentääkseen siten laskentakauden tuloksen volatiilisuutta. Konsernin voimassaolevat koronvaihtosopimukset täyttävät pääosin suojauslaskennan kriteerit. Konserni on pidentänyt lainojensa korkosidonnaisuusaikaa koronvaihtosopimuksilla 1,5 vuoteen (1,0 vuotta 30.6.2010). Konsernin tulos ennen veroja oli 33,2 milj. euroa (15,8 milj. euroa).

Konsernin operatiivinen tulos oli 11,6 milj. euroa (10,5 milj. euroa), jossa kasvua 11,2 %. Operatiivisessa tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos huomioimatta tilikauden aikaisia sijoituskiinteistöjen ja rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksia, mahdollisia kertaluonteisia eriä sekä edellä mainittuihin eriin liittyviä verovaikutuksia.

Taseen loppusumma oli 891,6 milj. euroa (752 milj. euroa), jossa oli kasvua 18,6 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 36,3 % (38,0 %).

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 789,9 milj. euroa (649,4 milj. euroa) ja rakenteilla olevien sijoituskiinteistöjen 50,4 milj. euroa (39,9 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus katsauskaudella oli 15,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa).

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousu johtuu pääosin markkinoiden tuottovaatimuksen lievästä laskusta. Sijoituskiinteistöjen ja keskeneräisten kiinteistöjen nettotuottovaatimuksena käytetään kahden ulkopuolisen arvioitsijan antamien aluekohtaisten nettotuottovaatimusten vaihteluvälien keskiarvoa. Keskimääräinen kiinteistöjen nettotuottovaatimus konsernissa 30.6.2011 oli 8,1 % (30.6.2010 8,0 % ja 31.12.2010 8,0 %). Käyvän arvon laskennan keskimääräisenä kymmenen vuoden vuokrausasteena on käytetty 95,8 %. Konsernin tavoitteet toteutuvasta vuokrausasteesta ovat tätä korkeammat. Konsernin vuosien 2001 – 2010 keskimääräinen vuokrausaste on ollut 96,7 %.

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 564.000 kerrosneliömetriä (460.082 kerrosneliömetriä) ja rakenteilla oli 47.200 kerrosneliömetriä. Konsernin taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 93,6 % (92,8 %). Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli kauden lopussa 141,8 milj. euroa (109,4 milj. euroa). Luku ei sisällä rakenteilla olevien kohteiden sopimuskantaa.

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu Oulun seudulle, pääkaupunkiseudulle, Jyväskylään, Kuopioon, Lappeenrantaan ja Tampereelle sekä Venäjälle Pietariin ja Viroon Tallinnaan. Konsernin yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 6 %. Konsernilla on yhteensä noin 1.300 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla.

 

Sijoituskiinteistöt 30.6.2011 Käypä arvo milj. euroa Nettotuotto-vaade % m2
Suomi Oulu 236,4 8,3 192.900
Pääkaupunkiseutu 170,9 6,8 77.600
Jyväskylä 71,0 8,2 47.100
Kuopio 85,8 8,3 53.900
Lappeenranta 29,5 8,8 27.300
Tampere 84,3 7,4 52.400
Suomi Suomi yhteensä 677,9 7,9 451.200
Venäjä Pietari 49,5 10,6 24.100
Viro (omistusosuus 51 %) Tallinna 62,5 8,6 79 200
Konsernin sijoituskiinteistöt yhteensä 789,9 8,1 554.500
Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt * 50,4 useita 47.200
Muut kiinteistöt (osakkeet ja osuudet, vuokratut) 9.500

* Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt on arvostettu käypään arvoon ja kirjattu keskeneräisiin tilinpäätöshetken valmiusasteen perusteella.

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet

Vuosineljänneksellä valmistuneet hankkeet:

 

Alue m2 milj. euroa Vuokraus-aste % 30.6.2011 Nettotuotto-vaade Valmistui
Pulkovo 1. vaihe Pietari 24.100 52,8 61,7 10,6 6/2011
Helsinki-Vantaa 5,
osa 2
Pääkaupunki-seutu 2.900 6,0 100,0 7,0 5/2011

Katsauskauden lopussa Technopoliksella oli rakenteilla toimistotiloja Suomessa pääkaupunkiseudulla Tampereella, Kuopiossa sekä Jyväskylässä. Hankkeet laajentavat jo olemassa olevia keskuksia.

Rakenteilla 30.6.2011 olleet hankkeet:

 

Alue m2 milj. euroa Vuokraus-aste % 30.6.2011 Nettotuotto-vaade Valmistuu
Finn-Medi kampus Tampere 12.900 31,5 96,1 7,3 11/2011
Ruoholahti 2 Pääkaupunkiseutu 9.000 27,7 14,0 6,5 5/2012
Yliopistonrinne 2 Tampere 7.900 22,5 31,1 6,9 9/2012
Innova 2 Jyväskylä 9.200 19,8 42,0 7,6 2/2012
Hermia 15 B Tampere 4.800 10,8 87,7 7,3 1/2012
Viestikatu 2B Kuopio 3.400 3,9 61,1 8,3 1/2012

Valmisteilla olevat hankkeet:

 

Status Alue m2 Arvioitu aloitus
Pulkovo 2 Suunnittelu Pietari 22.400 2011 – 2012
Ülemiste Lõõtsa 8 Investointipäätös Tallinna 7.200 9/2011

Technopolis Ülemisten ensimmäisestä kasvuhankkeesta on tehty investointipäätös ja rakennuslupahakemus on jätetty.

 

Technopoliksen tarkoituksena on myydä innovaatiokeskustoimintaan sopimattomia ja ydinliiketoimintaan kuulumattomia kiinteistöjä.

 

Strategia

Strategian mukaan Technopolis pyrkii toimimaan vuonna 2015 parhaissa tietointensiivisissä kaupungeissa Suomessa, Venäjällä, Virossa ja 2-3 muussa maassa. Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 10 % vuosittain. Tavoitteena on, että vuonna 2015 liikevaihdosta 25 % tulee Suomen ulkopuolelta. Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla. Konsernin omavaraisuusastetavoite on vähintään 35 %.

Osana kansainvälistymistavoitteitaan Technopolis-konserni analysoi jatkuvasti mahdollisia kasvukohteita Euroopassa. Keskeisinä kriteereinä mahdollisille hankinnoille ovat kohteen riittävä kokoluokka ja kasvumahdollisuudet, erinomainen sijainti kasvukeskuksissa ja korkealaatuinen, joustava kiinteistökanta sekä positiivinen kassavirta. Ostettavan kohteen asiakaskannan tulee soveltua Technopoliksen konseptiin. Lisäksi hankkeen tulee vaikuttaa positiivisesti osakekohtaiseen tulokseen.

Rahoitus

Katsauskauden päättyessä Technopoliksella oli käytettävissä nostamattomia luottolimiittejä 58,1 milj. euroa ja rahavaroja 11,6 milj. euroa. Luottolimiiteistä 45,0 milj.euroa koostuu lainalimiitistä ja 13,1 milj. euroa shekkilimiitistä. Käytettävissä olevien lainalimiittien nostaminen edellyttää vakuusjärjestelyjä. Lisäksi Technopoliksella on kooltaan 120 milj. euron yritystodistusohjelma, josta oli katsauskauden päättyessä käytössä 10,0 milj. euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 3,8 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Tilikauden laajaan tulokseen on kirjattu kaudelta 1.1.-30.4.2011 1,7 milj.euroa realisoitumattomia tuottoja koronvaihtosopimuksista. Technopolis-konserni on muuttanut koronvaihtosopimusten kirjauskäytäntöä 1.5.2011 alkaen IAS 39-standardin suojauslaskennan mukaiseksi eliminoidakseen johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutosten tulosvaikutusta ja pienentääkseen siten laskentakauden tuloksen volatiilisuutta. Konsernin voimassaolevat koronvaihtosopimukset täyttävät pääosin suojauslaskennan kriteerit.

Konsernin koronmaksukyky (interest coverage ratio) oli 4,0 (5,6). Koronmaksukyky kuvastaa käyttökatteen ja suoriteperusteisten korkokulujen suhdetta.

Konsernin taseen loppusumma oli 891,6 milj. euroa (752,0 milj. euroa), josta vierasta pääomaa oli 569,7 milj. euroa (467,9 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 36,3 % (38,0 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli kauden lopussa 152,4 % (136,7 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,90 euroa (4,84 euroa).

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 502,2 milj. euroa (405,8 milj. euroa) ja lainapääomilla painotettu laina-aika oli 9,2 vuotta (9,6 vuotta). Euroopan investointipankin (EIB) myöntämien 123,3 milj. euron lainojen pankkitakaukset on järjestetty laina-aikaa lyhyemmillä sopimuksilla, ellei pankkitakauksia saada uusittua, lainat tulee järjestellä uudelleen. Korollisten velkojen keskikorko 30.6.2011 oli 2,83 % (2,08 %). Kauden lopussa korollisista veloista 61,7 % (75,0 %) oli vaihtuvakorkoisia lainoja ja 38,3 % (25,0 %) kiinteään korkoon sidottua.

Technopolis on varautunut mahdolliseen korkotason nousuun lisäämällä koronvaihtosopimusten määrää ja vähentämällä alle 12 kk:n markkinakorkosidonnaisuutta. Konserni on pidentänyt korkosidonnaisuusaikaa koronvaihtosopimuksilla 1,5 vuoteen (1,0 vuotta 30.6.2010). Yhden prosenttiyksikön rahamarkkinakorkojen muutos muuttaisi korkokuluja vuositasolla 2,3 milj. euroa. Katsauskauden päättyessä koronvaihtosopimuksia oli 157,9 milj. euron pääomalle.

Konsernin luototusaste (loan to value) eli korollisten velkojen suhde sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen käypiin arvoihin oli 59,3 % (57,9 %). Konsernilla on korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 502,2 milj. euroa, joista 222,3 milj. euroon sisältyy omavaraisuusasteeseen, lainanhoitokykyyn tai luototusasteeseen liittyviä kovenantteja.

Lainanhoitokyvyn ja luototusasteen kovenantti sisältyy Technopolis Ülemisten (omistus 51 %) 40,5 milj. euron lainoitukseen. Ko. lainamäärän osalta tytäryhtiön lainanhoitokyvyn tulee olla vähintään 1,1 ja luototusasteen enintään 70 %. Mikäli kovenanttitasoja ei saavuteta, luotonantaja voi irtisanoa lainan.

Omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenantteja sisältyy 181,8 milj. euroon lainoja. Omavaraisuusasteen heikentyminen voi johtaa näissä luotoissa korkeampaan korkomarginaalitasoon tai ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Marginaalit eräissä lainoissa ja pankkitakauksissa voivat nousta omavaraisuusasteen laskiessa. Mahdolliset marginaalimuutokset tulevat voimaan kunkin lainan sopimusehtojen mukaan. Takaisinmaksuehto sisältyy 40,8 milj. euroon näistä lainoista. Takaisinmaksuehto täyttyy, jos omavaraisuusaste laskee alle 30 %.

Jos konsernin omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä olisi ollut 35 % tai sen alle ja omavaraisuuteen liittyvien hinnoittelukovenanttien oletettaisiin astuvan voimaan välittömästi, kasvaisivat korkokulut vuositasolla 0,1 milj. euroa. Vastaavasti omavaraisuusasteen ollessa 33 % tai sen alle, kasvaisivat korkokulut vuositasolla 0,4 milj. euroa.

EIB:n myöntämien 123,3 milj. euron lainojen vakuutena ovat 126,0 milj. euron pankkitakaukset. Näistä pankkitakauksista 10,0 milj. euroa erääntyy vuoden 2013 loppuun mennessä ja niitä pyritään jatkamaan. Näiden pankkitakausten uusimisten yhteydessä marginaalien muutokset ovat mahdollisia.

Katsauskautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 56,0 milj. euroa.

Technopolis Pulkovon ensimmäisen vaiheen rahoitus on hoidettu EBRD:n 31,6 milj. euron lainalla sekä emoyhtiön sijoituksilla omaan pääomaan.

Finanssivalvonta hyväksyi Technopoliksen perusesitteen 11.5.2011. Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. Tarkemmat tiedot asiasta käyvät ilmi 13.5.2011 julkaistusta pörssitiedotteesta.

Organisaatio ja henkilöstö 

Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana toimii Keith Silverang, MBA. Yhtiön varatoimitusjohtajana toimii talousjohtaja Reijo Tauriainen.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat Keith Silverang, Reijo Tauriainen, Satu Eskelinen, Marko Järvinen, Kari Kokkonen, Jukka Rauhala ja Sami Juutinen. Technopoliksen operatiivinen organisaatio käsittää kolme yksikköä; Suomi, Venäjä ja Viro. Konsernin organisaatiossa on lisäksi matriisitoiminnot konsernin kiinteistökehityksen, yrityspalveluiden, yrityskehityksen sekä konsernin tukitoimintojen toteuttamiseksi.

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 146 (133) henkilöä. Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 86 (63) henkilöä, yrityspalveluissa 43 (35) henkilöä ja kehityspalveluissa 17 (35) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 144 (146).

Technopoliksen avainhenkilöllä on yhtiökokouksen valtuutuksella hallituksen päättämänä osakepalkkio-ohjelma, jossa avainhenkilöillä on vuonna 2011 mahdollisuus ansaita yhteensä 150.000 osaketta. Osakkeiden ansaintakriteereinä on 60 %:sti yhtiön osakekohtaisen tuloksen kasvu ja 40 %:sti yhtiön toimitilojen vertailukelpoisten (like for like) vuokrien kasvu.

Konsernirakenne

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla, Kiinteistö Oy Innopoli II Espoossa (100 %), Kiinteistö Oy Finnmedi 6-7 (100 %) sekä Kiinteistö Oy Hermia (63,9 %) Tampereella ja muita tytäryhtiöitä.

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC (omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %). Virossa Technopolis Baltic Holding OÜ (100 %) hallinnoi osuutta Technopolis Ülemiste AS:ssa (51 %).

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Technocenter Kempele Oy (48,5 %), Kiinteistö Oy Bioteknia (28,5 %), Iin Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä Innovation Oy (24 %), Kuopio Innovation Oy (24 %) ja Lappeenranta Innovation Oy (20 %). Lisäksi emoyhtiö omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 35 %.

Innopoli Oy ja Technopolis Ventures Oy fuusioitiin Technopolis Oyj:öön toukokuussa 2011. Fuusioilla ei ollut vaikutusta henkilöstöön.

Varsinainen yhtiökokous

Technopoliksen varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2011. Vuoden 2011 yhtiökokous vahvisti Konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 4.4.2011 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 11.4.2011.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Teija Andersen, Carl-Johan Granvik, Pertti Huuskonen, Pekka Korhonen, Matti Pennanen ja Timo Ritakallio valittiin yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Pertti Huuskonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Carl-Johan Granvik varapuheenjohtajaksi. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Tapio Raappana, KHT.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus nimesi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Timo Ritakallio ja muut jäsenet ovat Carl-Johan Granvik ja Pekka Korhonen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Pertti Huuskonen ja muut jäsenet ovat Teija Andersen ja Matti Pennanen.

30.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja sekä kolme kolmea suurinta osakkeenomistajaa edustavaa, hallitukseen kuulumatonta jäsentä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen. Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi nimitystoimikunta on nimetty, ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta valmistelee edellä tarkoitetut ehdotukset tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan ei voida nimetä sellaista jäsentä, jota ei voitaisi nimetä hallituksen nimitysvaliokuntaan voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan. Nimitystoimikunnan on myös täytettävä koodin vaatimukset riippumattomuudesta yhtiöstä.

Yhtiökokouksen muut päätökset käyvät ilmi 30.3.2011 julkaistusta tiedotteesta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiön 30.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.677.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 asti. Mikäli koko osakeantivaltuutus käytettäisiin, olisi laskennallinen laimennusvaikutus 20 %.

Varsinainen yhtiökokous 2009 päätti osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta Technopolis -konsernin avainhenkilöille. Koko järjestelmän perusteella voidaan antaa palkkiona yhteensä enintään 390.000 osaketta.

Osakepalkkio-ohjelma on otettu käyttöön, ja yhtiön avainhenkilöillä on vuonna 2011 mahdollisuus ansaita yhteensä enintään 150.000 osaketta. Mikäli kaikki 150.000 osaketta ansaittaisiin, olisi laskennallinen laimennusvaikutus 0,2 %.

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia ja liputusilmoitukset

Yhtiön osakemäärä on 63.385.044 osaketta. Osakkeet ovat samanlajisia ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiön osakepääoma on 96.913.626,29 euroa, ja uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Technopoliksen optio-oikeudet 2007B listattiin 2.5.2011 alkaen NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Tarkemmat tiedot asiasta käyvät ilmi 19.4.2011 julkaistusta pörssitiedotteesta.

19.1.2011 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti, että sen suora omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylitti kolme kahdeskymmenesosaa (15 %) osakekaupalla, joka tehtiin 18.1.2011. Varman suora omistusosuus Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen oli 10.279.371 osaketta ja 16,22 %.

19.1.2011 OP-Pohjola osuuskunta ilmoitti OP-Pohjolan ja sen vaikutusvaltapiirissä olevien yhteisöjen sekä OP-Pohjolan tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlasketun osuuden Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alittaneen yhden kahdeskymmenesosan (5 %) osakekaupalla, joka tehtiin 18.1.2011. OP-Pohjola osuuskunnan epäsuora osuus Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen oli 2.649.543 osaketta ja 4,180 %.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Technopoliksen liiketoimintaan sisältyvät merkittävimmät riskit liittyvät taloudelliseen kehitykseen, mikä ilmenee rahoitus- ja asiakasriskeinä sekä kansainvälisen liiketoiminnan riskeinä.

Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa markkinakorkojen heilahtelujen negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan. Tarvittaessa yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia korkoriskiltä suojautumiseen. Yhtiön korkoriskipolitiikan tavoitteena on myös hajauttaa lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta.

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että rahamarkkinakorkojen muutos yhdellä prosenttiyksiköllä muuttaisi korkokustannuksia vuositasolla 2,3 milj. euroa.

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu. Korollisista veloista 30.6.2011 9,4 % on sidottu alle 3 kk euribor-korkoon ja 52,4 % on sidottu 3 – 12 kk euribor-korkoon. Korollisista veloista 38,3 % oli kiinteäkorkoisia 13 – 60 kuukauden ajalle.

Jälleenrahoitusriskin hallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin lainasalkku on riittävän hajautettu lainojen takaisinmaksuaikataulun ja rahoitusinstrumenttien osalta. Korollisten velkojen jäljellä oleva pääomilla painotettu laina-aika oli 9,2 vuotta. Rahoitusriskin hallitsemiseksi Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä, monipuolista rahoitusinstrumenttien valikoimaa ja ylläpitää riittävää vakavaraisuutta.

Rahoitusmarkkinoiden epävakaus voi vaikuttaa kasvu- ja jälleenrahoituksen saatavuuteen sekä marginaaleihin tulevaisuudessa.

Venäjän ja Viron lainsäädännön poikkeavuus Suomen lainsäädännöstä sekä viranomaiskäytäntöjen erilaisuus Suomeen verrattuna voivat aiheuttaa riskejä.

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai rahoituskuluihin ja -tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti.

Muutokset yleisessä taloudellisessa tilanteessa voivat vaikuttaa yhtiön asiakkaiden ja sitä kautta myös konsernin liiketoimintaan epäsuotuisasti.

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen seurantaan. Asiakasriskejä hajautetaan hankkimalla asiakkaita kaikilta teknologiatoimialoilta, tietointensiivisistä toiminnoista ja julkiselta sektorilta. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä.

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen.

Katsauskauden lopun vuokrasopimuskannasta seuraavan 12 kuukauden aikana irtisanottavissa ja uudelleen neuvoteltavissa olevat toistaiseksi voimassa olevat sopimukset kattavat 198.300 (187.600 30.6.2010) jyvitettyä neliömetriä, mikä oli 41,8 % (44,3 % 30.6.2010) koko kiinteistökannan jyvitetystä neliömäärästä. Näiden sopimusten irtisanomisaika jakautuu alla olevassa taulukossa kuvatulla tavalla.

 

30.6.2011 30.6.2011 30.6.2010 30.6.2010
Irtisanomisaika kk jyvitettyä neliötä % -vuokra-sopimuskannasta jyvitettyä neliötä % -vuokra-sopimuskannasta
0 – 3 57.000 12,0 9.700 2,3
3 – 6 99.300 20,9 45.100 10,7
6 – 9 15.600 3,3 94.000 22,2
9 – 12 26.400 5,6 38.800 9,2
Yhteensä 198.300 41,8 187.600 44,3

Kauden lopussa vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika oli 17 (19) kuukautta. Luku ei sisällä rakenteilla olevien kohteiden sopimuskantaa.

Taloudellisen vuokrausasteen alentuminen voi pienentää vuokra- ja palvelutuottoja ja tulosta sekä alentaa sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja ja sitä kautta omavaraisuusastetta. Nykyinen sopimusrakenne antaa asiakkaille mahdollisuuden joustavasti muuttaa toimitilojen määrää liiketoiminnan muuttuessa. Sopimusrakenteen joustavuus voi muodostaa riskin konsernille, mutta se on olennainen osa Technopoliksen palvelukonseptia. Yhtiöllä on vahvaa pitkäaikaista kokemusta ja osaamista tästä toimintamallista erilaisissa talouden suhdannevaiheissa.

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laatuun sekä kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä säästäviä ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa kiinteistöjen ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja ympäristökatselmukset ennen lopullista sitoutumista kauppaan. Kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella.

Markkinoiden tuottovaatimusten muutokset saattavat vaikuttaa yhtiön tuloskehitykseen merkittävästi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kautta. Markkinoiden tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät arvot laskevat ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Arvonmuutokset vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai kohottavasti. Markkinoiden tuottovaatimusten muutoksilla ei ole välitöntä vaikutusta yhtiön liikevaihtoon, käyttökatteeseen eikä kassavirtaan, mutta sijoituskiinteistöjen negatiivinen arvonmuutos voi laskea yhtiön omavaraisuusastetta siten, että lainasopimusten kovenantteja astuu voimaan. Tällöin arvonmuutoksella on vaikutus kassavirtaan ja tilikauden tulokseen.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin johto on tarkistanut kuluvan vuoden tulosnäkymiä ja arvioi sekä liikevaihdon että käyttökatteen kasvavan 11 – 13 prosenttia. Aiempi arvio oli 9-11 prosenttia.

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön, asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen.

Oulu 11.8.2011

TECHNOPOLIS OYJ

Hallitus

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
p. 040 566 7785

 

LIITTEET:

Taulukko-osio

Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi/sijoittajille/presentaatiot on saatavilla esitys osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsauksen PDF-versio on noudettavissa internetissä www.technopolis.fi –osoitteessa. Pyynnön paperiversion lähettämisestä voi esittää p. 046 712 0000/Technopolis info.

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista osoitteessahttps://www.technopolis.fi/sijoittajille/tiedotepalvelu. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet sähköpostitse.

Taulukko-osio

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta IAS 39-standardin mukaista rahoitusinstrumenttien suojauslaskentaa. Laadintaperiaatteen muutos on seuraava:

Technopolis -konserni käyttää johdannaisinstrumentteja (pääosin koronvaihtosopimuksia) suojautuakseen markkinakorkojen muutoksista johtuvalta riskiltä. Konserni on muuttanut kirjauskäytäntöä ja noudattaa IAS 39 –standardin mukaista suojauslaskentaa koronvaihtosopimusten osalta 1.5.2011 lukien, minkä seurauksena johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutokset suojauslaskennan kriteerit täyttävissä tehokkaissa johdannaisinstrumenteissa kirjataan laajan tuloslaskelman rahavirran suojauksiin. Käyvän arvon muutokset johdannaisinstrumenteissa, jotka eivät täytä suojauslaskennan vaatimuksia, kirjataan tuloslaskelmaan. Konsernin voimassaolevat koronvaihtosopimukset täyttävät pääosin suojauslaskennan kriteerit.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, ja sen laadinnassa on noudatettu IAS 34-standardia.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Technopolis konserni:

 

LAAJA TULOSLASKELMA 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Meur 2011 2010 2011 2010 2010
Liikevaihto 22,77 19,83 44,98 39,20 81,18
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,13 0,27 0,53 0,59 1,57
Liiketoiminnan muut kulut -10,81 -9,49 -23,08 -19,18 -41,34
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 9,34 0,23 15,47 0,69 2,74
Poistot -0,45 -0,27 -0,88 -0,43 -1,13
Liikevoitto/-tappio 20,98 10,57 37,03 20,87 43,01
Rahoitustuotot ja -kulut -3,28 -2,47 -3,83 -5,02 -9,43
Tulos ennen veroja 17,70 8,10 33,20 15,85 33,59
Tuloverot -4,14 -3,23 -8,12 -5,66 -10,13
Tilikauden tulos 13,55 4,87 25,08 10,18 23,46
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -0,07 0,00 0,25 0,00 0,00
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,03 -0,01 0,05 0,01 0,02
Johdannaiset -0,93 0,00 -0,93 0,00 0,00
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,23 0,00 0,23 0,00 -0,01
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,74 0,00 -0,40 0,01 0,02
Tilikauden laaja tulos yhteensä 12,82 4,86 24,68 10,19 23,48
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 13,41 4,87 24,58 10,18 23,25
Määräysvallattomille 0,14 0,00 0,50 0,00 0,21
13,55 4,87 25,08 10,18 23,46
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 12,67 4,86 24,19 10,19 23,27
Määräysvallattomille 0,14 0,00 0,50 0,00 0,21
12,82 4,86 24,68 10,19 23,48
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) 0,21 0,08 0,39 0,17 0,38
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR) 0,21 0,08 0,39 0,17 0,38

 

 

TASE, VARAT
Meur 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3,95 4,02 4,05
Aineelliset hyödykkeet 61,09 53,71 65,17
Sijoituskiinteistöt 789,94 649,40 727,67
Sijoitukset 13,09 11,71 13,05
Laskennalliset verosaamiset 2,64 2,78 4,41
Pitkäaikaiset varat 870,71 721,62 814,36
Lyhytaikaiset varat 20,92 30,39 13,25
Varat yhteensä 891,63 752,00 827,61
TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT
Meur 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Oma pääoma
Osakepääoma 96,91 96,91 96,91
Ylikurssirahasto 18,55 18,55 18,55
Muut rahastot 84,35 84,26 84,22
Muuntoerot 0,25 0,00 0,00
Muu oma pääoma 0,24 0,31 0,66
Edellisten tilikausien voittovarat 85,98 73,81 73,75
Tilikauden tulos 24,58 10,18 23,25
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus 310,87 284,04 297,35
Määräysvallatomien omistajien osuus 11,04 0,01 10,25
Oma pääoma yhteensä 321,91 284,05 307,60
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma 446,26 357,08 409,92
Koroton vieras pääoma 1,05 1,20 1,30
Laskennalliset verovelat 45,36 37,66 41,44
Pitkäaikaiset velat yhteensä 492,80 395,94 452,65
Lyhytaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma 55,98 48,72 47,95
Koroton vieras pääoma 20,95 23,29 19,41
Lyhytaikaiset velat yhteensä 76,93 72,01 67,36
Velat yhteensä 569,72 467,95 520,01
Oma pääoma ja velat yhteensä 891,63 752,00 827,61

 

 

Konsernin venäläinen tytäryhtiö siirtyi 1.1.2011 alkaen raportoimaan konsernille ruplamääräisesti. Tämän seurauksena osavuosikatsauksessa esiintyy ensimmäisen kerran muuntoeroja tilikaudella 2011. Muuntoeroja syntyy muunnettaessa ulkomaisen tytäryrityksen tilinpäätös laatimisvaluutan määräiseksi.

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-6/ 1-6/ 1-12/
Meur 2011 2010 2010
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos 25,08 10,18 23,46
Oikaisut:
 Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset -15,47 -0,69 -2,74
 Poistot 0,88 0,43 1,13
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,11 0,01 0,03
 Luovutusvoitot -2,01
 Muut oikaisut, joihin ei liity maksutapahtumaa 0,32 0,37 0,70
 Rahoitustuotot ja -kulut 3,94 5,01 9,40
 Verot 8,12 5,66 10,13
Käyttöpääoman muutos 0,83 -1,51 1,65
Saadut korot 0,09 0,21 0,40
Saadut osingot 0,01 0,01 0,01
Maksetut korot ja maksut -4,41 -3,55 -7,16
Muut rahoituserät liiketoiminnasta -1,01 -1,21 -3,09
Maksetut verot -2,79 -3,33 -6,84
Liiketoiminnan rahavirta 15,47 11,60 25,05
Investointien rahavirta
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,01 -0,41 -0,47
Investoinnit sijoituskiinteistöihin -41,31 -23,85 -54,17
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,50 -2,22 -2,41
Myönnetyt lainat -0,03 -0,04
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,06 3,07 4,07
Luovutustulot muista sijoituksista 0,01 1,52
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,05 2,21
Tytäryritysten hankinta -2,38 -11,88
Investointien rahavirta -41,74 -25,82 -61,13
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 62,90 17,50 43,74
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -17,06 -14,44 -31,56
Maksetut osingot -10,77 -8,60 -8,60
Maksullinen osakeanti 20,20 20,49
Vähemmistön pääomansijoitus 0,29
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2,01 12,68 11,98
Rahoituksen rahavirta 33,35 27,34 36,05
Rahavarojen muutos 7,08 13,12 -0,03
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,01
Rahavarat tilikauden alussa 4,49 4,52 4,52
Rahavarat tilikauden lopussa 11,56 17,64 4,49

 

 

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Meur Osake- pääoma Yli- kurssi- rahasto Muut rahastot Muunto-erot Kert. voitto- varat Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma pääoma
OMA PÄÄOMA 31.12.2009 96,91 18,55 63,94 82,42 0,01 261,84
Emissiovoitto 20,24 20,24
Osingonjako -8,60 -8,60
Tilikauden laaja tulos 0,01 10,18 10,19
Muut muutokset 0,06 0,31 0,37
OMA PÄÄOMA 30.6.2010 96,91 18,55 84,26 84,31 0,01 284,05
OMA PÄÄOMA 31.12.2010 96,91 18,55 84,22 97,67 10,25 307,60
Osingonjako -10,78 -10,78
Tilikauden laaja tulos 0,04 0,25 23,90 0,50 24,68
Muut muutokset 0,09 0,02 0,29 0,40
OMA PÄÄOMA 30.6.2011 96,91 18,55 84,35 0,25 110,81 11,04 321,91

 

Segmentti-informaatio

Technopolis-konsernilla on 30.6.2011 kolme maantieteellisiin yksiköihin pohjautuvaa toimintasegmenttiä: Suomi, Venäjä ja Viro. Virosta tuli konsernin kolmas segmentti lokakuussa 2010 toteutetun yhteisyrityksen perustamisen myötä. Segmenttijako perustuu konsernin vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen organisointiin.

Konsernilla ei ole toimintasegmenttien välillä olennaisia sisäisiä eriä liikevaihdossa eikä käyttökatteessa. Käyttökatteen jälkeisiä eriä, kuten poistoja, rahoituseriä ja veroja ei esitetä segmentti-informaatiossa, koska niitä ei allokoida segmenteille.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Meur 2011 2010 2011 2010 2010
Liikevaihto
 Suomi 20,97 19,83 41,69 38,88 79,92
 Venäjä 0,62 0,01 0,94 0,34 0,27
 Viro 1,17 0,00 2,33 0,00 1,04
 Kohdistamattomat 0,01 -0,02 0,02 -0,02 -0,05
Yhteensä 22,77 19,83 44,98 39,20 81,18
Käyttökate
 Suomi 11,03 10,45 21,11 20,72 42,22
 Venäjä 0,19 -0,44 -0,37 -0,47 -1,97
 Viro 0,82 0,00 1,63 0,00 0,78
 Kohdistamattomat 0,03 0,59 0,04 0,36 0,37
Yhteensä 12,06 10,60 22,41 20,61 41,40
Varat
 Suomi 772,07 740,45 728,73
 Venäjä 56,06 48,47 47,87
 Viro 74,79 0,00 73,64
 Eliminoinnit -11,30 -36,92 -22,63
Yhteensä 891,63 752,00 827,61

 

Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos

Technopolis esittää virallisen tilinpäätöksensä IFRS-standardeja soveltaen. Tuloslaskelmaan sisältyy useita eriä, jotka eivät liity yhtiön operatiiviseen toimintaan. Tämän vuoksi yhtiö esittää operatiivisen tuloksen, joka kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta.

Operatiivisessa tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos lukuun ottamatta tilikauden aikaista sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta, rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosta sekä mahdollisia kertaluonteisia eriä, kuten luovutusvoittoja ja –tappioita. Yhtiöllä on koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, jotka eivät täytä IFRS:n mukaisia suojauslaskennan edellytyksiä, ja näiden rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan. Lisäksi operatiivisessa tuloslaskelmassa esitetään näihin liittyvät verot ja laskennalliset verot.

Operatiivisesta tuloksesta erotetut erät, sekä niiden verovaikutus, esitetään ei-operatiivisessa tuloslaskelmassa. Sekä operatiivisesta että ei-operativiisesta tuloksesta on laskettu osakekohtainen tulos EPRAn ohjeistuksen mukaisesti. Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos ja niistä lasketut osakekohtaiset tulokset yhteensä täsmäävät yhtiön tilikauden tulokseen ja osakekohtaiseen tulokseen.

 

Technopolis-konserni
OPERATIIVINEN TULOS 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Meur 2011 2010 2011 2010 2010
Liikevaihto 22,77 18,99 44,98 38,36 79,17
Liiketoiminnan muut tuotot 0,12 0,25 0,51 0,51 1,53
Liiketoiminnan muut kulut -10,81 -9,49 -23,08 -19,18 -41,34
Poistot -0,45 -0,27 -0,88 -0,43 -1,13
Liikevoitto/-tappio 11,63 9,48 21,53 19,26 38,22
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3,13 -1,88 -5,54 -3,83 -8,88
Tulos ennen veroja 8,50 7,60 15,99 15,43 29,34
Verot operatiivisista eristä -1,90 -2,51 -3,87 -4,96 -8,20
Vähemmistöosuus -0,14 0,00 -0,50 0,00 -0,21
Tilikauden operatiivinen tulos 6,45 5,10 11,63 10,46 20,94
EI-OPERATIIVINEN TULOS
Kertaluonteiset erät 0,01 0,85 0,03 0,92 2,05
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 9,34 0,23 15,47 0,69 2,74
Liikevoitto/-tappio 9,35 1,08 15,50 1,61 4,79
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -0,15 -0,59 1,71 -1,19 -0,55
Tulos ennen veroja 9,20 0,49 17,20 0,42 4,24
Verot ei-operatiivisista eristä -2,24 -0,72 -4,26 -0,70 -1,93
Tilikauden ei-operatiivinen tulos 6,95 -0,23 12,95 -0,28 2,31
Tilikauden tulos yhteensä 13,41 4,87 24,58 10,18 23,25
Osakekohtainen tulos, laimennettu *)
Operatiivisesta tuloksesta 0,10 0,09 0,18 0,18 0,34
Ei-operatiivisesta tuloksesta 0,11 0,00 0,20 0,00 0,04
Tilikauden tuloksesta 0,21 0,08 0,39 0,17 0,38
*) Osakekohtainen tulos on laskettu EPRAN ohjeistuksen mukaisesti.

 

 

TUNNUSLUVUT 1-6/ 1-6/ 1-12/
2011 2010 2010
Liikevaihdon muutos, % 14,8 2,7 6,3
Liikevoitto/-tappio / liikevaihto, % 82,3 53,2 53,0
Koronmaksukyky 4,0 5,6 4,9
Omavaraisuusaste, % 36,3 38,0 37,4
Luototusaste, % 59,3 57,9 58,0
Henkilöstö konserniyhtiöissä keskimäärin tilikauden aikana 146 133 135
Bruttoinvestoinnit taseen varoihin, milj.euroa 44,3 44,3 134,4
Sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotto, % 2) 7,6 7,5 7,7
Taloudellinen vuokrausaste, % 93,6 92,8 94,4
Tulos/osake
laimentamaton, euroa 0,39 0,17 0,38
laimennettu, euroa 0,39 0,17 0,38
Oma pääoma/osake, euroa 4,90 4,84 4,69
Osakkeiden (osakeantioikaistu) lukumäärä keskimäärin
laimentamaton 63.385.044 58.690.929 61.040.730
laimennettu 63.583.063 58.814.950 61.186.677

 

VASTUUSITOUMUKSET

 

 

Meur 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Panttaukset ja takaukset omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset 431,42 353,90 351,90
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 193,44 157,06 171,52
Muut takausvastuut 61,13 12,90 46,50
Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset 0,00 0,50 0,50
Leasingvastuut, koneet ja kalusto 3,78 3,10 3,78
Hankevastuut 0,33 0,15 0,15
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
Nimellisarvot 157,87 95,20 136,89
Käyvät arvot -0,59 -1,91 -1,27

 

 

1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset kehityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan kuluihin.

2) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi