Pörssitiedotteet

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

TECHNOPOLIS OYJ          OSAVUOSIKATSAUS        16.8.2012  klo 8.05

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Pääkohdat kaudelta 1-6/2012 verrattuna vuoden 2011 vastaavaan jaksoon:

 • liikevaihto nousi 52,1 (45,0) milj. euroon, jossa kasvua 15,9 %
 • käyttökate nousi 25,9 (22,4) milj. euroon, jossa kasvua 15,4 %
 • liikevoitto laski 18,8 (37,0) milj. euroon ja tulos ennen veroja 11,6 (33,2) milj. euroon;
  kumpikin sisälsi -6,2 (15,5) milj. euroa sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia
 • omavaraisuusaste oli 37,3 (36,3) %
 • taloudellinen vuokrausaste oli 94,1 (93,6) %
 • sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotto oli 7,7 (7,6) %
 • tulos/osake laimentamaton oli 0,13 (0,37) euroa ja laimennettu 0,13 (0,37) euroa
 • liiketoiminnan kassavirta/osake oli 0,21 (0,23) euroa
 • nettovarallisuus/osake oli 5,38 (5,29) euroa

Liikevaihdon ja käyttökatteen kasvu johtui pääosin vertailukautta 5,4 % suuremmasta vuokrattavasta pinta-alasta sekä vertailukelpoisten vuokrien 4,0 %:n noususta. Liikevoitto laski 49,3 % ollen 18,8 (37,0) milj. euroa. Tulos ennen veroja aleni 65,1 % ja oli 11,6 (33,2) milj. euroa. Liikevoittoprosentti ilman käyvän arvon muutoksia pysyi vertailukauden tasolla ollen 47,9 (47,9) %. Katsauskaudella käyvän arvon muutokset olivat -6,2 (15,5) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 37,3 %, jota nosti touko-kesäkuussa toteutettu 31,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,37) euroa, jota laski sijoituskiinteistöjen käypien arvojen aleneminen. Liiketoiminnan kassavirta oli 0,21 (0,23) euroa osakkeelta.

 

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Keskeiset tunnusluvut 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto, milj. euroa 26,7 22,8 52,1 45,0 92,8
Käyttökate, milj. euroa 13,7 12,1 25,9 22,4 47,5
Liikevoitto, milj. euroa 5,8 21,0 18,8 37,0 72,0
Tilikauden tulos, milj. euroa -0,4 13,4 8,1 24,6 46,7
Tulos/osake, euroa (laimentamaton) -0,01 0,20 0,13 0,37 0,70
Tulos/osake, euroa (laimennettu) -0,01 0,20 0,13 0,37 0,70
Liiketoiminnan kassavirta/osake, euroa 0,10 0,11 0,21 0,23 0,46
Omavaraisuusaste, % 37,3 36,3 37,3 36,3 35,8
Oma pääoma/osake, euroa 4,71 4,67 4,71 4,67 4,96

Osakekohtaisia tulos- ja taselukuja on osakeantikorjattu.

EPRA:n mukaiset 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Keskeiset tunnusluvut 2012 2011 2012 2011 2011
Operatiivinen tulos, milj. euroa 4,8 6,5 12,3 11,6 24,6
Operatiivinen tulos/osake, euroa (laimennettu) 0,07 0,10 0,19 0,17 0,37
Nettovarallisuus/osake, euroa 5,38 5,29 5,38 5,29 5,65
Nettovuokratuotto, % 7,7 7,6 7,7 7,6 7,8
Taloudellinen vuokrausaste, % 94,1 93,6 94,1 93,6 95,1

EPRA:n (European Public Real Estate Association) mukainen operatiivinen tulos oli vuoden toisella neljänneksellä 4,8 (6,5) milj. euroa. Tulosta alensi Venäjän ruplan heikentyminen, josta kirjattiin rahoituskuluihin 2,4 milj. euroa. EPRA:n mukaiset tunnusluvut on julkaistu ensimmäistä kertaa tässä osavuosikatsauksessa ja niiden laskentakaavat on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

”Yhtiön kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Toukokuussa yhtiön hallitus päätti merkintäetuoikeusannista, jolla rahoitetaan suunniteltuja ja käynnissä olevia kasvuinvestointeja sekä varmistetaan yhtiön omavaraisuuden säilyminen tavoitetasolla. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta anti merkittiin 168,3 prosenttisesti ja yhtiö keräsi nettomääräisesti uutta pääomaa yhteensä noin 31,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön kasvuvauhti on edelleen nopeaa. Tällä hetkellä käynnissä on yli 100 miljoonan euron kasvuinvestoinnit, joilla yhtiö laajentaa olemassa olevia kampuksiaan Jyväskylässä, Kuopiossa, Pietarissa, Tallinnassa ja Tampereella. Omien kampusten laajennusten lisäksi etsimme kasvua monikäyttäjäkiinteistöjen ostoista, joissa keskitymme strategiamme mukaisesti hyviin sijainteihin, hyvään olemassa olevaan vuokralaiskantaan sekä riittävään kokoon ja kasvupotentiaaliin. Mahdollisia kohteita on analysoitu koko Itämeren alueelta. Lisäksi selvitämme mahdollisuuksia toimia osaomistajana ja/tai kiinteistöoperaattorina oman tehokkaan toimintamallimme mukaisesti.

Vuoden toista neljännestä varjostivat Euroopan velkakriisin kärjistyminen uudelleen ja elektroniikkateollisuuden uudelleenjärjestelyt. Näihin liittyvät vaikutukset ovat toteutuneet tähän asti odotetusti, eivätkä vaikuta yhtiön vuodelle 2012 annettuun ohjaukseen. Vuonna 2013 mahdolliset vaikutukset rajautuvat enintään 3 prosenttiin yhtiön vuokraamasta kokonaispinta-alasta. Toisaalta monet muut asiakkaat kasvavat tai haluavat keskittää toimintansa yhteen toimipisteeseen. Technopolis on onnistunut hyödyntämään tätä ja sen seurauksena yhtiön vuokrausasteet ovat pysyneet vakaina ja jossain yksiköissä jopa nousseet. On ollut nähtävissä, että Suomen ja erityisesti Oulun seudun talouden pohja on monipuolistumassa kovalla vauhdilla.

Uskomme, että korkotaso tulee säilymään alhaisena lähitulevaisuudessa. Yhtiö on kuitenkin suojautunut koronvaihtosopimuksin mahdollisia tulevia koron nousuja varten. Yhtiön lainojen vuosikorko oli 2,32 %.”

Yhtiön liiketoimintaympäristö ja –segmentit

Maailmantalouden epävarmuus on kasvanut viime kuukausina ja muun muassa IMF ilmoitti heinäkuussa laskevansa maailmantalouden kasvuennustetta 3,5 %:iin. Globaaleista koronlaskuista huolimatta kulutus- ja investointikysynnät eivät ole kääntyneet tavoiteltuun kasvuun vaan kehittyneiden valtioiden ja niiden yksityisen sektorin ylivelkaantuminen tullee painamaan talouskasvua lähiajat.

Epävarmuudesta huolimatta Technopoliksen toimitilakysyntä säilyi hyvällä tasolla ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Konsernin taloudellinen vuokrausaste pysyi vakaana ollen 94,1 (93,6) %. Technopolis-konsernilla on kiinteistö- ja palveluliiketoimintaa, joka jakautuu kolmeen maantieteelliseen toimintasegmenttiin: Suomi, Venäjä ja Viro.

Konsernin taloudelliset vuokrausasteet prosentteina:

 

30.6.2012 31.3.2012 31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011
Konserni 94,1 94,3 95,1 95,7 93,6
Suomi 93,9 94,4 95,1 95,8 95,4 
Oulu 91,8 92,2 91,8 94,7 92,8
Pääkaupunkiseutu 88,4 95,5 95,3 95,3 96,9
Tampere 98,7 98,6 98,5 98,0 97,3
Kuopio 96,4 96,1 98,2 97,4 97,2
Jyväskylä 98,2 91,4 96,8 96,9 96,2
Lappeenranta 92,3 94,7 92,6 95,6 98,2
Viro 92,9 90,2 90,7 94,4 93,7
Pietari 99,4 97,1 100,0 95,3 61,7

Suurimmat muutokset tapahtuivat pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä. Ne liittyvät uusien yksiköiden käyttöönoton yhteydessä ilmeneviin tilapäisiin taloudellisen vuokrausasteen laskuihin. Pääkaupunkiseudulla Ruoholahden 2-vaiheen käyttöönotto kesäkuussa laski taloudellista vuokrausastetta 7,1 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä. Ruoholahti 2 vuokrausaste oli kauden lopussa 59,5 % ja se on katsauskauden jälkeen noussut 86,4 %:iin. Jyväskylässä Innova 2 käyttöönotto laski taloudellista vuokrausastetta ensimmäisellä neljänneksellä, mutta tilanne korjautui odotusten mukaisesti toisella neljänneksellä. Toisella neljänneksellä sekä vuokrat että vuokrausasteet ovat olleet nousussa Virossa ja Pietarissa. Yleisesti ottaen yhtiön vuokrausasteet ovat pysyneet vahvoina ja ovat toimistovuokramarkkinoiden keskimääräisiä vuokrausasteita korkeampia.

Suomi

Suomessa toimistovuokramarkkinoiden lähitulevaisuuden tilannetta varjostaa hienoinen epävarmuus.  Tähän vaikuttaa pääasiassa kolme tekijää: vientiteollisuuden epävarmat näkymät, yhtiön asiakasyritysten julkistamat henkilöstövähennykset ja joitakin paikkakuntia koskevat nousseet toimistotilojen vajaakäyttöasteet. Suomen bruttokansantuotteen on reaalisesti ennustettu kasvavan alle 1 %:n vauhtia vuonna 2012. Osa asiakasyritysten henkilöstövähennyksistä koskee paikkakuntia, joissa Technopoliksella on toimintaa. Tällä ei todennäköisesti ole vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan vuoden 2012 aikana.

Pääkaupunkiseudulla toimistotilojen vajaakäyttöasteiden lasku on pysähtynyt, mutta bruttovuokrat ovat hieman nousseet. Painetta vuokrien nousulle luo kiinteistöjen hoitokulujen kasvu. Prime-alueiden ulkopuolella kilpailutilanne ei ole sallinut vuokrien korotuksia yli indeksikorotuksien. Toimistotilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla oli 10,6 %. Oulussa vajaakäyttöasteet olivat 6,5 % ja vuokraus- ja ostokysyntä on keskittynyt keskustaan, jossa tiloja ei juuri ole. Reuna-alueilla olevien toimistotilojen tilanne on ennallaan, mutta asiakasyritysten henkilöstövähennystenvuoksi vajaakäyttöasteet saattavat nousta. Tampereella keskustan ulkopuolisten alueiden vajaakäyttöasteet ja nettotuottovaatimukset ovat hieman nousseet.

Suomen liiketoiminnan liikevaihto sekä käyttökate kehittyivät positiivisesti. Liikevaihto oli 47,3 (41,7) milj. euroa ja käyttökate 24,1 (21,1) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 13,4 % ja käyttökate 14,2 % edellisen vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Kasvua toivat etenkin panostukset terveydenhuolto- ja koulutussegmentteihin. Taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli 93,9 (95,4) %.

Venäjä

Raaka-aineiden viennistä riippuvaisen Venäjän talous on säilynyt suhteellisen vahvana ja talouden on ennustettu kasvavan reaalisesti noin 4 % tänä vuonna. Pietarin alueen odotetaan kasvavan tätä nopeammin.

Technopoliksen Pietarin yksikkö on Pulkovon alueella lähellä kansainvälistä lentokenttää.  Toimistorakentaminen alueella on aktiivista ja 32 % Pietarin käynnissä olevista toimistoinvestoinneista kohdistuu alueelle. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta Pietarin alueen käyttöasteet ovat nousseet kaksi prosenttiyksikköä 90,4 (88,4) %:iin ja vuokratasot ovat olleet hienoisessa nousussa.

Pietarissa Technopolis Pulkovon lentokenttäkampuksen liikevaihto oli 2,4 (0,9) milj. euroa ja käyttökate 0,6 (-0,4) milj. euroa. Alkuvuonna 2012 käytyjen neuvotteluiden tuloksena vuokrataso nousi selvästi. Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskauden lopussa 99,4 %. Kiinteistö valmistui kesäkuussa 2011.

Viro

Viron reaalisen bruttokansantuotteen on ennustettu kasvavan vuonna 2012 noin 2 %. Maailmantalouden epävarmat näkymät painavat maan taloutta, joka on riippuvainen viennistä ja vähittäiskaupasta.

Tallinnassa, jossa tytäryhtiö Technopolis Ülemiste toimii, toimistojen käyttöasteet ovat pysyneet vakaalla tasolla ollen noin 93 %, mutta niiden odotetaan laskevan hieman tulevaisuudessa. Käyttöasteiden mahdollisesta laskusta huolimatta vuokratasojen odotetaan pysyvän vakaina. Rakennuskustannukset ovat viime aikoina nousseet työvoiman heikon saatavuuden vuoksi.

Technopolis Ülemisten liikevaihto ja käyttökate säilyivät hyvällä tasolla. Liikevaihto oli 2,4 (2,3) milj. euroa ja käyttökate 1,4 (1,6) milj. euroa. Käyttökatteen lasku johtui pääosin markkinointikulujen kasvusta. Yhtiö uudelleen neuvotteli asiakkaiden kanssa vuokrasopimuksia, mikä johti niistä osan raukeamiseen ja vuokrausaste laski 92,9 (93,7) %:iin, mutta vuokrausaste nousi ensimmäisestä vuosineljänneksestä 2,7 prosenttiyksikköä. Technopolis Oyj omistaa Technopolis Ülemistestä 51 %.

Taloudellinen kehitys

Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 52,1 (45,0) milj. euroa, jossa oli kasvua 15,9 %. Liikevaihdosta 86,7 (86,7) % muodostui vuokratuotoista ja 13,3 (13,3) % palvelutuotoista. Vertailukelpoisten kohteiden vuokratuotot nousivat 4,0 (3,5) % pääosin vuokrien indeksikorotuksista johtuen.

Liikevaihdon ja käyttökatteen jakauma liiketoiminnoittain oli seuraava (luvut milj. euroa, jollei toisin mainita ja ilman eliminointeja):

 

4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
Toimitilat
Liikevaihto 22,9 19,8 45,2 39,1 80,7
Käyttökate 15,5 13,5 29,4 25,1 52,9
Käyttökate-% 67,7 68,1 65,0 64,2 65,6
Palvelut
Liikevaihto 3,7 3,0 6,9 5,9 12,1
Käyttökate 0,4 0,6 0,6 1,1 2,0
Käyttökate-% 11,6 21,5 9,4 18,6 16,4

Toimitilaliiketoiminnan käyttökateprosentti säilyi edellisen vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla. Palveluliiketoiminnan käyttökate suhteessa liikevaihtoon laski 9,4 (18,3) %:iin. Tähän vaikuttivat pääasiassa sisäisessä laskennassa tehdyt operatiivisten kulujen allokaatiomuutokset, joita ilman käyttökate-% olisi ollut 14,5. Konsernin käyttökate oli 25,9 (22,4) milj. euroa, jossa oli kasvua 15,4 %. Tämä johtui pääosin kasvaneesta kiinteistökannasta.

Konsernin liikevoitto oli 18,8 (37,0) milj. euroa. Liikevoiton lasku johtuu pääosin sijoituskiinteistöjen käypien arvojen alenemisesta. Katsauskaudella käyvän arvon muutokset olivat -6,2 (15,5) milj. euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 7,2 (3,8) milj. Vertailukaudelta 2011 kirjattiin laajaan tulokseen 1,7 milj. euroa realisoitumattomia tuottoja koronvaihtosopimuksista. Yhtiö on muuttanut koronvaihtosopimusten kirjauskäytäntöä 1.5.2011 alkaen IAS 39-standardin suojauslaskennan mukaiseksi eliminoidakseen johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutosten tulosvaikutusta ja pienentääkseen siten laskentakauden tuloksen vaihtelua. Konsernin voimassaolevat koronvaihtosopimukset täyttävät pääosin suojauslaskennan kriteerit. Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 1,6 (1,5) vuotta. Konsernin tulos ennen veroja oli 11,6 (33,2) milj. euroa.

Konsernin EPRA:n mukainen operatiivinen tulos kasvoi 6,0 % ollen 12,3 (11,6) milj. euroa. Operatiivista tulosta ja liikevaihtoa nosti 5,4 % kasvanut kiinteistökanta ja 4 % nousseet vertailukelpoiset vuokrat. Osakekohtainen operatiivinen tulos oli 0,19 (0,17) euroa.

Liiketoiminnan kassavirta/osake oli 0,21 (0,23) euroa.
Asiakkuudet ja sopimuskanta

Konsernilla on yhteensä noin 1 400 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla. Palveluyritykset muodostavat yhtiön suurimman asiakassegmentin ja sen osuus yhtiön vuokraamasta pinta-alasta on noin 23 %.

 

Vuokrasopimuskanta pinta-alasta 30.6.2012 31.3.2012 31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011
Irtisanomisaika, kk
0-3 16,1 16,7 13,1 15,8 12
3-6 30,5 29,4 28,7 28,1 20,9
6-9 4,9 5,8 6,2 7,6 3,3
9-12 7,7 5,6 5,7 6,5 5,6
< 12 kk, yhteensä 59,2 57,5 53,7 58,0 41,8
Keskimääräinen voimassaoloaika, kk 27 26 26 21 17
Vuokrasopimuskanta, milj. euroa 239,7 215,6 215,4 149,3 141,8

Seuraavan 12 kuukauden aikana irtisanottavissa olevien sopimusten osuuden nousu johtuu joidenkin pitkien määräaikaisten vuokrasopimusten päättymisestä vuoden 2012 lopussa. Vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika ja vuokrasopimuskanta ovat kääntyneet nousuun. Näitä nostavat pitkät määräaikaiset sopimukset, joita yhtiö on tehnyt muun muassa Savonia-ammattikorkeakoulun ja Viron valtion Foundation Innoven kanssa.

Kiinteistöomaisuus

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa oli yhteensä 944,0 (789,9) milj. euroa, josta valmiiden sijoituskiinteistöjen osuus oli 902,6 (789,9) milj. euroa ja rakenteilla olevien 41,4 (50,4) milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen nettotuottovaatimuksena käytetään kahden ulkopuolisen arvioitsijan antamien aluekohtaisten nettotuottovaatimusten vaihteluvälien keskiarvoa. Keskimääräinen kiinteistöjen nettotuottovaatimus konsernissa 30.6.2012 oli 8,0 (8,1) %. Ilman kesäkuussa valmistunutta Ruoholahden 2-vaihetta nettotuottovaatimus olisi ollut 8,1 %. Käyvän arvon laskennan keskimääräisenä kymmenen vuoden vuokrausasteena on käytetty 94,9 (95,8) %. Konsernin tavoitteet toteutuvasta vuokrausasteesta ovat tätä korkeammat. Konsernin vuosien 2002-2011 keskimääräinen vuokrausaste on ollut 96,2 (96,7) %.

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 604 200 (564 000) kerrosneliömetriä ja rakenteilla oli 52 500 (47 200) kerrosneliömetriä. Konsernin taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 94,1 (93,6) %. Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli kauden lopussa 239,7 (141,8) milj. euroa.

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu Oulun seudulle, pääkaupunkiseudulle, Jyväskylään, Kuopioon, Lappeenrantaan ja Tampereelle sekä Pietariin ja Tallinnaan. Technopoliksen toimitilat sijoittuvat hyvien kulkuyhteyksien varrelle koostuen yliopisto-, lentokenttä- ja keskustakampuksista.

Sijoituskiinteistöt  30.6.2012 Käypä arvo milj. euroa Markkinoiden netto-tuottovaade, % Kerros-m2
Suomi 786,3 7,8 491 300
Oulu 224,9 8,5 192 900
Pääkaupunkiseutu 206,9 7,0 86 600
Tampere 133,9 7,4 70 300
Kuopio 94,5 8,3 57 500
Jyväskylä 96,7 7,9 56 700
Lappeenranta 29,4 8,8 27 300
Viro Tallinna 64,5 8,4 79 200
Venäjä Pietari 51,8 10,4 24 100
Valmiit sijoituskiinteistöt Yhteensä 902,6 8,0 594 600
Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt 1) Yhteensä 5 kpl 41,4 6,910,1 52 500
Valmiit ja rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt, yhteensä 944,0 647 100
Muut kiinteistöt (osakkeet ja osuudet sekä vuokratut) 9 600

1) Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt on arvostettu käypään arvoon ja kirjattu rakenteilla oleviin sijoituskiinteistöihin tilinpäätöshetken valmistumisasteen perusteella.

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet 

Katsauskauden lopussa Technopoliksella oli rakenteilla toimistotiloja Suomessa pääkaupunkiseudulla Tampereella, Kuopiossa, Jyväskylässä, Virossa Tallinnassa ja Venäjällä Pietarissa. Hankkeet laajentavat jo olemassa olevia keskuksia.

Vuonna 2012 valmistuneet hankkeet:

 

Kampus Alue Vuokraus-
aste, %
Kerros-m2 milj. euroa Alkutuotto, % Valmistui
Ruoholahti 2 1) Keskusta Pk-seutu 59,6 9 000 27,7 6,3 06/2012
Innova 2 Keskusta Jyväskylä 100,0 9 200 20,1 8,1 03/2012
Hermia 15 B Yliopisto Tampere 99,5 4 800 10,9 7,9 01/2012
Viestikatu 2B Yliopisto Kuopio 83,0 3 400 5,0 9,6 01/2012
 1. Heinäkuun lopussa vuokrausaste oli 86,4 %.

 

Rakenteilla 30.6.2012 olleet hankkeet:

 

Kampus-tyyppi Alue Kerros-m2 milj. euroa Esivuok-rausaste % 30.6.2012 Alku-tuotto % Valmistuu
Yliopistonrinne 2 Keskusta Tampere 7 900 22,5 55,4 6,7 10/2012
Viestikatu 7B Yliopisto Kuopio 4 800 8,5 60,3 7,5 12/2012
Innova 4 Keskusta Jyväskylä 8 900 23,1 24,6 7,6 10/2013
Pulkovo 2 Lentokenttä Pietari 22 700 42,0 10,6 09/2013
Löötsa 8C Lentokenttä Tallinna 8 200 8,3 75,6 8,4 01/2013

Valmisteilla 30.6.2012 olleet hankkeet:

 

 

Kampustyyppi Alue Kerros-m2 milj.euroa Valmistuu
Viestikatu 7C Yliopisto Kuopio 4 800 8,2 01/2013
Löötsa 8A Lentokenttä Tallinna 8 900 11,9 10/2013
Löötsa 8B Lentokenttä Tallinna 8 900 12,4 10/2013

Rahoitus 

Konsernin taseen loppusumma oli 1 000,7 (891,6) milj. euroa, josta vierasta pääomaa oli 629,6 (569,7) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 37,3 (36,3) %. Nousu johtui pääasiassa vuoden toisella neljänneksellä toteutetusta 31,8 milj. euron nettomääräisestä osakeannista. Konsernin nettovelkaantumisaste oli kauden lopussa 147,7 (152,4) %. Konsernin oma pääoma/osake oli 4,71 (4,67) euroa.

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 555,1 (502,2) milj. euroa ja lainapääomilla painotettu laina-aika oli 8,8 (9,2) vuotta. Korollisten velkojen keskikorko 30.6.2012 oli 2,32 (2,83) %. Kauden lopussa korollisista veloista 65,2 (61,7) % oli vaihtuvakorkoisia lainoja ja 34,8 (38,3) % kiinteään korkoon sidottua.

Katsauskauden päättyessä Technopoliksella oli sitovia käyttämättömiä luottolimiittejä 137,9 (58,1) milj. euroa ja rahavaroja 6,9 (11,6) milj. euroa. Luottolimiiteistä 114,7 (45,0) milj. euroa koostuu lainalimiiteistä ja 23,2 (13,1) milj. euroa shekkilimiitistä. Käytettävissä olevien lainalimiittien nostaminen edellyttää vakuusjärjestelyjä. Lisäksi yhtiöllä on kooltaan 120,0 (120,0) milj. euron yritystodistusohjelma, josta oli katsauskauden päättyessä käytössä 21,0 (10,0) milj. euroa.

Katsauskautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 82,0 (56,0) milj. euroa.

Yhtiön viisi suurinta luotonantajaa 30.6.2012 olivat Euroopan investointipankki, OP-Pohjola -ryhmä, Sampo, Nordea ja Handelsbanken. Niiden luotonanto yhtiölle oli yhteensä 409,6 milj. euroa.

Technopolis on varautunut korkotason mahdolliseen nousuun pidentämällä korkosidonnaisuusaikaa koronvaihtosopimuksilla. Kauden lopussa konsernin korkosidonnaisuusaika oli 1,6 (1,5) vuotta. Yhden prosenttiyksikön rahamarkkinakorkojen muutos muuttaisi korkokuluja vuositasolla 2,7 (2,3) milj. euroa. Katsauskauden päättyessä koronvaihtosopimuksia oli 162,0 (157,9) milj. euron pääoman määrälle.

Konsernin koronmaksukyky oli 3,9 (4,0). Koronmaksukyky kuvastaa käyttökatteen ja suoriteperusteisten korkokulujen suhdetta.

Konsernin korollisten velkojen suhde sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen käypiin arvoihin eli luototusaste oli 60,8 (59,3) %. Konsernilla oli korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 496,5 (502,2) milj. euroa, joista 371,4 (222,3) milj. euron lainapääomaan sisältyy omavaraisuusasteeseen, lainanhoitokykyyn tai luototusasteeseen liittyviä kovenantteja.

Konsernin omavaraisuus oli katsauskauden lopulla 37,3 (36,3) %. Omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenantteja sisältyy 331,9 (181,8) milj. euroon lainoja. Omavaraisuusasteen heikentyminen voi johtaa näissä luotoissa korkeampaan korkomarginaalitasoon tai ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Mahdolliset marginaalimuutokset tulevat voimaan kunkin lainan sopimusehtojen mukaan. Takaisinmaksuehto sisältyy 144,0 (40,8) milj. euroon näistä lainoista. Takaisinmaksuehto täyttyy, jos omavaraisuusaste laskee alle 30 %. Omavaraisuusasteen ollessa 33-35 % hinnoittelukovenantit nostavat konsernin korkokuluja vuositasolla 0,1 (0,1) milj. euroa. Jos omavaraisuusaste laskisi alle 33 %, kasvaisivat korkokulut vuositasolla 0,4 (0,4) milj. euroa.

Lainanhoitokyvyn ja luototusasteen kovenantti sisältyy Technopolis Ülemisten (omistus 51 %) 39,5 (40,5) milj. euron lainoitukseen. Kyseisen lainamäärän osalta tytäryhtiön lainanhoitokyvyn tulee olla vähintään 1,1 ja luototusasteen enintään 70 %. Mikäli kovenanttitasoja ei saavuteta, luotonantaja voi irtisanoa lainan. Katsauskauden päättyessä Technopolis Ülemisten lainanhoitokyky oli 1,9 (1,2) ja luototusaste 50,6 (53,9) %.

Euroopan investointipankin (EIP) myöntämien 165,7 milj. euron lainojen vakuutena ovat 171,0 milj. euron pankkitakaukset. EIP:n myöntämistä lainoista 105,7 milj. euron määrälle on pankkitakaukset järjestetty laina-aikaa lyhyemmillä sopimuksilla. Ellei pankkitakauksia saada uusittua, tulee lainat järjestellä uudelleen. Pankkitakauksista 10,0 milj. euroa erääntyy vuoden 2013 loppuun mennessä ja niitä on tarkoitus jatkaa.

Technopolis Pulkovon rahoitus on hoidettu Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) 56,3 (31,6) milj. euron lainalla sekä emoyhtiön sijoituksilla omaan pääomaan.

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Yhtiön hallitus vahvisti syyskuussa 2011 yhtiön taloudelliset tavoitteet vuosille 2012-2016 seuraavasti:

– keskimäärin 15 % liikevaihdon ja käyttökatteen kasvu vuosittain
– Suomen ulkopuolinen liikevaihto vähintään 50 miljoonaa euroa
– sijoitetun pääoman tuottotavoite vähintään 6 % vuodessa
– omavaraisuustavoite vähintään 35 % yli suhdanteen
– tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona 40-50 % nettotuloksesta ilman käypien arvojen muutoksia ja niiden verovaikutuksia

Yhtiö pyrkii vahvistamaan terveydenhuolto- ja koulutusalojen osuutta asiakaskannassaan panostamalla näihin segmentteihin ja niiden tarvitsemiin erityispalveluihin. Technopoliksen tavoitteena on toimialallisesti ja alueellisesti hajautettu asiakasrakenne.

Osana kansainvälistymistavoitteitaan Technopolis analysoi mahdollisia kasvukohteita Itämeren alueelta ja Skandinaviasta. Keskeisinä kriteereinä hankinnoille ovat kohteen riittävä koko ja kasvumahdollisuudet, erinomainen sijainti kasvukeskuksissa, korkealaatuinen ja joustava kiinteistökanta sekä positiivinen kassavirta. Lisäksi hankinnan tulee vaikuttaa positiivisesti osakekohtaiseen tulokseen ja ostettavan kohteen asiakaskannan tulee soveltua Technopoliksen konseptiin. Yhtiö tutkii myös joidenkin konseptiinsa sopimattomien kohteiden myymistä. Kaikille Technopoliksen uudiskohteille sekä potentiaalisille olemassa oleville kiinteistöille haetaan LEED-ympäristöluokitusta.
Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Technopoliksen liiketoimintaan sisältyvät merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen, mikä ilmenee rahoitus- ja asiakasriskeinä sekä kansainvälisen liiketoiminnan riskeinä.

Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa markkinakorkojen heilahtelujen negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan. Tarvittaessa yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia korkoriskiltä suojautumiseen. Yhtiön korkoriskipolitiikan tavoitteena on myös hajauttaa lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta.

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että rahamarkkinakorkojen muutos yhdellä prosenttiyksiköllä muuttaisi korkokustannuksia vuositasolla 2,7 milj. euroa.

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu. Korollisista veloista 6,6 % on sidottu alle 3 kk euribor-korkoon ja 58,6 % on sidottu 3-12 kk euribor-korkoon. Korollisista veloista 34,8 % oli kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle.

Jälleenrahoitusriskin hallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin lainasalkku on riittävän hajautettu lainojen takaisinmaksuaikataulun ja rahoitusinstrumenttien osalta. Korollisten velkojen jäljellä oleva pääomilla painotettu laina-aika oli 8,8 vuotta. Rahoitusriskin hallitsemiseksi Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä, monipuolista rahoitusinstrumenttien valikoimaa ja ylläpitää riittävää vakavaraisuutta.

Rahoitusmarkkinoiden epävakaus voi vaikuttaa kasvu- ja jälleenrahoituksen saatavuuteen sekä lainamarginaaleihin tulevaisuudessa. Myös mahdollinen euroalueen hajoaminen voi nostaa rahoituskuluja huomattavastikin lyhyellä aikavälillä.

Venäjän ja Viron lainsäädännön poikkeavuus Suomen lainsäädännöstä sekä viranomaiskäytäntöjen erilaisuus Suomeen verrattuna voivat aiheuttaa riskejä.

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet kurssierot kirjataan laajan tuloslaskelman muihin liiketoiminnan kuluihin tai rahoituskuluihin ja -tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti.

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Yhtiö arvioi, että elektroniikkateollisuuden uudelleenjärjestelyiden riski sen liiketoiminnalle rajautuu enintään 3 %:iin vuokrattavasta kerrospinta-alasta. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen seurantaan. Asiakasriskejä hajautetaan hankkimalla asiakkaita kaikilta toimialoilta ja julkiselta sektorilta. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä.

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen.

Taloudellisen vuokrausasteen alentuminen voi pienentää vuokra- ja palvelutuottoja ja tulosta sekä alentaa sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja ja sitä kautta omavaraisuusastetta. Nykyinen sopimusrakenne antaa asiakkaille mahdollisuuden joustavasti muuttaa toimitilojen määrää liiketoiminnan muuttuessa. Sopimusrakenteen joustavuus voi muodostaa riskin konsernille, mutta se on olennainen osa Technopoliksen palvelukonseptia. Yhtiöllä on vahvaa pitkäaikaista kokemusta ja osaamista tästä toimintamallista erilaisissa talouden suhdannevaiheissa.

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laatuun sekä kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä säästäviä ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa kiinteistöjen ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja ympäristökatselmukset ennen lopullista sitoutumista kauppaan. Kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella.

Markkinoiden tuottovaatimusten muutokset saattavat vaikuttaa yhtiön tuloskehitykseen merkittävästi sijoituskiinteistöjen käypien arvojen kautta. Markkinoiden tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät arvot laskevat ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Arvonmuutokset vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko sitä nostaen tai laskien. Markkinoiden tuottovaatimusten muutoksilla ei ole välitöntä vaikutusta yhtiön liikevaihtoon, käyttökatteeseen eikä kassavirtaan, mutta sijoituskiinteistöjen negatiivinen arvonmuutos voi laskea yhtiön omavaraisuusastetta siten, että lainasopimusten kovenanttiehto täyttyy. Tällöin arvonmuutoksella on vaikutus kassavirtaan ja tilikauden tulokseen.

Organisaatio ja henkilöstö  

Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana toimii Keith Silverang. Yhtiön varatoimitusjohtajana toimii talousjohtaja Reijo Tauriainen.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat Keith Silverang, Reijo Tauriainen, Marko Järvinen, Satu Eskelinen, Sami Juutinen, Kari Kokkonen ja Jukka Rauhala. Technopoliksen operatiivinen organisaatio käsittää kolme maantieteellistä yksikköä; Suomi, Venäjä ja Viro. Konsernin organisaatiossa on lisäksi matriisitoiminnot konsernin kiinteistökehityksen, palveluiden sekä konsernin tukitoimintojen toteuttamiseksi.

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 177 (146) henkilöä. Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 97 (86) henkilöä ja palveluliiketoiminnassa 80 (60) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 180 (144). Henkilöstömäärän kasvu johtuu pääosin konsernitoimintojen ja palveluliiketoiminnan vahvistamisesta.
Ympäristö

Yhtiön ympäristöstrategian 2011-2015 keskeisinä tavoitteina on vähentää vertailukelpoista energian kulutusta 10 %, veden kulutusta 8 % sekä hiilidioksidipäästöjä 20 % verrattuna vuoteen 2010. Osana tätä strategiaa yhtiö on siirtynyt raportoimaan jyvitettyä kulutusta neljännesvuosittain. Alkuvaiheen neljännesvuosittaisessa vertailussa on mukana Suomen yksiköt ja vertailu tapahtuu edelliseen vuoteen. Laajan ympäristöraportin Technopolis julkistaa kerran vuodessa.

 

1-6/2012 1-6/2011 %-muutos
Energian kulutus, kWh/brm2 124,4 117,3 6,0
Vedenkulutus, m3/henk. 3,1 2,5 24,0
Hiilidioksidipäästöt, CO2e kg/brm2 14,7 42,0 -64,9

Energian kulutuksen 6 % kasvun syinä ovat muun muassa käyttäjämäärien kasvu sekä edellisvuoden vastaavia ajankohtia kylmempi huhti- ja toukokuu. Lisäksi yhtiön asiakaskannan painopisteen siirtyminen terveydenhuolto- ja koulutussektorille on kasvattanut kiinteistöjen käyttöaikoja, tiloissa työskentelevien ihmisten määrää ja muuttanut tehtävän työn luonnetta. Nämä ovat osaltaan vaikuttaneet myös veden ja energian kulutuksen kasvuun. Hiilidioksidipäästöjen reilu alentuminen johtuu pääasiassa yhtiön siirtymisestä käyttämään 1.1.2012 alkaen uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten tuuli- ja vesivoimalla, tuotettua vihreää sähköä.

Konsernirakenne

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jonka tytäryhtiöillä on toimintaa Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Suomessa emoyhtiöllä on useita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Venäjällä yhtiöllä on kaksi yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC (omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %). Viron tytäryhtiö Technopolis Baltic Holding OÜ (100 %) hallinnoi osuutta Technopolis Ülemiste AS:ssa (51 %). Tarkempi konsernirakenne löytyy yhtiön vuosikertomuksesta sivulta 84.

Tilikauden aikana on perustettu Koy Innopoli 3 ja Koy Viestikatu 7.

Varsinainen yhtiökokous 2012 

Technopoliksen varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2012 Espoossa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vuoden 2012 yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 30.3.2012 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 11.4.2012.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Carl-Johan Granvik, Matti Pennanen, Teija Andersen, Pertti Huuskonen, Pekka Korhonen ja Timo Ritakallio valittiin yhtiön hallituksen jäseniksi uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Carl-Johan Granvik valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiota seuraavasti: 50 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 30 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle sekä 25 000 euroa kullekin muille hallituksen jäsenille. Lisäksi päätettiin, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 600 euroa valiokuntien kokoukselta, ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012 on julkistettu. Jos palkkiota ei voida maksaa yhtiön osakkeilla, se maksetaan kokonaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus nimesi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Carl-Johan Granvik ja muut jäsenet ovat Pertti Huuskonen ja Pekka Korhonen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Timo Ritakallio ja muut jäsenet ovat Teija Andersen ja Matti Pennanen. Hallituksen näkemyksen mukaan kaikki hallituksen jäsenet, Pertti Huuskosta lukuun ottamatta, ovat riippumattomia yhtiöstä, ja Timo Ritakalliota lukuun ottamatta sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Ari Eskelinen, KHT.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme kolmea suurinta osakkeenomistajaa edustavaa, hallitukseen kuulumatonta jäsentä sekä asiantuntijajäsenenä ja toimikunnan sihteerinä hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen. Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi nimitystoimikunta on nimetty, ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta valmistelee edellä tarkoitetut ehdotukset tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan ei voida nimetä sellaista jäsentä, jota ei voitaisi nimetä hallituksen nimitysvaliokuntaan voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan. Nimitystoimikunnan on myös täytettävä koodin vaatimukset riippumattomuudesta yhtiöstä.

Nimitystoimikunnassa toimivat 1.10.2011 omistustilanteen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto puheenjohtajana, sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas ja Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala jäseninä. Lisäksi Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Carl-Johan Granvik toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ja sihteerinä.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 338 500 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 677 000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi päättää yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä. Valtuutuksesta kuitenkin enintään 350 000 osaketta voidaan käyttää yhtiökokouksen tai hallituksen päättämien kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti, ja se kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia ja liputusilmoitukset

Katsauskauden lopussa yhtiön osakemäärä oli 75 555 227. Osakkeet ovat samanlajisia ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiön osakepääoma on 96 913 626,29 euroa. Yhtiön osakkeiden lukumäärä 31.3.2012 oli 63 385 044 osaketta. Osakemäärä nousi 81 347 osakkeella 26.4.2012 yhtiön osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille suunnatun maksuttoman osakeannin johdosta ja 18.6.2012 päättyneen merkintäetuoikeusannin myötä osakemäärä nousi vielä 12 088 836 uudella osakkeella. Näiden osakeantien laimennusvaikutus oli yhteensä 19,2 %. Osakeannit toteutettiin yhtiön yhtiökokouksen 27.3.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 2.2.2012, että sen suora omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli ylittänyt 10 % osakekaupalla, joka tehtiin 2.2.2012. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen suora omistusosuus Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen oli 6 372 725 osaketta ja 10,05 %.

Yhtiön 13.3.2012 saaman tiedon mukaan BNP Investment Partnersin hallinnoimien rahastojen omistusosuus laski alle 10 % 20.10.2010 ja alle 5 % 17.1.2012. BNP Investment Partnersin hallinnoimien rahastojen suora ja epäsuora osuus äänistä ja osakkeista oli 9.3.2012 yhteensä 2 653 086 osaketta ja 4,19 %. Epäsuora omistus oli yhteensä 70 717 osaketta, joka oli 0,11 % osakkeista ja äänistä.

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2005 päättämien optio-oikeuksien 2007C merkintäaika alkoi optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 1.5.2012 ja Technopolis Oyj haki optio-oikeuksien 2007C ottamista NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynti optio-oikeuksilla 2007C NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla alkoi 2.5.2012.

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 27.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella 26.4.2012 suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa annettiin osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille vastikkeetta 81 347 yhtiön uutta osaketta. Osakeannissa palkkionsaajina oli 18 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2012 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalle 2.5.2012.

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 27.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella 15.5.2012 merkintäetuoikeusannista ja laskea liikkeeseen enintään 12 088 836 uutta osaketta, joka vastaa noin 19,05 % yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos julkistettiin18.6.2012.

Annissa merkittiin kaikki tarjotut 12 088 836 uutta osaketta. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin 11 874 720 osaketta, mikä vastaa noin 98,2 % tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin 8 470 366 osaketta, joista hyväksyttiin 214.116 osakkeen merkintä. Osakeanti merkittiin siten 168,3 %:sti.

Merkintähinta oli 2,70 euroa osakkeelta ja yhtiö keräsi osakeannilla kulujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen noin 31,8 miljoonaa euroa. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 19.6.2012. Ne otettiin 20.6.2012 kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalle.

Hallituksen valtuutukset 

Hallituksella on vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen antamat valtuutukset osakeannista päättämiseksi ja osakeyhtiölain tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseksi sekä omien osakkeiden hankkimiseksi ja/tai pantiksi ottamiseksi.

Katsauskauden aikana toteutettujen osakeantien jälkeen hallitus voi päättää vielä enintään 506 817 uuden osakkeen antamisesta, yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta tai optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiön hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi ja/tai pantiksi ottamiseksi eikä yhtiön hallussa katsauskauden päättyessä ollut sen omia osakkeita.
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Yhtiö tiedotti 2.7.2012 aloittavansa Kuopion Viestikadun kampuksen laajennuksen. Viestikatu 7C -investoinnin kustannusarvio on noin 8,0 miljoonaa euroa. Laajennus liittyy 1.2.2012 tiedotettuun Viestikatu 7B -investointiin. Kumpienkin tilojen arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2013.

Technopoliksen tytäryhtiö Technopolis Ülemiste allekirjoitti 12.7.2013 viiden vuoden jatkosopimuksen 4 800 neliömetrin vuokraamisesta Foundation Innoven kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin johto arvioi sekä vuoden 2012 liikevaihdon että käyttökatteen kasvavan 12-15 % edellisestä tilikaudesta.

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön, asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen tuottovaatimusten kehityksestä.

Espoo 16.8.2012

TECHNOPOLIS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Keith Silverang
Toimitusjohtaja
p. 040 566 7785

LIITTEET:

Osavuosikatsaus ja esitys löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.technopolis.fi. Pyynnön paperiversion lähettämisestä voi esittää p. 046 712 0000/Technopolis info.

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista osoitteessa www.technopolis.fi. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet sähköpostitse.
Taulukko-osio

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ovat samat kuin 2011 tilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentakaavat on saatavilla yhtiön internetsivuilta. Tilikaudella toteutetusta osakeannista johtuen vertailuvuoden osakekohtaisia tulos- ja taselukuja on osakeantikorjattu.

Technopolis -konserni käyttää johdannaisinstrumentteja (pääosin koronvaihtosopimuksia) suojautuakseen markkinakorkojen muutoksista johtuvalta riskiltä. Konserni muutti vertailuvuonna kirjauskäytäntöä ja on noudattanut IAS 39 –standardin mukaista suojauslaskentaa koronvaihtosopimusten osalta 1.5.2011 alkaen. Muutoksen myötä johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutokset suojauslaskennan kriteerit täyttävissä tehokkaissa johdannaisinstrumenteissa kirjataan laajan tuloslaskelman rahavirran suojauksiin. Käyvän arvon muutokset johdannaisinstrumenteissa, jotka eivät täytä suojauslaskennan vaatimuksia, kirjataan tuloslaskelmaan. Konsernin voimassaolevat koronvaihtosopimukset täyttävät pääosin suojauslaskennan kriteerit.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, ja sen laadinnassa on noudatettu IAS 34-standardia.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Technopolis konserni:

 

LAAJA TULOSLASKELMA 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Meur 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto 26,68 22,77 52,11 44,98 92,83
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,49 0,13 0,70 0,53 1,22
Liiketoiminnan muut kulut -13,51 -10,81 -26,92 -23,08 -46,52
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos -7,39 9,34 -6,18 15,47 26,28
Poistot -0,48 -0,45 -0,94 -0,88 -1,83
Liikevoitto/-tappio 5,79 20,98 18,76 37,03 71,99
Rahoitustuotot ja –kulut -5,74 -3,28 -7,19 -3,83 -11,98
Tulos ennen veroja 0,06 17,70 11,58 33,20 60,01
Tuloverot 0,30 -4,14 -2,38 -8,12 -11,22
Tilikauden tulos 0,36 13,55 9,20 25,08 48,80
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -1,22 -0,07 0,15 0,25 0,06
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,00 0,03 0,03 0,05 0,05
Johdannaiset -1,52 -0,93 -2,46 -0,93 -4,39
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,37 0,23 0,60 0,23 1,13
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2,37 -0,74 -1,68 -0,40 -3,15
Tilikauden laaja tulos yhteensä -2,01 12,82 7,51 24,68 45,64
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,36 13,41 8,15 24,58 46,70
Määräysvallattomille 0,72 0,14 1,05 0,50 2,10
0,36 13,55 9,20 25,08 48,80
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -2,73 12,67 6,47 24,19 43,55
Määräysvallattomille 0,72 0,14 1,05 0,50 2,10
-2,01 12,82 7,51 24,68 45,64
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) -0,01 0,20 0,13 0,37 0,70
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR) -0,01 0,20 0,13 0,37 0,70

1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset kehityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan kuluihin.

 

TASE, VARAT
Meur 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 4,80 3,95 6,72
Aineelliset hyödykkeet 55,94 10,72 12,02
Valmiit sijoituskiinteistöt 902,62 789,94 843,78
Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt 41,36 50,37 61,70
Sijoitukset 12,69 13,09 12,21
Laskennalliset verosaamiset 2,58 2,64 2,57
Pitkäaikaiset varat 978,63 870,71 938,99
Lyhytaikaiset varat 22,10 20,92 23,89
Varat yhteensä 1000,73 891,63 962,88
TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT
Meur 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Oma pääoma
Osakepääoma 96,91 96,91 96,91
Ylikurssirahasto 18,55 18,55 18,55
Muut rahastot 111,41 84,35 81,10
Muuntoerot -0,39 0,25 -0,64
Edellisten tilikausien voittovarat 121,58 86,23 87,42
Tilikauden tulos 8,15 24,58 46,70
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus 356,21 310,87 330,04
Määräysvallattomien omistajien osuus 14,96 11,04 13,13
Oma pääoma yhteensä 371,18 321,91 343,17
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma 473,11 446,26 468,84
Koroton vieras pääoma 0,70 1,18 1,04
Laskennalliset verovelat 46,17 45,36 45,97
Pitkäaikaiset velat yhteensä 519,98 492,80 515,85
Lyhytaikaiset velat
Korollinen vieras pääoma 81,97 55,98 78,87
Koroton vieras pääoma 27,61 20,95 24,99
Lyhytaikaiset velat yhteensä 109,57 76,93 103,86
Velat yhteensä 629,55 569,72 619,71
Oma pääoma ja velat yhteensä 1000,73 891,63 962,88

 

 

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA 1-6/ 1-6/ 1-12/
Meur 2012 2011 2011
Liiketoiminnan kassavirta
Tilikauden tulos 9,20 25,08 48,80
Oikaisut:
 Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset 6,18 -15,47 -26,28
 Poistot 0,94 0,88 1,83
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,11 -0,03
 Luovutusvoitot 0,03
 Muut oikaisut, joihin ei liity maksutapahtumaa 0,21 0,32 0,60
 Rahoitustuotot ja –kulut 7,19 3,94 12,01
 Verot 2,38 8,12 11,22
Käyttöpääoman muutos -2,31 0,70 -1,06
Varausten muutos -0,16 0,13 0,16
Saadut korot 0,06 0,09 0,18
Saadut osingot 0,01 0,01 0,01
Maksetut korot ja maksut -5,81 -4,41 -10,24
Muut rahoituserät liiketoiminnasta -2,19 -1,01 -2,40
Maksetut verot -2,15 -2,79 -4,35
Liiketoiminnan kassavirta 13,55 15,47 30,47
Investointien kassavirta
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,01 -0,01
Investoinnit sijoituskiinteistöihin -42,57 -41,31 -98,13
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,77 -0,50 -4,36
Myönnetyt lainat -0,03 -0,08
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,01 0,06 0,13
Luovutustulot muista sijoituksista 0,00 0,41
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,05 0,16
Tytäryritysten hankinta -0,66
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -0,67 -0,72
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,87
Investointien kassavirta -45,66 -41,74 -101,74
Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 45,00 62,90 113,32
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -35,22 -17,06 -36,83
Maksetut osingot -12,67 -10,77 -10,77
Maksullinen osakeanti 32,64
Vähemmistön pääomansijoitus 0,78 0,29 0,78
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3,92 -2,01 12,87
Rahoituksen kassavirta 26,62 33,35 79,38
Rahavarojen muutos -5,49 7,08 8,10
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,15 -0,01 -0,08
Rahavarat tilikauden alussa 12,51 4,49 4,49
Rahavarat tilikauden lopussa 6,87 11,56 12,51

 

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Meur Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-    pääoma Yli-kurssi-rahasto Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräys-vallat-tomien omistaji-en osuus Oma       pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 96,91 18,55 84,22 97,67 10,25 307,60
Laaja tulos
 Tilikauden tulos 24,58 0,50 25,08
 Muut laajan tuloksen erät
   Muuntoerot 0,25 0,25
   Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,04 0,04
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,04 0,25 24,58 0,50 25,37
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -10,78 -10,78
  Muut muutokset 0,09 -0,67 0,29 -0,29
Liiketoimet omistajien kanssa 0,09 -11,45 0,29 -11,06
Oma pääoma 30.6.2011 96,91 18,55 84,35 0,25 110,81 11,04 321,91
Oma pääoma 1.1.2012 96,91 18,55 81,10 -0,64 134,12 13,13 343,17
Laaja tulos
 Tilikauden tulos 8,15 1,05 9,20
 Muut laajan tuloksen erät
   Muuntoerot 0,15 0,15
   Johdannaiset -1,86 -1,86
   Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,03 0,03
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1,83 0,15 8,15 1,05 7,51
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -12,68 -12,68
  Osakeanti 32,15 32,15
  Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset 2) 0,16 0,16
  Muut muutokset 0,07 0,78 0,86
Liiketoimet omistajien kanssa 32,15 -12,44 0,78 20,49
Oma pääoma 30.6.2012 96,91 18,55 111,41 -0,49 129,83 14,96 371,18

 

2) Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa

Segmentti-informaatio
Technopolis-konsernilla on kolme maantieteellisiin yksiköihin pohjautuvaa toimintasegmenttiä: Suomi, Venäjä ja Viro. Segmenttijako perustuu konsernin vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen organisointiin. Konsernilla ei ole toimintasegmenttien välillä olennaisia sisäisiä eriä liikevaihdossa eikä käyttökatteessa.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Meur 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto
  Suomi 24,22 20,97 47,27 41,69 85,19
  Venäjä 1,24 0,62 2,43 0,94 2,93
  Viro 1,21 1,17 2,39 2,33 4,67
  Kohdistamattomat 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04
Yhteensä 26,68 22,77 52,11 44,98 92,83
Käyttökate
  Suomi 12,76 11,03 24,11 21,11 44,82
  Venäjä 0,28 0,19 0,60 -0,37 -0,23
  Viro 0,88 0,82 1,42 1,63 3,13
  Kohdistamattomat -0,26 0,03 -0,24 0,04 -0,18
Yhteensä 13,66 12,06 25,89 22,41 47,54
Varat
  Suomi 874,96 772,07 840,19
  Venäjä 74,26 56,06 62,52
  Viro 83,10 74,79 79,04
  Eliminoinnit -31,59 -11,30 -18,87
Yhteensä 1000,73 891,63 962,88

Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos

Technopolis esittää virallisen tilinpäätöksensä IFRS-standardeja soveltaen. Tuloslaskelmaan sisältyy useita eriä, jotka eivät liity yhtiön operatiiviseen toimintaan. Tämän vuoksi yhtiö esittää operatiivisen tuloksen, joka kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta.

Operatiivisessa tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos lukuun ottamatta tilikauden aikaista sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta, rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosta sekä mahdollisia kertaluonteisia eriä, kuten luovutusvoittoja ja –tappioita. Yhtiöllä on koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, jotka eivät täytä IFRS:n mukaisia suojauslaskennan edellytyksiä, ja näiden rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan. Lisäksi operatiivisessa tuloslaskelmassa esitetään näihin liittyvät verot ja laskennalliset verot.

Operatiivisesta tuloksesta erotetut erät, sekä niiden verovaikutus, esitetään ei-operatiivisessa tuloslaskelmassa. Sekä operatiivisesta että ei-operativiisesta tuloksesta on laskettu osakekohtainen tulos EPRAn ohjeistuksen mukaisesti. Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos ja niistä lasketut osakekohtaiset tulokset yhteensä täsmäävät yhtiön tilikauden tulokseen ja osakekohtaiseen tulokseen.

 

Technopolis-konserni
OPERATIIVINEN TULOS 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Meur 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto 26,68 22,77 52,11 44,98 92,83
Liiketoiminnan muut tuotot 0,40 0,12 0,59 0,51 1,12
Liiketoiminnan muut kulut -13,51 -10,81 -26,92 -23,08 -46,49
Poistot -0,48 -0,45 -0,94 -0,88 -1,83
Liikevoitto/-tappio 13,09 11,63 24,84 21,53 45,64
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5,74 -3,13 -7,19 -5,54 -13,68
Tulos ennen veroja 7,35 8,50 17,66 15,99 31,95
Verot operatiivisista eristä -1,83 -1,90 -4,28 -3,87 -5,23
Määräysvallattomien osuus -0,72 -0,14 -1,05 -0,50 -2,10
Tilikauden operatiivinen tulos 4,80 6,45 12,33 11,63 24,62
EI-OPERATIIVINEN TULOS
Kertaluonteiset erät 0,09 0,01 0,11 0,03 0,07
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos -7,39 9,34 -6,18 15,47 26,28
Liikevoitto/-tappio -7,29 9,35 -6,08 15,50 26,36
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 0,00 -0,15 0,00 1,71 1,71
Tulos ennen veroja -7,29 9,20 -6,08 17,20 28,06
Verot ei-operatiivisista eristä 2,13 -2,24 1,90 -4,26 -5,99
Tilikauden ei-operatiivinen tulos -5,16 6,95 -4,18 12,95 22,08
Tilikauden tulos yhteensä -0,36 13,41 8,15 24,58 46,70
Osakekohtainen tulos, laimennettu 3):
Operatiivisesta tuloksesta 0,07 0,10 0,19 0,17 0,37
Ei-operatiivisesta tuloksesta -0,08 0,10 -0,06 0,19 0,33
Tilikauden tuloksesta -0,01 0,20 0,13 0,37 0,70

3) Osakekohtainen tulos on laskettu EPRA:n ohjeistuksen mukaisesti.

 

 

 

SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MUUTOS 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2012 2011 2012 2011 2011
Käyvän arvon muutos, Suomi -9,10 3,55 -10,10 10,83 15,45
Käyvän arvon muutos, Venäjä 0,55 0,07 1,16 0,07 4,67
Käyvän arvon muutos, Viro 0,63 0,07 0,58 0,28 2,45
Käyvän arvon muutos -7,92 3,68 -8,36 11,18 22,57
Muutokset sijoituskiinteistöjen hankintamenoissa tilikaudella -2,18 -0,75 -3,22 -1,03 -9,21
Käyvän arvon muutos rakenteilla olevista kohteista 2,72 6,41 5,39 5,32 12,93
Sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksen tulosvaikutus -7,39 9,34 -6,18 15,47 26,28

 

 

TUNNUSLUVUT 1-6/ 1-6/ 1-12/
2012 2011 2011
Liikevaihdon muutos, % 15,9 14,8 14,4
Liikevoitto/-tappio / liikevaihto, % 36,0 82,3 77,5
Koronmaksukyky 3,9 4,0 3,7
Omavaraisuusaste, % 37,3 36,3 35,8
Luototusaste, % 60,8 59,3 60,0
Henkilöstö konserniyhtiöissä keskimäärin tilikauden aikana 177 146 158
Bruttoinvestoinnit taseen varoihin, milj. euroa 45,7 44,3 150,0
Sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotto, % 4) 7,7 7,6 7,8
Taloudellinen vuokrausaste, % 94,1 93,6 95,1
Tulos/osake
laimentamaton, euroa 0,13 0,37 0,70
laimennettu, euroa 0,13 0,37 0,70
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,21 0,23 0,46
Oma pääoma/osake, euroa 4,71 4,67 4,96
Osakkeiden (osakeantioikaistu) lukumäärä keskimäärin
laimentamaton 64 209 375 66 586 727 66 586 727
laimennettu 64 448 523 66 794 748 66 767 124
4) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.

 

 

VASTUUSITOUMUKSET
Meur 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Panttaukset ja takaukset omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset 538,14 431,42 472,49
Pantatut kiinteistöosakkeet ja sijoituskiinteistöt 203,51 193,44 208,24
Muut takausvastuut 56,83 61,13 60,87
Leasingvastuut, koneet ja kalusto 4,74 3,78 4,30
Hankevastuut 0,18 0,33 0,18
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
Nimellisarvot 161,95 157,87 169,96
Käyvät arvot -6,48 -0,59 -3,87

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi