Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2007

Pääkohdat vuodelta 2007 verrattuna edelliseen vuoteen
- liikevaihto kohosi 56,9 milj. euroon (44,8 milj. euroa), jossa kasvua 26,9 %
- käyttökate kohosi 28,6 milj. euroon (22,7 milj. euroa), jossa kasvua 26,1 %
- liikevoitto oli 42,6 milj. euroa (38,2 milj. euroa), luku sisältää 14,6 milj.
euroa (16,1 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta 
- tulos/osake oli 0,58 euroa (0,63 euroa)
- hallituksen osingonjakoehdotus on 0,15 euroa/osake (0,14 euroa/osake)

Yleistä

Technopolis Oyj on yritysten lukumäärällä mitattuna Euroopan suurimpia
teknologiakeskuksia. Konserni on Suomen suurin teknologiayritysten
toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö, jonka palvelukokonaisuudessa
yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut nykyaikaisiin toimitiloihin.
Technopoliksella on toiminnassa tai rakenteilla toimintaympäristöjä Espoossa,
Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla
sekä Pietarissa Venäjällä. Konsernin teknologiakeskuksissa työskentelee noin 13
000 ihmistä ja noin 1 000 yritystä ja yhteisöä. 

Vuonna 2007 Technopolis jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista hankkimalla
omistukseensa uusia kiinteistöjä ja investoimalla olemassa oleviin
teknologiakeskuksiinsa. Merkittävä hankinta oli Kiinteistö Oy Innopoli II:n
ostaminen 54,2 milj. eurolla elokuussa. Kiinteistökaupan myötä Technopoliksen
vuokrattavien neliöiden kokonaismäärä Espoon Otaniemessä miltei
kaksinkertaistui. Vuoden lopussa konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli
yhteensä 468,8 milj. euroa (392,2 milj. euroa). Konsernin sijoituskiinteistöjen
käypää arvoa nostivat investointien ja hankintojen lisäksi
nettotuottovaatimusten lasku ja vuokraustoiminnan muutokset. 

Vuoden aikana konserni käynnisti useita teknologiakeskushankkeita
toiminta-alueillaan. Merkittävä toiminnan laajentumiseen liittyvä tapahtuma oli
marraskuussa allekirjoitettu esisopimus Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n
ostamisesta. Kaupan on tarkoitus toteutua viimeistään helmikuussa 2008 ja sen
kokonaisarvo on noin 67,3 milj. euroa. 

Huipputeknologian toimintaympäristöjen kysyntä Technopoliksen toiminta-alueilla
kehittyi suotuisasti ja konsernin taloudellinen vuokrausaste nousi vuonna 2007.
Katsauskauden lopussa konsernin taloudellinen vuokrausaste oli 96,8 % (94,4 %).
Konsernin toiminta-alueilla pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Oulussa
laadukkaiden toimitilojen kysyntä jatkui hyvänä ja taloudelliset vuokrausasteet
nousivat. Tampereella nykyaikaisten toimitilojen kysyntä ja taloudellinen
vuokrausaste säilyi hyvällä tasolla. Lappeenrannassa konsernin toimitilojen
kysyntä pysyi tyydyttävällä tasolla ja ydinkeskustan uuden kohteen kysyntä oli
hyvää. 

Liiketoiminta

Konsernin kauden liikevaihto oli 56,9 milj. euroa (44,8 milj. euroa vuonna
2006), jossa oli kasvua 26,9 %. Vuoden käyttökate oli 28,6 milj. euroa (22,7
milj. euroa), jossa kasvua 26,1 %. Tilikauden liikevoitto oli 42,6 milj. euroa
(38,2 milj. euroa). Tilikauden voitto ennen veroja oli 32,9 milj. euroa (33,0
milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 9,7 milj. euroa (5,2 milj.
euroa). Tulos/osake oli 0,58 euroa (0,63 euroa). Technopoliksen hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,15 euroa
osakkeelta. Ehdotuksen mukainen osinkojen määrä on 6,6 milj. euroa (5,7 milj.
euroa), jossa on kasvua 16,6 %. 

Taseen loppusumma oli 534,2 milj. euroa (431,4 milj. euroa), missä oli kasvua
23,8 %. Konsernin omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 39,0 % (38,5 %). 

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli vuoden lopussa 468,8 milj. euroa
(392,2 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos johtui
ostettujen ja valmistuneiden kiinteistöjen käypien arvojen vaikutuksesta,
markkinoiden tuottovaatimusten alentumisesta, tulevaisuuden tuottojen ja
ajanmukaistamiskulujen muutoksista, koko kauden omistettujen kiinteistöjen
arvonmuutoksesta ja kaudella erillisyhtiöihin kirjatuista hankintamenon
lisäyksistä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus
kaudella oli 14,6 milj. euroa (16,1 milj. euroa). 

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli vuoden lopussa yhteensä 366 045
kerrosneliömetriä (348 415 kerrosneliömetriä). Konsernin keskimääräinen
taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 96,8 % (94,4 %). Taloudellinen
vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen prosentuaalista
osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen arvioidun
markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli kauden lopussa
111,0 milj. euroa (121,1 milj. euroa). 

Konsernirakenne

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa
Espoossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla, ja
sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa (omistusosuus 100 %), Kiinteistö Oy
Innopoli II Espoossa (100 %) ja muita tytäryhtiöitä. 

Konserni on toteuttanut seuraavien konsernin tytäryhtiöiden sulauttamisen
emoyhtiöihinsä: Technopolis JSP Oy, Technopolis JSPF Oy, Technopolis Kareltek
Oy, Technopolis TSP Oy, Kiinteistö Oy Hermia Kymppi, Kiinteistö- ja
Sijoitusyhtiö Joreco Oy, Kiinteistöosakeyhtiö Teknologiantie 11, Kiinteistö Oy
Oulun Teknologiatalot, Kiinteistö Oy Oulun Moderava, Kiinteistö Oy Oulun
Mediaani ja Medipolis Oy. Sulautumisten tarkoituksena on lisätä konsernin
toiminnan kustannustehokkuutta sekä yksinkertaistaa ja keventää konsernin
hallintoa. 

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Kiinteistö Oy Hermia (49,3 %),
Technocenter Kempele Oy (48,5 %), Iin Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä
Innovation Oy (24 %) ja Lappeenranta Innovation Oy (20 %). Oulu Innovation
Oy:stä Technopolis Oyj omistaa 13 %. 

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy
Espoossa. Technopolis Ventures Oy:llä on omistuksessaan tytäryhtiöt Technopolis
Ventures Kareltek Oy Lappeenrannassa (100 %), Technopolis Ventures JSP Oy
Jyväskylässä (100 %), Technopolis Ventures Oulutech Oy Oulussa (70 %) ja
Technopolis Ventures Professia Oy Tampereella (50,1 %). Lisäksi Technopolis
Ventures Oy omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 25 %. 

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf
LLC (omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %). 

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet

Hermia 12 -kiinteistön rakennuttaminen Tampereella päätettiin käynnistää
helmikuussa. Hankkeen kustannusarvio on 9 milj. euroa ja bruttoala 8 600
neliömetriä, johon sisältyy 115 paikan autotalli. Rakennuksesta on vuokrattu 97
%. Rakennus on kooltaan noin 5 000 kerrosneliömetriä ja se valmistuu
helmikuussa 2008. 

Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa päästiin
helmikuussa neuvottelutulokseen Medipolis Oy:n osakkeiden, yhteensä 19 250 kpl,
hankinnasta. Mainittujen tahojen ja vähemmistöosakkaiden kanssa tehtyjen
kauppojen jälkeen Technopolis omistaa kokonaan Medipolis Oy:n. Osakkeiden
hankintahinta oli yhteensä 3,7 milj. euroa. 

Helsingin kaupungin Ruoholahteen rakentuvan teknologiakeskuksen ensimmäisen
vaiheen toteuttaminen käynnistettiin toukokuussa. Kohde on kooltaan 6 600
kerrosneliömetriä ja kustannusarvio runsaat 20 milj. euroa pysäköinti- ja
tonttikuluineen. Rakennuksesta on vuokrattu 47 %. Ensimmäisen vaiheen
arvioidaan valmistuvan elokuussa 2008. 

Lappeenranta City -hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen aloitettiin
toukokuussa. Kohteen koko on 3 150 kerrosneliömetriä ja kustannusarvio noin 6,5
miljoonaa euroa. Rakennuksesta on vuokrattu 89 %. Rakennus on suunnitelmien
mukaan valmis huhtikuun lopussa 2008. 

Tampereen ydinkeskustaan yliopiston viereen ryhdyttiin suunnittelemaan
teknologiakeskusta keväällä. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2007
pitämässään kokouksessaan Technopoliksen tonttivarauspyynnön, joka mahdollistaa
30 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeuden omaavan tontin varaamisen
Technopolikselle uuden teknologiakeskuksen toteuttamista varten. 

Oulun Kontinkankaan teknologiakeskuksen kolmannen ja neljännen vaiheen
toteuttaminen käynnistettiin kesäkuussa. Kolmannen vaiheen koko on 3 500
bruttoneliömetriä ja investointi noin 5 milj. euroa. Kolmannesta vaiheesta on
vuokrattu 84 %. Sen arvioitu valmistumisaika on elokuu 2008. Neljännen vaiheen
koko on 4 290 bruttoneliömetriä ja investointi noin 7,5 milj. euroa. Sen
arvioitu valmistumisaika on syyskuu 2008. Neljännestä vaiheesta on vuokrattu
yhteensä 98 %. 

Kiinteistö Oy Innopoli II:n koko osakekannan ostamista koskeva kauppakirja
Espoon kaupungin, Keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Suomen itsenäisyyden
juhlarahaston kanssa allekirjoitettiin 15.8.2007. Kauppahinta oli 54,2
miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 19,4 % maksettiin Technopolis Oyj:n uusilla
osakkeilla ja loput rahana. Kiinteistö Oy Innopoli II koostuu 20 625
kerrosneliömetrin rakennuksesta ja yhtiön omistamasta 1,9 hehtaarin tontista
Espoon Otaniemessä. Kiinteistö on valmistunut vuonna 2002. 

Helsinki-Vantaan teknologiakeskuksen viidennen rakennusvaiheen toteuttaminen
käynnistettiin syyskuussa. Kohteen koko on noin 6 700 bruttoneliömetriä ja
investointi vajaat 15 milj. euroa. Viidennen vaiheen arvioidaan valmistuvan
loppusyksyllä 2008. 

Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n ostamista koskeva esisopimus
allekirjoitettiin Kuopion kaupungin kanssa 5.11.2007. Kaupan kohteena on 99,8 %
Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n osakkeista. Kauppahinta on 18,1 milj.
euroa yhtiön 30.9.2007 nettovelka-aseman perusteella. Yhtiön nettovelat olivat
30.9.2007 49,2 milj. euroa. Mikäli nettovelka-asema muuttuu ennen kaupan
toteutumista, kauppahintaa muutetaan vastaavasti. Kauppahinta maksetaan rahana. 

Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää mm., että Kuopion kaupunginvaltuusto
hyväksyy esisopimuksessa tarkoitetun osakekaupan, että kaupunginhallitus
hyväksyy lopullisen kauppakirjan ja että Technopoliksen teettämissä due
diligence -tarkastuksissa tai muutoin ei ilmene sellaisia olennaisia seikkoja,
jotka estäisivät kaupan toteuttamisen. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi
esisopimuksessa tarkoitetun osakekaupan kokouksessaan 19.11.2007. 

Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy koostuu kolmesta ajanmukaisesta
kiinteistöyhtiöstä, joissa on yhteensä 47 860 vuokrattavaa neliötä. Teknian
tiloissa toimii 148 yritystä tai yhteisöä ja noin 2 500 työntekijää. Teknian
tilojen nettovuokratuotto syyskuun lopun tilanteessa oli 7,9 %. Saatujen
tietojen mukaan vuonna 2007 konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan 7,2 milj.
euroa ja käyttökatteen 3,4 milj. euroa. Konsernin vuodelle 2008 budjetoitu
liikevaihto on saatujen tietojen mukaan 7,4 milj. euroa ja käyttökate 4,4 milj.
euroa. 

Jyväskylään Korkeakoskenlahden alueelle sijoittuvan teknologiakeskuksen
toteuttaminen eteni joulukuussa, kun keskusta koskeva arkkitehtikilpailu
ratkesi. Alueelle on mahdollisuus toteuttaa noin 40 000 neliömetrin suuruinen
teknologiakeskus ja sen toteuttamisen aloittamiseen tähdätään vuonna 2009. 

Stockmann Oyj Abp:n kanssa allekirjoitettiin kesäkuussa sopimus, jolla
Technopolis vuokraa noin 4 300 neliömetrin toimisto-osan rakenteilla olevasta
Nevsky Centre -kauppakeskuksesta Pietarissa edelleen vuokrattavaksi
asiakasyrityksilleen. Kauppakeskus sijaitsee Pietarin kaupungin pääkadulla
Nevski Prospektilla. Stockmannin lokakuussa julkistaman tiedon mukaan
tavoitteena on avata tavaratalo ja liikekeskus vuoden 2009 loppuun mennessä. 

Pietarin Pulkovon teknologiakeskuksen aluesuunnitelman arvioidaan valmistuvan
vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana. Noin 22 000 bruttoneliömetrin
suuruisen ensimmäisen vaiheen rakentamisedellytysten arvioidaan muodostuvan
vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 

Technopolis ja pietarilainen Petersburg Technopark OJSC solmivat joulukuussa
yhteistyösopimuksen koskien Pietariin rakennettavaksi suunniteltua
teknologiakeskusta. Valmisteilla olevan keskuksen toiminta pohjautuisi
läheiseen toimintaan televiestintään erikoistuneen pietarilaisen
Bonch-Bruevich-yliopiston kanssa. 

Technopolis on aloittanut esiselvitykset teknologiakeskustoiminnan
käynnistämismahdollisuuksista Moskovan alueella. Aiesopimus yhteistyöstä
solmittiin Moskovan kaupungin kanssa lokakuussa. 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Kehityksen vahvistamiseksi yhtiön tarkoituksena on uudistaa hallitusta ja
operatiivista organisaatiota sekä käynnistää tähän liittyvä uuden
toimitusjohtajan valintaprosessi. 

Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat yhtiön
hallituksen päätösten ja yhtiön corporate governance -ohjeiden mukaisesti
selvittäneet yhdessä yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kanssa yhtiön
hallituksen tulevaa kokoonpanoa ja tähän liittyvää uuden toimitusjohtajan
valintaa. Alla kuvatut hallitusmuutokset on tarkoitus esittää päätettäväksi
Technopoliksen varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään maaliskuun 27.
päivänä 2008. 

Yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaryhmittymää, joista kaksi on ulkomaista
ja kolme kotimaista tahoa edustaen noin 28,1 % yhtiön osakkeista, ovat
ilmoittaneet kannattavansa ehdotettuja muutoksia. Muutosten myötä yhtiön
Venäjä- ja rahoitusosaaminen lisääntyy merkittävästi ja yhtiössä oleva
huomattava teknologiakeskus-tietotaito vahvistaa yhä paremmin yhtiön kasvua. 

Yhtiökokoukselle on tarkoitus esittää, että Technopoliksen nykyinen
toimitusjohtaja Pertti Huuskonen siirtyy yhtiön päätoimiseksi hallituksen
puheenjohtajaksi. Siirtyminen tapahtuu alkusyksyllä 2008 uuden toimitusjohtajan
aloittaessa yhtiössä. Uuden toimitusjohtajan rekrytoimiseksi asetetaan
nimitysvaliokunta, johon kuuluvat nykyinen hallituksen puheenjohtaja Timo
Parmasuo, varapuheenjohtaja Matti Pennanen ja toimitusjohtaja Pertti Huuskonen. 

Hallituksen uusiksi jäseniksi on yhtiökokouksessa tarkoitus esittää
Stockmann-konsernin ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja Jussi Kuutsaa ja OKO
Pankki Oyj:n varatoimitusjohtaja Timo Ritakalliota. Lisäksi yhtiökokoukselle on
tarkoitus esittää, että hallituksessa jatkavat Timo Parmasuo (hallituksen
puheenjohtajan vaihdokseen saakka), Matti Pennanen, Erkki Veikkolainen ja Juha
Yli-Rajala. 

Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt muuttaa Technopoliksen operatiivisen
organisaation käsittämään kolme tulosyksikköä; Pääkaupunkiseutu, Muu Suomi ja
Venäjä. Pääkaupunkiseudun yksikön johtajana toimii Keith Silverang, Muun Suomen
yksikön johtajana Reijo Tauriainen ja Venäjän-yksikön johtajana Peter Coachman.
Konsernin organisaatiossa on lisäksi matriisitoimintoja konsernin
kiinteistökehityksen, markkinoinnin ja myynnin sekä palvelukonseptin
toteuttamiseksi. Konsernin Konsultoinnin yksikkö ja yrityskehitysyhtiö
Technopolis Ventures Oy raportoivat Keith Silverangille. Yhtiön talousjohtajana
toimii edelleen Jarkko Ojala. Technopolis-konsernin johtoryhmä kokoonpano
säilyy entisellään. 

Technopolis hankki omistukseensa Tampereen kaupungilta noin 3 950 neliömetrin
suuruisen tontin Tampereen yliopiston vierestä Kalevantien ja Kanslerinrinteen
kulmasta. Tonttikauppa allekirjoitettiin 3.1.2008 ja Tampereen
kaupunginvaltuusto hyväksyi tonttikaupan kokouksessaan 23.1.2008. Kauppahinta
oli 480 euroa/rakennusoikeusneliömetri eli yhteensä noin 5,6 milj. euroa.
Technopoliksen tavoitteena on käynnistää Tampereen ydinkeskustan
teknologiakeskuksen toteuttaminen tämän vuoden kuluessa. 

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia

Technopolis toteutti vuoden aikana onnistuneesti kaksi institutionaalisille
sijoittajille suunnattua osakeantia, joiden tarkoituksena oli yhtiön
investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittaminen, yhtiön kasvun
varmistaminen ja yhtiön omavaraisuusasteen ylläpitäminen. Näiden lisäksi
toteutettiin yksi suunnattu osakeanti Kiinteistö Oy Innopoli II kauppahinnan
osana. 

Yhtiön hallitus päätti 4.1.2007 varsinaisen yhtiökokouksen sille 24.3.2006
myöntämän valtuutuksen nojalla korottaa yhtiön osakepääomaa enintään 1 162
652,40 eurolla eli yhteensä 687 960 osakkeella hyväksymällä institutionaalisten
sijoittajien tekemät osakemerkinnät. Kysyntä ylitti noin 3,5-kertaisesti
tarjotun osakemäärän. Osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 7,70 euroa
osakkeelta. Osakepääoman korotus rekisteröitiin 8.1.2007 ja kaupankäynti
uusilla osakkeilla alkoi 9.1.2007. 

Yhtiön hallitus päätti 8.11.2007 korottaa yhtiön osakepääomaa enintään 3 177
200 eurolla eli yhteensä 1 880 000 osakkeella hyväksymällä institutionaalisten
sijoittajien tekemät osakemerkinnät. Suunnattu osakeanti perustui varsinaisen
yhtiökokouksen 29.3.2007 antamaan valtuutukseen. Kysyntä ylitti noin
1,3-kertaisesti tarjotun osakemäärän. Osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 6,00
euroa osakkeelta. Osakepääoman korotus rekisteröitiin 13.11.2007 ja
kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 14.11.2007. 

Konsernin hallitus päätti 14.8.2007 varsinaisen yhtiökokouksen sille 29.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla antaa suunnatulla osakeannilla Espoon kaupungille,
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle
yhteensä 1 581 429 osaketta Kiinteistö Oy Innopoli II osakevastikkeen
maksamista varten. Osakepääoman korotus, 2 672 615,01 euroa, merkittiin
kaupparekisteriin 20.8.2007. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 21.8.2007. 

Vuoden 2001 optio-oikeuksilla merkittiin joulukuussa 2006 yhteensä
26 131 osaketta. Osakepääoman korotus, 44 161,39 euroa, merkittiin
kaupparekisteriin 13.2.2007. Vuoden 2001 optio-oikeuksilla merkittiin aiempien
osakemerkintöjen jälkeen ja 30.4.2007 mennessä yhteensä 98 399 osaketta.
Osakepääoman korotus, 166 294,31 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 12.6.2007.
Osakkeiden merkintäaika vuoden 2001 kaikilla optio-oikeuksilla päättyi
30.4.2007. 

Yhtiön osakepääoma on em. korotusten jälkeen 74 541 676,70 euroa ja osakkeiden
määrä 44 107 501 kappaletta. 

Rahoitus

Konsernin nettorahoituskulut olivat 9,7 milj. euroa (5,2 milj. euroa).
Konsernin taseen loppusumma oli 534,2 milj. euroa (431,4 milj. euroa), josta
vierasta pääomaa oli 327,0 milj. euroa (266,1 milj. euroa). Konsernin
omavaraisuusaste oli 39,0 % (38,5 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,69 euroa
(4,03 euroa). 

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 277,9 milj. euroa
(229,5 milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko 31.12.2007 oli 4,82 %
(3,99 %). 

Osana kokonaisrahoitusta Technopoliksella on 90 milj. euron kotimainen
yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea liikkeelle alle
vuoden mittaisia yritystodistuksia. Yritystodistusohjelman kokoa kasvatettiin
60 milj. eurosta 90 milj. euroon vuoden 2007 viimeisen neljänneksen aikana.
Liikkeelle laskettujen yritystodistusten määrä 31.12.2007 oli 35,2 milj. euroa. 

Organisaatio ja henkilöstö

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, johtajat Jukka
Akselin, Satu Eskelinen, Martti Launonen, Seppo Selmgren, Keith Silverang,
Reijo Tauriainen ja Markku Hokkanen sekä talousjohtaja Jarkko Ojala. 

Tilikaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 142 (113) henkilöä.
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 49 (34) henkilöä, yrityspalveluissa 33
(28) henkilöä ja kehityspalveluissa 60 (51) henkilöä. 

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti konsernin ja emoyhtiön
tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2006, myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille ja päätti jakaa osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta
0,14 euroa osaketta kohti. 

Yhtiökokouksessa valittuun hallitukseen kuuluvat Timo Parmasuo, puheenjohtaja,
ja Matti Pennanen, varapuheenjohtaja, sekä jäseninä Pekka Korhonen, Erkki
Veikkolainen ja Juha Yli-Rajala. Toimitusjohtajana toimii Pertti Huuskonen.
Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajanaan Tapio Raappana, KHT. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Muutokset johtuvat pääosin
1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista ja ovat pääosin teknisiä.
Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, optio-oikeuksien
2007 antamisesta konsernin avainhenkilöille sekä optio-oikeuksien 2005C
mitätöimisestä. 

Ylimääräinen yhtiökokous

Technopolis Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.11.2007 Oulussa.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 000 000
osaketta, mikä vastaa noin 30,79 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 29.3.2007 antamaa valtuutusta
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2010
asti. 

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä
rahoitus- ja asiakasriskejä. 

Technopoliksen keskeisin rahoitusriski on lainasalkkuun kohdistuva korkoriski.
Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa tai poistaa markkinakorkojen
heilahtelujen negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, taseeseen ja
kassavirtaan. Yhtiön rahoituspolitiikan tavoitteena on hajauttaa
lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan
markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta. Tarvittaessa
yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia.
Rahoitusriskin hallitsemiseksi Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä sekä
pitää yllä korkeaa vakavaraisuutta. 

Technopolis käyttää johdannaisinstrumentteja ainoastaan taseessa olevien
rahoitusriskien alentamiseen tai poistamiseen. 

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että
rahamarkkinakorkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä nostaisi
korkokustannuksia vuositasolla 1,2 milj. euroa. 

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.
Lainakannasta 31.12.2007 oli 65,2 % sidottu 3-12 kk euribor -korkoon. Lainoista
34,8 % oli kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle. Lainojen jäljellä oleva
pääomilla painotettu laina-aika oli 11,1 vuotta. Osana kokonaisrahoitusta on
Technopoliksella 90,0 milj. euron kotimainen yritystodistusohjelma, jonka myötä
yritys voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.
Liikkeelle laskettujen yritystodistusten määrä 31.12.2007 oli 35,2 milj. euroa. 

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset
liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet
kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai
rahoituskuluihin ja -tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti. Pietarin
maa-alueen hankinta on rahoitettu paikallisessa valuutassa. Valuuttariski on
minimoitu valuutanvaihtosopimuksella. 

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen
seurantaan. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Kiinteistöt on vakuutettu
täysarvovakuutuksella. 

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu pääkaupunkiseudulle,
Jyväskylään, Lappeenrantaan, Tampereelle ja Oulun seudulle. Konsernin yhdenkään
asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 11,1 %:a. Konsernilla on yhteensä noin
1 000 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla. 

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään
molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja
vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen. 

Konsernin vuokrasopimuskannan arvo oli 31.12.2007 111,0 milj. euroa.
Sopimuskannasta vuonna 2008 päättyviä on 15 %, vuonna 2009-2011 päättyviä 25 %,
vuonna 2012-2014 päättyviä 24 %, vuonna 2015-2017 päättyviä 17 % ja vuonna 2018
tai myöhemmin päättyviä on 19 %. Sopimuskannan jakauma kuvaa vuokrasopimusten
mukaisia vuokratuottoja, jotka on kohdistettu sopimusten päättymishetkille ja
jaettu koko sopimuskannan arvolla. 

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laadun määritykseen
sekä kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa
huomioidaan kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa
ympäristöä säästäviä ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen
muuntojoustavuuden ja kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis
suorittaa kiinteistöjen ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja
ympäristökatselmukset ennen lopullista sitoutumista kauppaan. 

Markkinoiden tuottovaatimuksien muutokset saattavat vaikuttaa tuloskehitykseen
merkittävästi. Tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät arvot laskevat
ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Muutokset
vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai kohottavasti. 

Tulevaisuuden näkymät

Technopolis-konsernin johto arvioi huipputekniikan toimintaympäristöjensä
kysynnän olevan vuonna 2008 tyydyttävää tasoa ja konsernin vuokraamien
toimitilojen käyttöasteen ja sen tarjoamien palvelujen kysynnän säilyvän
hyvänä. Konserni arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan vuonna 2008
16-20 % edellisvuoteen verrattuna olettaen, että Kuopion Teknologiakeskus
Teknia Oy:n hankinta toteutuu suunnitellusti helmikuun 2008 loppuun mennessä. 

Technopolis pyrkii kasvustrategiansa mukaisesti toimimaan vuonna 2011 parhaissa
huipputekniikan kaupungeissa Suomessa sekä lisäksi Venäjällä ja 1-2 muussa
maassa. Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 15 %
vuosittain. Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että
yritysostojen avulla. 

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen. 

Oulu 31.1.2008

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816 tai (08) 551 3213

Tilinpäätöstiedotteen PDF-versio on noudettavissa internetissä
www.technopolis.fi -osoitteessa. Pyynnön paperiversion lähettämisestä voi
esittää p. (08) 551 3242/Teija Koskela. 

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista
www-sivuilla. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet
sähköpostitse. 

Yhtiön painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 11.

Sijoituskiinteistöt arvostetaan käyvän arvon malli mukaisesti.
Sijoituskiinteistöjen rakennusaikaiseen hankintamenoon sisällytetään
välittömästi rakentamisesta aiheutuvat sisäiset ja ulkoiset menot IAS 16
-standardin mukaisesti. IAS 23 -standardiin perustuen vieraan pääoman
korkokulut rakennusajalta on kohdistettu rakenteilla olevaan kiinteistön
hankintamenoon. 

Luvut ovat tilintarkastettuja.

TULOSLASKELMA
MEUR              10-12/  10-12/  1-12/  1-12/
                 2007   2006   2007   2006

Liikevaihto           15,75  14,26  56,90  44,84
Liiketoiminnan muut tuotot 1)   1,33   1,69   5,24   3,86
Liiketoiminnan muut kulut    -9,99  -9,46  -33,50  -26,00
Sijoituskiinteistöjen
arvonmuutokset          5,21   4,16  14,55  16,07
Suunnitelman mukaiset poistot  -0,14  -0,20  -0,62  -0,56
Liikevoitto           12,16  10,44  42,56  38,21
Rahoitustuotot ja -kulut     -2,90  -1,48  -9,67  -5,17
Voitto ennen veroja        9,26   8,97  32,89  33,05
Tuloverot            -2,48  -2,25  -8,81  -8,46
Tilikauden voitto         6,78   6,71  24,08  24,59

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille   6,77   6,36  24,04  23,74
Vähemmistöosakkaille       0,01   0,35   0,04   0,85

TASE, VARAT
MEUR                 31.12.2007    31.12.2006

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet           2,49       2,63
Aineelliset hyödykkeet          26,90       2,44
Sijoituskiinteistöt           468,76      392,16
Sijoitukset                22,22       21,82
Laskennalliset verosaamiset        2,41       1,77
Pitkäaikaiset varat yhteensä       522,78      420,83
Lyhytaikaiset varat            9,50       10,57
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat    1,87
Varat yhteensä              534,16      431,39

TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT
MEUR

Oma pääoma
Osakepääoma                74,54       67,32
Ylikurssirahasto             18,55       18,55
Muut rahastot               27,38       7,37
Muu oma pääoma               0,55       0,32
Edellisten tilikausien voittovarat    61,70       43,40
Tilikauden voittovarat          24,04       23,74
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus    206,77      160,70
Vähemmistön osuus             0,40       4,58
Oma pääoma yhteensä           207,17      165,28

Velat
Pitkäaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma         227,95      183,16
Koroton vieras pääoma           1,42       1,51
Laskennalliset verovelat         35,08       22,68
Lyhytaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma         49,90       46,33
Koroton vieras pääoma           12,64       12,44
Velat yhteensä              326,99      266,12
Oma pääoma ja velat yhteensä       534,16      431,39

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
MEUR                   1-12/       1-12/
                      2007       2006
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto                42,56       38,21
Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset   -14,55      -16,07
Poistot                  0,62       0,56
Muut oikaisut, joihin
ei liity maksutapahtumaa          0,52       0,32
Käyttöpääoman muutos            0,33       0,46
Saadut korot                0,82       0,29
Maksetut korot ja maksut         -11,15       -5,50
Tuotot muista pys. vast. sijoituksista   0,02       0,01
Maksetut verot              -2,91       -1,92
Liiketoiminnan rahavirta         16,25       16,35

Investointien rahavirta
Investoinnit muihin sijoituksiin     -1,65       -0,02
Investoinnit sijoituskiinteistöihin   -27,56      -40,66
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin        -0,38       -0,44
Lainasaamisten takaisinmaksut       0,02       0,04
Luovutusvoitot muista sijoituksista    0,34       0,15
Tytäryritysten hankinta         -48,93      -18,17
Investointien rahavirta         -78,15      -59,10

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen lisäys      67,89       31,49
Pitkäaikaisten lainojen vähennys     -20,09      -12,39
Maksetut osingot             -5,68       -4,66
Maksullinen osakeanti           16,79       1,12
Rahoitusleasingsaamisten takaisinmaksut  0,81
Lyhytaikaisten lainojen muutos       0,46       27,60
Rahoituksen rahavirta           60,18       43,16

Rahavarojen muutos            -1,73       0,40
Rahavarat tilikauden alussa        2,80       2,40
Rahavarat tilikauden lopussa        1,08       2,80

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
MEUR
           Osake- Yli-  Muut  Kert.  Väh.  Oma
           pää-  kurssi- rahas- voitto- osuus pää-
           oma   rahasto tot  varat     oma

Oma pääoma 31.12.2005 60,59  12,73  0,02  48,07  3,39 124,81
Lisäys osakepääomaan  6,73                 6,73
Suunnattu osakeanti      5,85  7,32         13,17
Osingonjako                 -4,66     -4,66
Tilikauden tulos               23,74  0,85  24,59
Muut muutokset        -0,03  0,03  0,31  0,33  0,64
Oma pääoma 31.12.2006 67,32  18,55  7,37  67,46  4,58 165,28
Lisäys osakepääomaan  0,21                 0,21
Suunnattu osakeanti  7,01     20,08         27,09
Osingonjako                 -5,68     -5,68
Tilikauden tulos               24,04  0,04  24,08
Muut muutokset            -0,07  0,47 -4,22  -3,82
Oma pääoma 31.12.2007 74,54 18,55 27,38  86,29  0,40 207,17

TUNNUSLUVUT
                     1-12/       1-12/
                      2007       2006

Liikevaihdon muutos, %           26,9       41,3
Liikevoitto/liikevaihto, %         74,8       85,2
Omavaraisuusaste, %            39,0       38,5
Henkilöstö konserniyhtiöissä        142        113
Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin, 1 000 euroa     88 962      137 974
Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 2)  7,5        7,7
Taloudellinen vuokrausaste, %       96,8       94,4

OSAKEKOHTAISET TIEDOT

Tulos/osake,
laimentamaton, euroa            0,58       0,63
laimennettu, euroa             0,58       0,63
Oma pääoma/osake, euroa          4,69       4,03
Osinko/osake, euroa 3)           0,15       0,14
Osakkeiden (osakeantioikaistu)
lukumäärä, keskimäärin
laimentamaton            41 407 380    37 472 329
laimennettu             41 469 091    37 619 867
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa 44 107 501    39 833 582
P/E-luku                  10,0       12,2
Osinko tuloksesta, %            25,8       22,1
Efektiivinen osinkotuotto, %        2,6        1,8

MUUT TUNNUSLUVUT

Osakkeiden markkina-arvo, meur, 31.12.  256,26      306,72
Osakkeiden vaihto, kpl        21 519 642    23 293 922
Osakkeiden vaihto keskimääräisestä
lukumäärästä, %              52,0       62,2
Kurssit, euroa
Ylin kurssi                8,31       7,99
Alin kurssi                4,55       4,41
Keskikurssi                6,85       6,01
Kurssi 31.12.               5,81       7,70

VASTUUSITOUMUKSET
MEUR                 31.12.2007    31.12.2006

Panttaukset ja takaukset omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset          201,72      195,50
Maanvuokravastuut             1,06       0,53
Muut kiinnitysvastuut           0,93       0,93
Pantatut sijoituskiinteistöt       97,77       35,21
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset,
nimellisarvot               17,28       11,26
käyvät arvot                0,28       -0,07
ALV:n palautusvastuu           11,49       13,27
Hankevastuut                6,14       0,01
Osakkuusyritysten puolesta annetut
vakuudet
Takaus                   0,50       0,50
Muut takausvastuut             0,10       0,10

Leasingvastuut, koneet ja kalusto     0,48       0,38

1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset kehityspalveluiden kulut
on kirjattu liiketoiminnan kuluihin. 

2) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.

3)Osingonjakoehdotus 2007

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi