Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2007

Pääkohdat kaudelta 1-6/2007 verrattuna vuoden 2006 vastaavaan
- konsernin liikevaihto kohosi 27,8 milj. euroon (18,7 milj. euroa), jossa
kasvua 49,1 % 
- konsernin käyttökate kohosi 13,6 milj. euroon (10,0 milj. euroa), jossa
kasvua 36,9 % 
- voitto ennen veroja oli 14,5 milj. euroa (18,1 milj. euroa), jossa laskua
20,0 % 
- sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen vaikutus voittoon ennen veroja
oli 5,4 milj. euroa (10,5 milj. euroa) 

Liiketoiminta

Konsernin kauden liikevaihto oli 27,8 milj. euroa (18,7 milj. euroa kaudella
1-6/2006), jossa oli kasvua 49,1 %. Kauden käyttökate oli 13,6 milj. euroa
(10,0 milj. euroa), jossa kasvua 36,9 %. Konsernin käyttökate kasvoi
liikevaihtoa hitaammin liiketoiminnan kasvuun liittyvien henkilöstö-, kehitys-
ja asiantuntijakulujen sekä yrityskehityspalvelujen ja alueellisten
kehitysohjelmien liikevaihdon noustua. Kauden liikevoitto oli 18,7 milj. euroa
(20,3 milj. euroa). Kauden voitto ennen veroja oli 14,5 milj. euroa (18,1 milj.
euroa). 

Taseen loppusumma oli 443,7 milj. euroa (368,9 milj. euroa), missä oli kasvua
20,3 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 38,9 % (39,4 %). 

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 398,2 milj. euroa
(326,8 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos johtui
ostettujen ja valmistuneiden kiinteistöjen käypien arvojen vaikutuksesta,
markkinoiden tuottovaatimusten alentumisesta, tulevaisuuden tuottojen ja
ajanmukaistamiskulujen muutoksista, koko kauden omistettujen kiinteistöjen
arvonmuutoksesta ja kaudella erillisyhtiöihin kirjatuista hankintamenon
lisäyksistä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus
kaudella oli 5,4 milj. euroa (10,5 milj. euroa). 

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 346 077
kerrosneliömetriä (287 913 kerrosneliömetriä 30.6.2006). Konsernin
keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 95,4 % (94,1 %).
Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen
prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen
arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli
kauden lopussa 121,2 milj. euroa (104,7 milj. euroa). 

Konsernirakenne

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa
Oulussa, Vantaalla ja Lappeenrannassa, ja sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa
(omistusosuus 100 %), Technopolis JSP Oy Jyväskylässä (100 %), Technopolis TSP
Oy Tampereella (100 %), Medipolis Oy Oulussa (100 %) ja muita tytäryhtiöitä. 

Konserni on toteuttanut seuraavien konsernin tytäryhtiöiden sulauttamisen
emoyhtiöihinsä: Technopolis JSPF Oy, Kiinteistö- ja Sijoitusyhtiö Joreco Oy,
Kiinteistöosakeyhtiö Teknologiantie 11, Technopolis Kareltek Oy, Kiinteistö Oy
Oulun Teknologiatalot, Kiinteistö Oy Oulun Moderava ja Kiinteistö Oy Oulun
Mediaani. Lisäksi konserni on aloittanut seuraavien konsernin tytäryhtiöiden
sulauttamisen emoyhtiöihinsä: Technopolis JSP Oy, Technopolis TSP Oy,
Kiinteistö Oy Hermia Kymppi ja Medipolis Oy. Sulautumisten tarkoituksena on
lisätä yhtiöiden toiminnan kustannustehokkuutta sekä yksinkertaistaa ja
keventää konsernin hallintoa. 

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Technocenter Kempele Oy (48,5
%), Iin Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä Innovation Oy (24 %) ja Lappeenranta
Innovation Oy (20 %). Technopolis Oyj omistaa Oulu Innovation Oy:stä 13 %. 

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy
Espoossa. Technopolis Ventures Oy:llä on omistuksessaan tytäryhtiöt Technopolis
Ventures Kareltek Oy (100 %), Technopolis Ventures JSP Oy ja Technopolis
Ventures Oulutech Oy (70 %). Lisäksi Technopolis Ventures Oy omistaa Otaniemen
kehitys Oy:stä 25 %. 

Technopolis on perustanut Pietariin 100 %:seen omistukseensa kaksi venäläistä
yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC:n ja Technopolis St. Petersburg LLC:n. 

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet

Technopolis päätti helmikuussa käynnistää Hermia 12 -kiinteistön
rakennuttamisen Tampereella. Hankkeen kustannusarvio on 9 milj. euroa ja
bruttoala 8 600 neliömetriä, johon sisältyy 115 paikan autotalli. Rakennuksesta
on vuokrattu 63 %. Rakennus on kooltaan noin 5 000 kerrosneliömetriä ja sen
arvioidaan valmistuvan helmikuun lopussa 2008. 

Technopolis pääsi helmikuussa neuvottelutulokseen Oulun kaupungin ja
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa Medipolis Oy:n osakkeiden,
yhteensä 19 250 kpl, hankinnasta. Mainittujen tahojen ja vähemmistöosakkaiden
kanssa tehtyjen kauppojen jälkeen Technopolis omistaa kokonaan Medipolis Oy:n. 

Technopolis käynnisti toukokuussa Helsingin kaupungin Ruoholahteen rakentuvan
teknologiakeskuksen ensimmäisen vaiheen toteuttamisen. Kohde on kooltaan 6 600
kerrosneliömetriä ja kustannusarvio runsaat 20 milj. euroa pysäköinti- ja
tonttikuluineen. Ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan kesällä 2008. 

Technopolis käynnisti toukokuussa Lappeenranta City -hankkeen ensimmäisen
vaiheen toteuttamisen. Kohteen koko on 3 150 kerrosneliömetriä ja
kustannusarvio noin 6,5 miljoonaa euroa. Rakennuksesta on vuokrattu 54 %.
Rakennus on suunnitelmien mukaan valmis maaliskuun lopussa 2008. 

Technopolis ryhtyi suunnittelemaan teknologiakeskusta Tampereen ydinkeskustaan
Tampereen yliopiston viereen Kalevantien ja Kanslerinrinteen kulmaan. Tampereen
kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2007 pitämässään kokouksessaan Technopoliksen
tonttivarauspyynnön, joka mahdollistaa 30 000 kerrosneliömetrin
rakennusoikeuden omaavan tontin varaamisen Technopolis Oyj:lle uuden
teknologiakeskuksen toteuttamista varten. 

Technopolis käynnisti kesäkuussa Oulun Kontinkankaan teknologiakeskuksen
kolmannen ja neljännen vaiheen laajennusten toteutuksen. Kolmannen laajennuksen
koko on 3 500 bruttoneliömetriä ja investointi noin 5 milj. euroa. Kolmannesta
laajennusosasta on vuokrattu 84 %. Sen arvioitu valmistumisaika on elokuu 2008.
Neljännen laajennuksen koko on 4 290 bruttoneliömetriä ja investointi noin 7,5
milj. euroa. Sen arvioitu valmistumisaika on syyskuu 2008. Neljännestä
laajennusosasta on vuokrattu yhteensä noin 70 %. 

Technopolis solmi kesäkuussa esisopimuksen Espoon kaupungin, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Sitran kanssa Kiinteistö Oy Innopoli II:n koko
osakekannan ostamisesta. Kiinteistö Oy Innopoli II koostuu 20 625
kerrosneliömetrin suuruisesta rakennuksesta ja yhtiön omistamasta 1,9 hehtaarin
suuruisesta tontista Espoon Otaniemessä. Kiinteistö on valmistunut vuonna 2002
ja siinä toimii noin 90 teknologia-alan yritystä. Kauppahinta on esisopimuksen
mukaan 54,2 miljoonaa euroa, jota hintaa tarkistetaan Kiinteistö Oy Innopoli
II:n nettovelka-aseman perusteella. Kauppahinnasta noin 20 % maksetaan
Technopolis Oyj:n uusilla osakkeilla ja loput rahana. Lopullinen kauppakirja on
tarkoitus allekirjoittaa elokuussa 2007. Kaupan lopullinen toteutuminen
edellyttää muun muassa, että Technopolis Oyj:n tekemissä ja teettämissä due
diligence selvityksissä tai muutoin ei ole ilmennyt sellaisia olennaisia
seikkoja, jotka estäisivät kaupan toteuttamisen ja, että lopullinen kauppakirja
solmitaan 31.8.2007 mennessä. 

Technopolis allekirjoitti kesäkuussa Stockmann Oyj Ab:n kanssa sopimuksen,
jolla se vuokraa noin 4 300 neliömetrin toimisto-osan rakenteilla olevasta
Nevsky Centre -kauppakeskuksesta Pietarissa edelleen vuokrattavaksi
asiakasyrityksilleen. Pietarin ydinkeskustaan Nevski Prospektin varrelle
sijoittuva kauppakeskus toimisto-osineen valmistuu keväällä 2009. 

Pietarin Pulkovon teknologiakeskuksen aluesuunnitelman arvioidaan valmistuvan
vuoden loppuun mennessä. Noin 15 000 neliömetrin suuruisen ensimmäisen vaiheen
rakentamisedellytysten arvioidaan muodostuvan vuoden 2008 alkupuoliskolla. 

Technopolis on aloittanut esiselvitykset teknologiakeskustoiminnan
käynnistämismahdollisuuksista Moskovan alueella. 

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 4.1.2007 varsinaisen yhtiökokouksen sille
24.3.2006 myöntämän valtuutuksen nojalla korottaa yhtiön osakepääomaa enintään
1 162 652,40 eurolla eli yhteensä 687 960 osakkeella hyväksymällä
institutionaalisten sijoittajien tekemät osakemerkinnät. Osakeannin
tarkoituksena oli yhtiön investointisuunnitelman mukaisten investointien
rahoittaminen, yhtiön kasvun varmistaminen ja yhtiön omavaraisuusasteen
ylläpitäminen. 

Osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Osakeanti
toteutettiin niin kutsutussa tarjousmenettelyssä (book-building) siten, että
institutionaaliset sijoittajat merkitsivät yhtiön liikkeeseen laskettavat uudet
osakkeet merkintäsitoumusten vastaanottoaikana 3.-4.1.2007 antamiensa
merkintäsitoumusten mukaisesti. Kysyntä ylitti noin 3,5-kertaisesti tarjotun
osakemäärän. Osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 7,70 euroa osakkeelta.
Osakepääoman korotus rekisteröitiin 8.1.2007 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla
alkoi 9.1.2007. 

Vuoden 2001 optio-oikeuksilla merkittiin joulukuussa 2006 yhteensä 26 131
osaketta. Osakepääoman korotus, 44 161,39 euroa, merkittiin kaupparekisteriin
13.2.2007. Vuoden 2001 optio-oikeuksilla merkittiin aiempien osakemerkintöjen
jälkeen ja 30.4.2007 mennessä yhteensä 98 399 osaketta. Osakepääoman korotus,
166 294,31 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 12.6.2007. Osakkeiden
merkintäaika vuoden 2001 kaikilla optio-oikeuksilla päättyi 30.4.2007. 

Yhtiön osakepääoma on ym. korotusten jälkeen 68 691 861,68 euroa ja osakkeiden
määrä 40 646 072 kappaletta. 

Rahoitus

Konsernin nettorahoituskulut olivat 4,3 milj. euroa (2,2 milj. euroa).
Konsernin taseen loppusumma oli 443,7 milj. euroa (368,9 milj. euroa), josta
vierasta pääomaa oli 272,2 milj. euroa (224,3 milj. euroa). Konsernin
omavaraisuusaste oli 38,9 % (39,4 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,22 euroa
(3,81 euroa). 

Konsernin pitkäaikaisten velkojen määrä kauden lopussa oli 208,1 milj. euroa
(162,3 milj. euroa). Lainojen keskikorko 30.6.2007 oli 4,34 % (3,55 %). 

Osana kokonaisrahoitusta Technopoliksella on 60 milj. euron kotimainen
yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea liikkeelle alle
vuoden mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten
määrä 30.6.2007 oli 41,7 milj. euroa. 

Organisaatio ja henkilöstö

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, johtajat Jukka
Akselin, Satu Eskelinen, Marjut Hannelin, Martti Launonen, Seppo Selmgren,
Keith Silverang, Reijo Tauriainen ja 1.8.2007 talousjohtajana aloittava Jarkko
Ojala. 

Tilikaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 140 (95) henkilöä.
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 48 (28) henkilöä, yrityspalveluissa 32
(23) henkilöä ja kehityspalveluissa 60 (44) henkilöä. 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti konsernin ja emoyhtiön
tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2006, myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille ja päätti jakaa osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta
0,14 euroa osaketta kohti. 

Yhtiökokouksessa valittuun hallitukseen kuuluvat Timo Parmasuo, puheenjohtaja
ja Matti Pennanen, varapuheenjohtaja, sekä jäseninä Pekka Korhonen, Erkki
Veikkolainen ja Juha Yli-Rajala. Toimitusjohtajana toimii Pertti Huuskonen.
Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajanaan Tapio Raappana, KHT. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Muutokset johtuvat pääosin
1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista ja ovat pääosin teknisiä.
Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, optio-oikeuksien
2007 antamisesta konsernin avainhenkilöille sekä optio-oikeuksien 2005C
mitätöimisestä. 

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä
rahoitus- ja asiakasriskejä. 

Technopoliksen keskeisin rahoitusriski on lainasalkkuun kohdistuva korkoriski.
Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa tai poistaa markkinakorkojen
heilahtelujen negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, taseeseen ja
kassavirtaan. Yhtiön rahoituspolitiikan tavoitteena on hajauttaa
lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan
markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta. Tarvittaessa
yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia.
Rahoitusriskin hallitsemiseksi Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä sekä
pitää yllä korkeaa vakavaraisuutta. 

Technopolis käyttää johdannaisinstrumentteja ainoastaan taseessa olevien
rahoitusriskien alentamiseen tai poistamiseen. 

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että
rahamarkkinakorkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä nostaisi
korkokustannuksia vuositasolla 1,0 milj. euroa. 

Luottoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.
Lainakannasta 30.6.2007 oli 74,1 % sidottu 3-12 kk euribor -korkoon tai
peruskorkoon. Lainoista 25,9 % oli kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle.
Lainojen jäljellä oleva pääomilla painotettu laina-aika oli 12 vuotta. Osana
kokonaisrahoitusta on Technopoliksella 60,0 milj. euron kotimainen
yritystodistusohjelma, jonka myötä yritys voi laskea liikkeelle alle vuoden
mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten määrä
30.6.2007 oli 41,7 milj. euroa. 

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset
liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet
kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai
rahoituskuluihin ja -tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti. Pietarin
maa-alueen hankinta on rahoitettu paikallisessa valuutassa. Valuuttariski on
minimoitu valuutanvaihtosopimuksella. 

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen
seurantaan. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Kiinteistöt on vakuutettu
täysarvovakuutuksella. 

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu pääkaupunkiseudulle,
Jyväskylään, Lappeenrantaan, Tampereelle ja Oulun seudulle. Konsernin yhdenkään
asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 12 %:a. Suurasiakkaiden
vuokrasopimukset on hajautettu päättymään eri aikoina. Konsernilla on yhteensä
noin 950 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla. 

Konsernin liiketoimintaa vakauttaa suhdannevaihteluissa konsernin määräaikainen
vuokrasopimuskanta, joka 30.6.2007 oli 121,2 milj. euroa. Sopimuskannasta
vuonna 2007 päättyviä on 3 %, vuonna 2008-2010 päättyviä 21 %, vuonna 2011-2013
päättyviä 31 %, vuonna 2014-2016 päättyviä 5 % ja vuonna 2017 tai myöhemmin
päättyviä on 40 %. 

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laadun määritykseen
sekä kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa
huomioidaan kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa
ympäristöä säästäviä ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen
muuntojoustavuuden ja kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis
suorittaa kiinteistöjen ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja
ympäristökatselmukset ennen lopullista sitoutumista kauppaan. 

Markkinoiden tuottovaatimuksien muutokset saattavat vaikuttaa tuloskehitykseen
merkittävästi. Tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät arvot laskevat
ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Muutokset
vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai kohottavasti. 

Tulevaisuuden näkymät

Technopolis-konsernin johto arvioi huipputekniikan toimintaympäristöjensä
kysynnän olevan vuonna 2007 tyydyttävää tasoa ja konsernin vuokraamien
toimitilojen käyttöasteen ja sen tarjoamien palvelujen kysynnän säilyvän
hyvänä. Konserni arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan vuonna 2007
22-26 % edellisvuoteen verrattuna, edellyttäen että Kiinteistö Oy Innopoli II:n
osakekauppa toteutuu suunnitellusti. 

Technopolis pyrkii kasvustrategiansa mukaisesti toimimaan vuonna 2010 parhaissa
huipputekniikan kaupungeissa Suomessa sekä lisäksi Venäjällä ja 1-2 muussa
maassa. Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 15 %
vuosittain. Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että
yritysostojen avulla. 

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen. 

Oulu 20.7.2007

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816 tai (08) 551 3213

Osavuosikatsauksen PDF-versio on noudettavissa internetissä www.technopolis.fi
-osoitteessa. Pyynnön paperiversion lähettämisestä voi esittää p. (08) 551
3242/Teija Koskela. 

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista
www-sivuilla. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet
sähköpostitse. 

Sijoituskiinteistöt arvostetaan käyvän arvon malli mukaisesti.
Sijoituskiinteistöjen rakennusaikaiseen hankintamenoon sisällytetään
välittömästi rakentamisesta aiheutuvat sisäiset ja ulkoiset menot IAS 16 
-standardin mukaisesti. IAS 23 -standardiin perustuen vieraan pääoman
korkokulut rakennusajalta on kohdistettu rakenteilla olevaan kiinteistön
hankintamenoon. 

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA
MEUR               4-6/   4-6/   1-6/   1-6/  1-12/
                 2007   2006   2007   2006   2006

Liikevaihto           14,23   9,43  27,82  18,66  44,84
Liiketoiminnan muut tuotot 1)   1,38   0,85   2,62   1,39   3,86
Liiketoiminnan muut kulut    -8,35  -5,26  -16,80  -10,09  -26,00
Sijoituskiinteistöjen
arvonmuutokset          3,27  -3,02   5,42  10,51  16,07
Suunnitelman mukaiset poistot  -0,17  -0,10  -0,32  -0,19  -0,56
Liikevoitto           10,37   1,90  18,73  20,28  38,21
Rahoitustuotot ja -kulut     -2,38  -1,28  -4,28  -2,21  -5,17
Voitto ennen veroja        7,99   0,62  14,46  18,07  33,05
Tuloverot            -2,22  -0,18  -3,80  -4,40  -8,46
Tilikauden voitto         5,77   0,44  10,65  13,67  24,59

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille   5,76   0,39  10,63  13,26  23,74
Vähemmistöosakkaille       0,01   0,05   0,03   0,41   0,85

TASE, VARAT
MEUR                30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet          2,55    2,71    2,63
Aineelliset hyödykkeet          8,94   22,45    2,44
Sijoituskiinteistöt          398,21   326,83   392,16
Sijoitukset               22,61    2,06    21,82
Laskennalliset verosaamiset       2,04    2,37    1,77
Pitkäaikaiset varat yhteensä      434,35   356,42   420,83
Lyhytaikaiset varat           9,36   12,48    10,57
Varat yhteensä             443,71   368,91   431,39

TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT
MEUR

Oma pääoma
Osakepääoma               68,69   61,75    67,32
Osakeanti                      2,54
Ylikurssirahasto            18,49   18,28    18,55
Muut rahastot              11,51    0,01    7,37
Muu oma pääoma                   0,11    0,32
Edellisten tilikausien voittovarat   62,07   43,41    43,40
Tilikauden voittovarat         10,63   13,26    23,74
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus   171,39   139,35   160,70
Vähemmistön osuus            0,16    5,21    4,58
Oma pääoma yhteensä          171,54   144,57   165,28

Velat
Pitkäaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma        181,03   143,10   183,16
Koroton vieras pääoma          1,46    1,55    1,51
Laskennalliset verovelat        25,66   17,70    22,68
Lyhytaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma        53,35   49,06    46,33
Koroton vieras pääoma          10,67   12,93    12,44
Velat yhteensä             272,16   224,34   266,12
Oma pääoma ja velat yhteensä      443,71   368,91   431,39

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
MEUR                   1-6/    1-6/    1-12/
                     2007    2006    2006
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto               18,73   20,28    38,21
Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset  -5,42   -10,51   -16,07
Poistot                 0,32    0,19    0,56
Muut oikaisut, joihin
ei liity maksutapahtumaa         0,28    0,13    0,32
Käyttöpääoman muutos           1,81    0,89    0,46
Saadut korot               0,42    0,02    0,29
Maksetut korot ja maksut        -4,81   -2,29    -5,50
Tuotot muista pys. vast. sijoituksista  0,01          0,01
Maksetut verot             -1,40   -0,89    -1,92
Liiketoiminnan rahavirta         9,95    7,81    16,35

Investointien rahavirta
Investoinnit muihin sijoituksiin    -1,55   -0,01    -0,02
Investoinnit sijoituskiinteistöihin   -9,74   -19,31   -40,66
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin       -0,27   -0,06    -0,44
Lainasaamisten takaisinmaksut      0,01    0,02    0,04
Luovutusvoitot muista sijoituksista   0,04    0,08    0,15
Tytäryritysten hankinta         -4,10   -4,84   -18,17
Investointien rahavirta        -15,62   -24,13   -59,10

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen lisäys     12,89         31,49
Pitkäaikaisten lainojen vähennys    -14,85   -5,91   -12,39
Maksetut osingot            -5,67   -4,66    -4,66
Maksullinen osakeanti          5,30    1,12    1,12
Lyhytaikaisten lainojen muutos      6,90   29,71    27,60
Rahoituksen rahavirta          4,56   20,25    43,16

Rahavarojen muutos           -1,11    3,94    0,40
Rahavarat tilikauden alussa       2,80    2,40    2,40
Rahavarat tilikauden lopussa       1,69    6,34    2,80

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
MEUR
             Osake- Yli-  Muut  Kert.  Väh.  Oma
             pää-  kurssi- rahas- voitto- osuus pää-
             oma   rahasto tot  varat     oma

Oma pääoma 31.12.2005  60,59  12,73  0,02  48,07  3,39 124,81
Lisäys osakepääomaan   1,16                 1,16
Suunnattu osakeanti        5,58             5,58
Osingonjako                   -4,66     -4,66
Tilikauden tulos                13,26  0,41  13,67
Osakeanti (ei rek.)    2,54                 2,54
Muut muutokset          -0,03      0,10  1,41  1,48
Oma pääoma 30.6.2006   64,28  18,28  0,02  56,77  5,21 144,57
Lisäys osakepääomaan   5,57                 5,57
Suunnattu osakeanti        0,27  7,32          7,59
Tilikauden tulos                10,48  0,44  10,92
Muut muutokset      -2,54      0,03  0,21 -1,07  -3,37
Oma pääoma 31.12.2006  67,32  18,55  7,37  67,46  4,58 165,28
Lisäys osakepääomaan   0,21                 0,21
Suunnattu osakeanti    1,16      4,13          5,29
Osingonjako                   -5,68     -5,68
Tilikauden tulos                10,63  0,03  10,65
Muut muutokset          -0,06  0,01  0,28 -4,45  -4,22
Oma pääoma 30.6.2007   68,69  18,49 11,51  72,69  0,16 171,54

TUNNUSLUVUT
                     1-6/    1-6/    1-12/
                     2007    2006    2006

Liikevaihdon muutos, %          49,1    22,3    41,3
Liikevoitto/liikevaihto, %        67,3   108,7    85,2
Omavaraisuusaste, %           38,9    39,4    38,5
Henkilöstö konserniyhtiöissä       140     95     113
Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin, 1 000 euroa    15 669   24 210   59 286
Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 2) 7,5    7,9     7,7
Taloudellinen vuokrausaste, %      95,4    94,1    94,4
Tulos/osake,
laimentamaton, euroa           0,26    0,36    0,63
laimennettu, euroa            0,26    0,36    0,63
Osakkeiden (osakeantioikaistu)
lukumäärä, keskimäärin
laimentamaton           40 520 699 36 485 162 37 472 329
laimennettu            40 691 940 36 617 079 37 619 867

VASTUUSITOUMUKSET
MEUR                30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Panttaukset ja takaukset omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset         177,39   191,49   195,50
Maanvuokravastuut            1,06    0,59    0,53
Muut kiinnitysvastuut          0,93    0,93    0,93
Pantatut sijoituskiinteistöt      36,55    9,35    35,21
Koronvaihtosopimusten nimellisarvot   4,00    8,00    4,00
Koronvaihtosopimusten käyvät arvot   -0,03   -0,17    -0,04

ALV:n palautusvastuu          13,29   13,50    13,27
Hankevastuut               0,26    2,05    0,01
Osakkuusyritysten puolesta annetut
vakuudet
Takaus                  0,50    0,50    0,50
Muut takausvastuut            0,10    0,10    0,10

Leasingvastuut, koneet ja kalusto    0,25    0,43    0,38

1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset kehityspalveluiden kulut
on kirjattu liiketoiminnan kuluihin. 

2) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi