TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2008

TECHNOPOLIS OYJ  OSAVUOSIKATSAUS    18.7.2008 klo 10.25          


TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008             

Pääkohdat kaudelta 1-6/2008 verrattuna vuoden 2007 vastaavaan          
- liikevaihto kohosi 34,9 milj. euroon (27,8 milj. euroa), jossa kasvua 25,4 % 
- käyttökate nousi 17,9 milj. euroon (13,6 milj. euroa), jossa kasvua 31,4 %  
- liikevoitto oli 15,5 milj. euroa (18,7 milj. euroa) sisältäen -1,7 milj. euroa
(5,4 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta          
- voitto ennen veroja oli 8,7 milj. euroa (14,5 milj. euroa), jossa laskua 39,7 
%                                        
- taloudellinen vuokrausaste oli 96,6 % (95,4 %)                
- tulos/osake laimennettu oli 0,14 euroa (0,26 euroa)              

Toimitusjohtaja Pertti Huuskonen:                        

”Katsauskaudella konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti. Katsauskauden  
merkittäviä tapahtumia oli Technopoliksen laajentuminen Kuopioon ja onnistunut 
merkintäetuoikeusanti, jossa yhtiö keräsi uutta pääomaa noin 59,6 milj. euroa. 
Vuoden alussa keskeneräisinä olleista rakennushankkeista valmistui Tampereella 
Hermia 12 -kiinteistö ja Lappeenrannan ydinkeskustan ensimmäinen vaihe.     
Meneillään olevat rakennushankkeet Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa etenivät  
suunnitelmien mukaisesti. Vuoden toisella neljänneksellä käynnistimme      
rakennushankkeet Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Pietarissa. Näiden    
käynnistettyjen hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 113 milj.   
euroa.”                                     

Liiketoiminta                                  

Konsernin kauden liikevaihto oli 34,9 milj. euroa (27,8 milj. euroa kaudella  
1-6/2007), jossa oli kasvua 25,4 %. Kauden liikevaihdosta 81,6 % (79,7 %)    
muodostui vuokratuotoista ja 18,4 % (20,3 %) palvelutuotoista. Kauden käyttökate
oli 17,9 milj. euroa (13,6 milj. euroa), jossa kasvua 31,4 %. Kauden      
liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy kertaluontoinen 0,4 milj. euron    
luovutusvoitto ja 0,5 milj. euron kertaluontoinen korvaus vuokrasopimuksen   
ennenaikaisesta päättymisestä. Kauden liikevoitto oli 15,5 milj. euroa (18,7  
milj. euroa). Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyy 0,4 milj. euron    
kertaluontoinen erä. Konsernin nettorahoituskulut olivat 6,8 milj. euroa (4,3  
milj. euroa). Kauden voitto ennen veroja oli 8,7 milj. euroa (14,5 milj. euroa).

Taseen loppusumma oli 655,3 milj. euroa (443,7 milj. euroa), missä oli kasvua  
47,7 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 40,8 % (38,9 %).     

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 542,6 milj. euroa 
(398,2 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus 
kaudella oli -1,7 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Tulosvaikutus aiheutui     
pääasiassa markkinoiden tuottovaatimuksen noususta sekä kaudella ostettujen ja 
valmistuneiden kiinteistöjen käyvän arvon muutoksesta.             

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 415 443       
kerrosneliömetriä (346 077 kerrosneliömetriä 30.6.2007). Konsernin       
keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 96,6 % (95,4 %).  
Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen    
prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen 
arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli   
kauden lopussa 119,8 milj. euroa (121,2 milj. euroa).              

Konsernirakenne                                 

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa   
Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja  
Vantaalla, ja sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa (omistusosuus 100 %),    
Kiinteistö Oy Innopoli II Espoossa (100 %), Technopolis Kuopio Oy (100 %) ja  
muita tytäryhtiöitä. Konserni on aloittanut Technopolis Kuopio Oy:n       
sulauttamisen emoyhtiöönsä.                           

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC
(omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %).         

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Kiinteistö Oy Hermia (49,3 %), 
Technocenter Kempele Oy (48,5 %), Iin Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä     
Innovation Oy (24 %), Kuopio Innovation Oy (24 %) ja Lappeenranta Innovation Oy 
(20 %). Oulu Innovation Oy:stä Technopolis Oyj omistaa 13 %.          

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy 
Espoossa. Technopolis Ventures Oy:llä on omistuksessaan tytäryhtiöt Technopolis 
Ventures Kareltek Oy Lappeenrannassa (100 %), Technopolis Ventures JSP Oy    
Jyväskylässä (100 %), Technopolis Ventures Oulutech Oy Oulussa (70 %),     
Technopolis Ventures Professia Oy Tampereella (50,1 %) ja Technopolis Ventures 
Kuopio Oy (100 %). Technopolis Ventures Oy omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 25 
%.                                       

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet                 

Technopolis Kuopio Oy:n (aiemmin Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy) osakkeiden 
kauppakirja allekirjoitettiin Kuopion kaupungin kanssa 21.2.2008. Osakkeista  
rahana maksettava kauppahinta oli 18,7 milj. euroa Kuopion Teknologiakeskus   
Teknia Oy:n 21.2.2008 nettovelka-aseman perusteella. Kaupan jälkeen ja     
samanaikaisesti toteutetun Siilinjärven kunnan omistamien osakkeiden hankinnan 
jälkeen Technopolis omistaa Technopolis Kuopio Oy:n 100 %:sesti. Technopolis  
Kuopio Oy koostuu kolmesta ajanmukaisesta kiinteistöyhtiöstä, joissa on yhteensä
47 860 vuokrattavaa neliötä.                          

Hermia 12 -kiinteistö Tampereella valmistui helmikuussa. Rakennus on kooltaan  
noin 5 000 kerrosneliömetriä ja se on vuokrattu kokonaan.            

Lappeenranta City -hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui toukokuussa 2008.    
Kohteen koko on 3 150 kerrosneliömetriä ja se on vuokrattu kokonaan.      

Helsingin kaupungin Ruoholahteen rakentuvan teknologiakeskuksen ensimmäisen   
vaiheen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2008. Kohde on kooltaan 6 600     
kerrosneliömetriä ja kustannusarvio 20 milj. euroa pysäköinti- ja        
tonttikuluineen. Rakennuksesta on vuokrattu 83 %.                

Oulun Kontinkankaan teknologiakeskuksen kolmannen vaiheen arvioidaan valmistuvan
elokuussa ja neljännen vaiheen syyskuussa 2008. Kolmannen vaiheen koko on 3 500 
bruttoneliömetriä ja investointi noin 5 milj. euroa. Neljännen vaiheen koko on 
4 290 bruttoneliömetriä ja investointi noin 7,5 milj. euroa. Sekä kolmas että  
neljäs vaihe on vuokrattu kokonaan.                       

Helsinki-Vantaan teknologiakeskuksen viidennen rakennusvaiheen arvioidaan    
valmistuvan marraskuussa 2008. Kohteen koko on noin 6 700 bruttoneliömetriä ja 
investointi vajaat 15 milj. euroa. Rakennuksesta on vuokrattu 40 %.       

Hermia 15 -kiinteistön ensimmäisen vaiheen toteuttaminen Tampereella päätettiin 
käynnistää huhtikuussa. Hankkeen kustannusarvio on 14,5 milj. euroa ja bruttoala
12 150 neliömetriä, johon sisältyy 300 paikan autohalli. Ensimmäisen vaiheen  
tiloista on vuokrattu sitovin esisopimuksin 70 %. Ensimmäisen vaiheen arvioidaan
valmistuvan elokuussa 2009.                           

Oulun Kontinkankaan teknologiakeskuksen viidennen vaiheen toteuttaminen     
käynnistettiin kesäkuussa. Laajennuksen koko on noin 4 350 bruttoneliömetriä ja 
investointi noin 7,2 milj. euroa. Viidennen vaiheen valmistumisaika on kesällä 
2009. Laajennusosasta on vuokrattu yhteensä noin 50 %.             

Yliopistonrinteen ensimmäisen vaiheen toteutus Tampereen keskustaan       
käynnistettiin kesäkuussa. Uusi teknologiakeskus sijoittuu Tampereen yliopiston 
viereen Kalevantien ja Kanslerinrinteen kulmaan. Hankkeen kustannusarvio on 33,3
milj. euroa ja bruttoala 19 200 neliömetriä, johon sisältyy 130 paikan     
autohalli. Ensimmäisen vaiheen tiloista on vuokrattu 34 % ja sen arvioidaan   
valmistuvan helmikuussa 2010. Uusi teknologiakeskus sijoittuu tammikuussa    
Tampereen kaupungilta hankitulle noin 3 950 neliömetrin suuruiselle tontille.  
Tontin kauppahinta oli 480 euroa/rakennusoikeusneliömetri eli yhteensä noin 5,6 
milj. euroa.                                  

Ohjelmakaaren toisen vaiheen toteuttaminen Jyväskylän Ylistönmäellä aloitettiin 
kesäkuussa. Hankkeen kustannusarvio on noin 7,7 milj. euroa, johon sisältyy   
osuus myöhemmin toteuttavasta pysäköintilaitoksesta. Vaiheen bruttoala on noin 
4 790 neliömetriä. Toisen vaiheen tiloista on vuokrattu 62 % ja sen arvioidaan 
valmistuvan kesäkuussa 2009.                          

Technopolis solmi kesäkuussa urakkasopimuksen Pietarin Pulkovon         
teknologiakeskuksen ensimmäisestä vaiheesta. Uusi teknologiakeskus sijoittuu  
Pulkovon kansainvälisen lentokentän välittömään läheisyyteen Technopolis St.  
Petersburg LCC:n omistamalle tontille. Ensimmäisen vaiheen           
kokonaisvastuulliseksi urakoitsijaksi valittiin venäläinen STEP Construction.  
Urakka sisältää hankkeen toteutuksen edellyttämien rakennustöiden lisäksi lupa- 
ja toteutussuunnittelun. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 50 milj.  
euroa ja bruttoala noin 24 100 neliömetriä. Teknologiakeskuksen ensimmäisen   
vaiheen arvioidaan valmistuvan keväällä 2010.                  

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia                        

Technopoliksen hallitus päätti 27.4.2008 järjestää noin 59,6 milj. euron    
merkintäetuoikeusannin. Osakeannista saadut varat käytetään yhtiön       
investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseen, yhtiön kasvun  
varmistamiseen ja vakavaraisuuden ylläpitämiseen. Päätös perustui varsinaisen  
yhtiökokouksen 27.3.2008 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 29.11.2007 antamiin   
valtuutuksiin.                                 

Osakkeiden merkintäaika alkoi 7.5.2008 ja päättyi 20.5.2008. Merkintähinta oli 
4,50 euroa osakkeelta. Technopoliksen osakkeenomistajilla oli oikeus merkitä  
jokaista täsmäytyspäivänä 2.5.2008 omistamaansa kymmentä (10) osaketta kohden  
kolme (3) uutta osaketta.                            

20.5.2008 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut   
13 233 540 osaketta. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin 13 029 489 osaketta, 
mikä vastaa noin 98,5 prosenttia tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa     
merkinnässä merkittiin 7 855 625 osaketta eli jaettavissa olevien osakkeiden  
määrä ylittyi noin 37-kertaisesti. Yhtiö keräsi osakeannilla bruttomäärältään  
noin 59,6 milj. euroa.                             

Merkintäetuoikeusantiin liittyvät uudet osakkeet, yhteensä 13 233 540 kappaletta
merkittiin kaupparekisteriin 26.5.2008. Uudet osakkeet otettiin julkisen    
kaupankäynnin kohteeksi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalle    
27.5.2008 alkaen. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja tuottavat muut 
osakkeisiin liittyvät oikeudet rekisteröintipäivästä lukien.          

Osakeannin johdosta tehdyt muutokset yhtiön optio-oikeuksien 2005 ja 2007    
ehtoihin tulivat voimaan 26.5.2008 niiden kaupparekisteriin merkitsemisen    
seurauksena.                                  

2005A optio-oikeuksilla merkittiin joulukuussa 2007 yhteensä 4 300 osaketta.  
Osakepääoman korotus, 7 267 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 6.2.2008. Uudet 
osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007 ja tuottavat muut osakasoikeudet
rekisteröintipäivästä lukien. Osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi 7.2.2008
lukien.                                     

Technopolis Oyj:n optio-oikeudet 2005B otettiin arvopaperipörssin pörssilistalle
2.6.2008 alkaen. Optio-oikeuksia 2005B on yhteensä 436 000 kappaletta. Kukin  
optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1,043 Technopolis Oyj:n osaketta. Osakkeen 
merkintähinta optio-oikeudella 2005B on 6,188 euroa osakkeelta. Osakkeen    
merkintäaika on alkanut 1.6.2008 ja päättyy 30.4.2010. Optio-ohjelman ehdot   
kokonaisuudessaan on tiedotettu Technopoliksen pörssitiedotteella 2.3.2005.   
Optio-ohjelman ehtojen muutoksesta on tiedotettu pörssitiedotteella 28.4.2008. 

Yhtiön osakepääoma on korotusten jälkeen 96 913 626,29 euroa ja osakkeiden määrä
57 345 341 kappaletta.                             

Rahoitustarkastuksen 14.4.2008 hyväksymä arvopaperimarkkinalain mukainen    
perusesite, joka sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja     
taloudellisesta asemasta, on sen voimassaoloajan saatavilla suomenkielisenä   
Yhtiön Internet-sivuilta ja painettuna suomen- ja englanninkielisenä Yhtiöstä  
sekä OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n palvelupisteestä OMX Way:stä osoitteesta 
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.                        

Ilmoitukset omistusosuuden muuttumisista                    

Yhtiölle tulleen ilmoituksen mukaan Gazit-Globe Ltd.:n, Tel Aviv, Israel,    
omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden
kahdeskymmenesosan (5 %) osakekaupalla, joka tehtiin 12.2.2008 ja yhden     
kymmenesosan (10 %)osakekaupalla, joka tehtiin 15.5.2008 sekä kolme       
kahdeskymmenesosan (15 %) osakekaupalla, joka tehtiin katsauskauden jälkeen   
3.7.2008.                                    

Yhtiölle 25.3.2008 tulleen ilmoituksen mukaan ABN AMRO Asset Management Holding 
N.V.:n hallinnoimien osakkeiden osuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja    
äänimäärästä on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (5 %) osakekaupalla, joka  
tehtiin 7.11.2006.                               

Rahoitus                                    

Konsernin nettorahoituskulut olivat 6,8 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Konsernin
taseen loppusumma oli 655,3 milj. euroa (443,7 milj. euroa), josta vierasta   
pääomaa oli 389,2 milj. euroa (272,2 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste  
oli 40,8 % (38,9 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli kauden lopussa 118,5  
prosenttia (135,6 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,64 euroa (4,22 euroa).  

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 337,6 milj. euroa (234,4
milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko 30.6.2008 oli 4,83 % (4,34 %).  
Kauden lopussa pitkäaikaisista lainoista 71,2 % (74,1 %) oli vaihtuvakorkoisia 
lainoja ja 28,8 % (25,9 %) kiinteään korkoon sidottua. Lainapääomilla painotettu
laina-aika oli 10,8 vuotta (12,0 vuotta).                    

Osana kokonaisrahoitusta Technopoliksella on 90 milj. euron kotimainen     
yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea liikkeelle alle vuoden
mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten määrä   
kauden lopussa oli 4,0 milj. euroa (41,7 milj. euroa).             

Huhtikuun alussa Technopolis Oyj allekirjoitti 100 milj. euron         
rahoitussopimuksen Euroopan investointipankin kanssa. Rahoitussopimus koostuu  
100 milj. euron suuruisesta luottolimiitistä, joka on voimassa 18 kuukautta   
allekirjoituksesta lähtien. Sopimuksen mukaan Euroopan investointipankki    
luotottaa Technopoliksen tulevia laajennushankkeita Suomessa.          

Organisaatio ja henkilöstö                           

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, johtajat Jukka  
Akselin, Hannu Eronen, Satu Eskelinen, Markku Hokkanen, Martti Launonen, Seppo 
Selmgren, Keith Silverang ja Reijo Tauriainen, sekä talousjohtaja Jarkko Ojala. 

Technopoliksen operatiivinen organisaatio käsittää kolme tulosyksikköä;     
Pääkaupunkiseutu, Kasvukeskukset ja Venäjä. Pääkaupunkiseutu-yksikön johtajana 
toimii Keith Silverang, Kasvukeskukset-yksikön johtajana Reijo Tauriainen ja  
Venäjä-yksikön johtajana Peter Coachman. Konsernin organisaatiossa on lisäksi  
matriisitoimintoja konsernin kiinteistökehityksen, markkinoinnin ja myynnin sekä
palvelukonseptin toteuttamiseksi. Konsernin Konsultoinnin yksikkö ja      
yrityskehitysyhtiö Technopolis Ventures Oy raportoivat Keith Silverangille.   

Technopoliksen uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu yhtiön nykyinen      
Pääkaupunkiseutu-yksikön johtaja, MBA Keith Silverang, 47. Hän aloittaa     
tehtävässään 15.9.2008. Silverang on Yhdysvaltain ja Suomen kansalainen. Hänellä
on perustutkinto Bostonin yliopistosta ja MBA-tutkinto Helsingin        
kauppakorkeakoulusta. Keith Silverang aloitti Technopoliksen palveluksessa   
vuonna 2004. Hän on aiemmin työskennellyt mm. AAC Global Oy:ssä ja Oy Hackman  
Ab:ssä kansainvälistymistehtävissä ja muissa johtotehtävissä sekä yrittäjänä Oy 
ICS Ltd:ssä.                                  

Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1985 toiminut Pertti Huuskonen siirtyy    
Technopolis-konsernin kokopäivätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi     
varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti uuden toimitusjohtajan 
aloittaessa.                                  

Tilikaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 162 (140) henkilöä.    
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 56 (48) henkilöä, yrityspalveluissa 38  
(32) henkilöä ja kehityspalveluissa 68 (60) henkilöä.              

Varsinainen yhtiökokous                             

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2007, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle ja päätti jakaa osinkoa
hallituksen esityksen mukaisesti 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,15 euroa
osaketta kohti.                                 

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen toimikautta koskevan yhtiöjärjestyksen  
pykälän kuulumaan siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy viimeistään
toisena valinnan jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen  
päättyessä.                                   

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jussi Kuutsa, Matti Pennanen,
Timo Ritakallio, Erkki Veikkolainen sekä Juha Yli-Rajala valittiin yhtiön    
hallitukseen toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen   
päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön  
nykyinen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen valittiin hallituksen päätoimiseksi  
puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiön seuraavan toimitusjohtajan  
tultua merkityksi kaupparekisteriin ja päättyy toisena valinnan jälkeisenä   
tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Timo Parmasuo   
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta   
päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy Pertti Huuskosen toimikauden   
alkaessa. Matti Pennanen valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi       

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena  
tilintarkastajanaan Tapio Raappana, KHT.                    

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien    
osakkeiden hankkimisesta siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on 
korkeintaan 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,07 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön   
vapaalla omalla pääomalla joko hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä    
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus   
päättää, miten osakkeita hankitaan ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa  
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien     
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa     
yhtiökokouksen 29.3.2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa enintään 31.5.2009 
asti.                                      

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että     
valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 18,14 prosenttia yhtiön kaikista      
osakkeista. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä  
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja  
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua      
suunnatusti. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 29.11.2007 antamaa valtuutusta  
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien  
erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2009 asti. 

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä   
rahoitus- ja asiakasriskejä.                          

Technopoliksen keskeisin rahoitusriski on lainasalkkuun kohdistuva korkoriski. 
Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa tai poistaa markkinakorkojen    
heilahtelujen negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, taseeseen ja      
kassavirtaan. Yhtiön rahoituspolitiikan tavoitteena on hajauttaa lainasopimusten
korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen ja   
yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta. Tarvittaessa yhtiö käyttää      
korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia. Rahoitusriskin      
hallitsemiseksi Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä sekä pitää yllä   
korkeaa vakavaraisuutta.                            

Technopolis käyttää johdannaisinstrumentteja ainoastaan taseessa olevien    
rahoitusriskien alentamiseen tai poistamiseen.                 

Technopoliksen kauden lopun pitkäaikaisten lainojen rakennetta kuvaa se, että  
rahamarkkinakorkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä nostaisi korkokustannuksia
vuositasolla 1,7 milj. euroa.                          

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.     
Pitkäaikaisista lainoista 30.6.2008 oli 71,2 % sidottu 3-12 kk euribor -korkoon.
Pitkäaikaisista lainoista 28,8 % oli kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle.  
Pitkäaikaisten lainojen jäljellä oleva pääomilla painotettu laina-aika oli 10,8 
vuotta. Osana kokonaisrahoitusta on Technopoliksella 90,0 milj. euron kotimainen
yritystodistusohjelma, jonka myötä yritys voi laskea liikkeelle alle vuoden   
mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten määrä   
30.6.2008 oli 4,0 milj. euroa.                         

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa  
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset liiketapahtumat
kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet kurssierot    
kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai rahoituskuluihin ja
-tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti. Pietarin maa-alueen hankinta on
rahoitettu paikallisessa valuutassa. Valuuttariski on minimoitu         
valuutanvaihtosopimuksella.                           

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa  
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus       
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään   
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen     
seurantaan. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset 
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Kiinteistöt on vakuutettu         
täysarvovakuutuksella.                             

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu pääkaupunkiseudulle, 
Jyväskylään, Kuopioon, Lappeenrantaan, Tampereelle ja Oulun seudulle. Konsernin 
yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 9,3 %:a. Konsernilla on    
yhteensä noin 1 150 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla.     

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja     
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään    
molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja         
vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen.                    

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laadun määritykseen sekä
kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan  
kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä  
säästäviä ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja 
kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa kiinteistöjen    
ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja ympäristökatselmukset ennen     
lopullista sitoutumista kauppaan.                        

Markkinoiden tuottovaatimuksien muutokset saattavat vaikuttaa tuloskehitykseen 
merkittävästi. Tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät arvot laskevat 
ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Muutokset  
vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai kohottavasti.       

Tulevaisuuden näkymät                              

Technopolis-konsernin johto arvioi huipputekniikan toimintaympäristöjensä    
kysynnän olevan vuonna 2008 tyydyttävää tasoa ja konsernin vuokraamien     
toimitilojen käyttöasteen ja sen tarjoamien palvelujen kysynnän säilyvän hyvänä.
Konserni arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen ilman myyntivoittoja kasvavan   
20-24 % vuonna 2008.                              

Technopolis pyrkii kasvustrategiansa mukaisesti toimimaan vuonna 2011 parhaissa 
huipputekniikan kaupungeissa Suomessa sekä lisäksi Venäjällä ja 1-2 muussa   
maassa. Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 15 % vuosittain.
Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla.  

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,    
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen       
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa  
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien   
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen.   

Oulu 18.7.2008                                 

TECHNOPOLIS OYJ                                 
Hallitus                                    


Pertti Huuskonen                                
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816 tai (08) 551 3211               

Osavuosikatsauksen PDF-versio on noudettavissa internetissä www.technopolis.fi 
-osoitteessa. Pyynnön paperiversion lähettämisestä voi esittää p. (08) 551   
3228/Technopolis info.                             

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista      
www-sivuilla. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet     
sähköpostitse.                                 

Sijoituskiinteistöt arvostetaan käyvän arvon mallin mukaisesti.         
Sijoituskiinteistöjen rakennusaikaiseen hankintamenoon sisällytetään      
välittömästi rakentamisesta aiheutuvat sisäiset ja ulkoiset menot IAS 16    
-standardin mukaisesti. IAS 23 -standardiin perustuen vieraan pääoman korkokulut
rakennusajalta on kohdistettu rakenteilla olevaan kiinteistön hankintamenoon.  

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat   
samat kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on laadittu      
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen    
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin vaatimuksia.      

Luvut ovat tilintarkastamattomia.                        

Technopolis konserni:                              

--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           | 4-6/  | 4-6/  | 1-6/  | 1-6/  | 1-12/  |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 2008  | 2007  | 2008  | 2007  |  2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  18,50 |  14,23 |  34,88 |  27,82 |  56,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |  1,08 |  1,38 |  3,15 |  2,62 |   5,24 |
| tuotot 1)         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -10,47 |  -8,35 | -20,11 | -16,80 |  -33,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen   |  -4,31 |  3,27 |  -1,73 |  5,42 |  14,55 |
| arvon muutokset      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset   |  -0,12 |  -0,17 |  -0,67 |  -0,32 |  -0,62 |
| poistot 2)        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |  4,68 |  10,37 |  15,52 |  18,73 |  42,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut |  -3,65 |  -2,38 |  -6,80 |  -4,28 |  -9,67 |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    |  1,04 |  7,99 |  8,72 |  14,46 |  32,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |  -0,13 |  -2,22 |  -2,28 |  -3,80 |  -8,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |  0,91 |  5,77 |  6,44 |  10,65 |  24,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton     |     |     |     |     |     |
| jakautuminen:       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön         |  0,94 |  5,76 |  6,59 |  10,63 |  24,04 |
| osakkeenomistajille    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille   |  -0,03 |  0,01 |  -0,15 |  0,03 |   0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  0,91 |  5,77 |  6,44 |  10,65 |  24,08 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, VARAT          | 30.6.2008  |  30.6.2007  | 31.12.2007 |
| MEUR              |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet     |     2,05 |     2,55 |     2,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet     |    49,48 |     8,94 |    26,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt      |    542,59 |    398,21 |    468,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset          |    26,31 |     22,61 |    22,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset  |     2,39 |     2,04 |     2,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      |    622,82 |    434,35 |    522,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat      |    32,52 |     9,36 |     9,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset |     0,00 |     0,00 |     1,87 |
| varat             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         |    655,33 |    443,71 |    534,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT   | 30.6.2008  |  30.6.2007  | 31.12.2007 |
| MEUR              |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma          |    96,91 |     68,69 |    74,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto        |    18,55 |     18,49 |    18,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot         |    63,84 |     11,51 |    27,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma         |     0,35 |     0,29 |     0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien     |    79,61 |     61,78 |    61,70 |
| voittovarat          |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voittovarat     |     6,59 |     10,63 |    24,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien  |    265,85 |    171,39 |    206,77 |
| osuus             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus       |     0,25 |     0,16 |     0,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä      |    266,10 |    171,54 |    207,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat      |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma    |    316,58 |    181,03 |    227,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma     |     1,44 |     1,46 |     1,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    |    36,48 |     25,66 |    35,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä  |    354,51 |    208,15 |    264,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat      |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma    |    21,05 |     53,35 |    49,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma     |    13,68 |     10,67 |    12,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä  |    34,73 |     64,01 |    62,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         |    389,24 |    272,16 |    326,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä  |    655,33 |    443,71 |    534,16 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           
MEUR                                      
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 1-6/2008 | 1-6/2007  | 1-12/2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   15,52 |    18,73 |    42,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen       |    1,73 |    -5,42 |    -14,55 |
| arvonmuutokset           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot              |    0,67 |    0,32 |     0,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut, joihin ei liity   |   -0,07 |    0,28 |     0,52 |
| maksutapahtumaa          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos        |    0,59 |    1,49 |     0,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot            |    0,36 |    0,42 |     0,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut      |   -6,26 |    -4,81 |    -11,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot muista pys.vast.      |    0,01 |    0,01 |     0,02 |
| sijoituksista           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot           |   -1,29 |    -1,40 |    -2,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta      |   11,25 |    9,63 |    16,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin  |   -0,11 |    -1,55 |    -1,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |   -36,64 |    -9,74 |    -27,56 |
| sijoituskiinteistöihin       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja    |   -0,09 |    -0,27 |    -0,38 |
| aineettomiin hyödykkeisiin     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut   |    0,01 |    0,01 |     0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista       |    2,30 |    0,04 |     0,34 |
| sijoituksista           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta      |   -19,95 |    -4,10 |    -48,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta      |   -54,48 |   -15,62 |    -78,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys   |   50,21 |    12,89 |    67,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys  |   -7,12 |   -14,92 |    -20,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot          |   -6,68 |    -5,67 |    -5,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti       |   58,79 |    5,30 |    16,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamisten      |    0,45 |    0,39 |     0,81 |
| takaisinmaksut           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos   |   -31,20 |    6,90 |     0,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |   64,45 |    4,88 |    60,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos         |   21,21 |    -1,11 |    -1,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa    |    1,08 |    2,80 |     2,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa    |   22,29 |    1,69 |     1,08 |
--------------------------------------------------------------------------------

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                           
MEUR                                      
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake- | Yli-kurs |  Muut  | Kert.  | Vähemm. |  Oma  |
|       | pääoma | si-rahas | rahastot | voitto- | osuus  | pääoma |
|       |     |  to  |     | varat  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  67,32 |  18,55 |   7,37 |  67,46 |   4,58 | 165,28 |
| 31.12.2006  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys    |  0,21 |     |     |     |     |  0,21 |
| osakepääomaa |     |     |     |     |     |     |
| n      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu  |  1,16 |     |   4,13 |     |     |  5,29 |
| osakeanti  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |     |     |     |  -5,68 |     |  -5,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |     |     |     |  10,63 |   0,03 |  10,65 |
| tulos    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |     |  -0,06 |   0,01 |   0,28 |  -4,45 |  -4,22 |
| muutokset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  68,69 |  18,49 |  11,51 |  72,69 |   0,16 | 171,54 |
| 30.6.2007  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys    |     |     |     |     |     |     |
| osakepääomaa |     |     |     |     |     |     |
| n      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu  |  5,85 |     |  15,95 |     |     |  21,80 |
| osakeanti  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |     |     |     |  13,41 |   0,01 |  13,42 |
| tulos    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |     |   0,06 |  -0,08 |   0,19 |   0,23 |  0,40 |
| muutokset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  74,54 |  18,55 |  27,38 |  86,29 |   0,40 | 207,17 |
| 31.12.2007  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys    |  0,01 |     |   0,01 |     |     |  0,02 |
| osakepääomaa |     |     |     |     |     |     |
| n      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu  |  22,36 |     |  37,19 |     |     |  59,55 |
| osakeanti  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |     |     |     |  -6,62 |     |  -6,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |     |     |     |   6,59 |  -0,15 |  6,44 |
| tulos    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |     |     |  -0,74 |   0,28 |     |  -0,46 |
| muutokset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  96,91 |  18,55 |  63,84 |  86,55 |   0,25 | 266,10 |
| 30.6.2008  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUVUT                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                |  1-6/2008  |  1-6/2007  |  1-12/2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, %     |     25,4 |     49,1 |     26,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/liikevaihto, %   |     44,5 |     67,3 |     74,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %      |     40,8 |     38,9 |     39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö konserniyhtiöissä  |     162 |     140 |      142 |
| keskimäärin tilikauden aikana |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit taseen   |   103 114 |    6 276 |    88 962 |
| pysyviin vastaaviin, 1 000   |       |       |        |
| euroa             |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökannan        |     7,5 |     7,5 |      7,5 |
| nettovuokratuotto, % 3)    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, % |     96,6 |     95,4 |     96,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake          |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  laimentamaton, euroa     |     0,14 |     0,26 |     0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  laimennettu, euroa      |     0,14 |     0,26 |     0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa    |     4,64 |     4,22 |     4,69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden (osakeantioikaistu) |       |       |        |
| lukumäärä keskimäärin     |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  laimentamaton        |  46 655 838 |  40 520 699 |  41 407 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  laimennettu         |  46 527 654 |  40 691 940 |  41 469 091 |
--------------------------------------------------------------------------------

VASTUUSITOUMUKSET                                
MEUR                                      
--------------------------------------------------------------------------------
|                |  30.6.2008 |  30.6.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Panttaukset ja takaukset    |       |       |        |
| omasta velasta:        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     |    245,50 |    179,37 |    203,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden     |    166,09 |    36,55 |     97,77 |
| kirjanpitoarvo         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitakaukset        |    47,41 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut takausvastuut       |     0,10 |     0,10 |     0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta   |     0,50 |     0,50 |     0,50 |
| annetut takaukset       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöinvestointien    |    10,46 |    13,30 |     11,49 |
| alv-vastuu           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut, koneet ja   |     1,03 |     0,25 |     0,48 |
| kalusto            |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankevastuut          |     0,02 |     0,26 |     6,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja           |       |       |        |
| valuutanvaihtosopimukset:   |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvot         |    96,15 |     4,00 |     17,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvät arvot          |     0,55 |    -0,03 |     0,28 |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista      
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset kehityspalveluiden kulut 
on kirjattu liiketoiminnan kuluihin. Katsauskauden 1-6/2008 liiketoiminnan   
muihin tuottoihin sisältyy kertaluontoisia eriä 0,9 milj. euroa.        

2) Katsauskauden 1-6/2008 poistoihin sisältyy kertaluontoisia poistoja 0,4 milj.
euroa.                                     

3) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.  

LIITE:                                     
Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n hankinnasta syntyneet varat ja velat    

--------------------------------------------------------------------------------
| HANKINTAMENOLASKELMA       |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Käyvät arvot |    Kirjanpitoarvot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat               |    milj.euroa |      milj.euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet ja     |       0,87 |         1,22 |
| aineelliset            |         |            |
| käyttöomaisuushyödykkeet     |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        |      62,73 |         60,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja laskennalliset   |       5,21 |         4,71 |
| verosaamiset           |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset             |       1,59 |         1,59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |       1,34 |         1,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |      71,73 |         69,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |      44,89 |         44,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |       0,91 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       4,85 |         4,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |      50,64 |         49,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |       0,00 |         0,00 |
| nettovarallisuudesta       |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernille jäävä         |      21,09 |         21,09 |
| nettovarallisuus         |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarallisuus yhteensä     |      21,09 |         21,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppahinnasta maksettava rahana |      18,71 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu hankintahinnan osuus     |       2,40 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |      -0,02 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana maksettava kauppahinta   |      21,11 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun yhtiön rahavarat     |       1,34 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavaikutus           |      19,77 |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.technopolis.fi