Pörssitiedotteet

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

TECHNOPOLIS OYJ       PÖRSSITIEDOTE      4.7.2008 klo 10.30


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Saamamme tiedon mukaan Gazit-Globe Ltd:n, Tel Aviv, Israel, omistusosuus
Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt kolme
kahdeskymmenesosan (15 %) osakekaupalla, joka tehtiin 3.7.2008. Gazit-Globe
Ltd:n osuus, 8.620.000 osaketta, Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä
on 15,03 %. 

Technopolis Oyj:n osakepääoma on 96.913.626,29 euroa jakautuen 57.345.341
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,69 euron osakkeeseen. 

Oulu 4.7.2008

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, 0400 680 816 tai (08) 551 3211

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi