Pörssitiedotteet

RAHOITUSTARKASTUS HYVÄKSYNYT TECHNOPOLIKSEN PERUSESITTEEN

TECHNOPOLIS OYJ            PÖRSSITIEDOTE 17.4.2008 klo 9.00

RAHOITUSTARKASTUS HYVÄKSYNYT TECHNOPOLIKSEN PERUSESITTEEN

Rahoitustarkastus on 14.4.2008 hyväksynyt Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”)
arvopaperimarkkinalain mukaisen perusesitteen, joka sisältää tietoja Yhtiöstä
sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta (”Perusesite”).
Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. 

Perusesite on tästä päivästä 17.4.2008 alkaen sen voimassaoloajan saatavilla
suomenkielisenä Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.technopolis.fi osiosta
Sijoittajille sekä painettuna suomen- ja englanninkielisenä Yhtiöstä
osoitteesta Technopolis Oyj, Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu ja OMX Nordic
Exchange Helsinki Oy:n palvelupisteestä OMX Way:stä osoitteesta Fabianinkatu
14, 00100 Helsinki. 

Perusesite sisältää muun muassa alla luetellut, Yhtiön ennen julkistamattomat
tiedot. Taloudellisten lukujen tulkinnan helpottamiseksi 31.3.2008 tilanteen
mukaisesti esitettyjen lukujen yhteydessä esitetään Yhtiön jo aiemmin
julkistama vertailukauden tieto tilanteesta 31.3.2007, ja vastaavasti 29.2.2008
tilanteen mukaisesti esitettyjen lukujen yhteydessä esitetään Yhtiön jo aiemmin
julkistama vertailukauden tieto tilanteesta 31.12.2007. 

1) Technopolis-konsernin taloudellinen vuokrausaste oli 96,8 prosenttia
31.3.2008 (94,5 prosenttia 31.3.2007). 

2) 12 kuukauden ajanjaksolla 1.4.2008-31.3.2009 nykyisen vuokrasopimuskannan
irtisanottavissa ja uudelleen neuvoteltavissa olevat toistaiseksi voimassa
olevat vuokrasopimukset kattavat 218.000 jyvitettyä neliömetriä (50 prosenttia
Yhtiön koko kiinteistökannan jyvitetyistä neliömääristä), mikä vastaa 60
prosenttia Technopolis-konsernin 12 kuukauden ajanjaksolla 1.4.2008-31.3.2009
saatavista arvioiduista vuokratuotoista. Näiden sopimusten irtisanomisaika
jakaantuu siten, että 25 prosentin osalta irtisanomisaika on kolme kuukautta
tai alle, 51 prosentin osalta yli kolme mutta alle kuusi kuukautta, 16
prosentin osalta kuudesta yhdeksään kuukautta ja 8 prosentin osalta yli
yhdeksän kuukautta. 

3) 29.2.2008 Yhtiön pitkäaikaisista korollisista veloista 30,5 prosenttia oli
kiinteään korkoon sidottua (34,8 prosenttia 31.12.2007) ja 69,5 prosenttia 3-12
kuukauden vaihtuviin korkoihin sidottua (65,2 prosenttia 31.12.2007). Lainojen
jäljellä oleva pääomilla painotettu laina-aika oli 11,1 vuotta 29.2.2008 (11,1
vuotta 31.12.2007). 

4) Yhtiön vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuottoprosentti 31.3.2008 oli
7,3 prosenttia (7,7 prosenttia 31.3.2007). 

5) Helsinki-Vantaan teknologiakeskuksen viidennen vaiheen arvioidaan
valmistuvan marraskuussa 2008, ja sen vuokrausaste on 17 prosenttia. 

6) Yhtiön Helsingin Ruoholahteen rakentuvan teknologiakeskuksen ensimmäinen
vaihe valmistuu elokuussa 2008, ja sen vuokrausaste on 63 prosenttia. 

7) Yhtiön Oulun Kontinkankaalla sijaitsevan teknologiakeskuksen kolmannen
vaiheen arvioitu valmistumisaika on elokuussa 2008 ja neljännen vaiheen
syyskuussa 2008. Sekä kolmas että neljäs vaihe on vuokrattu kokonaan. 

8) Yhtiön Tampereella sijaitseva Hermia 12 -kiinteistö valmistui helmikuussa
2008. Rakennus on vuokrattu kokonaan. 

9) Yhtiön Lappeenranta City -hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu asiakkaiden
käyttöön huhti-toukokuussa 2008. Ensimmäisestä vaiheesta on vuokrattu 98
prosenttia. 

10) 7.10.2005 Yhtiön ja Pietarin kaupungin kanssa allekirjoitetun aiesopimuksen
mukaisesti Pietarin kaupunki tutki mahdollisuutta järjestää Yhtiölle
tonttimaata teknologiakeskustoimintaa varten Neudorfin alueelta Pietarin
keskustan länsipuolelta. Marraskuussa 2005 alue hyväksyttiin nk. SEZ (Special
Economic Zone) -lainsäädännön mukaiseksi alueeksi yhtenä kuudesta alueesta
Venäjällä. Technopolis ja Pietarin kaupunki myös aloittivat hankkeeseen
liittyvän investointisopimuksen valmistelun. Valmistelu on viivästynyt
SEZ-alueen lainsäädäntö- ja hallintotulkintojen johdosta. Technopoliksen muiden
hankkeiden edistyessä Yhtiön resurssit on kohdistettu Pietarin Pulkovon sekä
Nevsky Centren kehittämiseen. On epävarmaa, eteneekö SEZ-hanke alun perin
suunnitellulla tavalla, millä ei kuitenkaan ole vaikutusta Pulkovon
teknologiakeskuksen rakennushankkeen etenemiseen eikä Nevsky Centren
kehittämiseen. 

11) Technopolis-konsernin omavaraisuusaste 29.2.2008 oli 34,4 prosenttia (39,0
prosenttia 31.12.2007). Konsernin nettovelkaantumisaste oli samana aikana 165,5
prosenttia (133,6 prosenttia 31.12.2007). 

12) Yhtiön korollinen velka 29.2.2008 oli yhteensä 350,3 miljoonaa euroa (277,9
miljoonaa euroa 31.12.2007). Helmikuun 2008 lopussa Yhtiön korollisen vieraan
pääoman keskikorko oli 4,78 prosenttia (4,82 prosenttia 31.12.2007). 

13) Yhtiön liikkeeseen laskemien yritystodistusten määrä 29.2.2008 oli 32,8
miljoonaa euroa (35,2 miljoonaa euroa 31.12.2007). 

14) Yhtiön nostamattomien lainalimiittien määrä 14.4.2008 oli noin 105,7
miljoonaa euroa (55,0 miljoonaa euroa 31.12.2007). Yhtiöllä on kokonaan
käytettävissään 15 miljoonan euron luotollisen tilin limiitti. Lisäksi Yhtiöllä
oli yritystodistusohjelmasta käyttämättä 29.2.2008 noin 57,2 miljoonaa euroa
(54,8 miljoonaa euroa 31.12.2007). 

15) Technopolis-konsernin vuokrasopimuskannan arvo 31.3.2008 oli noin 120,4
miljoonaa euroa. 

16) Yhtiön tilikauden voitto 1.1.-29.2.2008 oli 2,34 miljoonaa euroa.

17) Yhtiön sijoituskiinteistöomaisuuden markkina-arvo 31.3.2008 oli yhteensä
549,0 miljoonaa euroa. Markkina-arvon kasvu vuoden 2008 ensimmäisellä
neljänneksellä johtui hankitun Technopolis Kuopio Oy:n (aiemmin Kuopion
Teknologiakeskus Teknia Oy) sijoituskiinteistöomaisuudesta, Tampereen
Yliopistonrinteen tontin hankinnasta ja Hermia 12 -kiinteistön valmistumisesta
sekä sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksesta. Yhtiön
sijoituskiinteistöomaisuuden markkina-arvo 31.3.2008 jakautuu alueittain
seuraavasti: Oulu 38,8 prosenttia, pääkaupunkiseutu 24,7 prosenttia, Jyväskylä
12,0 prosenttia, Kuopio 11,8 prosenttia, Tampere 5,9 prosenttia, Lappeenranta
4,8 prosenttia ja Pietari 1,8 prosenttia. 


Oulu 17.4.2008

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. (08) 551 3213 tai 0400 680 816

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi