Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2009

TECHNOPOLIS OYJ  OSAVUOSIKATSAUS    17.7.2009 klo 11.55          

TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009             

Pääkohdat kaudelta 1 - 6/2009 verrattuna vuoden 2008 vastaavaan         
- liikevaihto kohosi 38,2 milj. euroon (34,9 milj. euroa), jossa kasvua 9,4 %  
- käyttökate nousi 19,7 milj. euroon (17,9 milj. euroa), jossa kasvua 10,1 %  
- operatiivinen tulos nousi 10,1 milj. euroon (7,3 milj. euroa), jossa kasvua  
38,6 %                                     
- liiketappio oli 9,1 milj. euroa (liikevoitto 15,5 milj. euroa)        
sisältäen 28,6 milj. euroa (-1,7 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen ja     
rakenteilla olevien kiinteistöjen käyvän arvon negatiivista muutosta      
- tappio ennen veroja oli 15,4 milj. euroa (voitto ennen veroja 8,7 milj.    
euroa), jossa 28,6 milj. euroa (-1,7 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen ja   
rakenteilla olevien kiinteistöjen käyvän arvon negatiivista muutosta      
- tulos/osake, laimennettu, oli -0,20 euroa (0,14 euroa)            
- taloudellinen vuokrausaste oli 94,2 % (96,6 %)                
- konsernin omavaraisuusaste oli 37,8 % (40,8 %)                

Toimitusjohtaja Keith Silverang:                        

”Technopoliksen liiketoiminta kehittyi katsauskaudella kohtalaisesti huolimatta 
globaalin talousympäristön heikentymisestä edelleen. Reaalitalouden kriisi on  
alkanut vaikuttaa asiakkaidemme toimintaedellytyksiin, mistä johtuen      
irtisanomiset ovat lisääntyneet, jotkut asiakkaat ovat halunneet neuvotella   
pienemmiksi toimitilojaan ja hintakilpailu on lisääntynyt. Konsernin      
taloudellinen vuokrausaste on laskenut, mutta pysyi kohtuullisena ja konsernin 
liikevaihto ja käyttökate kasvoivat edellisestä kaudesta.            

Yllämainitut seikat ovat katsauskauden aikana haitanneet yhtiön liikevaihdon  
kehitystä. Toisaalta jo vuonna 2008 aloitetut tehostamistoimenpiteet ovat    
auttaneet yhtiön kannattavuuden suojaamista, joka näkyy operatiivisen tuloksen 
ja käyttökatteen myönteisenä kehityksenä.                    

Suomessa rakenteilla olevien kohteiden vuokrausasteet ovat korkeita ja     
Pietarissa on allekirjoitettu Pulkovo-hankkeen ensimmäinen sitova esisopimus.  

Markkinoiden tuottovaatimukset ovat kohonneet ja tästä johtuen         
sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen käyvät arvot ovat  
laskeneet.                                   

Technopolis on tähän asti selvinnyt rahoitusmarkkinoiden kriisistä       
tyydyttävästi. Konserni pystyy nykyisillä 208,8 milj. euron luottolimiiteillään 
hoitamaan normaalin liiketoiminnan ja päätettyjen investointien rahoitustarpeet.
Luottomarginaalien kohoamisesta huolimatta konsernin korkokulut ovat yleisen  
korkotason laskusta johtuen ennakoitua pienemmät.                


Toimintaympäristö Suomessa ja Pietarissa                    

Talouskriisin vaikutukset ovat näkyneet jo kiinteistökauppojen lainarahoituksen 
saannin vaikeutumisena ja lainamarginaalien nousuna. Reaalitalouden ongelmat sen
sijaan heijastuvat kiinteistömarkkinoihin viiveellä, mutta vuokralaisina    
toimivien yritysten taloustilanteen heikkenemisen johdosta vajaakäyttöasteiden 
odotetaan nousevan ja vuokrien mahdollisesti laskevan hieman vuoden 2009 aikana.
(Lähde: Catella 31.3.2009)                           

Viime vuonna suhteellisen hyvin toimineille vuokrausmarkkinoille odotetaan   
muutoksia vuoden 2009 aikana reaalitalouden ongelmien näkyessä yritysten    
taloustilanteessa. (Catella 31.3.2009) Vuoden toisella neljänneksellä ovat   
vuokralaiset aktivoituneet joillakin alueilla pyytämään vuokranalennuksia kesken
sopimuskauden vedoten taloustilanteen heikentymiseen. Toimitilojen       
vajaakäyttöasteiden uskotaan nousevan erityisesti toimistotilojen osalta.    
Tarjonnan lisääntyessä vuokratasojen nousutrendi pysähtyy ja kääntynee ainakin 
joiltain osin laskuun. (Lähde: Catella 30.6.2009)                

Pietarin kiinteistömarkkinoilla on vuoden 2008 kolmannesta neljänneksestä    
lähtien tapahtunut merkittävä lasku kiinteistöinvestoinneissa. Siellä on ollut 
erittäin vähän kauppoja tai ne ovat siirtyneet tuonnemmaksi. Ennusteiden mukaan 
vuoden 2009 toisella ja kolmannella neljänneksellä voi olla aktiviteetin    
lisäystä investoinneissa. Käyttöasteet alentuvat toimistokeskuksissa uusien   
liikekeskusten valmistuessa ja toisaalta yritykset vapauttavat tilaa nykyisissä 
toimitiloissaan optimoidakseen vuokrakustannukset. (Lähde: Colliers, 2009)   

Globaalin talousympäristön heikentyminen on näkynyt asiakkaiden         
toimintaympäristöjen kysynnän muuttumisena Technopoliksen toiminta-alueilla.  
Konseptinsa mukaisesti konserni tarjoaa asianmukaiset ja joustavat       
toimintaympäristöratkaisut myös taantuman vallitessa. Konsernin taloudellinen  
vuokrausaste on odotetusti laskenut, mutta säilynyt kohtuullisella tasolla ollen
94,2 % katsauskauden lopussa (30.6.2008 96,6 %). Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus
on näkynyt yhtiön nostamien luottojen marginaaleissa ja rahoituksen       
saatavuudessa. Luottomarginaalien kohoamisesta huolimatta konsernin korkokulut 
ovat yleisen korkotason laskusta johtuen ennakoitua pienemmät.         


Liiketoiminta                                  

Technopolis-konserni on määritellyt vuoden 2009 alusta voimaan tulleen IFRS 8 - 
standardin mukaiset toimintasegmentit. Maantieteellisiin yksiköihin pohjautuvia 
toimintasegmenttejä on kaksi: Suomi ja Venäjä. Segmenttijako perustuu konsernin 
vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen      
organisointiin. Konserni esittää toimintasegmentteihin perustuvat tiedot tämän 
vuoden alusta lukien.                              

Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 38,2 milj. euroa (34,9 milj. euroa   
vuonna 2008), jossa oli kasvua 9,4 %. Liikevaihdosta 85,0 % (81,6 %) muodostui 
vuokratuotoista ja 15,0 % (18,4 %) palvelutuotoista. Palvelutuottojen      
suhteellisen osuuden pieneneminen johtuu pääosin konsultointiyksikön toiminnan 
lopettamisesta syyskaudella 2008. Konsernin kehityspalvelut auttoivat asiakkaita
saamaan 14,4 milj. euroa riskipääomaa. Vertailukelpoisten kohteiden       
vuokratuottojen kasvu oli 1,4 %. Like for like rental growth eli        
vertailukelpoisten kohteiden vuokratuottojen kehitys on laskettu vertaamalla  
kauden 1 - 6/2009 vuokratuottoja vuoden 2008 vastaavan kauden vuokratuottoihin. 
Jotta luvut ovat vertailukelpoisia, ne eivät sisällä kesken vuotta       
käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä. Konsernin käyttökate oli 19,7 milj.
euroa (17,9 milj. euroa), jossa kasvua 10,1 %.                 

Konsernin liiketappio oli 9,1 milj. euroa (liikevoitto 15,5 milj. euroa), jossa 
on 28,6 milj. euroa (-1,7 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla   
olevien kiinteistöjen käyvän arvon negatiivista muutosta. Liikevoiton laskun  
syynä on markkinoiden tuottovaatimusten noususta johtuva sijoituskiinteistöjen 
käyvän arvon lasku, jolla ei ole vaikutusta konsernin liikevaihtoon,      
käyttökatteeseen eikä kassavirtaan. Liikevoiton lasku vaikuttaa konsernin    
omavaraisuusasteeseen alentavasti.                       

Konsernin nettorahoituskulut olivat 6,2 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Konsernin
tappio ennen veroja oli 15,4 milj. euroa (voitto 8,7 milj. euroa).       

Yhtiö esittää tämän vuoden alusta lukien operatiivisen tuloksen, joka kuvastaa 
paremmin yhtiön todellista tulosta. Konsernin operatiivinen tulos oli 10,1 milj.
euroa (7,3 milj. euroa), jossa kasvua 38,6 %. Operatiivisessa tuloksessa    
esitetään yhtiön tilikauden tulos huomioimatta tilikauden aikaisia       
sijoituskiinteistöjen ja rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksia,     
mahdollisia kertaluonteisia eriä sekä edellä mainittuihin eriin liittyviä    
verovaikutuksia.                                

Taseen loppusumma oli 685,7 milj. euroa (655,3 milj. euroa), missä oli kasvua  
4,6 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 37,8 % (40,8 %).      

Konsernin valmiina olevien sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 
584,6 milj. euroa (542,6 milj. euroa). Yhtiö on 1.1.2009 alkaen huomioinut   
muutetun IAS 40 - standardin, jonka mukaan myös aineellisissa hyödykkeissä   
esitetyt rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt on arvostettava käypään arvoon 
edellyttäen, että käypä arvo on luotettavasti määriteltävissä. Rakenteilla   
olevien sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 37,4 milj. euroa.  
Standardimuutosta ei ole sovellettu takautuvasti. Sijoituskiinteistöjen ja   
rakenteilla olevien kiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus     
katsauskaudella oli 28,6 milj. euroa negatiivinen (-1,7 milj. euroa). Käyvän  
arvon negatiivinen muutos johtuu pääosin markkinoiden tuottovaatimusten     
noususta.                                    

Kahden ulkopuolisen arvioitsijan antamien aluekohtaisten nettotuottovaatimusten 
osalta käyvän arvon laskelmissa käytetään nettotuottovaatimusten vaihteluvälien 
keskiarvoa. Keskimääräinen sijoituskiinteistöjen nettotuottovaatimus konsernissa
oli 30.6.2009 8,0 % (30.6.2008 7,5 %). Käyvän arvon laskennan keskimääräisenä  
kymmenen vuoden vuokrausasteena on käytetty 95,2 %. Konsernin tavoitteet    
toteutuvasta käyttöasteesta ovat tätä korkeammat. Konsernin vuosien 2000 - 2008 
keskimääräinen vuokrausaste on ollut 97,5 %.                  

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 445 621       
kerrosneliömetriä (415 443 kerrosneliömetriä 30.6.2008). Konsernin       
keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 94,2 % (96,6 %).  
Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen    
prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen 
arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli   
kauden lopussa 124,7 milj. euroa (119,8 milj. euroa).              


Konsernirakenne                                 

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa   
Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa,    
Tampereella ja Vantaalla, ja sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa (omistusosuus 
100 %), Kiinteistö Oy Innopoli II Espoossa (100 %) ja muita tytäryhtiöitä.   

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC
(omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %).         

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Kiinteistö Oy Hermia (49,3 %), 
Technocenter Kempele Oy (48,5 %), Kiinteistö Oy Bioteknia (28,5 %), Iin     
Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä Innovation Oy (24 %), Kuopio Innovation Oy (24
%) ja Lappeenranta Innovation Oy (20 %). Oulu Innovation Oy:stä Technopolis Oyj 
omistaa 13 %.                                  

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy 
Espoossa. Technopolis Ventures Oy:llä on omistuksessaan tytäryhtiöt Technopolis 
Ventures Lappeenranta Oy (100 %), Technopolis Ventures Jyväskylä Oy (100 %),  
Technopolis Ventures Oulu Oy (70 %), Technopolis Ventures Professia Oy     
Tampereella (50,1 %) ja Technopolis Ventures Kuopio Oy (100 %).         
Technopolis-konserni omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 35 %.           

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet                 

Oulun Kontinkankaan teknologiakeskuksen viidennen vaiheen toteuttaminen     
käynnistettiin kesäkuussa 2008. Laajennuksen koko on noin 4 030         
bruttoneliömetriä ja investointi noin 6,7 milj. euroa. Viides vaihe valmistui  
kesäkuussa. Laajennusosasta on vuokrattu yhteensä 94,4 %.            

Hermia 15 - kiinteistön ensimmäisen vaiheen toteuttaminen Tampereella päätettiin
käynnistää huhtikuussa 2008. Hankkeen kustannusarvio on 14,5 milj. euroa ja   
bruttoala 11 790 neliömetriä, johon sisältyy 300 paikan autohalli. Ensimmäisen 
vaiheen tiloista on vuokrattu 100 %. Ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan 
elokuussa 2009.                                 

Yliopistonrinteen ensimmäisen vaiheen toteutus Tampereen keskustaan       
käynnistettiin kesäkuussa 2008. Uusi teknologiakeskus sijoittuu aiemmin     
tammikuussa kaupungilta hankitulle tontille Tampereen yliopiston viereen. Tontin
kauppahinta oli 5,6 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 33,3 milj. 
euroa ja bruttoala 19 200 neliömetriä, johon sisältyy 130 paikan autohalli.   
Ensimmäisen vaiheen tiloista on vuokrattu 81,4 % ja sen arvioidaan valmistuvan 
maaliskuussa 2010.                               

Ohjelmakaaren toisen vaiheen toteuttaminen Jyväskylän Ylistönmäellä aloitettiin 
kesäkuussa 2008. Hankkeen kustannusarvio on noin 7,7 milj. euroa, johon sisältyy
osuus myöhemmin toteuttavasta pysäköintilaitoksesta. Vaiheen bruttoala on noin 
4 790 neliömetriä. Toisen vaiheen tiloista on vuokrattu 75,6 % ja se valmistui 
kesäkuussa.                                   

Technopoliksen Pietarin Pulkovon teknologiakeskuksen ensimmäinen vaihe on    
rakenteilla. Uusi teknologiakeskus sijoittuu Pulkovon kansainvälisen lentokentän
välittömään läheisyyteen Technopolis St. Petersburg LCC:n omistamalle tontille. 
Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 50 milj. euroa ja bruttoala noin   
24 100 neliömetriä. Rakennustyöt edistyvät suunnitelmien mukaisesti. Pietarin  
yhtiöön on katsauskauden loppuun mennessä sitoutunut varoja 27,0 milj. euroa.  
Markkinatilanne on erittäin haasteellinen, mutta kysyntää on kohtuullisesti.  
Yleinen markkinatapa Venäjällä on allekirjoittaa vuokrasopimukset kohteen    
valmistuttua. Kuitenkin Pulkovon ensimmäinen sitova esisopimus on        
allekirjoitettu katsauskauden lopussa. Teknologiakeskuksen ensimmäisen vaiheen 
arvioidaan valmistuvan keväällä 2010.                      

Technopolis on käynnistänyt toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisen osana   
liiketoiminnan tehostamista. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä on tarkoitus ottaa 
käyttöön viimeistään huhtikuussa 2010. Kehityshankkeen ulkoiset kustannukset  
ovat noin 0,9 milj. euroa.                           


Osakkeisiin liittyviä tapahtumia                        

Yhtiön osakepääoma on 96 913 626,29 euroa ja osakkeiden määrä 57 345 341    
kappaletta.                                   

Yhtiön tietoisuuteen ei ole katsauskaudella tullut ilmoituksia omistusosuuden  
muuttumisista.                                 


Rahoitus                                    

Technopolisin nykyiset luottolimiitit riittävät rahoittamaan kaikki päätetyt  
investoinnit. Kauden päättyessä Technopoliksella oli käytettävissä olevia    
nostamattomia sitovia pitkäaikaisia luottolimiittejä ja lainoja 110,0 milj.   
euroa ja rahavaroja 6,0 milj. euroa. Pitkäaikaisesta käyttämättömästä      
luottolimiitistä 80,0 milj. euroa on Euroopan investointipankin luototusta   
Technopoliksen tuleville laajennushankkeille Suomessa. Lyhytaikaisen      
maksuvalmiuden hallintaan Technopoliksella on 90 milj. euron kotimainen     
yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea liikkeelle alle vuoden
mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten määrä   
kauden lopussa oli 3,0 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Lisäksi Technopoliksella 
on 15,0 milj. euron luotollinen shekkitililimiitti, josta kauden lopussa oli  
käytetty 3,2 milj. euroa. Technopoliksella on yhteensä 208,8 milj. euroa lyhyt- 
ja pitkäaikaisia rahoituslimiittejä.                      

Konsernin nettorahoituskulut olivat 6,2 milj. euroa (6,8 milj. euroa).     
Konsernin koronmaksukyky (interest coverage ratio) oli 3,3 (2,2). Koronmaksukyky
kuvastaa käyttökatteen ja suoriteperusteisten korkokulujen suhdetta.      

Konsernin taseen loppusumma oli 685,7 milj. euroa (655,3 milj. euroa), josta  
vierasta pääomaa oli 428,0 milj. euroa (389,2 milj. euroa). Konsernin      
omavaraisuusaste oli 37,8 % (40,8 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli kauden
lopussa 142,7 % (118,5 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,49 euroa (4,64   
euroa).                                     

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 373,9 milj. euroa (337,6
milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko oli 30.6.2009 3,05 % (4,83 %).  
Kauden lopussa korollisista veloista 70,5 % (71,2 %) oli sidottu 3-12 kk    
euribor-korkoon ja 29,5 % (28,8 %) oli kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle. 
Lainapääomilla painotettu laina-aika oli 10,1 vuotta (10,8 vuotta).       

Konsernin luototusaste (loan to value) eli korollisten velkojen suhde      
sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen käypiin arvoihin oli 
58,9 % (57,2 %).                                

Konsernilla on pitkäaikaisia korollisia lainoja 354,4 milj. euroa, joista 65,5 
milj. euroon sisältyy omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenantteja.       
Omavaraisuusasteen heikentyminen voi johtaa näissä luotoissa korkeampaan    
korkomarginaalitasoon tai ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Marginaalit eräissä  
lainoissa ja pankkitakauksissa voivat nousta omavaraisuusasteen (OVA) laskiessa 
oheisen taulukon mukaisesti.                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Lainan(L)tai  | Marginaali- | OVA   | OVA   | OVA alle | Muuta     |
| pankkitakauksen | prosentti  | alle 38 | alle 33 | 30 %   |        |
| (PT)pääoma, M€ | 30.6.2009  | %    | %    |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0(L)     | 0,65    |     |     | 0,85   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4,1 (L)     | 0,65    |     | 0,70  | 1,00   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20,0 (L)    | 1,00    | 1,50  | 1,75  | 2,00   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1,4 (L)     | 0,45    |     |     |     | Marginaali  |
|         |       |     |     |     | voidaan    |
|         |       |     |     |     | muuttaa tai  |
|         |       |     |     |     | laina     |
|         |       |     |     |     | irtisanoa,  |
|         |       |     |     |     | jos OVA alle |
|         |       |     |     |     | 28 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0 (PT)    | 0,40    |     |     | 0,60   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20,0 (PT)    | 0,265    | 0,35*) |     | 0,65   | *)Kovenantti |
|         |       |     |     |     | astuu voimaan |
|         |       |     |     |     | 8.12.2013   |
--------------------------------------------------------------------------------

Euroopan Investointipankin myöntämien lainojen, määrältään 65,0 milj. euroa,  
vakuutena on pankkitakaukset, 66,0 milj. euroa. Näistä pankkitakauksista 20,0  
milj. euroa erääntyy vuoden 2013 loppuun mennessä ja niitä pyritään jatkamaan. 
Näiden pankkitakausten uusimisten yhteydessä merkittävät marginaalin nousut ovat
mahdollisia.                                  

Katsauskautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista   
veloista erääntyy maksettavaksi 19,5 milj. euroa.                

Venäjän rakennushankkeen rakennusaikainen rahoitus hoidetaan emoyhtiön     
hankkimalla rahoituksella, joka muutetaan pitkäaikaisiksi lainoiksi ja omaksi  
pääomaksi huomioiden Venäjän alikapitalisointisäännökset.            


Organisaatio ja henkilöstö                           

Technopoliksen toimitusjohtajana toimii Keith Silverang, MBA. Silverang on   
Yhdysvaltain ja Suomen kansalainen. Hänellä on perustutkinto Bostonin      
yliopistosta ja MBA-tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta. Yhtiön       
varatoimitusjohtajana toimii Reijo Tauriainen.                 

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Keith Silverang, Suomen      
tulosyksikön johtaja ja talousjohtaja Reijo Tauriainen, Tampereen alueyksiköstä 
ja yrityspalveluista vastaava johtaja Satu Eskelinen ja kehitysjohtaja Jukka  
Akselin.                                    

Technopoliksen operatiivinen organisaatio käsittää kolme tulosyksikköä; Suomi, 
Venäjä ja Uudet markkinat. Konsernin organisaatiossa on lisäksi         
matriisitoiminnot konsernin kiinteistökehityksen, yrityspalveluiden,      
yrityskehityksen sekä konsernin tukitoimintojen toteuttamiseksi. Uudet     
markkinat-yksiköllä ei ole liikevaihtoa eikä liikevoittoa ja sen kulut on    
sisällytetty hallinnon kuluihin.                        

Tilikaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 152 (162) henkilöä.    
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 59 (56) henkilöä, yrityspalveluissa 34  
(38) henkilöä ja kehityspalveluissa 59 (68) henkilöä. Katsauskauden lopussa   
konsernin henkilöstömäärä oli 156 (181).                    


Varsinainen yhtiökokous                             

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2009. Yhtiökokous   
vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2008 ja myönsi   
vastuuvapauden yhtiön johdolle.                         

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,12     
euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä    
31.3.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osingon maksupäivä oli 7.4.2009.                        

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § siten, että kutsu    
yhtiökokoukseen tulisi toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. 

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Teija Andersen, Jussi   
Kuutsa, Matti Pennanen, Timo Ritakallio sekä Erkki Veikkolainen valittiin    
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen     
yhtiökokouksen päättyessä. Mainittujen henkilöiden lisäksi hallitukseen kuuluu 
hallituksen päätoiminen puheenjohtaja Pertti Huuskonen, joka yhtiökokouksessa  
27.3.2008 valittiin hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi,  
joka on alkanut 15.9.2008 ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen  
yhtiökokouksen päättyessä. Matti Pennanen valittiin hallituksen         
varapuheenjohtajaksi.                              

Yhtiökokous päätti, että Pertti Huuskoselle maksetaan ajalta, joka alkaa vuoden 
2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen   
yhtiökokouksen päättyessä, palkkio yhtiökokouksen 27.3.2008 päätöksen ja    
Huuskosen kanssa laaditun palkkiosopimuksen mukaan, kuitenkin siten, että    
kyseiseltä ajalta Huuskosen rahapalkkiota alennetaan hänen           
kustannussäästöaloitteensa mukaisesti 15 prosentilla ollen täten 288 150 euroa. 

Yhtiön hallituksen muille jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: 30 000
euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja 25 000 euroa hallituksen jäsenelle.  
Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiona 600  
euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön       
matkustussäännön mukaisesti.                          

Yhtiökokous päätti edelleen, että hallitus valtuutetaan jatkamaan Pertti    
Huuskosen kanssa laadittua palkkiosopimusta alkuperäisin ehdoin vuodella siten, 
että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen    
päättyessä. Alkuperäisten ehtojen mukainen rahapalkkio hallituksen       
puheenjohtajalle on kaudelle 339 000 euroa.                   

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan  
Tapio Raappana, KHT. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio        
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.                  

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien    
osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä  
voi olla yhteensä enintään 5 700 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,94 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia 
vain vapaalla omalla pääomalla.                         

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä    
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.       

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun  
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin         
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).   

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2008 antaman valtuutuksen omien osakkeiden 
hankkimisesta.                                 

Valtuutus on voimassa 26.9.2010 asti.                      

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä     
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.     

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
11 400 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista     
osakkeista.                                   

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien         
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).                

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.11.2007 ja yhtiökokouksen 27.3.2008 antamat 
valtuutukset päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten  
oikeuksien antamisesta.                             

Valtuutus on voimassa 26.3.2012 asti.                      

Hallitus teki yhtiökokouksessa päätöksen muuttaa asiaa koskevaa         
yhtiökokouskutsussa mainittua ehdotustaan siten, että valtuutuksen nojalla   
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11 400 000 osaketta,
mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.          

Yhtiökokous päätti osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta         
Technopolis-konsernin avainhenkilöille.                     

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet
yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.  

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja
2012. Yhtiön hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille 
asetettavat tavoitteet kutakin ansaintajaksoa edeltävän vuoden joulukuussa.   
Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2010, 2011 ja 2012 maksetaan vuosina 2011,
2012 ja 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakkeita ei saa   
luovuttaa kahden ja puolen vuoden sitouttamisjakson aikana.           

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 
800 000 Technopolis Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan   
osuuden).                                    


Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä   
rahoitus- ja asiakasriskejä sekä Venäjän liiketoimintaan liittyvät riskit.   

Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa markkinakorkojen heilahtelujen   
negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan.   
Tarvittaessa yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhtiön korkoriskipolitiikan tavoitteena on myös  
hajauttaa lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan 
markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta.         

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että        
rahamarkkinakorkojen muutos yhdellä prosenttiyksiköllä muuttaisi        
korkokustannuksia vuositasolla 1,8 milj. euroa.                 

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.     
Korollisista veloista 30.6.2009 oli 70,5 % sidottu 3-12 kk euribor-korkoon.   
Korollisista veloista 29,5 % oli kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle.    

Jälleenrahoitusriskin hallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin    
lainasalkku on riittävän hajautettu lainojen takaisinmaksuaikataulun ja     
rahoitusinstrumenttien osalta. Korollisten velkojen jäljellä oleva pääomilla  
painotettu laina-aika oli 10,1 vuotta. Rahoitusriskin hallitsemiseksi      
Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä, monipuolista rahoitusinstrumenttien
valikoimaa ja ylläpitää korkeaa vakavaraisuutta.                

Rahoitusmarkkinoiden epävakauden pitkittyminen voi vaikuttaa kasvu- ja     
jälleenrahoituksen saatavuuteen sekä marginaaleihin tulevaisuudessa.      

Venäjän lainsäädännön poikkeavuus Suomen lainsäädännöstä sekä          
viranomaiskäytäntöjen erilaisuus Suomeen verrattuna voivat aiheuttaa riskejä.  
Mikäli Pulkovon vuokraaminen ei etene suunnitellulla tavalla muodostaa Pulkovon 
teknologiakeskus taloudellisen riskin konsernille. Pulkovon teknologiakeskuksen 
valmistuessa se muodostaa noin 7 % konsernin koko sijoituskiinteistöjen käyvästä
arvosta.                                    

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa  
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset liiketapahtumat
kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet kurssierot    
kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai rahoituskuluihin ja
- tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti. Pietarin maa-alueen hankinta 
on rahoitettu paikallisessa valuutassa ja siihen liittyvä valuuttariski on   
minimoitu valuutanvaihtosopimuksella.                      

Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen voi pitkittyessään vaikuttaa   
yhtiön asiakkaiden ja sitä kautta myös konsernin liiketoimintaan epäsuotuisasti.

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa  
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus       
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään   
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen     
seurantaan. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset 
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Kiinteistöt on vakuutettu         
täysarvovakuutuksella.                             

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu pääkaupunkiseudulle, 
Jyväskylään, Kuopioon, Lappeenrantaan, Tampereelle, Oulun seudulle ja Pietariin.
Konsernin yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 8,8 %:a. Konsernilla
on yhteensä noin 1 180 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla.   

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja     
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään    
molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja         
vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen.                    

Katsauskauden lopun vuokrasopimuskannasta seuraavan 12 kuukauden aikana     
irtisanottavissa ja uudelleen neuvoteltavissa olevat toistaiseksi voimassa   
olevat sopimukset kattavat noin 191 160 jyvitettyä neliömetriä, mikä on 47 %  
koko kiinteistökannan jyvitetyistä neliömääristä. Näiden sopimusten       
irtisanomisaika jakaantuu siten, että 8 % osalta irtisanomisaika on kolme    
kuukautta tai alle, 25 % osalta yli kolme mutta alle kuusi kuukautta, 48 %   
osalta kuudesta yhdeksään kuukautta ja 19 % osalta yli yhdeksän kuukautta.   
Kauden lopussa vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika oli 23 kuukautta.

Taloudellisen vuokrausasteen alentuminen voi pienentää vuokra- ja        
palvelutuottoja ja tulosta sekä alentaa sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja ja 
sitä kautta omavaraisuusastetta. Nykyinen sopimusrakenne antaa asiakkaille   
mahdollisuuden joustavasti muuttaa toimitilojen määrää liiketoiminnan      
muuttuessa. Sopimusrakenteen joustavuus voi muodostaa riskin konsernille, mutta 
se on olennainen osa Technopoliksen palvelukonseptia. Yhtiöllä on vahvaa    
pitkäaikaista kokemusta ja osaamista tästä toimintamallista erilaisissa talouden
suhdannevaiheissa.                               

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laadun määritykseen sekä
kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan  
kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä  
säästäviä ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja 
kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa kiinteistöjen    
ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja ympäristökatselmukset ennen     
lopullista sitoutumista kauppaan.                        

Markkinoiden tuottovaatimuksien muutokset saattavat vaikuttaa yhtiön      
tuloskehitykseen merkittävästi. Tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät
arvot laskevat ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot    
nousevat. Muutokset vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai    
kohottavasti, millä ei ole kuitenkaan vaikutusta yhtiön operatiiviseen     
tulokseen, mutta vaikuttaa omavaraisuusasteeseen.                


Tulevaisuuden näkymät                              

Technopolis-konsernin johto arvioi toimintaympäristöjen ja Technopoliksen    
tarjoamien palveluiden kysynnän heikkenevän vuonna 2009. Yhtiö arvioi, että on 
olemassa merkittävä riski siitä, että taloudellinen vuokrausaste alenee, mikä  
saattaa vaikuttaa haitallisesti yhtiön liikevaihdon ja käyttökatteen kehitykseen
vuosina 2009 ja 2010.                              

Johto arvioi, että yleinen talouden heikentyminen muodostaa pitkittyessään   
haasteen konsernin kasvutavoitteille. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, joiden    
tavoitteena on turvata kannattavuutta myös vaikeissa taloudellisissa      
olosuhteissa. Konsernin johto arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan 5-8 
% vuonna 2009.                                 

Päivitetyn strategian mukaan Technopolis pyrkii toimimaan vuonna 2014 parhaissa 
tieto-intensiivisissä kaupungeissa Suomessa, Venäjällä ja 2-3 muussa maassa.  
Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 10 % vuosittain.    
Tavoitteena on, että vuonna 2014 liikevaihdosta 25 % tulee Suomen ulkopuolelta. 
Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla.  
Konsernin omavaraisuusastetavoite on 35 %.                   

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,    
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen       
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa  
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien   
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen.   

Oulu 17.7.2009                                 

TECHNOPOLIS OYJ                                 
Hallitus                                    

Keith Silverang                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Keith Silverang, p. 040 566 7785                        

Osavuosikatsauksen PDF-versio on noudettavissa internetissä www.technopolis.fi 
-osoitteessa. Pyynnön paperiversion lähettämisestä voi esittää p. (08) 551   
3228/Technopolis info.                             

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista      
www-sivuilla. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet     
sähköpostitse.                                 

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat   
pääosin samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Yhtiö on 1.1.2009 alkaen    
soveltanut uudistuneita IAS 1 ja IAS 40 - standardeja, sekä IFRS 8-standardia. 
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita 
noudattaen, ja sen laadinnassa on noudatettu IAS 34-standardia.         

Technopolis -konsernilla on kaksi maantieteellisiin yksiköihin pohjautuvaa   
toimintasegmenttiä: Suomi ja Venäjä. Toiminnan laajetessa raportoidaan jatkossa 
mahdollisesti myös kolmas toimintasegmentti: Uudet markkinat. Tässä       
osavuosikatsauksessa esitettävä segmenttijako perustuu konsernin nykyiseen   
vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen      
organisointiin. Konserni esittää toimintasegmentteihin perustuvat kuluvan vuoden
tiedot vertailutietoineen tämän vuoden alusta lukien.              

Sijoituskiinteistöt arvostetaan käyvän arvon mallin mukaisesti. Yhtiö on    
huomioinut muutetun IAS 40 -standardin, jonka mukaan              
rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt on arvostettava käypään         
arvoon edellyttäen, että käypä arvo on luotettavasti              
määriteltävissä. Yhtiö on soveltanut muutettua standardia vuoden 2009      
alusta lukien.                                 

Luvut ovat tilintarkastamattomia.                        

Technopolis konserni:                              
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA |    4-6/ |   4-6/ | 1-6/ |     1-6/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur      |    2009 |   2008 | 2009 |     2008 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |    18,76 |  18,50 | 38,16 |     34,88 |   72,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |    0,58 |   1,08 | 1,06 |     3,15 |    5,48 |
| muut tuotot 1) |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |    -9,56 |  -10,47 | -19,4 |    -20,11 |   -41,07 |
| muut kulut   |       |     |   8 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinte |   -14,55 |  -4,31 | -28,5 |     -1,73 |   -0,69 |
| istöjen käyvän |       |     |   9 |        |      |
| arvon muutos  |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot 2)   |    -0,13 |  -0,12 | -0,26 |     -0,67 |   -0,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-t |    -4,90 |   4,68 | -9,12 |     15,52 |   35,31 |
| appio     |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot |    -2,55 |  -3,65 | -6,24 |     -6,80 |   -13,93 |
| ja -kulut   |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  |    -7,45 |   1,04 | -15,3 |     8,72 |   21,38 |
| veroja     |       |     |   6 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |    1,83 |  -0,13 | 4,03 |     -2,28 |   -5,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    -5,62 |   0,91 | -11,3 |     6,44 |   15,85 |
| tulos     |       |     |   8 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan  |       |     |    |        |      |
| tuloksen erät |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä   |    0,03 |   0,00 | 0,03 |     -0,03 |   -0,04 |
| olevat     |       |     |    |        |      |
| rahoitusvarat |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan |    -0,01 |   0,00 | -0,01 |     0,01 |    0,01 |
| tuloksen eriin |       |     |    |        |      |
| liittyvät   |       |     |    |        |      |
| verot     |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    0,02 |   0,00 | 0,02 |     -0,02 |   -0,03 |
| muut laajan  |       |     |    |        |      |
| tuloksen erät |       |     |    |        |      |
| verojen    |       |     |    |        |      |
| jälkeen    |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    -5,60 |   0,91 | -11,3 |     6,42 |   15,82 |
| laaja tulos  |       |     |   6 |        |      |
| yhteensä    |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |       |     |    |        |      |
| tuloksen    |       |     |    |        |      |
| jakautuminen: |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |    -5,62 |   0,94 | -11,3 |     6,59 |   15,99 |
| osakkeenomista |       |     |   5 |        |      |
| jille     |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosak |    -0,01 |  -0,03 | -0,03 |     -0,15 |   -0,14 |
| kaille     |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |    -5,62 |   0,91 | -11,3 |     6,44 |   15,85 |
|        |       |     |   8 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |       |     |    |        |      |
| laajan     |       |     |    |        |      |
| tuloksen    |       |     |    |        |      |
| jakautuminen: |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |    -5,59 |   0,94 | -11,3 |     6,57 |   15,96 |
| osakkeenomista |       |     |   3 |        |      |
| jille     |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosak |    -0,01 |  -0,03 | -0,03 |     -0,15 |   -0,14 |
| kaille     |       |     |    |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |    -5,60 |   0,91 | -11,3 |     6,42 |   15,82 |
|        |       |     |   6 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu        |  |
| osakekohtainen tulos:                          |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   | -0,10 |   0,02 |    -0,20 |  0,14 |    0,31 |  |
| laimentamaton   |    |     |       |    |      |  |
| (EUR)       |    |     |       |    |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   | -0,10 |   0,02 |    -0,20 |  0,14 |    0,31 |  |
| laimennus-vaikutu |    |     |       |    |      |  |
| ksella oikaistu  |    |     |       |    |      |  |
| (EUR)       |    |     |       |    |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, VARAT           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur              |  30.6.2009 |  30.6.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet     |    1,94 |     2,05 |     2,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet     |    52,58 |    49,48 |     37,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt       |   584,62 |    542,59 |    594,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset           |    26,14 |    26,31 |     26,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |    2,21 |     2,39 |     1,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |   667,49 |    622,82 |    662,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |    18,25 |    32,52 |     20,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         |   685,74 |    655,33 |    683,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur              |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           |    96,91 |    96,91 |     96,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto        |    18,55 |    18,55 |     18,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot          |    63,91 |    63,84 |     63,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma         |    0,27 |     0,35 |     0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien     |    89,21 |    79,61 |     79,62 |
| voittovarat           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |   -11,35 |     6,59 |     15,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien  |   257,50 |    265,85 |    275,44 |
| osuus              |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus        |    0,23 |     0,25 |     0,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |   257,73 |    266,10 |    275,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat              |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma    |   354,38 |    316,58 |    329,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma      |    1,32 |     1,44 |     1,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    |    32,09 |    36,48 |     38,11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä  |   387,79 |    354,51 |    369,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma    |    19,48 |    21,05 |     20,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma      |    20,75 |    13,68 |     18,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä  |    40,22 |    34,73 |     38,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         |   428,01 |    389,24 |    407,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä  |   685,74 |    655,33 |    683,56 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   |    1-6/ |    1-6/ |     1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur              |    2009 |    2008 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |   -11,38 |    6,44 |     15,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:            |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen     |    28,59 |    1,73 |      0,69 |
| arvonmuutokset         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot            |    0,26 |    0,67 |      0,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut, joihin ei liity |    0,27 |    -0,07 |      0,11 |
| maksutapahtumaa        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut ja muut       |    7,93 |    7,60 |     18,26 |
| rahoituskulut         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot          |    -1,69 |    -0,79 |     -4,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot          |       |       |     -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot             |    -3,98 |    2,28 |      5,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos      |    3,17 |    0,59 |      0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot          |    1,80 |    0,36 |      2,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot         |    0,01 |    0,01 |      0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut    |    -8,60 |    -6,26 |     -17,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot         |    -1,12 |    -1,29 |     -2,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta    |    15,25 |    11,25 |     20,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin       |    -0,01 |    -0,11 |     -1,11 |
| sijoituksiin          |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit          |   -33,41 |   -36,64 |     -70,21 |
| sijoituskiinteistöihin     |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja  |    -0,10 |    -0,09 |     -0,27 |
| aineettomiin hyödykkeisiin   |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |    0,00 |    0,01 |      0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista      |    0,00 |    2,30 |      2,33 |
| sijoituksista          |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta     |       |   -19,95 |     -22,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |   -33,52 |   -54,48 |     -91,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys |    35,16 |    50,21 |     70,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |   -10,61 |    -7,12 |     -14,46 |
| vähennys            |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot        |    -6,88 |    -6,68 |     -6,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti      |       |    58,79 |     58,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamisten    |    0,40 |    0,45 |      0,95 |
| takaisinmaksut         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos |    -0,97 |   -31,20 |     -31,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |    17,10 |    64,45 |     77,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos       |    -1,16 |    21,21 |      6,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa   |    7,15 |    1,08 |      1,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa  |    5,98 |    22,29 |      7,15 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN        |    |     |     |    |     |
| MUUTOSLASKELMA       |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur       | Osake- |  Yli- |   Muut |  Kert. | Vähemm |   Oma |
|          | pääoma | kurssi | rahastot | voitto- |   . |  pääoma |
|          |    |   - |     |  varat | osuus |     |
|          |    | rahast |     |     |    |     |
|          |    |   o |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA    | 74,54 | 18,55 |  27,38 |  86,29 |  0,40 |  207,17 |
| 31.12.2007    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys      |  0,01 |    |   0,01 |     |    |   0,02 |
| osakepääomaan   |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu     | 22,36 |    |  36,40 |     |    |  58,76 |
| osakeanti     |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |    |    |     |  -6,62 |    |  -6,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja |    |    |  -0,02 |  6,59 | -0,15 |   6,42 |
| tulos       |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset  |    |    |   0,06 |  0,28 |    |   0,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA    | 96,91 | 18,55 |  63,84 |  86,55 |  0,25 |  266,10 |
| 30.6.2008     |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja |    |    |  -0,01 |  9,40 |  0,02 |   9,40 |
| tulos       |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset  |    |    |  -0,01 |  0,21 |    |   0,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA    | 96,91 | 18,55 |  63,82 |  96,16 |  0,26 |  275,70 |
| 31.12.2008    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |    |    |     |  -6,88 |    |  -6,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja |    |    |   0,02 | -11,35 | -0,03 |  -11,36 |
| tulos       |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset  |    |    |   0,06 |  0,20 |    |   0,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA    | 96,91 | 18,55 |  63,91 |  78,13 |  0,23 |  257,73 |
| 30.6.2009     |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Segmentti-informaatio                              

Konsernilla ei ole toimintasegmenttien välillä sisäisiä eriä liikevaihdossa eikä
käyttökatteessa. Käyttökatteen jälkeisiä eriä, kuten poistoja, rahoituseriä ja 
veroja ei esitetä segmentti-informaatiossa, koska niitä ei allokoida      
segmenteille.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATIO   |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur            |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi          |  18,71 |  18,42 |  38,05 |  34,78 |  72,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä          |  0,08 |  0,07 |  0,15 |  0,13 |  0,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kohdistamattomat     |  -0,04 |  0,02 |  -0,04 |  -0,02 |  -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |  18,76 |  18,50 |  38,16 |  34,88 |  72,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi          |  11,07 |  10,57 |  22,01 |  20,75 |  42,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä          |  -0,13 |  -0,10 |  -0,29 |  -0,31 |  -0,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kohdistamattomat     |  -1,16 |  -1,36 |  -2,00 |  -2,52 |  -4,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |  9,78 |  9,11 |  19,73 |  17,92 |  36,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi          |     |     | 678,94 | 650,58 | 671,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä          |     |     |  27,03 |  12,67 |  19,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eliminoinnit       |     |     | -20,23 |  -7,92 |  -7,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |      |      | 685,74 | 655,33 | 683,56 |
--------------------------------------------------------------------------------


Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos                     

Technopolis esittää virallisen tilinpäätöksensä IFRS-standardeja soveltaen.   
Tuloslaskelmaan sisältyy useita eriä, jotka eivät liity yhtiön operatiiviseen  
toimintaan. Tämän vuoksi yhtiö esittää tämän vuoden alusta lukien operatiivisen 
tuloksen, joka kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta.           

Operatiivisessa tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos lukuun ottamatta  
tilikauden aikaista sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta,        
rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosta sekä mahdollisia kertaluonteisia  
eriä, kuten luovutusvoittoja ja -tappioita. Yhtiöllä on koron- ja        
valuutanvaihtosopimuksia, jotka eivät täytä IFRS:n mukaisia suojauslaskennan  
edellytyksiä, ja näiden rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset on    
kirjattu tuloslaskelmaan. Lisäksi operatiivisessa tuloslaskelmassa esitetään  
näihin liittyvät verot ja laskennalliset verot.                 

Operatiivisesta tuloksesta erotetut erät, sekä niiden verovaikutus, esitetään  
ei-operatiivisessa tuloslaskelmassa. Sekä operatiivisesta että         
ei-operativiisesta tuloksesta on laskettu osakekohtainen tulos EPRAn      
ohjeistuksen mukaisesti. Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos ja niistä   
lasketut osakekohtaiset tulokset yhteensä täsmäävät yhtiön tilikauden tulokseen 
ja osakekohtaiseen tulokseen.                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Technopolis-konserni |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OPERATIIVINEN TULOS  |   4-6/ |   4-6/ |   1-6/ |   1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur         |   2009 |   2008 |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  18,76 |  18,50 |  38,16 |  34,88 |  72,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   0,58 |   1,03 |   1,04 |   2,17 |   4,45 |
| tuotot        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |  -9,56 |  -10,47 |  -19,48 |  -20,11 |  -41,07 |
| kulut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        |  -0,13 |  -0,12 |  -0,26 |  -0,25 |  -0,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio  |   9,64 |   8,94 |  19,45 |  16,69 |  35,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja   |  -2,43 |  -3,67 |  -5,92 |  -7,04 |  -15,19 |
| -kulut yhteensä    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |   7,21 |   5,28 |  13,53 |   9,66 |  20,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot operatiivisista |  -1,96 |  -1,23 |  -3,47 |  -2,53 |  -5,53 |
| eristä        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus    |   0,01 |   0,03 |   0,03 |   0,15 |   0,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden      |   5,26 |   4,08 |  10,09 |   7,28 |  14,82 |
| operatiivinen tulos  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EI-OPERATIIVINEN   |     |     |     |     |     |
| TULOS         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät |   0,01 |   0,05 |   0,02 |   0,98 |   1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen |  -14,55 |  -4,31 |  -28,59 |  -1,73 |  -0,69 |
| käyvän arvon muutos  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset    |      |      |      |  -0,42 |  -0,42 |
| poistot        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio  |  -14,54 |  -4,26 |  -28,57 |  -1,18 |  -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusinstrumenttie |  -0,12 |   0,02 |  -0,32 |   0,24 |   1,25 |
| n käyvän arvon muutos |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |  -14,66 |  -4,24 |  -28,89 |  -0,94 |   1,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot         |   3,79 |   1,10 |   7,44 |   0,24 |      |
| ei-operatiivisista  |     |     |     |     |     |
| eristä        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden      |  -10,88 |  -3,14 |  -21,45 |  -0,69 |   1,17 |
| ei-kassavirtatulos  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |  -5,62 |   0,94 |  -11,35 |   6,59 |  15,99 |
| yhteensä       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,     |     1-6/ |     1-6/ |     1-12/ |
| laimennettu *)         |     2009 |     2008 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisesta tuloksesta   |     0,18 |     0,16 |     0,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivisesta tuloksesta |    -0,37 |    -0,01 |     0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksesta     |    -0,20 |     0,14 |     0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakemäärä     |  57 345 341 |  46 752 905 |  52 118 705 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Osakekohtainen tulos on laskettu EPRAN ohjeistuksen mukaisesti.      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT           |    1-6/ |     1-6/ |    1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |    2009 |     2008 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, %      |     9,4 |     25,4 |     27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio /      |    -23,9 |     44,5 |     48,7 |
| liikevaihto, %          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronmaksukyky          |     3,3 |     2,2 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |    37,8 |     40,8 |     40,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luototusaste, %         |    58,9 |     57,2 |     55,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö konserniyhtiöissä   |     152 |     162 |     165 |
| keskimäärin tilikauden aikana  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit taseen    |   34 035 |   103 114 |   143 273 |
| varoihin, 1 000 euroa      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen      |     7,8 |     7,5 |     7,6 |
| nettovuokratuotto, % 3)     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, %  |    94,2 |     96,6 |     96,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton, euroa       |    -0,20 |     0,14 |     0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu, euroa        |    -0,20 |     0,14 |     0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa     |    4,49 |     4,64 |     4,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden (osakeantioikaistu)  |       |       |       |
| lukumäärä keskimäärin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton          | 57 345 341 |  46 655 838 |  52 029 796 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu           | 57 345 341 |  46 752 905 |  52 118 705 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur              |   30.6.2009 |  30.6.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Panttaukset ja takaukset    |        |       |       |
| omasta velasta         |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     |    389,82 |    245,5 |    264,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden     |    158,31 |    166,09 |    162,42 |
| kirjanpitoarvo         |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut takausvastuut       |     46,95 |    47,51 |    13,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta   |     0,50 |     0,50 |     0,50 |
| annetut takaukset       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut, koneet ja   |     1,40 |     1,03 |     0,94 |
| kalusto            |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankevastuut          |     0,15 |     0,02 |     0,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja           |        |       |       |
| valuutanvaihtosopimukset    |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvot         |    155,99 |    96,15 |    112,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvät arvot          |     -0,36 |     0,55 |     0,56 |
--------------------------------------------------------------------------------


1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista      
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset kehityspalveluiden kulut 
on kirjattu liiketoiminnan kuluihin. Vuoden 2008 kumulatiivisiin lukuihin    
sisältyy kertaluonteisia eriä 0,9 milj. euroa.                 

2) Vuoden 2008 kumulatiivisiin lukuihin sisältyy kertaluontoisia poistoja 0,4  
milj. euroa.                                  

3) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.  

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.technopolis.fi