Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008

TECHNOPOLIS OYJ  PÖRSSITIEDOTE    29.1.2009 klo 12.00           


TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008             

Pääkohdat vuodelta 2008 verrattuna edelliseen vuoteen              
- liikevaihto kohosi 72,6 milj. euroon (56,9 milj. euroa), jossa kasvua 27,5 % 
- käyttökate nousi 37,0 milj. euroon (28,6 milj. euroa), jossa kasvua 29,2 %  
- liikevoitto laski 35,3 milj. euroon (42,6 milj. euroa)            
sisältäen -0,7 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon
muutosta                                    
- voitto ennen veroja oli 21,4 milj. euroa (32,9 milj. euroa), jossa laskua 35,0
%                                        
- taloudellinen vuokrausaste oli 96,5 % (96,8 %)                
- tulos/osake laimennettu oli 0,31 euroa (0,58 euroa)              
- hallituksen osingonjakoehdotus on 0,12 euroa/osake (0,15 euroa/osake)     

Toimitusjohtaja Keith Silverang:                        

”Technopoliksen liiketoiminta kehittyi katsauskaudella suotuisasti huolimatta  
globaalin talousympäristön heikentymisestä loppuvuonna. Rahoitusmarkkinoiden  
kriisillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin vuokraus- tai      
palvelutoimintaan. Taloudellinen vuokrausaste pysyi korkeana ja konsernin    
liikevaihto ja käyttökate kasvoivat edellisestä vuodesta.            

Vuonna 2008 jatkoimme kasvustrategian toteuttamista ja konsernin kiinteistökanta
kasvoi yhteensä 72 292 kerrosneliömetrillä. Merkittävin tapahtuma oli Kuopion  
Teknologiakeskus Teknia Oy:n hankinta ja toiminnan laajentuminen Kuopioon.   
Vuoden aikana uusia Teknologiakeskuksia tai aiempien keskusten laajennuksia   
valmistui Helsinkiin, Lappeenrantaan, Ouluun, Tampereelle ja Vantaalle.     
Valmistuneiden kohteiden käyttöasteet olivat pääasiallisesti hyvin korkeat   
käyttöönottohetkellä ja kohteista kirjattiin positiivista käyvän arvon muutosta.
Vuonna 2008 keräsimme onnistuneella merkintäetuoikeusannilla uutta pääomaa noin 
59,6 milj. euroa konsernin investointien ja kasvun rahoittamiseen sekä     
vakavaraisuuden ylläpitämiseen.                         

Vuoden 2008 lopussa aloitimme sisäiset kehitysohjelmat, joiden tarkoituksena on 
standardoida ja integroida tärkeimmät avainprosessit sekä panostaa henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Toimenpiteillä 
pyrimme parantamaan konsernin kustannustehokkuutta, toiminnan laatua ja luomaan 
kasvualustan konsernin kansainvälistymiselle.”                 

Yleistä                                     

Technopolis on yritysten lukumäärällä mitattuna Euroopan suurimpia       
teknologiakeskuksia. Konserni on Suomen suurin teknologiayritysten       
toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö, jonka palvelukokonaisuudessa     
yhdistyvät yrityspalvelut ja yrityskehityspalvelut nykyaikaisiin toimitiloihin. 
Technopoliksella on toiminnassa tai rakenteilla teknologiakeskuksia Espoossa,  
Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulun seudulla,     
Tampereella ja Vantaalla sekä Pietarissa. Konsernin teknologiakeskuksissa    
työskentelee noin 16 000 ihmistä ja noin 1 175 yritystä ja yhteisöä.      

Toimintaympäristö Suomessa ja Pietarissa                    

Kiinteistötalouden instituutti ry:n (KTI) mukaan rahoitusmarkkinoilta lähtenyt 
kriisi on lisännyt epävarmuutta myös kiinteistömarkkinoilla ja kiinteistökauppaa
on käyty huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Yleisten taloudellisten 
näkymien heikkenemisen odotetaan heijastuvan myös kiinteistömarkkinoille ja   
vaikuttavan tilojen kysyntään. Kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat nousussa ja 
riskipreemiot kasvussa rahoituksen saatavuuden vaikeutuessa ja hinnan noustessa.
                                        

KTI syksyn 2008 katsauksen mukaan käyttöasteet Helsingin ydinkeskustan     
reuna-alueilla ovat hieman laskeneet alaspäin, kuitenkin vuokratasot ovat olleet
nousujohteisia laadukkaissa kohteissa. Espoossa tilatarjonnan kasvu on näkynyt 
jo pitkään kohtuullisen alhaisena käyttöasteena. Vantaalla toimistotilojen   
kysyntä on ollut aktiivista. Tampereella toimitilamarkkinoiden kysyntä ja    
tarjonta ovat edelleen tasapainossa. Muissa suurissa kaupungeissa        
toimistomarkkinat ovat olleet vilkkaimmat Kuopiossa ja Oulussa.         

Tilastokeskuksen laatiman selvityksen mukaan rakennuskustannukset kohosivat   
Suomessa vuoden 2007 joulukuusta tämän vuoden joulukuuhun 1,6 %. Nousu kuitenkin
taittui ja vuoden 2008 marraskuusta joulukuuhun rakennuskustannusten      
kokonaisindeksi laski 0,8 %.                          

Pietarin toimistomarkkinoita leimasi epävarmuus vuoden 2008 jälkimmäisellä   
vuosipuoliskolla. Uusien laadukkaiden toimistotilojen tarjonta on kasvussa ja  
samaan aikaan vuokramarkkinat ovat pysähtyneessä tilassa. Markkinat odottavat  
toimistovuokrien ja kiinteistöjen arvojen laskevan huomattavasti nykytasosta.  
Rahoitusmarkkinoiden nopeasti heikentyneen tilanteen vuoksi jo aikaisemmin   
syksyllä sovittuja kiinteistökauppoja on peruuntunut ja useita         
kiinteistöhankkeita on jäädytetty. (lähde: Catella)               

Huolimatta globaalin talousympäristön heikentymisestä huipputeknologian     
toimintaympäristöjen kysyntä Technopoliksen toiminta-alueilla on säilynyt    
tyydyttävänä ja konsernin taloudellinen vuokrausaste on säilynyt hyvällä tasolla
ollen 96,5 % vuoden 2008 lopussa. Vuokratasot ovat nousseet pääasiallisesti   
elinkustannusindeksin mukaisesti. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on näkynyt  
jonkin verran yhtiön nostamien luottojen marginaaleissa ja rahoituksen     
saatavuudessa.                                 

Liiketoiminta                                  

Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 72,6 milj. euroa (56,9 milj. euroa   
vuonna 2007), jossa oli kasvua 27,5 %. Liikevaihdosta 81,4 % (80,9 %) muodostui 
vuokratuotoista ja 18,6 % (19,1 %) palvelutuotoista. Konsernin käyttökate oli  
37,0 milj. euroa (28,6 milj. euroa), jossa kasvua 29,2 %. Liiketoiminnan muihin 
tuottoihin sisältyy kertaluontoinen 0,4 milj. euron luovutusvoitto ja 0,5 milj. 
euron kertaluontoinen korvaus vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä.  
Konsernin liikevoitto oli 35,3 milj. euroa (42,6 milj. euroa), jossa on laskua 
17,0 %. Liikevoiton laskun syynä on sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos, 
jolla ei ole vaikutusta konsernin liikevaihtoon, käyttökatteeseen eikä     
kassavirtaan. Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyy 0,4 milj. euron    
kertaluontoinen erä. Konsernin nettorahoituskulut olivat 13,9 milj. euroa (9,7 
milj. euroa). Konsernin voitto ennen veroja oli 21,4 milj. euroa (32,9 milj.  
euroa).                                     

Taseen loppusumma oli 683,6 milj. euroa (534,2 milj. euroa), missä oli kasvua  
28,0 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 40,5 % (39,0 %).     

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 594,0 milj. euroa 
(468,8 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus 
katsauskaudella oli -0,7 milj. euroa (vuonna 2007 14,6 milj. euroa). Käyvän   
arvon nettomuutokseen sisältyy positiivista tulosvaikutusta markkinavuokrien  
muutoksesta osassa kohteista ja kaudella ostettujen ja valmistuneiden      
kiinteistöjen arvon nousua sekä negatiivista tulosvaikutusta markkinoiden    
tuottovaatimuksen noususta. Lisäksi käyvän arvon muutokseen vaikutti      
sijoituskiinteistöjen käyvän arvon laskentaperiaatteiden päivittäminen laskennan
ensimmäisen vuoden inflaation ja pitkän aikavälin inflaatio-odotuksen osalta.  
Käyvän arvon laskelman pitkän aikavälin inflaatio-odotuksena on käytetty 2,0 %. 
                                        
Kahden ulkopuolisen arvioitsijan antamien aluekohtaisten nettotuottovaatimusten 
osalta käyvän arvon laskelmissa käytetään nettotuottovaatimusten vaihteluvälien 
keskiarvoa. Keskimääräinen kiinteistöjen nettotuottovaatimus konsernissa    
31.12.2008 oli 7,68 % (31.12.2007 7,26 %). Varovaisuus huomioiden käyvän arvon 
laskennan keskimääräisenä kymmenen vuoden vuokrausasteena on käytetty 95,5 %.  
Konsernin tavoitteet toteutuvasta käyttöasteesta ovat tätä korkeammat. Konsernin
vuosien 2000 - 2008 keskimääräinen vuokrausaste on ollut 97,5 %.        

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 438 337       
kerrosneliömetriä (366 045 kerrosneliömetriä 31.12.2007). Konsernin       
keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 96,5 % (96,8 %).  
Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen    
prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen 
arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli   
kauden lopussa 122,5 milj. euroa (111,0 milj. euroa).              

Konsernirakenne                                 

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa   
Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa,    
Tampereella ja Vantaalla, ja sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa (omistusosuus 
100 %), Kiinteistö Oy Innopoli II Espoossa (100 %) ja muita tytäryhtiöitä.   
Konserni on sulauttanut Technopolis Kuopio Oy:n emoyhtiöönsä.          

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC
(omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %).         

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Kiinteistö Oy Hermia (49,3 %), 
Technocenter Kempele Oy (48,5 %), Kiinteistö Oy Bioteknia (28,5 %), Iin     
Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä Innovation Oy (24 %), Kuopio Innovation Oy (24
%) ja Lappeenranta Innovation Oy (20 %). Oulu Innovation Oy:stä Technopolis Oyj 
omistaa 13 %.                                  

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy 
Espoossa. Technopolis Ventures Oy:llä on omistuksessaan tytäryhtiöt Technopolis 
Ventures Lappeenranta Oy (100 %), Technopolis Ventures Jyväskylä Oy (100 %),  
Technopolis Ventures Oulu Oy (70 %), Technopolis Ventures Professia Oy     
Tampereella (50,1 %) ja Technopolis Ventures Kuopio Oy (100 %). Technopolis   
Ventures Oy omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 25 %.               

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet                 

Technopolis Kuopion (aiemmin Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy) osakkeiden   
kauppakirja allekirjoitettiin Kuopion kaupungin kanssa 21.2.2008. Osakkeista  
rahana maksettava kauppahinta oli 18,7 milj. euroa Kuopion Teknologiakeskus   
Teknia Oy:n 21.2.2008 nettovelka-aseman perusteella. Kaupan jälkeen ja     
samanaikaisesti toteutetun Siilinjärven kunnan omistamien osakkeiden hankinnan 
jälkeen Technopolis omisti Technopolis Kuopion 100 %:sesti. Vuoden viimeisellä 
kvartaalilla Technopolis Kuopio Oy sulautui emoyhtiöön. Hankinnan myötä     
Technopoliksella on Kuopiossa yhteensä 50 705 kerrosneliömetriä nykyaikaista  
toimitilaa.                                   

Hermia 12 -kiinteistö Tampereella valmistui helmikuussa. Rakennus on kooltaan  
noin 5 000 kerrosneliömetriä ja se on vuokrattu kokonaan.            

Lappeenrannan Vapaudenaukio - hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui toukokuussa. 
Kohteen koko on 3 150 kerrosneliömetriä ja se on vuokrattu kokonaan.      

Helsingin kaupungin Ruoholahteen rakentuvan teknologiakeskuksen ensimmäisen   
vaihe valmistui elokuussa. Kohde on kooltaan 6 600 kerrosneliömetriä.      
Rakennuksesta on sitovasti vuokrattu 98 %.                   

Oulun Kontinkankaan teknologiakeskuksen kolmas vaihe valmistui elokuussa ja   
neljäs vaihe syyskuussa. Kolmannen vaiheen koko on 3 090 kerrosneliömetriä ja  
neljännen vaiheen koko on 3 900 kerrosneliömetriä. Sekä kolmas että neljäs vaihe
on vuokrattu kokonaan.                             

Oulun Kontinkankaan teknologiakeskuksen viidennen vaiheen toteuttaminen     
käynnistettiin kesäkuussa. Laajennuksen koko on noin 4 350 bruttoneliömetriä ja 
investointi noin 7,2 milj. euroa. Viidennen vaiheen valmistumisaika on kesällä 
2009. Laajennusosasta on vuokrattu yhteensä noin 66 %.             

Helsinki-Vantaan teknologiakeskuksen viides rakennusvaihe valmistui joulukuussa.
Kohteen koko on noin 6 700 bruttoneliömetriä. Rakennuksesta on vuokrattu noin 68
%.                                       

Hermia 15 - kiinteistön ensimmäisen vaiheen toteuttaminen Tampereella päätettiin
käynnistää huhtikuussa. Hankkeen kustannusarvio on 14,5 milj. euroa ja bruttoala
12 150 neliömetriä, johon sisältyy 300 paikan autohalli. Ensimmäisen vaiheen  
tiloista on vuokrattu 70 %. Ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan elokuussa
2009.                                      

Yliopistonrinteen ensimmäisen vaiheen toteutus Tampereen keskustaan       
käynnistettiin kesäkuussa. Uusi teknologiakeskus sijoittuu aiemmin tammikuussa 
kaupungilta hankitulle tontille Tampereen yliopiston viereen Kalevantien ja   
Kanslerinrinteen kulmaan. Tontin kauppahinta oli 5,6 milj. euroa. Hankkeen   
kokonaiskustannusarvio on 33,3 milj. euroa ja bruttoala 19 200 neliömetriä,   
johon sisältyy 130 paikan autohalli. Ensimmäisen vaiheen tiloista on vuokrattu 
41 % ja sen arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2010.              

Ohjelmakaaren toisen vaiheen toteuttaminen Jyväskylän Ylistönmäellä aloitettiin 
kesäkuussa. Hankkeen kustannusarvio on noin 7,7 milj. euroa, johon sisältyy   
osuus myöhemmin toteuttavasta pysäköintilaitoksesta. Vaiheen bruttoala on noin 
4 790 neliömetriä. Toisen vaiheen tiloista on vuokrattu 63 % ja sen arvioidaan 
valmistuvan kesäkuussa 2009.                          

Technopolis solmi kesäkuussa urakkasopimuksen Pietarin Pulkovon         
teknologiakeskuksen ensimmäisestä vaiheesta. Uusi teknologiakeskus sijoittuu  
Pulkovon kansainvälisen lentokentän välittömään läheisyyteen Technopolis St.  
Petersburg LCC:n omistamalle tontille. Ensimmäisen vaiheen           
kokonaisvastuulliseksi urakoitsijaksi valittiin venäläinen STEP Construction.  
Urakka sisältää hankkeen toteutuksen edellyttämien rakennustöiden lisäksi lupa- 
ja toteutussuunnittelun. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 50 milj.  
euroa ja bruttoala noin 24 100 neliömetriä. Teknologiakeskuksen ensimmäisen   
vaiheen arvioidaan valmistuvan keväällä 2010.                  

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia                        

Technopoliksen hallitus päätti 27.4.2008 järjestää noin 59,6 milj. euron    
merkintäetuoikeusannin. Osakeannista saadut varat käytetään yhtiön       
investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseen, yhtiön kasvun  
varmistamiseen ja vakavaraisuuden ylläpitämiseen. Päätös perustui varsinaisen  
yhtiökokouksen 27.3.2008 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 29.11.2007 antamiin   
valtuutuksiin.                                 

Osakkeiden merkintäaika alkoi 7.5.2008 ja päättyi 20.5.2008. Merkintähinta oli 
4,50 euroa osakkeelta. Technopoliksen osakkeenomistajilla oli oikeus merkitä  
jokaista täsmäytyspäivänä 2.5.2008 omistamaansa kymmentä (10) osaketta kohden  
kolme (3) uutta osaketta.                            

20.5.2008 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut   
13 233 540 osaketta. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin 13 029 489 osaketta, 
mikä vastaa noin 98,5 prosenttia tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa     
merkinnässä merkittiin 7 855 625 osaketta eli jaettavissa olevien osakkeiden  
määrä ylittyi noin 37-kertaisesti. Yhtiö keräsi osakeannilla bruttomäärältään  
noin 59,6 milj. euroa.                             

Merkintäetuoikeusantiin liittyvät uudet osakkeet, yhteensä 13 233 540 kappaletta
merkittiin kaupparekisteriin 26.5.2008. Uudet osakkeet otettiin julkisen    
kaupankäynnin kohteeksi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalle    
27.5.2008 alkaen. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja tuottavat muut 
osakkeisiin liittyvät oikeudet rekisteröintipäivästä lukien.          

Osakeannin johdosta tehdyt muutokset yhtiön optio-oikeuksien 2005 ja 2007    
ehtoihin tulivat voimaan 26.5.2008 niiden kaupparekisteriin merkitsemisen    
seurauksena.                                  

2005A optio-oikeuksilla merkittiin joulukuussa 2007 yhteensä 4 300 osaketta.  
Osakepääoman korotus, 7 267 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 6.2.2008. Uudet 
osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007 ja tuottavat muut osakasoikeudet
rekisteröintipäivästä lukien. Osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi 7.2.2008
lukien.                                     

Technopolis Oyj:n optio-oikeudet 2005B otettiin arvopaperipörssin pörssilistalle
2.6.2008 alkaen. Optio-oikeuksia 2005B on yhteensä 436 000 kappaletta. Kukin  
optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1,043 Technopolis Oyj:n osaketta. Osakkeen 
merkintähinta optio-oikeudella 2005B on 6,188 euroa osakkeelta. Osakkeen    
merkintäaika on alkanut 1.6.2008 ja päättyy 30.4.2010. Optio-ohjelman ehdot   
kokonaisuudessaan on tiedotettu Technopoliksen pörssitiedotteella 2.3.2005.   
Optio-ohjelman ehtojen muutoksesta on tiedotettu pörssitiedotteella 28.4.2008. 

Yhtiön osakepääoma on korotusten jälkeen 96 913 626,29 euroa ja osakkeiden määrä
57 345 341 kappaletta.                             

Rahoitustarkastuksen 14.4.2008 hyväksymä arvopaperimarkkinalain mukainen    
perusesite, joka sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja     
taloudellisesta asemasta, on sen voimassaoloajan saatavilla suomenkielisenä   
Yhtiön Internet-sivuilta ja painettuna suomen- ja englanninkielisenä Yhtiöstä  
sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä OMX Way:stä osoitteesta     
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.                        

Ilmoitukset omistusosuuden muuttumisista                    

Yhtiölle tulleen ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  
(Y-tunnus 0107638-1), Helsinki, Suomi, omistusosuus Technopolis Oyj:n      
osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (5 %)   
osakekaupalla, joka tehtiin 11.12.2008.                     

Yhtiölle tulleen ilmoituksen mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman  
(Y-tunnus 0533297-9), Helsinki, Suomi, suora omistusosuus Technopolis Oyj:n   
osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (5 %)   
osakekaupalla, joka tehtiin 12.12.2008.                     

Yhtiölle tulleen ilmoituksen mukaan Gazit-Globe Ltd.:n (rekisteritunnus     
52-0033234), Tel Aviv, Israel, omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja 
äänimäärästä on alittanut yhden kymmenesosan (10 %) osakekaupalla, joka tehtiin 
11.12.2008 ja yhden kahdeskymmenesosan (5 %) osakekaupalla, joka tehtiin    
12.12.2008. Tilikaudella Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus on korkeimmillaan ollut
kolme kahdeskymmenesosaa (15 %) Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja       
äänimäärästä.                                  

Yhtiölle 25.3.2008 tulleen ilmoituksen mukaan ABN AMRO Asset Management Holding 
N.V.:n hallinnoimien osakkeiden osuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja    
äänimäärästä on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (5 %) osakekaupalla, joka  
tehtiin 7.11.2006.                               

Rahoitus                                    

Konsernin nettorahoituskulut olivat 13,9 milj. euroa (9,7 milj. euroa).     
Konsernin taseen loppusumma oli 683,6 milj. euroa (534,2 milj. euroa), josta  
vierasta pääomaa oli 407,9 milj. euroa (327,0 milj. euroa). Konsernin      
omavaraisuusaste oli 40,5 % (39,0 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli kauden
lopussa 124,5 prosenttia (133,6 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,80 euroa  
(4,69 euroa).                                  

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 350,3 milj. euroa (277,9
milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko 31.12.2008 oli 4,76 % (4,82 %).  
Kauden lopussa korollisista veloista 74,3 % (65,2 %) oli vaihtuvakorkoisia   
lainoja ja 25,7 % (34,8 %) kiinteään korkoon sidottua. Lainapääomilla painotettu
laina-aika oli 10,8 vuotta (11,1 vuotta).                    

Katsauskautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista   
veloista erääntyy maksettavaksi 20,4 milj. euroa. Katsaushetkellä        
Technopoliksella oli käytettävissä olevia nostamattomia sitovia pitkäaikaisia  
luottolimiittejä ja lainoja 146,8 milj. euroa ja rahavaroja 7,1 milj. euroa.  
Pitkäaikaisesta käyttämättömästä luottolimiitistä 80,0 milj. euroa on Euroopan 
investointipankin luototusta Technopoliksen tuleville laajennushankkeille    
Suomessa.                                    

Lyhytaikaisen maksuvalmiuden hallintaan Technopoliksella on 90 milj. euron   
kotimainen yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea liikkeelle 
alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Liikkeelle laskettujen         
yritystodistusten määrä kauden lopussa oli 4,0 milj. euroa (35,2 milj. euroa). 
Lisäksi Technopoliksella on kokonaan käyttämätön 15,0 milj. euron luotollinen  
shekkitililimiitti. Technopoliksella on yhteensä 249,8 milj. euroa lyhyt- ja  
pitkäaikaisia rahoituslimiittejä.                        

Venäjän rakennushankkeen rakennusaikainen rahoitus hoidetaan emoyhtiön     
hankkimalla rahoituksella, joka muutetaan pitkäaikaisiksi lainoiksi ja omaksi  
pääomaksi huomioiden Venäjän alikapitalisointisäännökset.            

Organisaatio ja henkilöstö                           

Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1985 toiminut Pertti Huuskonen siirtyi    
15.9.2008 Technopolis-konsernin kokopäivätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi
varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Hallituksen      
puheenjohtajana Pertti Huuskonen keskittyy kansainvälisen kasvun ja uusien   
investointienkohteiden etsimiseen.                       

Technopoliksen uusi toimitusjohtaja, MBA Keith Silverang, 48, aloitti      
tehtävässään 15.9.2008. Silverang on Yhdysvaltain ja Suomen kansalainen. Hänellä
on perustutkinto Bostonin yliopistosta ja MBA-tutkinto Helsingin        
kauppakorkeakoulusta. Keith Silverang aloitti Technopoliksen palveluksessa   
vuonna 2004. Hän on aiemmin työskennellyt mm. AAC Global Oy:ssä ja Oy Hackman  
Ab:ssä kansainvälistämistehtävissä ja muissa johtotehtävissä sekä yrittäjänä Oy 
ICS Ltd:ssä.                                  

Technopoliksen hallitus päätti 23.9.2008 siirtää konsultointipalveluiden ja   
alueellisten kehittämisohjelmien toiminnot Technopolis Ventures Oy:öön ja Oulu 
Innovation Oy:öön. Liiketoimintasiirron taustalla on keskittyminen       
ydinliiketoimintoihin. Alueellisten kehittämisohjelmien sijaan         
kehittämisohjelmissa keskitytään kansallisiin ja kansainvälisiin ”Open     
Innovation” yritysohjelmiin, joiden tavoitteena on auttaa Technopoliksen    
veturiyritysasiakkaita hyödyntämään konsernin PK -yritysasiakkaiden       
innovaatio-osaamista.                              

Vuoden aikana Technopolis Ventures Group onnistui hyvin uuden toimitusjohtajan, 
Will Cardwellin, johdolla. Yhtiö auttoi asiakkaita hankkimaan ennätysmäärän   
uutta riskipääomaa, yli 53 milj. euroa. Kaikki viisi Red Herring Top 100 Global 
-listalle päässeet suomalaiset kasvuyritykset ovat tai ovat olleet Technopolis 
Ventures Groupin asiakkaita.                          

Technopoliksen hallitus päätti kokouksessaan 21.10.2008 muuttaa         
organisaatiorakennetta ja vähentää johtoryhmän jäsenten määrää. Jatkossa    
Technopoliksen operatiivinen organisaatio käsittää kolme tulosyksikköä; Suomi, 
Venäjä ja Uudet markkinat. Konsernin organisaatiossa on lisäksi         
matriisitoiminnot konsernin myynti- ja markkinointi, kiinteistökehityksen,   
yrityspalveluiden, yrityskehityksen sekä konsernin tukitoimintojen       
toteuttamiseksi.                                

Yhtiön talousjohtajana toiminut Jarkko Ojala erosi tehtävästään 14.12.2008. Vt. 
talousjohtajana toimii Suomen tulosyksikön johtaja Reijo Tauriainen, joka on  
toiminut yhtiön talousjohtajana vuosina 2004 - 2007.              

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Keith Silverang, Suomen      
tulosyksikön johtaja ja vt. talousjohtaja Reijo Tauriainen, Tampereen      
alueyksiköstä ja yrityspalveluista vastaava johtaja Satu Eskelinen ja      
kehitysjohtaja Jukka Akselin.                          

Tilikaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 165 (142) henkilöä.    
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 59 (49) henkilöä, yrityspalveluissa 38  
(33) henkilöä ja kehityspalveluissa 68 (60) henkilöä. Katsauskauden lopussa   
konsernin henkilöstömäärä oli 158 (138).                    

Varsinainen yhtiökokous                             

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2007, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle ja päätti jakaa osinkoa
hallituksen esityksen mukaisesti 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,15 euroa
osaketta kohti.                                 

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen toimikautta koskevan yhtiöjärjestyksen  
pykälän kuulumaan siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy viimeistään
toisena valinnan jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen  
päättyessä.                                   

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jussi Kuutsa, Matti Pennanen,
Timo Ritakallio, Erkki Veikkolainen sekä Juha Yli-Rajala valittiin yhtiön    
hallitukseen toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen   
päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön  
nykyinen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen valittiin hallituksen päätoimiseksi  
puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiön seuraavan toimitusjohtajan  
tultua merkityksi kaupparekisteriin ja päättyy toisena valinnan jälkeisenä   
tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Timo Parmasuo   
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta   
päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy Pertti Huuskosen toimikauden   
alkaessa. Matti Pennanen valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi       

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena  
tilintarkastajanaan Tapio Raappana, KHT.                    

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien    
osakkeiden hankkimisesta siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on 
korkeintaan 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,07 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön   
vapaalla omalla pääomalla joko hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä    
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus   
päättää, miten osakkeita hankitaan ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa  
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien     
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa     
yhtiökokouksen 29.3.2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa enintään 31.5.2009 
asti.                                      

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että     
valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 18,14 prosenttia yhtiön kaikista      
osakkeista. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä  
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja  
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua      
suunnatusti. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 29.11.2007 antamaa valtuutusta  
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien  
erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2009 asti. 

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä   
rahoitus- ja asiakasriskejä.                          

Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa markkinakorkojen heilahtelujen   
negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan.   
Tarvittaessa yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhtiön korkoriskipolitiikan tavoitteena on myös  
hajauttaa lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan 
markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta.         
Korkoriskipolitiikka on päivitetty syyskuussa 2008.               

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että        
rahamarkkinakorkojen muutos yhdellä prosenttiyksiköllä muuttaisi        
korkokustannuksia vuositasolla 1,9 milj. euroa.                 

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.     
Korollisista veloista 31.12.2008 oli 74,3 % sidottu 3-12 kk euribor -korkoon.  
Korollisista veloista 25,7 % oli kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle.    

Jälleenrahoitusriskin hallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin    
lainasalkku on riittävän hajautettu lainojen takaisinmaksuaikataulun ja     
rahoitusinstrumenttien osalta. Korollisten velkojen jäljellä oleva pääomilla  
painotettu laina-aika oli 10,8 vuotta. Rahoitusriskin hallitsemiseksi      
Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä, monipuolista rahoitusinstrumenttien
valikoimaa ja ylläpitää korkeaa vakavaraisuutta.                

Rahoitusmarkkinoiden epävakauden pitkittyminen voi vaikeuttaa kasvu- ja     
jälleenrahoituksen saatavuuteen sekä marginaaleihin tulevaisuudessa.      

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa  
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset liiketapahtumat
kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet kurssierot    
kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai rahoituskuluihin ja
- tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti. Pietarin maa-alueen hankinta 
on rahoitettu paikallisessa valuutassa ja siihen liittyvä valuuttariski on   
minimoitu valuutanvaihtosopimuksella.                      

Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen voi pitkittyessään vaikuttaa   
yhtiön asiakkaiden ja sitä kautta myös konsernin liiketoimintaan epäsuotuisasti.

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa  
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus       
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään   
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen     
seurantaan. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset 
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Kiinteistöt on vakuutettu         
täysarvovakuutuksella.                             

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu pääkaupunkiseudulle, 
Jyväskylään, Kuopioon, Lappeenrantaan, Tampereelle ja Oulun seudulle. Konsernin 
yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 9,1 %:a. Konsernilla on    
yhteensä noin 1 175 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla.     

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja     
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään    
molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja         
vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen.                    

Katsauskauden lopun vuokrasopimuskannasta seuraavan 12 kuukauden aikana     
irtisanottavissa ja uudelleen neuvoteltavissa olevat toistaiseksi voimassa   
olevat sopimukset kattavat noin 227 467 jyvitettyä neliömetriä, mikä on 57 %  
koko kiinteistökannan jyvitetyistä neliömääristä. Näiden sopimusten       
irtisanomisaika jakaantuu siten, että 24 % osalta irtisanomisaika on kolme   
kuukautta tai alle, 52 % osalta yli kolme mutta alle kuusi kuukautta, 16 %   
osalta kuudesta yhdeksään kuukautta ja 8 % osalta yli yhdeksän kuukautta. Kauden
lopussa vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika oli 24 kuukautta.    

Nykyinen sopimusrakenne antaa asiakkaille mahdollisuuden joustavasti muuttaa  
toimitilojen määrää liiketoiminnan muuttuessa. Tämä on olennainen osa      
Technopoliksen palvelukonseptia ja yhtiöllä on vahvaa pitkäaikaista kokemusta ja
osaamista tästä toimintamallista erilaisissa talouden suhdannevaiheissa.    

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laadun määritykseen sekä
kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan  
kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä  
säästäviä ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja 
kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa kiinteistöjen    
ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja ympäristökatselmukset ennen     
lopullista sitoutumista kauppaan.                        

Markkinoiden tuottovaatimuksien muutokset saattavat vaikuttaa yhtiön      
tuloskehitykseen merkittävästi. Tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät
arvot laskevat ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot    
nousevat. Muutokset vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai    
kohottavasti.                                  

Hallituksen voitonjakoehdotus                          

Yhtiökokouksen käytettävissä on emoyhtiön Technopolis Oyj:n voitonjakokelpoisia 
varoja 9 159 372 euroa. Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,12 euroa    
osaketta kohden eli yhteensä 6 881 441 euroa. Loppu ehdotetaan jätettäväksi   
voittovarojen tilille.                             

Tulevaisuuden näkymät                              

Technopolis -konsernin johto arvioi huipputekniikan toimintaympäristöjensä ja  
tarjoamiensa palveluiden kysynnän säilyvän kohtuullisena vuonna 2009. Johto   
arvioi, että yleinen talouden heikentyminen voi pitkittyessään muodostaa    
haasteen konsernin kasvutavoitteille. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, joiden    
tavoitteena on suojella kannattavuutta myös vaikeissa taloudellisissa      
olosuhteissa. Konsernin johto arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan 5-8 
% vuonna 2009.                                 

Technopolis pyrkii kasvustrategiansa mukaisesti toimimaan vuonna 2012 parhaissa 
huipputekniikan kaupungeissa Suomessa sekä lisäksi Venäjällä ja 2-3 muussa   
maassa. Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 15 % vuosittain.
Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla.  

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,    
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen       
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa  
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien   
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen.   

Oulu 29.1.2009                                 

TECHNOPOLIS OYJ                                 
Hallitus                                    


Keith Silverang                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Keith Silverang, p. 040 566 7785                        

Tilinpäätöstiedotteen PDF-versio on noudettavissa internetissä         
www.technopolis.fi -osoitteessa. Pyynnön paperiversion lähettämisestä voi    
esittää p. (08) 551 3228/Technopolis info.                   

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista      
www-sivuilla. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet     
sähköpostitse.                                 

Yhtiön vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 ainoastaan yhtiön internetsivuilla.

Sijoituskiinteistöt arvostetaan käyvän arvon mallin mukaisesti.         
Sijoituskiinteistöjen rakennusaikaiseen hankintamenoon sisällytetään      
välittömästi rakentamisesta aiheutuvat sisäiset ja ulkoiset menot IAS 16    
-standardin mukaisesti. IAS 23 -standardiin perustuen vieraan pääoman korkokulut
rakennusajalta on kohdistettu rakenteilla olevaan kiinteistön hankintamenoon.  

Konsernitilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu IAS ja IFRS standardeja.    
Laadinta- ja laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksessä.         

Technopolis -konserni on määritellyt vuoden 2009 alusta voimaan tulleen IFRS 8 
-standardin mukaiset toimintasegmentit. Maantieteellisiin yksiköihin pohjautuvia
toimintasegmenttejä on kaksi: Suomi ja Venäjä. Segmenttijako perustuu konsernin 
vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen      
organisointiin. Konserni esittää toimintasegmentteihin perustuvat tiedot kuluvan
vuoden ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lukien.                

Yhtiö on huomioinut muutetun IAS 40 -standardin, jonka mukaan rakenteilla olevat
sijoituskiinteistöt on arvostettava käypään arvoon edellyttäen, että käypä arvo 
on luotettavasti määriteltävissä. Yhtiö soveltaa muutettua standardia vuoden  
2009 alusta lukien.                               

Luvut ovat tilintarkastettuja.                         
Technopolis konserni:                              
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA           | 10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur                |  2008 |  2007 |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |  19,54 |  15,75 |  72,57 |  56,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot 1)   |  1,11 |  1,33 |   5,48 |   5,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut     | -11,79 |  -9,99 |  -41,07 |  -33,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon |  0,63 |  5,21 |  -0,69 |  14,55 |
| muutokset             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot 2)  |  -0,16 |  -0,14 |  -0,98 |  -0,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |  9,32 |  12,16 |  35,31 |  42,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä |  -3,92 |  -2,90 |  -13,93 |  -9,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja        |  5,39 |  9,26 |  21,38 |  32,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot             |  -1,22 |  -2,48 |  -5,53 |  -8,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |  4,17 |  6,78 |  15,85 |  24,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton jakautuminen:  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille   |  4,15 |  6,77 |  15,99 |  24,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille        |  0,02 |  0,01 |  -0,14 |   0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  4,17 |  6,78 |  15,85 |  24,08 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, VARAT                 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur                    |   31.12.2008 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |      2,02 |     2,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet           |     37,94 |     26,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt             |     594,02 |    468,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                 |     26,70 |     22,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |      1,89 |     2,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |     662,57 |    522,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |     20,99 |     9,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat    |        |     1,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |     683,56 |    534,16 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur                    |  31.12.2008 |   31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |     96,91 |     74,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |     18,55 |     18,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                |     63,82 |     27,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma               |     0,55 |      0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voittovarat     |     79,62 |     61,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voittovarat           |     15,99 |     24,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus     |    275,44 |     206,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus              |     0,26 |      0,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |    275,70 |     207,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma          |    329,84 |     227,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma            |     1,38 |      1,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |     38,11 |     35,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |    369,33 |     264,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma          |     20,43 |     49,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma            |     18,10 |     12,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |     38,53 |     62,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    407,86 |     326,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |    683,56 |     534,16 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur                    |   1-12/2008 |   1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                 |     35,31 |     42,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset    |     0,69 |     -14,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |     0,98 |      0,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut, joihin ei liity       |     0,14 |      0,52 |
| maksutapahtumaa               |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |     0,24 |      0,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |     2,41 |      0,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut          |    -17,12 |     -11,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot muista pys.vast. sijoituksista    |     0,01 |      0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |     -2,47 |     -2,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |     20,19 |     16,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin      |     -1,11 |     -1,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituskiinteistöihin     |    -70,21 |     -27,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  |     -0,27 |     -0,38 |
| hyödykkeisiin                |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut        |     0,01 |      0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista     |     2,33 |      0,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta           |    -22,21 |     -48,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta           |    -91,46 |     -78,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys       |     70,21 |     67,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys      |    -14,46 |     -20,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot              |     -6,60 |     -5,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti            |     58,48 |     16,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamisten takaisinmaksut   |     0,95 |      0,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos       |    -31,24 |      0,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            |     77,34 |     60,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |     6,07 |     -1,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa         |     1,08 |      2,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa        |     7,15 |      1,08 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN   |    |     |     |     |     |     |
| MUUTOSLASKELMA  |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur       | Osake- |  Yli- |  Muut |  Kert. | Vähemm. |   Oma |
|          | pääoma | kurssi- | rahasto | voitto- |  osuus | pääoma |
|          |    | rahasto |    t |  varat |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA    | 67,32 |  18,55 |  7,37 |  67,46 |  4,58 | 165,28 |
| 31.12.2006    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys      |  0,21 |     |     |     |     |  0,21 |
| osakepääomaan   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu     |  7,01 |     |  20,08 |     |     |  27,09 |
| osakeanti     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |    |     |     |  -5,68 |     |  -5,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos |    |     |     |  24,04 |  0,04 |  24,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset  |    |     |  -0,07 |  0,47 |  -4,22 |  -3,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA    | 74,54 |  18,55 |  27,38 |  86,29 |  0,40 | 207,17 |
| 31.12.2007    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu     | 22,36 |     |  37,19 |     |     |  59,55 |
| osakeanti     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |    |     |     |  -6,62 |     |  -6,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos |    |     |     |  15,99 |  -0,14 |  15,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset  |  0,01 |     |  -0,75 |  0,49 |     |  -0,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA    | 96,91 |  18,55 |  63,82 |  96,16 |  0,26 | 275,70 |
| 31.12.2008    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  1-12/2008 |   1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, %            |     27,5 |     26,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/liikevaihto, %          |     48,7 |     74,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %              |     40,5 |     39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö konserniyhtiöissä keskimäärin   |     165 |      142 |
| tilikauden aikana               |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin      |   143 273 |    88 962 |
| vastaaviin, 1 000 euroa            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 3)   |     7,6 |      7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, %         |     96,5 |     96,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OSAKEKOHTAISET TIEDOT             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton, euroa             |     0,31 |     0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu, euroa              |     0,31 |     0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa            |     4,80 |     4,69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko / osake, euroa 4)           |     0,12 |     0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden (osakeantioikaistu) lukumäärä   |       |        |
| keskimäärin                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton                 |  52 029 796 |  41 407 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu                  |  52 118 705 |  41 469 091 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa      |  57 345 341 |  44 107 501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| P/E-luku                   |     9,4 |     10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %             |     39,1 |     25,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto           |     4,2 |      2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT TUNNUSLUVUT               |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden markkina-arvo, meur, 31.12.    |    165,15 |    256,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, kpl            |  33 013 701 |  21 519 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto keskimääräisestä      |     63,5 |     52,0 |
| lukumäärästä, %                |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssit, euroa                |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin kurssi                  |     6,48 |     8,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin kurssi                  |     2,26 |     4,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi                  |     4,84 |     6,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi 31.12.                 |     2,88 |     5,81 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET               |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur                     |  31.12.2008 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Panttaukset ja takaukset omasta velasta    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset            |    264,03 |    203,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo     |    162,42 |     97,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut takausvastuut              |    13,24 |     0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset |     0,50 |     0,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut, koneet ja kalusto       |     0,94 |     0,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankevastuut                 |     0,21 |     6,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja valuutanvaihtosopimukset      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvot                 |    112,00 |     17,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvät arvot                 |     0,56 |     0,28 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöinvestointien     | 5 vuoden |     |     | 10 vuoden |
| alv-tarkistusvastuu       | tarkistus |     |     | tarkistus- |
|                 |  -kausi |     |     |   kausi |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosi              |   2005 |  2006 |  2007 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöinvestointimeno    |   16,37 |  43,90 |  4,80 |   57,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöinvestoinnin alv   |   3,60 |  9,66 |  1,06 |   12,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennetty alv         |   3,56 |  9,26 |  1,05 |   12,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen tarkastuksen alainen |   0,71 |  1,85 |  0,21 |    1,26 |
| määrä              |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarkistusvastuu 31.12.2008   |   0,71 |  3,70 |  0,63 |   11,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöinvestointien alv-  |      |     |     |   16,36 |
| tarkistusvastuu yhteensä    |      |     |     |      |
| 31.12.2008           |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista      
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset kehityspalveluiden kulut 
on kirjattu liiketoiminnan kuluihin. Katsauskauden 1-12/2008 liiketoiminnan   
muihin tuottoihin sisältyy kertaluontoisia eriä 0,9 milj. euroa.        

2) Katsauskauden 1-12/2008 poistoihin sisältyy kertaluontoisia poistoja 0,4   
milj. euroa.                                  

3) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.  

4)Osingonjakoehdotus 2008                            

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.technopolis.fi

tpsf_3_29.01.2009.pdf