Pörssitiedotteet

Technopoliksen merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE          18.6.2012          klo 13.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Technopoliksen merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos

Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) 12.6.2012 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 12.088.836 osaketta. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin 11.874.720 osaketta, mikä vastaa noin 98,2 prosenttia tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin 8.470.366 osaketta, joista hyväksyttiin 214.116 osakkeen merkintä. Osakeanti merkittiin siten 168,3 prosenttisesti. Yhtiö keräsi osakeannilla kulujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen noin 31,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus on tänään 18.6.2012 hyväksynyt kaikki osakeannissa tehdyt ensisijaiset merkinnät ja päättänyt osakkeenomistajien tai muiden merkitsijöiden toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tekemien merkintöjen hyväksymisestä merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti. Ensisijaisessa merkinnässä merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta toissijaisen merkinnän perusteella tehdyt merkinnät hyväksyttiin osakeannin ehtojen mukaisesti osakkeenomistajan tai muun merkitsijän ensisijaisen merkintäoikeutensa mukaisesti merkinnässä käyttämiensä merkintäoikeuksien suhteessa enintään toissijaisessa merkinnässä tehdyn merkinnän enimmäismäärään saakka arvo-osuustilikohtaisesti. Mikäli tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen oli annettu useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistettiin yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi ennen allokaatiota.

Niille osakkeenomistajille tai muille merkitsijöille, jotka eivät saaneet toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkitsemiään osakkeita tai kaikkia niistä, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta osakkeenomistajan tai muun merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta 19.6.2012. Palautettaville varoille ei suoriteta korkoa.

Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla väliaikaisina osakkeina 13.6.2012 alkaen. Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 19.6.2012, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi osana Yhtiön nykyistä osakelajia arviolta 20.6.2012.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 75.555.227 osakkeeseen. Kaikki osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 19.6.2012.

Muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin

Merkintäetuoikeusannin johdosta Yhtiön hallitus on optionhaltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi tänään 18.6.2012 vahvistanut lopullisen muutoksen vuoden 2007 optio-oikeuksien merkintähintaan siten, että osakekohtainen merkintähinta on, vuosien 2008–2012 aikana jo maksetut osingot huomioon ottaen, 2007B-optio-oikeuksilla 4,547 euroa ja 2007C optio-oikeuksilla 2,092 euroa.

Edellä esitetyt muutokset optioehtoihin tulevat voimaan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, arviolta 19.6.2012.

Technopolis Oyj
Keith Silverang
toimitusjohtaja
p. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.