Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2007

Pääkohdat kaudelta 1-9/2007 verrattuna vuoden 2006 vastaavaan
- konsernin liikevaihto kohosi 41,2 milj. euroon (30,6 milj. euroa), jossa
kasvua 34,6 % 
- konsernin käyttökate kohosi 21,5 milj. euroon (16,2 milj. euroa), jossa
kasvua 32,9 % 
- voitto ennen veroja oli 23,6 milj. euroa (24,1 milj. euroa), jossa laskua 1,9
% 
- sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen vaikutus voittoon ennen veroja
oli 9,3 milj. euroa (11,9 milj. euroa) 

Liiketoiminta

Konsernin kauden liikevaihto oli 41,2 milj. euroa (30,6 milj. euroa kaudella
1-9/2006), jossa oli kasvua 34,6 %. Kauden käyttökate oli 21,5 milj. euroa
(16,2 milj. euroa), jossa kasvua 32,9 %. Kauden liikevoitto oli 30,4 milj.
euroa (27,8 milj. euroa). Kauden voitto ennen veroja oli 23,6 milj. euroa (24,1
milj. euroa). 

Taseen loppusumma oli 513,7 milj. euroa (377,1 milj. euroa), missä oli kasvua
36,2 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 36,9 % (39,5 %). 

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 464,2 milj. euroa
(355,1 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos johtui
ostettujen ja valmistuneiden kiinteistöjen käypien arvojen vaikutuksesta,
markkinoiden tuottovaatimusten alentumisesta, tulevaisuuden tuottojen ja
ajanmukaistamiskulujen muutoksista, koko kauden omistettujen kiinteistöjen
arvonmuutoksesta ja kaudella erillisyhtiöihin kirjatuista hankintamenon
lisäyksistä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus
kaudella oli 9,3 milj. euroa (11,9 milj. euroa). 

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 366 045
kerrosneliömetriä (303 171 kerrosneliömetriä 30.9.2006). Konsernin
keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 96,6 % (93,7 %).
Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen
prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen
arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli
kauden lopussa 119,8 milj. euroa (101,5 milj. euroa). 

Konsernirakenne

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa
Espoossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla, ja
sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa (omistusosuus 100 %), Kiinteistö Oy
Innopoli II Espoossa (100 %), Medipolis Oy Oulussa (100 %) ja muita
tytäryhtiöitä. 

Konserni on toteuttanut seuraavien konsernin tytäryhtiöiden sulauttamisen
emoyhtiöihinsä: Technopolis JSP Oy, Technopolis JSPF Oy, Technopolis Kareltek
Oy, Technopolis TSP Oy, Kiinteistö Oy Hermia Kymppi, Kiinteistö- ja
Sijoitusyhtiö Joreco Oy, Kiinteistöosakeyhtiö Teknologiantie 11, Kiinteistö Oy
Oulun Teknologiatalot, Kiinteistö Oy Oulun Moderava ja Kiinteistö Oy Oulun
Mediaani. Lisäksi konsernissa on käynnissä tytäryhtiö Medipolis Oy:n
sulautuminen emoyhtiöönsä. Sulautumisten tarkoituksena on lisätä yhtiöiden
toiminnan kustannustehokkuutta sekä yksinkertaistaa ja keventää konsernin
hallintoa. 

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Technocenter Kempele Oy (48,5
%), Iin Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä Innovation Oy (24 %) ja Lappeenranta
Innovation Oy (20 %). Technopolis Oyj omistaa Oulu Innovation Oy:stä 13 %. 

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy
Espoossa. Technopolis Ventures Oy:llä on omistuksessaan tytäryhtiöt Technopolis
Ventures Kareltek Oy Lappeenrannassa (100 %), Technopolis Ventures JSP Oy
Jyväskylässä (100 %) ja Technopolis Ventures Oulutech Oy Oulussa (70 %).
Lisäksi Technopolis Ventures Oy omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 25 %. 

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf
LLC:n (omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC:n (100 %). 

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet

Hermia 12 -kiinteistön rakennuttaminen Tampereella päätettiin käynnistää
helmikuussa. Hankkeen kustannusarvio on 9 milj. euroa ja bruttoala 8 600
neliömetriä, johon sisältyy 115 paikan autotalli. Rakennuksesta on vuokrattu 63
%. Rakennus on kooltaan noin 5 000 kerrosneliömetriä ja sen arvioidaan
valmistuvan helmikuun lopussa 2008. 

Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa päästiin
helmikuussa neuvottelutulokseen Medipolis Oy:n osakkeiden, yhteensä 19 250 kpl,
hankinnasta. Mainittujen tahojen ja vähemmistöosakkaiden kanssa tehtyjen
kauppojen jälkeen Technopolis omistaa kokonaan Medipolis Oy:n. 

Helsingin kaupungin Ruoholahteen rakentuvan teknologiakeskuksen ensimmäisen
vaiheen toteuttaminen käynnistettiin toukokuussa. Kohde on kooltaan 6 600
kerrosneliömetriä ja kustannusarvio runsaat 20 milj. euroa pysäköinti- ja
tonttikuluineen. Ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2008. 

Lappeenranta City -hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen aloitettiin
toukokuussa. Kohteen koko on 3 150 kerrosneliömetriä ja kustannusarvio noin 6,5
miljoonaa euroa. Rakennuksesta on vuokrattu 64 %. Rakennus on suunnitelmien
mukaan valmis maaliskuun lopussa 2008. 

Tampereen ydinkeskustaan yliopiston viereen ryhdyttiin suunnittelemaan
teknologiakeskusta keväällä. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2007
pitämässään kokouksessaan Technopoliksen tonttivarauspyynnön, joka mahdollistaa
30 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeuden omaavan tontin varaamisen
Technopolikselle uuden teknologiakeskuksen toteuttamista varten. 

Oulun Kontinkankaan teknologiakeskuksen kolmannen ja neljännen vaiheen
laajennusten toteuttaminen käynnistettiin kesäkuussa. Kolmannen laajennuksen
koko on 3 500 bruttoneliömetriä ja investointi noin 5 milj. euroa. Kolmannesta
laajennusosasta on vuokrattu 84 %. Sen arvioitu valmistumisaika on elokuu 2008.
Neljännen laajennuksen koko on 4 290 bruttoneliömetriä ja investointi noin 7,5
milj. euroa. Sen arvioitu valmistumisaika on syyskuu 2008. Neljännestä
laajennusosasta on vuokrattu yhteensä noin 70 %. 

Kiinteistö Oy Innopoli II:n koko osakekannan ostamista koskeva kauppakirja
Espoon kaupungin, Keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Suomen itsenäisyyden
juhlarahaston kanssa allekirjoitettiin 15.8.2007. Kauppahinta oli 54,2
miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 19,4 % maksettiin Technopolis Oyj:n uusilla
osakkeilla ja loput rahana. Kiinteistö Oy Innopoli II koostuu 20 625
kerrosneliömetrin rakennuksesta ja yhtiön omistamasta 1,9 hehtaarin tontista
Espoon Otaniemessä. Kiinteistö on valmistunut vuonna 2002 ja siinä toimii noin
90 teknologia-alan yritystä. 

Helsinki-Vantaan teknologiakeskuksen viidennen rakennusvaiheen toteuttaminen
käynnistettiin syyskuussa. Kohteen koko on noin 6 700 bruttoneliömetriä ja
investointi vajaat 15 milj. euroa. Viidennen vaiheen arvioidaan valmistuvan
loppusyksyllä 2008. 

Stockmann Oyj Abp:n kanssa allekirjoitettiin kesäkuussa sopimus, jolla
Technopolis vuokraa noin 4 300 neliömetrin toimisto-osan rakenteilla olevasta
Nevsky Centre -kauppakeskuksesta Pietarissa edelleen vuokrattavaksi
asiakasyrityksilleen. Pietarin ydinkeskustaan Nevski Prospektin varrelle
sijoittuva kauppakeskus toimisto-osineen valmistuu keväällä 2009. 

Pietarin Pulkovon teknologiakeskuksen aluesuunnitelman arvioidaan valmistuvan
vuoden loppuun mennessä. Noin 22 000 bruttoneliömetrin suuruisen ensimmäisen
vaiheen rakentamisedellytysten arvioidaan muodostuvan vuoden 2008
alkupuoliskolla. 

Technopolis on aloittanut esiselvitykset teknologiakeskustoiminnan
käynnistämismahdollisuuksista Moskovan alueella. Aiesopimus yhteistyöstä
solmittiin Moskovan kaupungin kanssa lokakuussa. 

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 4.1.2007 varsinaisen yhtiökokouksen sille
24.3.2006 myöntämän valtuutuksen nojalla korottaa yhtiön osakepääomaa enintään
1 162 652,40 eurolla eli yhteensä 687 960 osakkeella hyväksymällä
institutionaalisten sijoittajien tekemät osakemerkinnät. Osakeannin
tarkoituksena oli yhtiön investointisuunnitelman mukaisten investointien
rahoittaminen, yhtiön kasvun varmistaminen ja yhtiön omavaraisuusasteen
ylläpitäminen. 

Osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Osakeanti
toteutettiin niin kutsutussa tarjousmenettelyssä (book-building) siten, että
institutionaaliset sijoittajat merkitsivät yhtiön liikkeeseen laskettavat uudet
osakkeet merkintäsitoumusten vastaanottoaikana 3.-4.1.2007 antamiensa
merkintäsitoumusten mukaisesti. Kysyntä ylitti noin 3,5-kertaisesti tarjotun
osakemäärän. Osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 7,70 euroa osakkeelta.
Osakepääoman korotus rekisteröitiin 8.1.2007 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla
alkoi 9.1.2007. 

Vuoden 2001 optio-oikeuksilla merkittiin joulukuussa 2006 yhteensä 26 131
osaketta. Osakepääoman korotus, 44 161,39 euroa, merkittiin kaupparekisteriin
13.2.2007. Vuoden 2001 optio-oikeuksilla merkittiin aiempien osakemerkintöjen
jälkeen ja 30.4.2007 mennessä yhteensä 98 399 osaketta. Osakepääoman korotus,
166 294,31 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 12.6.2007. Osakkeiden
merkintäaika vuoden 2001 kaikilla optio-oikeuksilla päättyi 30.4.2007. 

Konsernin hallitus päätti elokuussa yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen
nojalla antaa suunnatulla osakeannilla Espoon kaupungille, Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle yhteensä 1
581 429 osaketta Kiinteistö Oy Innopoli II osakevastikkeen maksamista varten.
Osakepääoman korotus, 2 672 615,01 euroa, merkittiin kaupparekisteriin
20.8.2007. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 21.8.2007. 

Yhtiön osakepääoma on em. korotusten jälkeen 71 364 476,69 euroa ja osakkeiden
määrä 42 227 501 kappaletta. 

Rahoitus

Konsernin nettorahoituskulut olivat 6,8 milj. euroa (3,7 milj. euroa).
Konsernin taseen loppusumma oli 513,7 milj. euroa (377,1 milj. euroa), josta
vierasta pääomaa oli 324,9 milj. euroa (228,8 milj. euroa). Konsernin
omavaraisuusaste oli 36,9 % (39,5 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,47 euroa
(3,78 euroa). 

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 280,1 milj. euroa
(197,6 milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko 30.9.2007 oli 4,68 % (3,74
%). 

Osana kokonaisrahoitusta Technopoliksella on 60 milj. euron kotimainen
yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea liikkeelle alle
vuoden mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten
määrä 30.9.2007 oli 35,2 milj. euroa. 

Organisaatio ja henkilöstö

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, johtajat Jukka
Akselin, Satu Eskelinen, Marjut Hannelin, Martti Launonen, Seppo Selmgren,
Keith Silverang, Reijo Tauriainen ja 1.8.2007 talousjohtajana aloittanut Jarkko
Ojala. 

Tilikaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 142 (93) henkilöä.
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 50 (29) henkilöä, yrityspalveluissa 32
(20) henkilöä ja kehityspalveluissa 60 (44) henkilöä. 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti konsernin ja emoyhtiön
tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2006, myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille ja päätti jakaa osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta
0,14 euroa osaketta kohti. 

Yhtiökokouksessa valittuun hallitukseen kuuluvat Timo Parmasuo, puheenjohtaja,
ja Matti Pennanen, varapuheenjohtaja, sekä jäseninä Pekka Korhonen, Erkki
Veikkolainen ja Juha Yli-Rajala. Toimitusjohtajana toimii Pertti Huuskonen.
Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajanaan Tapio Raappana, KHT. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Muutokset johtuvat pääosin
1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista ja ovat pääosin teknisiä.
Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, optio-oikeuksien
2007 antamisesta konsernin avainhenkilöille sekä optio-oikeuksien 2005C
mitätöimisestä. 

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä
rahoitus- ja asiakasriskejä. 

Technopoliksen keskeisin rahoitusriski on lainasalkkuun kohdistuva korkoriski.
Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa tai poistaa markkinakorkojen
heilahtelujen negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, taseeseen ja
kassavirtaan. Yhtiön rahoituspolitiikan tavoitteena on hajauttaa
lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan
markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta. Tarvittaessa
yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia.
Rahoitusriskin hallitsemiseksi Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä sekä
pitää yllä korkeaa vakavaraisuutta. 

Technopolis käyttää johdannaisinstrumentteja ainoastaan taseessa olevien
rahoitusriskien alentamiseen tai poistamiseen. 

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että
rahamarkkinakorkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä nostaisi
korkokustannuksia vuositasolla 1,2 milj. euroa. 

Luottoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.
Lainakannasta 30.9.2007 oli 73,3 % sidottu 3-12 kk euribor -korkoon tai
peruskorkoon. Lainoista 26,7 % oli kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle.
Lainojen jäljellä oleva pääomilla painotettu laina-aika oli 9,9 vuotta. Osana
kokonaisrahoitusta on Technopoliksella 60,0 milj. euron kotimainen
yritystodistusohjelma, jonka myötä yritys voi laskea liikkeelle alle vuoden
mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten määrä
30.9.2007 oli 35,2 milj. euroa. 

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset
liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet
kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai
rahoituskuluihin ja -tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti. Pietarin
maa-alueen hankinta on rahoitettu paikallisessa valuutassa. Valuuttariski on
minimoitu valuutanvaihtosopimuksella. 

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen
seurantaan. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Kiinteistöt on vakuutettu
täysarvovakuutuksella. 

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu pääkaupunkiseudulle,
Jyväskylään, Lappeenrantaan, Tampereelle ja Oulun seudulle. Konsernin yhdenkään
asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 13 %:a. Suurasiakkaiden
vuokrasopimukset on hajautettu päättymään eri aikoina. Konsernilla on yhteensä
yli 1 000 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla. 

Konsernin liiketoimintaa vakauttaa suhdannevaihteluissa konsernin määräaikainen
vuokrasopimuskanta, joka 30.9.2007 oli 119,8 milj. euroa. Sopimuskannasta
vuonna 2007 päättyviä on 0,5 %, vuonna 2008-2010 päättyviä 23,5 %, vuonna
2011-2013 päättyviä 33 %, vuonna 2014-2016 päättyviä 5 % ja vuonna 2017 tai
myöhemmin päättyviä on 38 %. 

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laadun määritykseen
sekä kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa
huomioidaan kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa
ympäristöä säästäviä ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen
muuntojoustavuuden ja kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis
suorittaa kiinteistöjen ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja
ympäristökatselmukset ennen lopullista sitoutumista kauppaan. 

Markkinoiden tuottovaatimuksien muutokset saattavat vaikuttaa tuloskehitykseen
merkittävästi. Tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät arvot laskevat
ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Muutokset
vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai kohottavasti. 

Tulevaisuuden näkymät

Technopolis-konsernin johto arvioi huipputekniikan toimintaympäristöjensä
kysynnän olevan vuonna 2007 tyydyttävää tasoa ja konsernin vuokraamien
toimitilojen käyttöasteen ja sen tarjoamien palvelujen kysynnän säilyvän
hyvänä. Konserni arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan vuonna 2007
22-26 % edellisvuoteen verrattuna. 

Technopolis pyrkii kasvustrategiansa mukaisesti toimimaan vuonna 2010 parhaissa
huipputekniikan kaupungeissa Suomessa sekä lisäksi Venäjällä ja 1-2 muussa
maassa. Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 15 %
vuosittain. Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että
yritysostojen avulla. 

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen. 

Oulu 18.10.2007

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816 tai (08) 551 3213

Osavuosikatsauksen PDF-versio on noudettavissa internetissä www.technopolis.fi
-osoitteessa. Pyynnön paperiversion lähettämisestä voi esittää p. (08) 551
3242/Teija Koskela. 

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista
www-sivuilla. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet
sähköpostitse. 

Sijoituskiinteistöt arvostetaan käyvän arvon malli mukaisesti.
Sijoituskiinteistöjen rakennusaikaiseen hankintamenoon sisällytetään
välittömästi rakentamisesta aiheutuvat sisäiset ja ulkoiset menot IAS 16 
-standardin mukaisesti. IAS 23 -standardiin perustuen vieraan pääoman
korkokulut rakennusajalta on kohdistettu rakenteilla olevaan kiinteistön
hankintamenoon. 

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA
MEUR               7-9/   7-9/   1-9/   1-9/  1-12/
                 2007   2006   2007   2006   2006

Liikevaihto           13,32  11,92  41,15  30,58  44,84
Liiketoiminnan muut tuotot 1)   1,30   0,78   3,91   2,17   3,86
Liiketoiminnan muut kulut    -6,71  -6,44  -23,51  -16,54  -26,00
Sijoituskiinteistöjen
arvonmuutokset          3,92   1,41   9,34  11,92  16,07
Suunnitelman mukaiset poistot  -0,17  -0,17  -0,49  -0,36  -0,56
Liikevoitto           11,66   7,49  30,40  27,77  38,21
Rahoitustuotot ja -kulut     -2,49  -1,48  -6,77  -3,69  -5,17
Voitto ennen veroja        9,17   6,02  23,63  24,08  33,05
Tuloverot            -2,52  -1,81  -6,33  -6,21  -8,46
Tilikauden voitto         6,65   4,21  17,30  17,88  24,59

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille   6,64   4,11  17,27  17,37  23,74
Vähemmistöosakkaille       0,01   0,10   0,03   0,51   0,85

TASE, VARAT
MEUR                30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet          2,50    2,64    2,63
Aineelliset hyödykkeet         14,77    3,40    2,44
Sijoituskiinteistöt          464,19   355,11   392,16
Sijoitukset               22,41    2,06    21,82
Laskennalliset verosaamiset       1,83    1,79    1,77
Pitkäaikaiset varat yhteensä      505,70   365,00   420,83
Lyhytaikaiset varat           7,99   12,09    10,57
Varat yhteensä             513,69   377,09   431,39

TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT
MEUR

Oma pääoma
Osakepääoma               71,36   64,41    67,32
Ylikurssirahasto            18,49   18,55    18,55
Muut rahastot              19,44    0,03    7,37
Muu oma pääoma                   0,17    0,32
Edellisten tilikausien voittovarat   62,09   43,40    43,40
Tilikauden voittovarat         17,27   17,37    23,74
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus   188,66   143,92   160,70
Vähemmistön osuus            0,16    4,41    4,58
Oma pääoma yhteensä          188,82   148,33   165,28

Velat
Pitkäaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma        233,59   155,53   183,16
Koroton vieras pääoma          1,44    1,53    1,51
Laskennalliset verovelat        32,87   18,47    22,68
Lyhytaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma        46,53   42,03    46,33
Koroton vieras pääoma          10,44   11,20    12,44
Velat yhteensä             324,86   228,76   266,12
Oma pääoma ja velat yhteensä      513,69   377,09   431,39

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
MEUR                   1-9/    1-9/    1-12/
                     2007    2006    2006
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto               30,40   27,77    38,21
Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset  -9,34   -11,92   -16,07
Poistot                 0,49    0,36    0,56
Muut oikaisut, joihin
ei liity maksutapahtumaa         0,38    0,19    0,32
Käyttöpääoman muutos           0,91    1,35    0,46
Saadut korot               0,63    0,03    0,29
Maksetut korot ja maksut        -7,77   -3,81    -5,50
Tuotot muista pys. vast. sijoituksista  0,01          0,01
Maksetut verot             -2,13   -1,35    -1,92
Liiketoiminnan rahavirta        13,58   12,62    16,35

Investointien rahavirta
Investoinnit muihin sijoituksiin    -1,56         -0,02
Investoinnit sijoituskiinteistöihin  -16,68   -26,30   -40,66
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin       -0,28   -0,16    -0,44
Lainasaamisten takaisinmaksut      0,01    0,03    0,04
Luovutusvoitot muista sijoituksista   0,04    0,09    0,15
Tytäryritysten hankinta        -47,66   -7,53   -18,17
Investointien rahavirta        -66,13   -33,88   -59,10

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen lisäys     67,89   15,00    31,49
Pitkäaikaisten lainojen vähennys    -17,34   -8,91   -12,39
Maksetut osingot            -5,68   -4,66    -4,66
Maksullinen osakeanti          5,51    1,12    1,12
Lyhytaikaisten lainojen muutos      0,40   22,79    27,60
Rahoituksen rahavirta          50,77   25,33    43,16

Rahavarojen muutos           -1,77    4,08    0,40
Rahavarat tilikauden alussa       2,80    2,40    2,40
Rahavarat tilikauden lopussa       1,03    6,48    2,80

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
MEUR
             Osake- Yli-  Muut  Kert.  Väh.  Oma
             pää-  kurssi- rahas- voitto- osuus pää-
             oma   rahasto tot  varat     oma

Oma pääoma 31.12.2005  60,59  12,73  0,02  48,07  3,39 124,81
Lisäys osakepääomaan   3,82                 3,82
Suunnattu osakeanti        5,85             5,85
Osingonjako                   -4,66     -4,66
Tilikauden tulos                17,37  0,50  17,87
Muut muutokset          -0,03      0,16  0,52  0,65
Oma pääoma 30.9.2006   64,41  18,55  0,02  60,94  4,41 148,33
Lisäys osakepääomaan   2,91                 2,91
Suunnattu osakeanti           7,32          7,32
Tilikauden tulos                 6,36  0,35  6,71
Muut muutokset              0,03  0,16 -0,18  0,01
Oma pääoma 31.12.2006  67,32  18,55  7,37  67,46  4,58 165,28
Lisäys osakepääomaan   0,21                 0,21
Suunnattu osakeanti    3,84     12,05         15,89
Osingonjako                   -5,68     -5,68
Tilikauden tulos                17,27  0,03  17,30
Muut muutokset          -0,06  0,02  0,31 -4,44  -4,17
Oma pääoma 30.9.2007   71,36  18,49 19,44  79,36  0,16 188,82

TUNNUSLUVUT               1-9/    1-9/    1-12/
                     2007    2006    2006

Liikevaihdon muutos, %          34,6    33,6    41,3
Liikevoitto/liikevaihto, %        73,9    90,8    85,2
Omavaraisuusaste, %           36,9    39,5    38,5
Henkilöstö konserniyhtiöissä       142     93     113
Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin, 1 000 euroa    66 179   33 995   59 286
Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 2) 7,8    7,9     7,7
Taloudellinen vuokrausaste, %      96,6    93,7    94,4
Tulos/osake,
laimentamaton, euroa           0,42    0,47    0,63
laimennettu, euroa            0,42    0,47    0,63
Osakkeiden (osakeantioikaistu)
lukumäärä, keskimäärin
laimentamaton           40 800 453 36 858 338 37 472 329
laimennettu            40 840 228 36 997 000 37 619 867

VASTUUSITOUMUKSET
MEUR                30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Panttaukset ja takaukset omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset         200,22   186,49   195,50
Maanvuokravastuut            1,06    0,59    0,53
Muut kiinnitysvastuut          0,93    0,93    0,93
Pantatut sijoituskiinteistöt      97,65    9,26    35,21
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset,
nimellisarvot              7,28    8,00    11,26
käyvät arvot               0,15   -0,09    -0,07
ALV:n palautusvastuu          20,96   17,84    13,27
Hankevastuut               0,32    2,10    0,01
Osakkuusyritysten puolesta annetut
vakuudet
Takaus                  0,50    0,50    0,50
Muut takausvastuut            0,10    0,10    0,10

Leasingvastuut, koneet ja kalusto    0,48    0,33    0,38

1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset kehityspalveluiden kulut
on kirjattu liiketoiminnan kuluihin. 

2) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi