Pörssitiedotteet

Technopoliksen hallitus päätti yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Technopolis

Pörssitiedote

TECHNOPOLIS OYJ            PÖRSSITIEDOTE                   8.12.2015 klo 16:00

Technopoliksen hallitus päätti yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Technopolis Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöille suunnatuista osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon korottamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla palkkiojärjestelmillä.

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2016 – 2020

Hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2016 – 2020.

Kannustinjärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2016 – 2018, 2017 – 2019 ja 2018 – 2020. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin ansaintajakson osalta järjestelmän kohderyhmään kuuluvat konsernin avainhenkilöt sekä kunkin avainhenkilön enimmäispalkkion määrän. Hallitus päättää myös järjestelmän ansaintakriteerit sekä niille asetettavat tavoitteet erikseen kullekin ansaintajaksolle. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Avainhenkilön enimmäispalkkio koostuu sekä yhtiön osakkeista että rahaosuudesta. Koko järjestelmän perusteella voidaan antaa palkkioina yhteensä enintään 780 000 osaketta sekä rahaa määrä, joka vastaa enintään kaikkien annettavien osakkeiden kirjaamishetken arvoa. Rahaosuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Järjestelmän mukainen palkkio maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun loppuun mennessä vuosina 2019, 2020 ja 2021.

Palkkiona saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa sitouttamisjakson ajan. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2016 – 2018 ansaittujen osakkeiden osalta 31.5.2020, ansaintajaksolta 2017 – 2019 ansaittujen osakkeiden osalta 31.5.2021 ja ansaintajaksolta 2018 – 2020 ansaittujen osakkeiden osalta 31.5.2022.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016

Uudessa ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2016. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö hankkii yhtiön osakkeita enintään hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan voimassaolevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkiona maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on sidottu yhtiön menestykseen osakkeen kokonaistuotolla (TSR) mitattuna.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen sitouttamisjakson jälkeen. Sitouttamisjakso päättyy 30.6.2018.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin kymmenen henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 85 000 Technopolis Oyj:n osakkeen arvoa sekä rahamäärää, joka vastaa enintään kaikkien annettavien osakkeiden kirjaamishetken arvoa.

Technopolis Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 106 511 632 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 7.12.2015 yhteensä 1 686 872 osaketta.

Osakepohjaisista palkkiojärjestelmistä saa lisätietoa yhtiön internetsivuilta.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:

Carl-Johan Granvik
Hallituksen puheenjohtaja
puh. 050 1698

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.