Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2008

TECHNOPOLIS OYJ       OSAVUOSIKATSAUS 22.4.2008 klo 12.45


TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008

Pääkohdat kaudelta 1-3/2008 verrattuna vuoden 2007 vastaavaan
- liikevaihto kohosi 16,4 milj. euroon (13,6 milj. euroa), jossa kasvua 20,5 %
- käyttökate kohosi 8,8 milj. euroon (6,4 milj. euroa), jossa kasvua 38,4 %
- liikevoitto oli 10,8 milj. euroa (8,4 milj. euroa) sisältäen 2,6 milj. euroa
(2,2 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta 
- voitto ennen veroja oli 7,7 milj. euroa (6,5 milj. euroa), jossa kasvua 18,8 %
- taloudellinen vuokrausaste oli 96,8 % (94,5 %)

Toimitusjohtaja Pertti Huuskonen:

”Katsauskaudella konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti. Liikevaihtomme
ja käyttökatteemme kasvoivat verrattuna edellisen vuoden vastaavaan. Kauden
merkittävin tapahtuma oli Technopoliksen laajentuminen Kuopioon, kun Kuopion
Teknologiakeskus Teknia Oy:n hankinta varmistui. Tampereella Hermia 12
-kiinteistö valmistui arvioidun mukaisesti ja hankimme omistukseemme tontin
ydinkeskustasta Tampereen yliopiston vierestä. Konsernin meneillään olevissa
rakennushankkeissa etenimme suunnitelmien mukaisesti.” 

Liiketoiminta

Konsernin kauden liikevaihto oli 16,4 milj. euroa (13,6 milj. euroa kaudella
1-3/2007), jossa oli kasvua 20,5 %. Kauden liikevaihdosta 81,9 % (81,0 %)
muodostui vuokratuotoista ja 18,1 % (19,0 %) palvelutuotoista. Kauden
käyttökate oli 8,8 milj. euroa (6,4 milj. euroa), jossa kasvua 38,4 %.
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy kertaluontoinen 0,4 milj. euron
luovutusvoitto ja 0,5 milj. euron kertaluontoinen korvaus vuokrasopimuksen
ennenaikaisesta päättymisestä. Kauden liikevoitto oli 10,8 milj. euroa (8,4
milj. euroa). Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyy 0,4 milj. euron
kertaluontoinen erä. Konsernin nettorahoituskulut olivat 3,1 milj. euroa (1,9
milj. euroa). Kauden voitto ennen veroja oli 7,7 milj. euroa (6,5 milj. euroa). 

Taseen loppusumma oli 630,5 milj. euroa (435,5 milj. euroa), missä oli kasvua
44,8 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 32,9 % (38,2 %). 

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 549,0 milj. euroa
(394,8 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos johtui
ostettujen ja valmistuneiden kiinteistöjen käypien arvojen vaikutuksesta,
markkinoiden tuottovaatimusten muutoksista, tulevaisuuden tuottojen ja
ajanmukaistamiskulujen muutoksista, koko kauden omistettujen kiinteistöjen
arvonmuutoksesta ja kaudella erillisyhtiöihin kirjatuista hankintamenon
lisäyksistä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus
kaudella oli 2,6 milj. euroa (2,2 milj. euroa). 

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 412 293
kerrosneliömetriä (348 415 kerrosneliömetriä). Konsernin keskimääräinen
taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 96,8 % (94,5 %). Taloudellinen
vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen prosentuaalista
osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen arvioidun
markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli kauden lopussa
120,4 milj. euroa (119,6 milj. euroa). 

Konsernirakenne

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa
Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja
Vantaalla, ja sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa (omistusosuus 100 %),
Kiinteistö Oy Innopoli II Espoossa (100 %), Technopolis Kuopio Oy (100 %) ja
muita tytäryhtiöitä. Konserni on aloittanut Technopolis Kuopio Oy:n
sulauttamisen emoyhtiöönsä. 

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Kiinteistö Oy Hermia (49,3 %),
Technocenter Kempele Oy (48,5 %), Iin Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä
Innovation Oy (24 %), Kuopio Innovation Oy (24 %) ja Lappeenranta Innovation Oy
(20 %). Oulu Innovation Oy:stä Technopolis Oyj omistaa 13 %. 

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy
Espoossa. Technopolis Ventures Oy:llä on omistuksessaan tytäryhtiöt Technopolis
Ventures Kareltek Oy Lappeenrannassa (100 %), Technopolis Ventures JSP Oy
Jyväskylässä (100 %), Technopolis Ventures Oulutech Oy Oulussa (70 %),
Technopolis Ventures Professia Oy Tampereella (50,1 %) ja Technopolis Ventures
Kuopio Oy (100 %). Technopolis Ventures Oy omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 25
%. 

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf
LLC (omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %). 

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet

Technopolis hankki omistukseensa Tampereen kaupungilta noin 3 950 neliömetrin
suuruisen tontin Tampereen yliopiston vierestä Kalevantien ja Kanslerinrinteen
kulmasta tammikuussa. Kauppahinta oli 480 euroa/rakennusoikeusneliömetri eli
yhteensä noin 5,6 milj. euroa. Technopoliksen tavoitteena on käynnistää
Tampereen ydinkeskustan teknologiakeskuksen toteuttaminen tämän vuoden
kuluessa. 

Technopolis Kuopio Oy:n (aiemmin Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy) osakkeiden
kauppakirja allekirjoitettiin Kuopion kaupungin kanssa 21.2.2008. Arvioitu
osakkeista rahana maksettava kauppahinta on 18,7 milj. euroa Kuopion
Teknologiakeskus Teknia Oy:n 21.2.2008 nettovelka-aseman perusteella. Kaupan
jälkeen ja samanaikaisesti toteutetun Siilinjärven kunnan omistamien osakkeiden
hankinnan jälkeen Technopolis omistaa Technopolis Kuopio Oy:n 100 %:sesti. 

Tehnopolis Kuopio Oy koostuu kolmesta ajanmukaisesta kiinteistöyhtiöstä, joissa
on yhteensä 47 860 vuokrattavaa neliötä. Yhtiön tiloissa toimii noin 150
yritystä tai yhteisöä ja noin 2 500 työntekijää. 

Hermia 12 -kiinteistö Tampereella valmistui helmikuussa. Rakennus on kooltaan
noin 5 000 kerrosneliömetriä ja se on vuokrattu kokonaan. 

Helsingin kaupungin Ruoholahteen rakentuvan teknologiakeskuksen ensimmäisen
vaiheen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2008. Kohde on kooltaan 6 600
kerrosneliömetriä ja kustannusarvio runsaat 20 milj. euroa pysäköinti- ja
tonttikuluineen. Rakennuksesta on vuokrattu 63 %. 

Lappeenranta City -hankkeen ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan
huhti-toukokuussa 2008. Kohteen koko on 3 150 kerrosneliömetriä ja
kustannusarvio noin 6,5 miljoonaa euroa. Rakennuksesta on vuokrattu 
98 %.

Oulun Kontinkankaan teknologiakeskuksen kolmannen vaiheen arvioidaan
valmistuvan elokuussa ja neljännen vaiheen syyskuussa 2008. Kolmannen vaiheen
koko on 3 500 bruttoneliömetriä ja investointi noin 5 milj. euroa. Neljännen
vaiheen koko on 4 290 bruttoneliömetriä ja investointi noin 7,5 milj. euroa.
Sekä kolmas että neljäs vaihe on vuokrattu kokonaan. 

Helsinki-Vantaan teknologiakeskuksen viidennen rakennusvaiheen arvioidaan
valmistuvan marraskuussa 2008. Kohteen koko on noin 6 700 bruttoneliömetriä ja
investointi vajaat 15 milj. euroa. Rakennuksesta on vuokrattu 17 %. 

Pietarin Pulkovon teknologiakeskuksen ensimmäisen vaiheen tontin valmistelu on
alkanut 2008 ja talon rakentamisedellytysten arvioidaan muodostuvan vuoden 2008
kuluessa. Ensimmäisen vaiheen koko on noin 
22 000 bruttoneliömetriä.

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia

2005A optio-oikeuksilla merkittiin joulukuussa 2007 yhteensä
4 300 osaketta. Osakepääoman korotus, 7 267 euroa, merkittiin kaupparekisteriin
6.2.2008. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007 ja tuottavat
muut osakasoikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Osakkeet otettiin
kaupankäynnin kohteeksi 7.2.2008 lukien. 

Yhtiön osakepääoma on korotuksen jälkeen 74 548 943,69 euroa ja osakkeiden
määrä 44 111 801 kappaletta. 

Ilmoitukset omistusosuuden muuttumisista

Yhtiölle tulleen ilmoituksen mukaan Gazit-Globe Ltd.:n, Tel Aviv, Israel,
omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt
viiden (5 %) prosentin rajan osakekaupalla, joka tehtiin 12.2.2008. 

Yhtiölle tulleen ilmoituksen mukaan ABN AMRO Asset Management Holding N.V.:n
hallinnoimien osakkeiden osuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
on ylittänyt viiden (5 %) prosentin rajan osakekaupalla, joka tehtiin
7.11.2006. 

Rahoitus

Konsernin nettorahoituskulut olivat 3,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
Konsernin taseen loppusumma oli 630,5 milj. euroa (435,5 milj. euroa), josta
vierasta pääomaa oli 424,2 milj. euroa (270,0 milj. euroa). Konsernin
omavaraisuusaste oli 32,9 % (38,2 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli
kauden lopussa 173,2 prosenttia (135,8 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,67
euroa (4,08 euroa). 

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 365,1 milj. euroa
(226,5 milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko 31.3.2008 oli 4,75 % (4,19
%). Kauden lopussa pitkäaikaisista lainoista 71,0 % (71,4 %) oli
vaihtuvakorkoisia lainoja ja 29,0 % (28,6 %) kiinteään korkoon sidottua.
Lainapääomilla painotettu laina-aika oli 11,0 vuotta (12,1 vuotta). 

Osana kokonaisrahoitusta Technopoliksella on 90 milj. euron kotimainen
yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea liikkeelle alle
vuoden mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten
määrä kauden lopussa oli 32,8 milj. euroa(30,8 milj. euroa). 

Organisaatio ja henkilöstö

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, johtajat Jukka
Akselin, Hannu Eronen, Satu Eskelinen, Markku Hokkanen, Martti Launonen, Seppo
Selmgren, Keith Silverang ja Reijo Tauriainen, sekä talousjohtaja Jarkko Ojala. 

Tilikaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 151 (141) henkilöä.
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 50 (51) henkilöä, yrityspalveluissa 35
(32) henkilöä ja kehityspalveluissa 66 (58) henkilöä. 

Technopoliksen operatiivinen organisaatio käsittää kolme tulosyksikköä;
Pääkaupunkiseutu, Kasvukeskukset ja Venäjä. Pääkaupunkiseudun yksikön johtajana
toimii Keith Silverang, Kasvukeskukset-yksikön johtajana Reijo Tauriainen ja
Venäjän-yksikön johtajana Peter Coachman. Konsernin organisaatiossa on lisäksi
matriisitoimintoja konsernin kiinteistökehityksen, markkinoinnin ja myynnin
sekä palvelukonseptin toteuttamiseksi. Konsernin Konsultoinnin yksikkö ja
yrityskehitysyhtiö Technopolis Ventures Oy raportoivat Keith Silverangille.
Yhtiön talousjohtajana toimii Jarkko Ojala. 

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 vahvisti konsernin ja emoyhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 2007, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle ja
päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta 0,15 euroa osaketta kohti. 

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen toimikautta koskevan yhtiöjärjestyksen
pykälän kuulumaan siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy
viimeistään toisena valinnan jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jussi Kuutsa, Matti
Pennanen, Timo Ritakallio, Erkki Veikkolainen sekä Juha Yli-Rajala valittiin
yhtiön hallitukseen toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen valittiin
hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiön
seuraavan toimitusjohtajan tultua merkityksi kaupparekisteriin ja päättyy
toisena valinnan jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Timo Parmasuo valittiin hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi,
joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy Pertti
Huuskosen toimikauden alkaessa. Matti Pennanen valittiin hallituksen
varapuheenjohtajaksi. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajanaan Tapio Raappana, KHT. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on
korkeintaan 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,07 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko hankintapäivänä julkisessa kaupankännissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa
yhtiökokouksen 29.3.2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa enintään 31.5.2009
asti. 

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että
valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 18,14 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua suunnatusti. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 29.11.2007 antamaa
valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa enintään
31.5.2009 asti. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Huhtikuun alussa Technopolis Oyj allekirjoitti 100 milj. euron
rahoitussopimuksen Euroopan investointipankin kanssa. Rahoitussopimus koostuu
100 milj. euron suuruisesta luottolimiitistä, joka on voimassa 18 kuukautta
allekirjoituksesta lähtien. Sopimuksen mukaan Euroopan investointipankki
luotottaa Technopoliksen tulevia laajennushankkeita Suomessa. 

Rahoitustarkastus on 14.4.2008 hyväksynyt Technopolis Oyj:n
arvopaperimarkkinalain mukaisen perusesitteen, joka sisältää tietoja yhtiöstä
sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Perusesite on voimassa
12 kuukautta sen julkistamisesta. 

Perusesite on 17.4.2008 alkaen sen voimassaoloajan saatavilla suomenkielisenä
yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.technopolis.fi osiosta Sijoittajille
sekä painettuna suomen- ja englanninkielisenä yhtiöstä osoitteesta Technopolis
Oyj, Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu ja OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n
palvelupisteestä OMX Way:stä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. 

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä
rahoitus- ja asiakasriskejä. 

Technopoliksen keskeisin rahoitusriski on lainasalkkuun kohdistuva korkoriski.
Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa tai poistaa markkinakorkojen
heilahtelujen negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, taseeseen ja
kassavirtaan. Yhtiön rahoituspolitiikan tavoitteena on hajauttaa
lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan
markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta. Tarvittaessa
yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia.
Rahoitusriskin hallitsemiseksi Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä sekä
pitää yllä korkeaa vakavaraisuutta. 

Technopolis käyttää johdannaisinstrumentteja ainoastaan taseessa olevien
rahoitusriskien alentamiseen tai poistamiseen. 

Technopoliksen kauden lopun pitkäaikaisten lainojen rakennetta kuvaa se, että
rahamarkkinakorkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä nostaisi
korkokustannuksia vuositasolla 1,3 milj. euroa. 

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.
Pitkäaikaisista lainoista 31.3.2008 oli 71,0 % sidottu 3-12 kk euribor
-korkoon. Pitkäaikaisista lainoista 29,0 % oli kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden
ajalle. Pitkäaikaisten lainojen jäljellä oleva pääomilla painotettu laina-aika
oli 11,0 vuotta. Osana kokonaisrahoitusta on Technopoliksella 90,0 milj. euron
kotimainen yritystodistusohjelma, jonka myötä yritys voi laskea liikkeelle alle
vuoden mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten
määrä 31.3.2008 oli 32,8 milj. euroa. 

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset
liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet
kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai
rahoituskuluihin ja -tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti. Pietarin
maa-alueen hankinta on rahoitettu paikallisessa valuutassa. Valuuttariski on
minimoitu valuutanvaihtosopimuksella. 

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen
seurantaan. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Kiinteistöt on vakuutettu
täysarvovakuutuksella. 

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu pääkaupunkiseudulle,
Jyväskylään, Kuopioon, Lappeenrantaan, Tampereelle ja Oulun seudulle. Konsernin
yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 9,9 %:a. Konsernilla on
yhteensä noin 1 150 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla. 

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään
molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja
vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen. 

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laadun määritykseen
sekä kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa
huomioidaan kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa
ympäristöä säästäviä ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen
muuntojoustavuuden ja kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis
suorittaa kiinteistöjen ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja
ympäristökatselmukset ennen lopullista sitoutumista kauppaan. 

Markkinoiden tuottovaatimuksien muutokset saattavat vaikuttaa tuloskehitykseen
merkittävästi. Tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät arvot laskevat
ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Muutokset
vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai kohottavasti. 

Tulevaisuuden näkymät

Technopolis-konsernin johto arvioi huipputekniikan toimintaympäristöjensä
kysynnän olevan vuonna 2008 tyydyttävää tasoa ja konsernin vuokraamien
toimitilojen käyttöasteen ja sen tarjoamien palvelujen kysynnän säilyvän
hyvänä. Konserni arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen ilman myyntivoittoja
kasvavan 18-22 % vuonna 2008. 

Technopolis pyrkii kasvustrategiansa mukaisesti toimimaan vuonna 2011 parhaissa
huipputekniikan kaupungeissa Suomessa sekä lisäksi Venäjällä ja 1-2 muussa
maassa. Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 15 %
vuosittain. Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että
yritysostojen avulla. 

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen. 


Oulu 22.4.2008

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816 tai (08) 551 3213

Osavuosikatsauksen PDF-versio on noudettavissa internetissä www.technopolis.fi
-osoitteessa. Pyynnön paperiversion lähettämisestä voi esittää p. (08) 551
3242/Teija Koskela. 

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista
www-sivuilla. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet
sähköpostitse. 

Sijoituskiinteistöt arvostetaan käyvän arvon mallin mukaisesti.
Sijoituskiinteistöjen rakennusaikaiseen hankintamenoon sisällytetään
välittömästi rakentamisesta aiheutuvat sisäiset ja ulkoiset menot IAS 16
-standardin mukaisesti. IAS 23 -standardiin perustuen vieraan pääoman
korkokulut rakennusajalta on kohdistettu rakenteilla olevaan kiinteistön
hankintamenoon. 

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat
samat kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on laadittu
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin vaatimuksia. 

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA
MEUR                 1-3/    1-3/    1-12/
                   2008    2007    2007

Liikevaihto             16,38   13,59    56,90
Liiketoiminnan muut tuotot 1)     2,07    1,23    5,24
Liiketoiminnan muut kulut      -9,63   -8,45   -33,50
Sijoituskiinteistöjen
arvonmuutokset            2,58    2,15    14,55
Suunnitelman mukaiset poistot 2)   -0,56   -0,15    -0,62
Liikevoitto             10,83    8,36    42,56
Rahoitustuotot ja -kulut       -3,15   -1,90    -9,67
Voitto ennen veroja          7,68    6,47    32,89
Tuloverot              -2,15   -1,59    -8,81
Tilikauden voitto           5,53    4,88    24,08

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille     5,65    4,87    24,04
Vähemmistöosakkaille         -0,12    0,01    0,04

TASE, VARAT
MEUR               31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet        2,05    2,60    2,49
Aineelliset hyödykkeet        32,08    5,60    26,90
Sijoituskiinteistöt         549,02   394,76   468,76
Sijoitukset             26,58   20,95    22,22
Laskennalliset verosaamiset      2,86    2,12    2,41
Pitkäaikaiset varat yhteensä    612,59   426,03   522,78
Lyhytaikaiset varat         17,90    9,45    9,50
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat             1,87
Varat yhteensä           630,49   435,48   534,16

TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT
MEUR

Oma pääoma
Osakepääoma             74,55   68,53    74,54
Ylikurssirahasto           18,55   18,49    18,55
Muut rahastot            27,37   11,51    27,38
Muu oma pääoma            0,18          0,55
Edellisten tilikausien voittovarat  79,68   61,94    61,70
Tilikauden voittovarat        5,65    4,87    24,04
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus 205,98   165,33   206,77
Vähemmistön osuus           0,28    0,14    0,40
Oma pääoma yhteensä         206,26   165,48   207,17

Velat
Pitkäaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma      315,17   184,10   227,95
Koroton vieras pääoma         1,39    1,48    1,42
Laskennalliset verovelat       37,11   24,06    35,08
Lyhytaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma       49,89   42,39    49,90
Koroton vieras pääoma        20,67   17,97    12,64
Velat yhteensä           424,24   270,00   326,99
Oma pääoma ja velat yhteensä    630,49   435,48   534,16

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
MEUR                 1-3/    1-3/    1-12/
                   2008    2007    2007

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto             10,83    8,36    42,56
Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset -2,58   -2,15   -14,55
Poistot                0,56    0,15    0,62
Muut oikaisut, joihin
ei liity maksutapahtumaa       -0,25    0,15    0,52
Käyttöpääoman muutos         0,12    2,08    0,33
Saadut korot             0,21    0,51    0,82
Maksetut korot ja maksut       -3,70   -2,49   -11,15
Tuotot muista pys. vast. sijoituksista      0,02    0,02
Maksetut verot            -0,47   -0,55    -2,91
Liiketoiminnan rahavirta       4,72    6,08    16,25

Investointien rahavirta
Investoinnit muihin sijoituksiin   -0,11         -1,65
Investoinnit sijoituskiinteistöihin -21,02   -6,01   -27,56
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin      -0,03   -0,14    -0,38
Lainasaamisten takaisinmaksut          0,01    0,02
Luovutusvoitot muista sijoituksista  2,30    0,25    0,34
Tytäryritysten hankinta       -18,72   -3,79   -48,93
Investointien rahavirta       -37,57   -9,67   -78,15

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen lisäys    45,90   12,87    67,89
Pitkäaikaisten lainojen vähennys   -4,17   -11,83   -20,09
Maksetut osingot                      -5,68
Maksullinen osakeanti         0,02    5,30    16,79
Rahoitusleasingsaamisten takaisinmaksut 0,22   0,19    0,81
Lyhytaikaisten lainojen muutos    -2,45   -4,07    0,46
Rahoituksen rahavirta        39,52    2,47    60,18

Rahavarojen muutos          6,66   -1,12    -1,73
Rahavarat tilikauden alussa      1,08    2,80    2,80
Rahavarat tilikauden lopussa     7,74    1,68    1,08

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
MEUR
             Osake- Yli-  Muut  Kert.  Väh.  Oma
             pää-  kurssi- rahas- voitto- osuus pää-
             oma   rahasto tot  varat     oma

Oma pääoma 31.12.2006  67,32  18,55  7,37  67,46  4,58 165,28
Lisäys osakepääomaan   0,05                 0,05
Suunnattu osakeanti    1,16      4,13          5,29
Osingonjako                   -5,68     -5,68
Tilikauden tulos                 4,87  0,01  4,88
Muut muutokset          -0,06  0,01  0,15 -4,45  -4,35
Oma pääoma 31.3.2007   68,53  18,49 11,51  66,80  0,14 165,48
Lisäys osakepääomaan   0,16                 0,16
Suunnattu osakeanti    5,85     15,95         21,80
Tilikauden tulos                19,17  0,03  19,20
Muut muutokset          0,06 -0,08  0,32  0,23  0,53
Oma pääoma 31.12.2007   74,54 18,55 27,38  86,29  0,40 207,17
Lisäys osakepääomaan    0,01     0,01          0,02
Osingonjako                   -6,62     -6,62
Tilikauden tulos                 5,65 -0,12  5,53
Muut muutokset             -0,02  0,18      0,16
Oma pääoma 31.3.2008   74,55 18,55 27,37  85,50  0,28 206,26

TUNNUSLUVUT
                   1-3/    1-3/    1-12/
                   2008    2007    2007

Liikevaihdon muutos, %        20,5    47,2    26,9
Liikevoitto/liikevaihto, %      66,1    61,6    74,8
Omavaraisuusaste, %          32,9    38,2    39,0
Henkilöstö konserniyhtiöissä      151    141     142
Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin, 1 000 euroa  87 718   3 367   88 962
Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 3) 7,3   7,7     7,5
Taloudellinen vuokrausaste, %     96,8    94,5    96,8
Tulos/osake,
laimentamaton, euroa         0,13    0,12    0,58
laimennettu, euroa          0,13    0,12    0,58
Oma pääoma/osake, euroa        4,67    4,08    4,69
Osakkeiden (osakeantioikaistu)
lukumäärä, keskimäärin
laimentamaton         44 110 053 40 473 746 41 407 380
laimennettu          43 777 990 40 544 335 41 469 091

VASTUUSITOUMUKSET
MEUR               31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

Panttaukset ja takaukset omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset       240,12   195,50   201,72
Maanvuokravastuut           1,06    0,53    1,06
Muut kiinnitysvastuut         0,93    0,93    0,93
Pantatut sijoituskiinteistöt    166,88   46,19    97,77
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset,
nimellisarvot            17,28    4,00    17,28
käyvät arvot             0,49   -0,03    0,28
Kiinteistöinvestointien alv-vastuu  9,24   13,29    11,49
Hankevastuut             0,26    0,01    6,14
Osakkuusyritysten puolesta annetut
vakuudet
Takaus                0,50    0,50    0,50
Muut takausvastuut          47,87    0,10    0,10

Leasingvastuut, koneet ja kalusto   1,05    0,34    0,48

1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset kehityspalveluiden kulut
on kirjattu liiketoiminnan kuluihin. Katsauskauden liiketoiminnan muihin
tuottoihin sisältyy kertaluontoisia eriä 0,9 milj. euroa. 

2) Katsauskauden poistoihin sisältyy kertaluontoisia poistoja 0,4 milj. euroa.

3) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi