Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIKSEN HALLITUS PÄÄTTI MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

TECHNOPOLIS OYJ        PÖRSSITIEDOTE 28.4.2008 klo 9.30

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

TECHNOPOLIKSEN HALLITUS PÄÄTTI MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Päätös osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta osakeannista

Technopoliksen hallitus on eilen varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2008 ja
ylimääräisen yhtiökokouksen 29.11.2007 antamien valtuutusten nojalla päättänyt
noin 59,55 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista (”Osakeanti”). Technopolis
tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa Osakeannissa
enintään 13.233.540 uutta osaketta. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat
osakkeet vastaavat enintään noin 30,0 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden
lukumäärästä ja niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia ja enintään noin
23,1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamista
äänistä Osakeannin jälkeen. Osakeannissa tarjottavat osakkeet lasketaan
liikkeeseen ensisijaisesti varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2008 antaman
valtuutuksen nojalla ja sen osalta kuin tarjottavat osakkeet ylittävät kyseisen
valtuutuksen enimmäismäärän, jäljelle jäävät osakkeet lasketaan liikkeeseen
ylimääräisen yhtiökokouksen 29.11.2007 antaman valtuutuksen nojalla. 

Osakkeiden merkintäaika alkaa 7.5.2008 ja päättyy 20.5.2008. Merkintähinta on
4,50 euroa osakkeelta. Technopoliksen osakkeenomistajalla on oikeus merkitä
jokaista täsmäytyspäivänä 2.5.2008 omistamaansa kymmentä (10) osaketta kohden
kolme (3) uutta osaketta. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä 7.-13.5.2008. Evli Pankki Oyj, Corporate Finance toimii
Osakeannin pääjärjestäjänä. 

Yhtiön merkittävimmät osakkeenomistajat ABN AMRO Asset Management (Netherlands)
B.V., Gazit-Globe Ltd., Henderson Global Investors Limited, Oulun kaupunki ja
Tampereen kaupunki ovat antaneet merkintäsitoumukset Osakeantiin liittyen.
Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Pertti Huuskonen ja yhtiön osakkeita omistavat
yhtiön hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet yhtiölle merkitsevänsä
Osakeannissa oman osakkeenomistuksensa perusteella määräytyvät uudet
osakkeensa. Lisäksi Henderson Global Investors Limited ja Gazit-Globe Ltd. ovat
antaneet yhtiölle merkintätakaukset, jotka koskevat 1.000.000 ja 1.500.000
osaketta. Annetut merkintäsitoumukset ja -takaukset edustavat noin 48,3
prosenttia Osakeannin kokonaismäärästä. 

Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat Technopoliksen mahdollisesti
jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet
yhtiössä niiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin lukien. 

Technopoliksen tarkoituksena on kasvattaa konsernin liiketoimintaa sekä
orgaanisten investointien että yritysostojen kautta. Tavoitteena on kasvattaa
konsernin liikevaihtoa 15 prosentilla vuosittain, ja konsernin tarkoituksena on
toimia vuonna 2011 Suomen ja Venäjän lisäksi 1-2 muussa maassa. Technopoliksen
aikomuksena on keskittää investointinsa kasvaville markkinoille.
Kasvustrategian toteuttaminen on tarkoitus varmistaa hyödyntämällä sekä oman
pääoman ehtoista että velkarahoitusta joustavan ja tehokkaan rahoitusrakenteen
varmistamiseksi. 

Technopoliksen osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää yhtiön
investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseen, konsernin
kasvun varmistamiseen ja konsernin omavaraisuusasteen ylläpitämiseen. 

Osakeantia koskevan arvopaperiliitteen ja tiivistelmän on tarkoitus olla
saatavilla 5.5.2008 alkaen muun muassa yhtiöstä osoitteesta Technopolis Oyj,
Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu. Lisäksi yhtiötä ja sen liiketoimintaa kuvaava
perusesite on ollut saatavilla 17.4.2008 alkaen muun muassa yllä mainitusta
yhtiön osoitteesta. Tarkemmat tiedot edellä mainittujen asiakirjojen
julkistamisesta ja saatavuudesta ilmoitetaan pörssi-ilmoituksella arviolta
5.5.2008. 

Muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin 

Yhtiön optio-oikeudet 2005 ja 2007 eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin.
Optionhaltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi
Technopoliksen hallitus on eilen päättänyt muuttaa vuoden 2005 ja 2007
optio-oikeuksien merkintäsuhdetta ja merkintähintaa siten, että kukin vuosien
2005 ja 2007 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1,043 osaketta ja että
osakekohtainen merkintähinta on, vuosien 2006-2008 aikana jo maksetut osingot
huomioon ottaen, 2005A-optio-oikeuksilla 3,536 euroa, 2005B-optio-oikeuksilla
6,188 euroa ja 2007A-optio-oikeuksilla 7,389 euroa. 2007B-optio-oikeuksien
osalta tehdään vastaavat korjaukset merkintäsuhteeseen ja merkintähintaan sen
jälkeen, kun niiden merkintähinta on määräytynyt. 

Osakemerkinnän yhteydessä optio-oikeuksien haltijan merkitsemä osakkeiden
kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi ja
kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeiden määrää käyttäen ja
pyöristetään lähimpään täyteen senttiin. Optio-oikeuksilla merkittävien
osakkeiden merkintähintaa alennetaan edelleen merkintähinnan määräytymisjakson
alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen
määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. 

Edellä esitetyt muutokset optioehtoihin tulevat voimaan niiden
kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, arviolta 26.5.2008 edellyttäen, että
Osakeanti toteutuu suunnitellusti. 

Oulu, 28.4.2008

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus

LIITE: Osakeannin ehdot

Lisätietoja:
Talousjohtaja Jarkko Ojala, p. 040 744 7344 tai (08) 551 3211 sekä Muun Suomen
yksikön johtaja Reijo Tauriainen, p. 040 515 9848 

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

This release is not an offer of securities for sale in the United States.
Securities may not be offered or sold in the United States absent registration
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from
registration. Any public offering of securities to be made in the United States
will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer and
that will contain detailed information about the company and management, as
well as financial statements. The issuer does not intend to conduct a public
offering in the United States or register any part of the offering in the
United States. Copies of this release are not being made and may not be
distributed or sent into the United States, Canada, Japan or Australia. 


LIITE: OSAKEANNIN EHDOT

OSAKEANNININ EHDOT

Technopolis Oyj:n (”Technopolis” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous valtuutti
27.3.2008 Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista 31.5.2009 mennessä.
Annettavien osakkeiden enimmäismäärä voi olla yhteensä enintään 8.000.000
kappaletta. Lisäksi Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 29.11.2007 Yhtiön
hallituksen päättämään osakeannista 31.12.2010 mennessä. Annettavien osakkeiden
enimmäismäärä voi olla yhteensä enintään 13.000.000 kappaletta. 

Yhtiön hallitus on edellä mainittujen yhtiökokousten valtuutusten perusteella
päättänyt 27.4.2008 laskea liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuvalla osakeannilla (”Osakeanti”) enintään 13.233.540 uutta osaketta
(”Osake”) tässä esitettyjen Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannissa
tarjottavat Osakkeet lasketaan liikkeeseen ensisijaisesti varsinaisen
yhtiökokouksen 27.3.2008 antaman valtuutuksen nojalla ja sen osalta kuin
tarjottavat Osakkeet ylittävät kyseisen valtuutuksen enimmäismäärän, jäljelle
jäävät Osakkeet lasketaan liikkeeseen ylimääräisen yhtiökokouksen 29.11.2007
antaman valtuutuksen nojalla. 

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat enintään noin 30,0
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamista
äänistä ennen Osakeantia ja enintään noin 23,1 prosenttia Yhtiön kaikkien
osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen. 

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän
osakeomistuksensa suhteessa. 

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 2.5.2008
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty APK:n ylläpitämään osakasluetteloon, saa
automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen
merkintäoikeuden (ISIN-tunnus FI0009503049) (”Merkintäoikeus”) jokaista
Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden (”Ensisijainen
merkintäoikeus”). 

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset
merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kymmentä
(10) Ensisijaista merkintäoikeutta kohden kolme (3) Osaketta. Osakkeiden
murto-osia ei voi merkitä. 

Toissijainen merkintä

Lisäksi osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön
osakasluetteloon ja joka on käyttänyt Ensisijaisen merkintäoikeutensa, on
oikeus merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden
perusteella (”Toissijainen merkintä”). 

Merkintäsitoumukset ja -takaukset

Yhtiön merkittävimmät osakkeenomistajat ABN AMRO Asset Management (Netherlands)
B.V., Gazit-Globe Ltd., Henderson Global Investors Limited, Oulun kaupunki ja
Tampereen kaupunki ovat antaneet merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti nämä
tahot merkitsevät Osakeannissa Osakkeita seuraavasti: ABN AMRO Asset Management
(Netherlands) B.V. 720.000 Osaketta, Gazit-Globe Ltd. 1.158.033 Osaketta,
Henderson Global Investors Limited 848.850 Osaketta, Oulun kaupunki 706.827
Osaketta ja Tampereen kaupunki 451.533 Osaketta (edellä mainitut yhteensä
3.885.243 Osaketta). Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja Pertti Huuskonen ja Yhtiön
osakkeita omistavat Yhtiön hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet Yhtiölle
merkitsevänsä Osakeannissa oman osakkeenomistuksena perusteella määräytyvät
uudet Osakkeensa. 

Lisäksi Yhtiön osakkeenomistajat Henderson Global Investors Limited ja
Gazit-Globe Ltd. ovat antaneet Yhtiölle merkintätakauksen, jonka mukaan edellä
mainitut tahot merkitsevät tietyin ehdoin Osakeannissa Ensisijaisen
merkintäoikeuden ja Toissijaisen merkinnän nojalla mahdollisesti merkitsemättä
jääviä Osakkeita. Henderson Global Investors Limited on antanut
merkintätakauksen 1.000.000 osakkeen osalta ja Gazit-Globe Ltd. 1.500.000
osakkeen osalta. Yhtiö on sitoutunut maksamaan merkintätakauksista yhteensä
noin 170.000 euron palkkion. Yhtiön hallitus voi päättää suunnata Ensisijaisen
merkintäoikeuden ja Toissijaisen merkinnän nojalla mahdollisesti merkitsemättä
jäävät Osakkeet yllämainittujen merkintätakauksen antajien merkittäväksi. 

Merkintäsitoumusten ja -takauksien toteutuminen edellyttää tiettyjen
tavanomaisten ehtojen toteutumista, mukaan lukien ehto, että Yhtiön
taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut olennaista haitallista muutosta.
Annetut merkintäsitoumukset ja -takaukset edustavat noin 48,3 prosenttia
Osakeannin kokonaismäärästä. Gazit-Globe Ltd.:n, Henderson Global Investors
Limitedin, ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V.:n sekä Oulun kaupungin
kunkin antamat merkintäsitoumukset ja/tai merkintätakaukset edustavat yli
viittä (5) prosenttia Osakeannissa tarjottavasta enimmäisosakemäärästä. 

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 4,50 euroa Osakkeelta
(”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinnasta 1,69 euroa merkitään osakepääomaan
ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen Merkintähinta on
määritelty siten, että se sisältää noin 17,7 prosentin alennuksen
osakeantipäätöstä edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden. 

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 7.5.2008 klo 9.30 ja päättyy 20.5.2008 klo 16.00.

Osakkeet, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden ja Toissijaisen
merkinnän nojalla ja jotka hallitus tarjoaa yllämainittujen merkintätakauksen
antajien merkittäväksi, tulee merkitä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
kuitenkin viimeistään 21.5.2008. Hallitus voi keskeyttää kyseisen ajan ennen
21.5.2008. 

Merkintäpaikka

Merkintälomake tulee toimittaa Evli Pankki Oyj:hin osoitteella Evli Pankki
Oyj/Erityispalvelut, PL 1081, 00101 Helsinki. Merkintätoimeksiantoja
vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt ja säilyttäjäyhteisöt, jotka ovat
tehneet sopimuksen Evli Pankki Oyj:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta ja
ne vastaanottavat merkintätoimeksiantoja tavanomaisina aukioloaikoinaan.
Tilinhoitajayhteisöt ja säilyttäjäyhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle
määräajan, joka on ennen Merkintäajan päättymistä. Toissijaisessa merkinnässä
tehtäviä merkintöjä vastaanottaa ainoastaan Evli Pankki Oyj osoitteessa Evli
Pankki Oyj/Erityispalvelut, PL 1081, 00101 Helsinki. 

Merkintöjen tekeminen ja maksu

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita
arvo-osuustilillään olevilla Merkintä¬oikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan.
Jokainen kymmenen (10) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään kolme (3)
Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Merkinnän tekemiseksi
Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman
tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti, tai mikäli hän ei saa merkintään
liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, hänen tulee olla yhteydessä
merkintäpaikkaan merkinnän tekemiseksi. Osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai
tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. 

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin pitäjän
nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin pitäjän ohjeiden
mukaisesti. 

Ensisijaisen merkintäoikeuden ja Toissijaisen merkinnän perusteella tehty
merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden
ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä
20.5.2008, raukeavat arvottomina. 

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Arvopaperimarkkinalain mukaisesti, jos Osakeantiin liittyvää esitettä
täydennetään sen jälkeen kun Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen ja ennen
kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen esitteessä olevan
virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä
sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Osakkeita ennen
täydennyksen julkaisemista, oikeus peruuttaa merkintänsä. Sijoittajilla on
oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän tai
Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin
enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu.
Merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet ilmoitetaan pörssitiedotteella
samanaikaisesti esitteen täydentämisen kanssa. 

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä
7.5.2008 ja 13.5.2008 välisenä aikana. 

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ja
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty
osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. 

Toissijaisen merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa
hyväksytään Yhtiön osakkeenomistajan merkinnät hänen Täsmäytyspäivän mukaisen
osakeomistuksensa suhteessa enintään merkintäsitoumuksen enimmäismäärään
saakka. Mikäli osakkeenomistaja ei saa kaikkia Toissijaisen merkinnän
perusteella merkitsemiään osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Osakkeiden
merkintähinta osakkeenomistajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle
pankkitilille arviolta 27.5.2008. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Jos Osakkeita jää merkitsemättä Ensisijaisen merkintäoikeuden ja Toissijaisen
merkinnän perusteella ja jos hallitus antaa merkitsemättä jääneet Osakkeet
päättämänsä tahon merkittäväksi, hallituksella on täysi vapaus hyväksyä tai
hylätä nämä merkinnät. 

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta
23.5.2008. 

Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille
merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus
FI0009015796), jotka vastaavat uusia Osakkeita. Väliaikaiset osakkeet
yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009006886) arviolta
27.5.2008. Toissijaisessa merkinnässä sekä merkintätakauksen perusteella
merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille,
kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 26.5.2008. 

Osakasoikeudet

Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja
tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet
Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 26.5.2008. 

Optio-oikeuksien haltijat

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2005 ja 29.3.2007 hyväksymien
optio-oikeuksien ehtojen mukaan, jos Yhtiö korottaa osakepääomaansa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella ennen kuin optio-oikeuksien
haltija on merkinnyt osakkeita, optio-oikeuksien omistajilla on sama tai
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa. Optio-oikeuksien haltijoiden
ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus
on 27.4.2008 päättänyt muuttaa vuosien 2005 ja 2007 optio-oikeuksien
merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Osakeannin johdosta siten, että kukin
vuosien 2005 ja 2007 optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1,043 osaketta ja että
osakekohtainen merkintähinta on, vuosien 2006-2008 aikana jo maksetut osingot
huomioon ottaen, 2005A-optio-oikeuksilla 3,536 euroa, 2005B-optio-oikeuksilla
6,188 euroa ja 2007A-optio-oikeuksilla 7,389 euroa. Muutokset optioehtoihin
tulevat voimaan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, arviolta
26.5.2008 edellyttäen, että Osakeanti toteutuu suunnitellusti. Yhtiön
optio-oikeudet 2005 ja 2007 eivät siten oikeuta osallistumaan Osakeantiin.
Lisätietoja optio-oikeuksien ehdoista on Yhtiön 17.4.2008 julkistaman
perusesitteen kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma”. 

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu. 

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti
koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.