Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2007

Pääkohdat kaudelta 1-3/2007 verrattuna vuoden 2006 vastaavaan
- konsernin liikevaihto kohosi 13,6 milj. euroon (9,2 milj. euroa),
jossa kasvua 47,2 %
- konsernin käyttökate kohosi 6,4 milj. euroon (4,9 milj. euroa),
jossa kasvua 28,7 %
- voitto ennen veroja oli 6,5 milj. euroa (17,4 milj. euroa), jossa
laskua 62,9 %
- sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen vaikutus voittoon
ennen veroja oli 2,2 milj. euroa (13,5 milj. euroa)

Liiketoiminta

Konsernin kauden liikevaihto oli 13,6 milj. euroa (9,2 milj. euroa
kaudella 1-3/2006), jossa oli kasvua 47,2 %. Kauden käyttökate oli
6,4 milj. euroa (4,9 milj. euroa), jossa kasvua 28,7 %. Käyttökatteen
liikevaihtoa hitaampi kasvu johtui yrityskehityspalvelujen ja
alueellisten kehitysohjelmien liikevaihdon kasvusta ja kauden aikana
toteutuneista korjaus-, henkilöstöhallinto- ja asiantuntijakuluista.
Kauden liikevoitto oli 8,4 milj. euroa (18,4 milj. euroa). Kauden
voitto ennen veroja oli 6,5 milj. euroa (17,4 milj. euroa).

Taseen loppusumma oli 435,5 milj. euroa (287,3 milj. euroa), missä
oli kasvua 51,6 %. Yhtiön omavaraisuusaste kauden lopussa oli 38,2 %
(47,0 %).

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 394,8
milj. euroa (262,9 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon
muutos johtui ostettujen ja valmistuneiden kiinteistöjen käypien
arvojen vaikutuksesta, markkinoiden tuottovaatimusten alentumisesta,
tulevaisuuden tuottojen ja ajanmukaistamiskulujen muutoksista, koko
kauden omistettujen kiinteistöjen arvonmuutoksesta ja kaudella
erillisyhtiöihin kirjatuista hankintamenon lisäyksistä.
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus kaudella
oli 2,2 milj. euroa (13,5 milj. euroa).

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 348 415
kerrosneliömetriä (241 000 kerrosneliömetriä 31.3.2006). Konsernin
keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 94,5 %
(96,5 %). Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen
vuokratuottojen prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran
ja vapaana olevien tilojen arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä.
Konsernin vuokrasopimuskanta oli kauden lopussa 119,6 milj. euroa
(67,8 milj. euroa).

Konsernirakenne

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on
toimintaa Oulussa ja Vantaalla, ja sen tytäryhtiöt Innopoli Oy
Espoossa (omistusosuus 100 %), Technopolis JSP Oy Jyväskylässä (100
%), jolla on tytäryhtiö Technopolis JSPF Oy (100 %), Technopolis
Kareltek Oy Lappeenrannassa (100 %), Technopolis TSP Oy Tampereella
(100 %), Medipolis Oy Oulussa (100 %) ja muita tytäryhtiöitä.

Konserni on aloittanut seuraavien konsernin tytäryhtiöiden
sulauttamisen emoyhtiöihinsä: Technopolis JSP Oy ja Technopolis JSPF
Oy, Technopolis TSP Oy ja Kiinteistö Oy Hermia Kymppi, Kiinteistö- ja
Sijoitusyhtiö Joreco Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Teknologiantie 11,
Technopolis Kareltek Oy, Kiinteistö Oy Oulun Teknologiatalot,
Kiinteistö Oy Oulun Moderava ja Kiinteistö Oy Oulun Mediaani.
Sulautumisten tarkoituksena on lisätä yhtiöiden toiminnan
kustannustehokkuutta sekä yksinkertaistaa ja keventää konsernin
hallintoa.

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Technocenter Kempele
Oy (48,5 %), Iin Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä Innovation Oy (24
%) ja Lappeenranta Innovation Oy (20 %). Technopolis Oyj omistaa Oulu
Innovation Oy:stä 13 %.

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis
Ventures Oy Espoossa. Technopolis Ventures Oy:llä on omistuksessaan
tytäryhtiöt Technopolis Ventures Kareltek Oy (100 %), Technopolis
Ventures JSP Oy ja Technopolis Ventures Oy:n (70 %). Lisäksi
Technopolis Ventures Oy omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 25 %.

Technopolis on perustanut Pietariin 100 %:seen omistukseensa kaksi
venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC:n ja Technopolis St.
Petersburg LLC:n.

Investoinnit ja kehityshankkeet

Technopolis päätti helmikuussa käynnistää Hermia 12 -kiinteistön
rakennuttamisen Tampereella. Hankkeen kustannusarvio on 9 milj. euroa
ja bruttoala 8 600 neliömetriä, johon sisältyy 115 paikan autotalli.
Rakennus on kooltaan noin 5 000 kerrosneliömetriä ja sen arvioidaan
valmistuvan helmikuun lopussa 2008.

Technopolis pääsi helmikuussa neuvottelutulokseen Oulun kaupungin ja
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa Medipolis Oy:n
osakkeiden, yhteensä 19 250 kpl, hankinnasta. Mainittujen tahojen ja
vähemmistöosakkaiden kanssa tehtyjen kauppojen jälkeen Technopolis
omistaa kokonaan Medipolis Oy:n.

Ruoholahden teknologiakeskuksen 1. vaiheen maanvuokrasopimus tulee
yhtiön päätettäväksi arviolta huhtikuussa. Lappeenrannan
Ydinkeskustan ja Pietarin Pulkovon teknologiakeskuksen suunnittelut
etenevät ennakoidusti.

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 4.1.2007 varsinaisen
yhtiökokouksen sille 24.3.2006 myöntämän valtuutuksen nojalla
korottaa yhtiön osakepääomaa enintään 1 162 652,40 eurolla eli
yhteensä 687 960 osakkeella hyväksymällä institutionaalisten
sijoittajien tekemät osakemerkinnät. Osakeannin tarkoituksena oli
yhtiön investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittaminen,
yhtiön kasvun varmistaminen ja yhtiön omavaraisuusasteen
ylläpitäminen.

Osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille.
Osakeanti toteutettiin niin kutsutussa tarjousmenettelyssä (book-
building) siten, että institutionaaliset sijoittajat merkitsivät
yhtiön liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet merkintäsitoumusten
vastaanottoaikana 3.-4.1.2007 antamiensa merkintäsitoumusten
mukaisesti. Kysyntä ylitti noin 3,5-kertaisesti tarjotun osakemäärän.
Osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 7,70 euroa osakkeelta.
Osakepääoman korotus rekisteröitiin 8.1.2007 ja kaupankäynti uusilla
osakkeilla alkoi 9.1.2007.

Vuoden 2001 optio-oikeuksilla merkittiin joulukuussa 2006 yhteensä
26 131 osaketta. Osakepääoman korotus, 44 161,39 euroa, merkittiin
kaupparekisteriin 13.2.2007 ja kaupankäynti osakkeilla alkoi
14.2.2007.

Yhtiön osakepääoma on ym. korotusten jälkeen 68 525 567,37 euroa ja
osakkeiden määrä 40 547 673 kappaletta.

Rahoitus

Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,9 milj. euroa (0,9 milj.
euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 435,5 milj. euroa (287,3
milj. euroa), josta vierasta pääomaa oli 270,0 milj. euroa (152,7
milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 38,2 % (47,0 %).
Konsernin oma pääoma/osake oli 4,08 euroa (3,58 euroa).

Konsernin pitkäaikaisten velkojen määrä kauden lopussa oli 209,6
milj. euroa (119,8 milj. euroa). Lainojen keskikorko 31.3.2007 oli
4,19 % (3,37 %).

Osana kokonaisrahoitusta Technopoliksella on 60 milj. euron
kotimainen yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea
liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle
laskettujen yritystodistusten määrä 31.3.2007 oli 30,8 milj. euroa.

Organisaatio ja henkilöstö

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Pertti Huuskonen,
johtajat Jukka Akselin, Satu Eskelinen, Marjut Hannelin, Martti
Launonen, Seppo Selmgren, Keith Silverang, Reijo Tauriainen ja
1.8.2007 talousjohtajana aloittava Jarkko Ojala.

Tilikaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 141 (89)
henkilöä. Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 51 (29) henkilöä,
yrityspalveluissa 32 (19) henkilöä ja kehityspalveluissa 58 (41)
henkilöä.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti konsernin ja emoyhtiön
tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2006, myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille ja päätti jakaa osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta 0,14 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokouksessa valittuun hallitukseen kuuluvat Timo Parmasuo,
puheenjohtaja ja Matti Pennanen, varapuheenjohtaja, sekä jäseninä
Pekka Korhonen, Erkki Veikkolainen ja Juha Yli-Rajala.
Toimitusjohtajana toimii Pertti Huuskonen. Yhtiön tilintarkastajana
toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan
Tapio Raappana, KHT.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Muutokset
johtuvat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista
ja ovat pääosin teknisiä. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta,
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta, optio-oikeuksien 2007 antamisesta
konsernin avainhenkilöille sekä optio-oikeuksien 2005C
mitätöimisestä.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat
lähinnä rahoitus- ja asiakasriskejä.

Technopoliksen keskeisin rahoitusriski on lainasalkkuun kohdistuva
korkoriski. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa tai poistaa
markkinakorkojen heilahtelujen negatiivista vaikutusta yhtiön
tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Yhtiön rahoituspolitiikan
tavoitteena on hajauttaa lainasopimusten korkoriski eri
maturiteeteille kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen ja yhtiössä
luodun korkonäkemyksen pohjalta. Tarvittaessa yhtiö käyttää
korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia. Rahoitusriskin
hallitsemiseksi Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä sekä
pitää yllä korkeaa vakavaraisuutta.

Technopolis käyttää johdannaisinstrumentteja ainoastaan taseessa
olevien rahoitusriskien alentamiseen tai poistamiseen.

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että
rahamarkkinakorkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä nostaisi
korkokustannuksia vuositasolla 1,0 milj. euroa.

Luottoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on
hajautettu. Lainakannasta 31.3.2007 oli 71,4 % sidottu 3-12 kk
euribor -korkoon tai peruskorkoon. Lainoista 28,6 % oli
kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle. Lainojen jäljellä oleva
pääomilla painotettu laina-aika oli 12,1 vuotta. Osana
kokonaisrahoitusta on Technopoliksella 60,0 milj. euron kotimainen
yritystodistusohjelma, jonka myötä yritys voi laskea liikkeelle alle
vuoden mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen
yritystodistusten määrä 31.3.2007 oli 30,8 milj. euroa.

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden
taloudellisessa tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten
kielteinen vaikutus liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen.
Asiakasriskien hallinnassa keskitytään asiakkaiden liiketoiminnan
tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen seurantaan.
Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Kiinteistöt on vakuutettu
täysarvovakuutuksella.

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu
pääkaupunkiseudulle, Jyväskylään, Lappeenrantaan, Tampereelle ja
Oulun seudulle. Konsernin yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei
ylitä 20 %:a. Suurasiakkaiden vuokrasopimukset on hajautettu
päättymään eri aikoina. Konsernilla on yhteensä noin 930 asiakasta,
jotka toimivat useilla eri toimialoilla.

Konsernin liiketoimintaa vakauttaa suhdannevaihteluissa konsernin
määräaikainen vuokrasopimuskanta, joka 31.3.2007 oli 119,6 milj.
euroa. Sopimuskannasta vuonna 2007 päättyviä on 8 %, vuonna 2008-2010
päättyviä 18 %, vuonna 2011-2013 päättyviä 31 %, vuonna 2014-2016
päättyviä 5 % ja vuonna 2017 tai myöhemmin päättyviä on 38 %.

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laadun
määritykseen sekä kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen.
Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistön ylläpidon ja huollon
vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä säästäviä ratkaisuja mm.
energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja
kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa
kiinteistöjen ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja
ympäristökatselmukset ennen lopullista sitoutumista kauppaan.

Markkinoiden tuottovaatimuksien muutokset saattavat vaikuttaa
tuloskehitykseen merkittävästi. Tuottovaatimusten noustessa
kiinteistöjen käyvät arvot laskevat ja tuottovaatimusten laskiessa
kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Muutokset vaikuttavat yhtiön
liikevoittoon joko alentavasti tai kohottavasti.

Tulevaisuuden näkymät

Technopolis-konsernin johto arvioi huipputekniikan
toimintaympäristöjensä kysynnän olevan vuonna 2007 tyydyttävää tasoa
ja konsernin vuokraamien toimitilojen käyttöasteen ja sen tarjoamien
palvelujen kysynnän säilyvän hyvänä. Konserni arvioi liikevaihdon ja
käyttökatteen kasvavan vuonna 2007 18-22 % edellisvuoteen verraten.

Technopolis pyrkii kasvustrategiansa mukaisesti toimimaan vuonna 2010
parhaissa huipputekniikan kaupungeissa Suomessa sekä lisäksi
Venäjällä ja 1-2 muussa maassa. Konserni pyrkii kasvattamaan
liikevaihtoaan keskimäärin 15 % vuosittain. Kasvu pyritään
toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla.

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen
toimintaympäristön, asiakaskunnan liiketoiminnan,
rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen tuottovaatimusten kehityksestä.
Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa vuokrausasteen,
palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien arvojen ja
toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Oulu 19.4.2007

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816 tai (08) 551 3213

Osavuosikatsauksen PDF-versio on noudettavissa internetissä
www.technopolis.fi -osoitteessa. Pyynnön paperiversion lähettämisestä
voi esittää p. (08) 551 3242/Teija Koskela.

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista
www-sivuilla. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön
tiedotteet sähköpostitse.

TULOSLASKELMA            1.1.2007- 1.1.2006- 1.1.2006-
MEUR                31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006

Liikevaihto               13,59    9,23   44,84
Liiketoiminnan muut tuotot 1)      1,23    0,55    3,86
Liiketoiminnan kulut          -8,45   -4,83   -26,00
Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset   2,15   13,53   16,07
Suunnitelman mukaiset poistot      -0,15   -0,09   -0,56
Liikevoitto               8,36   18,38   38,21
Rahoitustuotot ja -kulut        -1,90   -0,93   -5,17
Voitto ennen veroja           6,47   17,44   33,05
Tuloverot                -1,59   -4,21   -8,46
Tilikauden voitto            4,88   13,23   24,59
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön osakkeenomistajille      4,87   12,87   23,74
Vähemmistöosakkaille           0,01    0,36    0,85

TASE, VARAT
MEUR

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet          2,60    0,21    2,63
Aineelliset hyödykkeet          5,60   13,53    2,44
Sijoituskiinteistöt          394,76   262,85   392,16
Sijoitukset               20,95    1,28   21,82
Laskennalliset verosaamiset       2,12    2,34    1,77
Pitkäaikaiset varat yhteensä      426,03   280,21   420,83
Lyhytaikaiset varat           9,45    7,12   10,57
Varat yhteensä             435,48   287,34   431,39

TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT
MEUR

Oma pääoma
Osakepääoma               68,53   61,75   67,32
Ylikurssirahasto            18,49   12,70   18,55
Muut rahastot              11,51    0,02    7,37
Muu oma pääoma                         0,32
Edellisten tilikausien voittovarat   61,94   43,47   43,40
Tilikauden voittovarat          4,87   12,87   23,74
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus   165,33   130,81   160,70
Vähemmistön osuus            0,14    3,83    4,58
Oma pääoma yhteensä          165,48   134,64   165,28

Velat
Pitkäaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma        184,10   104,86   183,16
Koroton vieras pääoma          1,48    0,94    1,51
Laskennalliset verovelat        24,06   14,00   22,68
Lyhytaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma        42,39   19,94   46,33
Koroton vieras pääoma          17,97   12,96   12,44
Velat yhteensä             270,00   152,70   266,12
Oma pääoma ja velat yhteensä      435,48   287,34   431,39

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto               8,36   18,38   38,21
Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset  -2,15   -13,53   -16,07
Poistot                 0,15    0,09    0,56
Muut oikaisut, joihin
ei liity maksutapahtumaa         0,15    0,06    0,32
Käyttöpääoman muutos           2,27    0,67    0,46
Saadut korot               0,51    0,01    0,29
Maksetut korot ja maksut        -2,49   -0,97   -5,50
Tuotot muista pys. vast. sijoituksista  0,02    0,01    0,01
Maksetut verot             -0,55   -0,51   -1,92
Liiketoiminnan rahavirta         6,27    4,20   16,35

Investointien rahavirta
Investoinnit muihin sijoituksiin               -0,02
Investoinnit sijoituskiinteistöihin   -6,01   -4,94   -40,66
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin       -0,14   -0,04   -0,44
Lainasaamisten takaisinmaksut      0,01         0,04
Luovutusvoitot muista sijoituksista   0,25         0,15
Tytäryritysten hankinta         -3,79   -0,24   -18,17
Investointien rahavirta         -9,67   -5,21   -59,10

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen lisäys     12,87         31,49
Pitkäaikaisten lainojen vähennys    -11,83   -2,18   -12,39
Maksetut osingot                       -4,66
Maksullinen osakeanti          5,30    1,12    1,12
Lyhytaikaisten lainojen muutos     -4,07    1,77   27,60
Rahoituksen rahavirta          2,28    0,71   43,16

Rahavarojen muutos           -1,12   -0,30    0,40
Rahavarat tilikauden alussa       2,80    2,40    2,40
Rahavarat tilikauden lopussa       1,68    2,10    2,80

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

             Osake- Yli-  Muut  Kert. Väh.  Oma
             pää-  kurssi- rahas- voitto-osuus pää-
             oma   rahasto tot  varat     oma

Oma pääoma 31.12.2005  60,59  12,73  0,02 48,07  3,39 124,81
Lisäys osakepääomaan   6,73                 6,73
Suunnattu osakeanti        5,85  7,32        13,17
Osingonjako                   -4,66     -4,66
Tilikauden tulos                23,74  0,85 24,59
Muut muutokset          -0,03  0,03  0,31  0,33  0,64
Oma pääoma 31.12.2006  67,32  18,55  7,37 67,46  4,58 165,28
Lisäys osakepääomaan   0,05                 0,05
Suunnattu osakeanti    1,16      4,13         5,29
Osingonjako                   -5,68     -5,68
Tilikauden tulos                 4,87  0,01  4,88
Muut muutokset          -0,06  0,01  0,15 -4,45 -4,35
Oma pääoma 31.3.2007   68,53  18,49  11,51 66,80  0,14 165,48

TUNNUSLUVUT             1.1.2007- 1.1.2006- 1.1.2006-
                  31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006

Liikevaihdon muutos, %          47,2    21,7    41,3
Liikevoitto/liikevaihto, %        61,6   199,1    85,2
Omavaraisuusaste, %           38,2    47,0    38,5
Henkilöstö konserniyhtiöissä       141     89    113
Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin, 1 000 euroa    9 939   5 220   59 286
Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 2) 7,7    7,9    7,7
Taloudellinen vuokrausaste, %      94,5    96,5    94,4
Tulos/osake, euro
laimentamaton, euroa           0,12    0,36    0,63
laimennettu, euroa            0,12    0,36    0,63
Osakkeiden (osakeantioikaistu)
lukumäärä, keskimäärin
laimentamaton           40 473 746 36 026 157 37 472 329
laimennettu            40 544 335 36 158 075 37 619 867

VASTUUSITOUMUKSET

Panttaukset ja takaukset omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset         195,50   147,39   195,50
Maanvuokravastuut            0,53    0,49    0,53
Muut kiinnitysvastuut          0,93    0,93    0,93
Pantatut sijoituskiinteistöt      46,19    9,21   35,21
Koronvaihtosopimusten nimellisarvot   4,00    8,00    4,00
Koronvaihtosopimusten käyvät arvot   -0,03   -0,19   -0,04

ALV:n palautusvastuu          13,29   13,37   13,27
Hankevastuut               0,01    2,03    0,01
Osakkuusyritysten puolesta annetut
vakuudet
Takaus                  0,50    0,50    0,50
Muut takausvastuut            0,10    0,10    0,10

Leasingvastuut, koneet ja kalusto    0,34         0,38

1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehittämispalveluihin
saaduista toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset
kehittämispalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan kuluihin.

2) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja
kiinteistöjä.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi