Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2010

TECHNOPOLIS OYJ   OSAVUOSIKATSAUS    22.10.2010 klo 10.55        


TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010             

Pääkohdat kaudelta 1-9/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan          
- liikevaihto nousi 58,4 milj. euroon (56,7 milj. euroa)            
- käyttökate nousi 31,1 milj. euroon (30,0 milj. euroa)             
- liikevaihtoa ja käyttökatetta parantaa 0,8 milj. euron korvaus        
osamaksusopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä kaudelta 4-6/2010       
- liikevoitto nousi 28,6 milj. euroon (-1,5 milj. euroa)            
sisältäen -1,8 milj. euroa (-31,1 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän   
arvon muutosta                                 
- tulos ennen veroja oli 21,3 milj. euroa (-10,8 milj. euroa)          
- taloudellinen vuokrausaste oli 93,7 % (94,3 %)                
- konsernin omavaraisuusaste oli 38,8 % (38,0 %)                
- tulos/osake laimentamaton oli 0,24 euroa (-0,14 euroa)ja laimennettu 0,24   
euroa (-0,14 euroa)                               

Toimitusjohtaja Keith Silverang:                        

”Toimintaympäristö Suomessa on vakaa, mutta kilpailu asiakkaista on edelleen  
tiukkaa. Toisaalta toimintaympäristömarkkinat ovat selkeästi elpymässä monella 
paikkakunnalla. Tämä näkyy myös taloudellisessa vuokrausasteessa, joka nousi  
kvartaalin aikana lähes prosentilla ollen 93,7 % katsauskauden päättyessä.   
Suomessa kasvu jatkuu orgaanisesti ja kohteita on rakenteilla noin 31.000    
bruttoneliömetriä pääkaupunkiseudulla, Kuopiossa ja Tampereella.        

Pietarin Pulkovon käyttöönottolupa saatiin syyskuussa. Pietarin vuokramarkkinat 
elpyvät vähitellen, mikä parantaa edellytyksiä solmia vuokrasopimuksia riittävän
kannattavalla tasolla.                             

Katsauskauden päättymisen jälkeen 7.10.2010 saatiin päätökseen yhteisyrityksen 
perustaminen Tallinnassa.                            

Konsernin operatiivinen tulos ja kustannustehokkuus olivat tyydyttävällä    
tasolla. Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon vaikuttavat markkinoiden     
tuottovaatimukset laskivat edelleen hieman.                   

Konserni hyötyy edelleen matalista markkinakoroista, mutta olemme        
valmistautumassa korkojen nousuun.                       

Toimintaympäristö Suomessa ja Pietarissa                    

Suomen talous on ollut hyvässä nousussa vuoden toisen neljänneksen. Työllisyys 
kääntyi heinäkuussa nousuun ja vienti on noussut alustavien tietojen mukaan jopa
ripeämmin kuin Euroalueen veturin, Saksan, vienti. Edelleenkin on mahdollista, 
että vuoden 2010 bruttokansantuotteen kasvuarvioita korjataan syksymmällä.   
(lähde: ETLA, Suhdannenäkymät syyskuussa, 8.10.2010.)              

2010 alkupuoliskolla pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttöaste on    
jatkanut nousua 12,8 prosenttiin. Kasvukeskusten tilanne            
toimistovuokramarkkinalla vaihtelee kaupungeittain. (Catella Markkinakatsaus,  
syksy 2010.) Keväällä 2010 toimistojen vajaakäyttöaste nousi lähes kaikissa   
Suomen kasvukeskuksissa, jääden kuitenkin alle 8 prosentin (Catella       
Markkinakatsaus, kevät 2010).                          

Yleisesti ottaen Pietarin toimistomarkkinoilla A-luokan toimitilojen      
vajaakäyttöasteen odotetaan nousevan vuoden loppua kohti kasvaneen tarjonnan  
myötä. Jones Lang LaSallen mukaan kysyntä ja tarjonta tasapainottuvat vähittäin 
vuoden 2012 loppuun mennessä. Toimistokiinteistöjen vuokrataso on pysynyt    
vakaana vuoden alkupuoliskon. Vuokratason ei odoteta nousevan ensi vuoden aikana
olennaisesti. (Jones Lang LaSalle, St. Petersburg office market, Q3/2010.)   

Liiketoiminta                                  

Technopolis-konsernilla oli 30.9.2010 kaksi maantieteellistä toimintasegmenttiä:
Suomi ja Venäjä. Segmenttijako perustuu konsernin vallitsevaan sisäiseen    
raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen organisointiin. Tallinnaan    
7.10.2010 perustettu yhteisyritys Technopolis Ülemiste esitetään omana     
operatiivisena yksikkönä tilinpäätöksessä 2010.                 

Talouskriisin vaikutuksista huolimatta innovaatioympäristöjen kysyntä      
Technopoliksen toiminta-alueilla on säilynyt tyydyttävänä ja konsernin     
taloudellinen vuokrausaste on säilynyt tyydyttävällä tasolla ollen 93,7 % vuoden
2010 kolmannen neljänneksen lopussa (30.6.2010 92,8 % ja 30.9.2009 94,3 %).   

Kilpailu Yhtiön toimintapaikkakunnilla Suomessa on katsauskauden aikana jatkanut
tiukkana. Yhtiön vuokrausasteet ovat kuitenkin toimistovuokramarkkinan     
keskimääräisiä vuokrausasteita korkeammat lähes kaikissa kasvukeskuksissa.   

Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 58,4 milj. euroa (56,7 milj. euroa   
vuonna 2009), jossa kasvua 2,9 %, sisältäen 0,8 milj. euron korvauksen     
sopimuksen päättymisestä kaudelta 4-6/2010. Liikevaihdosta ilman korvausta   
sopimuksen päättymisestä 86,2 % (85,4 %) muodostui vuokratuotoista ja 13,8 %  
(14,6 %) palvelutuotoista. Vertailukelpoisten kohteiden vuokratuotot laskivat  
2,5 % johtuen pääasiassa vuokrausasteen laskemisesta. Vertailukelpoisten    
kohteiden vuokratuottojen kehitys on laskettu vertaamalla 1-9/2010       
vuokratuottoja vuoden 2009 vastaavaan. Jotta luvut ovat vertailukelpoisia, ne  
eivät sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.    

Konsernin käyttökate oli 31,1 milj. euroa (30,0 milj. euroa), jossa kasvua 3,6 
%. Käyttökatetta parantaa 0,8 milj. euron korvaus osamaksusopimuksen      
päättymisestä. Konsernin tulos ennen veroja oli 21,3 milj. euroa.        

Konsernin liikevoitto oli 28,6 milj. euroa (-1,5 milj. euroa). Liikevoiton kasvu
johtuu pääosin siitä, että markkinoiden tuottovaatimusten vakauduttua      
liikevoittoon sisältyy vain -1,8 milj. euroa (-31,1 milj. euroa)        
sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon 
muutos ei vaikuta konsernin liikevaihtoon, käyttökatteeseen tai kassavirtaan.  

Konsernin nettorahoituskulut olivat 7,2 milj. euroa (9,3 milj. euroa). Konsernin
voitto ennen veroja oli 21,3 milj. euroa (-10,8 milj. euroa). Konserni on    
alkanut pidentää lainojensa korkosidonnaisuusaikaa tekemällä          
koronvaihtosopimuksia kevään 2010 aikana 45,0 milj. euron nimellispääomalle.  

Yhtiö on esittänyt vuoden 2009 alusta lukien operatiivisen tuloksen, joka    
kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta. Konsernin operatiivinen tulos oli 
17,0 milj. euroa (15,6 milj. euroa), jossa kasvua 8,5 %. Operatiivisessa    
tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos huomioimatta tilikauden aikaisia  
sijoituskiinteistöjen ja rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksia,     
mahdollisia kertaluonteisia eriä sekä edellä mainittuihin eriin liittyviä    
verovaikutuksia.                                

Taseen loppusumma oli 747,9 milj. euroa (691,7 milj. euroa), missä oli kasvua  
8,1 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 38,8 % (38,0 %).      

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 651,3 milj. euroa 
(596,4 milj. euroa) ja rakenteilla olevien sijoituskiinteistöjen 49,8 miljoonaa 
euroa (40,0 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen     
tulosvaikutus katsauskaudella oli -1,8 milj. euroa (1-9/2009 -31,1 milj. euroa).
Käyvän arvon muutokseen sisältyy markkinoiden tuottovaatimuksen lievästä    
laskusta johtuvaa arvon nousua ja sijoituskiinteistöjen sekä rakenteilla olevien
sijoituskiinteistöjen arvon muutosta. Venäjän markkinoiden kehitykseen liittyy 
epävarmuutta, mikä on huomioitu rakenteilla olevan kiinteistön käyvässä arvossa.

Nettotuottovaatimuksena käytetään kahden ulkopuolisen arvioitsijan antamien   
aluekohtaisten nettotuottovaatimusten vaihteluvälien keskiarvoa. Keskimääräinen 
kiinteistöjen nettotuottovaatimus konsernissa 30.9.2010 oli 7,97 % (30.9.2009  
8,02 %). Käyvän arvon laskennan keskimääräisenä kymmenen vuoden vuokrausasteena 
on käytetty 95,3 %. Konsernin tavoitteet toteutuvasta vuokrausasteesta ovat tätä
korkeammat. Konsernin vuosien 2000 - 2009 keskimääräinen vuokrausaste on ollut 
97,1 %.                                     

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 460.290       
kerrosneliömetriä (456.738 kerrosneliömetriä 30.9.2009). Konsernin       
keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 93,7 % (94,3 %).  
Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen    
prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen 
arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli   
kauden lopussa 110,5 milj. euroa (122,5 milj. euroa). Luku ei sisällä      
rakenteilla olevien kohteiden sopimuskantaa.                  

Osana kansainvälistymistavoitteita Technopolis -konserni analysoi jatkuvasti  
mahdollisia tulevia kasvukohteita Euroopassa. Keskeisinä kriteereinä      
analyyseissä on ollut innovaatioympäristön kasvupotentiaali, riittävä      
aloittamisen mittakaava, liiketoiminnan nopean positiivisen kassavirran     
saavuttaminen, mahdollisuudet kasvaa yritysoston jälkeen sekä ostettavan kohteen
ja asiakaskannan soveltuvuus Technopoliksen toimitilat ja palvelut yhdistävään 
konseptiin.                                   

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet                 

Rakenteilla 30.9.2010 olevat hankkeet:                     
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Alue    | Brutto- | Meur | Vuokrausaste | Valmistuu |
|         |       | m2   |    | 30.9.2010  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pulkovo 1. vaihe | Pietari   | 24.100 | 52,3 |     40,2 |   9/2010 |
| (2)       |       |     |    |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finn-Medi kampus | Tampere   | 14.900 | 29,6 |     90,9 |  11/2011 |
| (3)       |       |     |    |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viestikatu 2.  | Kuopio   | 18.500 | 11,8 |     88,0 |  10/2010 |
| vaihe (4)    |       |     |    |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsinki-Vantaa | Pääkaupunki |  2.830 |  6,0 |     18,5 |   5/2011 |
| 5. vaihe, osa 2 | -seutu   |     |    |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
(2) Sisältää tontin. Valmistuminen viittaa käyttöönottoluvan saantiin.     
(3) 43 autopaikkaa rakenteissa                         
(4) 420 autopaikkaa paikoitustalossa                      

Technopolis Pulkovon ensimmäinen vaihe Pietarissa sai valtiollisen Pietarin   
rakennustarkastusviraston käyttöönottoluvan syyskuussa. Käyttöönottolupa    
mahdollistaa lopullisten virallisesti pätevien vuokrasopimusten solmimisen   
asiakkaiden kanssa. Kohde ei ole vielä täysin valmis eikä sitä ole vastaanotettu
urakoitsijalta. Rakennuksen käyttöönotto vuokraustoimintaan tapahtuu asteittain 
joulukuussa 2010 ja keväällä 2011, minkä jälkeen kohde vaikuttaa konsernin   
taloudelliseen vuokrausasteeseen. Esisopimuksia on tehty 40,2 % ensimmäiseen  
vaiheeseen. Pietarin yhtiöön on katsauskauden loppuun mennessä sitoutunut varoja
47,6 milj. euroa.                                

Pietarin markkinatilanne on edelleen haastava ja neuvotteluja käydään useiden  
potentiaalisten asiakkaiden kanssa merkittävistä neliömääristä. Technopolis   
Pulkovon ensimmäisen vaiheen saatua käyttöönottoluvan ja toimitilamarkkinoiden 
vähitellen elpyessä, edellytykset solmia vuokrasopimuksia riittävän       
kannattavalla tasolla paranevat jatkuvasti.                   

Technopolis rakentaa hyvinvointipalveluiden ja terveysteknologian kampuksen   
Finn-Medin alueelle Tampereelle. Alueelle sijoittuvat Pirkanmaan        
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) Silmäkeskus, Norlandia Care Oy:n     
potilashotelli sekä muille toimijoille tarkoitettua toimistotilaa. Noin 84 %  
tiloista on vuokrattu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin Silmäkeskukselle ja    
potilashotellille. Rakenteilla olevan kampuksen vuokrausaste on 90,9 %.     

Technopoliksella on myös rakenteilla toimistotiloja Helsinki-Vantaalla ja    
Kuopiossa. Molemmat hankkeet laajentavat jo olemassa olevia keskuksia.     

Technopoliksen tarkoituksena on myydä innovaatiokeskustoimintaan sopimattomia ja
ydinliiketoimintaan kuulumattomia kiinteistöjä tulevaisuudessa.         

Rahoitus                                    

Technopoliksen nykyiset luottolimiitit riittävät rahoittamaan kaikki päätetyt  
investoinnit. Katsauskauden päättyessä Technopoliksella oli käytettävissä olevia
nostamattomia sitovia luottolimiittejä 188,2 milj. euroa ja rahavaroja 4,8 milj.
euroa. Käytettävissä olevien luottolimiittien nostaminen lukuun ottamatta    
yritystodistuksia edellyttää vakuusjärjestelyjä. Pitkäaikaisesta        
käyttämättömästä luottolimiitistä 60,0 milj. euroa on Euroopan investointipankin
luototusta Technopoliksen tuleville laajennushankkeille Suomessa ja 31,6 milj. 
euroa EBRD:n (European Bank for Reconstruction and Development) rahoitusta   
Technopolis Pulkovon rakennushankkeelle Venäjällä.               

Lyhytaikaisen maksuvalmiuden hallintaan Technopoliksella on 90 milj. euron   
kotimainen yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea liikkeelle 
alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Katsauskauden päättyessä        
Technopoliksella oli liikkeellä 19,1 milj. euron arvosta yritystodistuksia.   
Lisäksi Technopoliksella on 15,0 milj. euron luotollinen shekkitililimiitti,  
josta oli käytössä 1,7 milj. euroa katsauskauden lopussa.            

Technopolis toteutti suunnatun osakeannin rajoitetulle joukolle suomalaisia ja 
kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia toukokuun puolivälin jälkeen.   
Osakeannissa merkittiin kaikki tarjotut 5.700.000 osaketta. Merkintähinta oli  
3,40 euroa osakkeelta ja annilla kerättiin pääomaa bruttomäärältään noin 19,4  
milj. euroa.                                  

Osakeannilla oli painava taloudellinen syy, koska sen tarkoituksena on vahvistaa
yhtiön pääomarakennetta, rahoittaa yhtiön investointisuunnitelman mukaisia   
investointeja ja tukea yhtiön kasvua.                      

Konsernin nettorahoituskulut olivat 7,2 milj. euroa (9,3 milj. euroa). Konsernin
koronmaksukyky (interest coverage ratio) oli 5,3 (3,6). Koronmaksukyky kuvastaa 
käyttökatteen ja suoriteperusteisten korkokulujen suhdetta.           

Konsernin taseen loppusumma oli 747,9 milj. euroa (691,7 milj. euroa), josta  
vierasta pääomaa oli 459,4 milj. euroa (430,7 milj. euroa). Konsernin      
omavaraisuusaste oli 38,8 % (38,0 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli kauden
lopussa 136,9 % (143,3 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,79 euroa (4,55   
euroa).                                     

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 399,7 milj. euroa (376,2
milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko 30.9.2010 oli 2,18 % (2,72 %).  
Kauden lopussa korollisista veloista 75,0 % (70,8 %) oli vaihtuvakorkoisia   
lainoja ja 25,0 % (29,2 %) kiinteään korkoon sidottua. Lainapääomilla painotettu
laina-aika oli 9,4 vuotta (10,3 vuotta). Konserni on nostanut lainojensa    
korkosidonnaisuusaikaan kevään 2010 aikana tekemällä koronvaihtosopimuksia 45,0 
milj. euron nimellispääomalle.                         

Konsernin luototusaste (loan to value) eli korollisten velkojen suhde      
sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen käypiin arvoihin oli 
56,2 % (58,4 %).                                

Konsernilla on korollisia velkoja 399,7 milj. euroa, joista 112,2 milj. euroon 
sisältyy omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenantteja. Omavaraisuusasteen    
heikentyminen voi johtaa näissä luotoissa korkeampaan korkomarginaalitasoon tai 
ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Marginaalit eräissä lainoissa ja        
pankkitakauksissa voivat nousta omavaraisuusasteen (OVA) laskiessa oheisen   
taulukon mukaisesti. Mahdolliset marginaalimuutokset tulevat voimaan kunkin   
lainan sopimusehtojen mukaan.                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Lainan(L)tai  | Marginaal | OVA  | OVA  | OVA  | OVA  | Muuta    |
| pankkitakaukse | i-    | alle | alle  | alle  | alle  |       |
| n       | prosentti | 38 % | 35 %  | 33 %  | 30 %  |       |
| (PT)pääoma,  | 30.9.2010 |    |    |    |    |       |
| milj. euroa  |      |    |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0(L)    | 0,71   | 0,82 |    | 0,97  | 1,22  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3,67 (L)    | 0,65   |    |    | 0,70  | 1,00  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 37,5 (L)    | 1,50   |    |    | 1,75  | 2,00  | Marginaali  |
|        |      |    |    |    |    | voidaan   |
|        |      |    |    |    |    | muuttaa tai |
|        |      |    |    |    |    | irtisanoa,  |
|        |      |    |    |    |    | jos OVA alle |
|        |      |    |    |    |    | 30%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1,0 (L)    | 0,45   |    |    |    |    | Marginaali  |
|        |      |    |    |    |    | voidaan   |
|        |      |    |    |    |    | muuttaa tai |
|        |      |    |    |    |    | laina    |
|        |      |    |    |    |    | irtisanoa,  |
|        |      |    |    |    |    | jos OVA alle |
|        |      |    |    |    |    | 28 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0 (PT)   | 0,85   | 0,85 | 1,00  | 1,50  |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0 (PT)   | 0,365   |    |    | 0,40  | 0,60  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20,0 (PT)   | 0,26   | 0,35* |    |    | 0,65  | *)Kovenantti |
|        |      | )   |    |    |    | astuu    |
|        |      |    |    |    |    | voimaan   |
|        |      |    |    |    |    | 8.12.2013  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20,00 (PT)   | 0,9    | 0,9  | 1,0  | 1,5  |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Euroopan Investointipankin myöntämien lainojen, määrältään 84,3 milj. euroa,  
vakuutena ovat pankkitakaukset, 86,0 milj. euroa. Näistä pankkitakauksista 31,0 
milj. euroa erääntyy vuoden 2013 loppuun mennessä ja niitä pyritään jatkamaan. 
Näiden pankkitakausten uusimisten yhteydessä takausmarginaalien nousut ovat   
mahdollisia.                                  

Katsauskautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista   
veloista erääntyy maksettavaksi 53,0 milj. euroa.                

Technopolis Pulkovon ensimmäisen vaiheen rahoitus on tarkoitus hoitaa EBRD:n  
31,6 milj. euron lainalla sekä emoyhtiön sijoituksilla omaan pääomaan.     

Organisaatio ja henkilöstö                           

Technopoliksen toimitusjohtajana toimii Keith Silverang, MBA. Silverang on   
Yhdysvaltain ja Suomen kansalainen. Hänellä on perustutkinto, BA Bostonin    
yliopistosta ja MBA-tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta. Yhtiön       
varatoimitusjohtajana toimii Reijo Tauriainen.                 

Technopolis Oyj:n organisaatiota päätettiin muuttaa elokuussa, ja        
organisaatiomuutokset astuivat voimaan katsauskauden jälkeen. 1.10.2010 alkaen 
yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Keith Silverang, talousjohtaja   
Reijo Tauriainen, Satu Eskelinen, Marko Järvinen, Kari Kokkonen ja Jukka    
Rauhala.                                    

Technopoliksen operatiivinen organisaatio käsittää kolme yksikköä; Suomi, Venäjä
ja Uudet markkinat. Konsernin organisaatiossa on lisäksi matriisitoiminnot   
kiinteistökehityksen, yrityspalveluiden, yrityskehityksen sekä konsernin    
tukitoimintojen toteuttamiseksi. Uudet markkinat -yksiköllä ei ollut      
katsauskaudella liikevaihtoa eikä liikevoittoa ja sen kulut on sisällytetty   
hallinnon kuluihin. Katsauskauden päättymisen jälkeen 7.10.2010 Tallinnaan   
perustettu yhteisyritys Technopolis Ülemiste esitetään omana operatiivisena   
yksikkönä tilinpäätöksessä 2010.                        

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 134 (152) henkilöä.   
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 65 (61) henkilöä, yrityspalveluissa 35  
(34) henkilöä ja kehityspalveluissa 34 (57) henkilöä. Katsauskauden lopussa   
konsernin henkilöstömäärä oli 136 (149).                    

Technopolis Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys 1.10.2010 voimaan tullutta 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. 29.1.2010 annettu selvitys hallinto- 
ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa   
www.technopolis.fi/sijoittajille.                        

Konsernirakenne                                 

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa   
Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa,    
Tampereella ja Vantaalla, ja sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa (omistusosuus 
100 %), Kiinteistö Oy Innopoli II Espoossa (100 %) ja muita tytäryhtiöitä.   

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC
(omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %). Katsauskauden  
päättymisen jälkeen perustettiin Viroon tytäryhtiö (100 %) Technopolis Baltic  
Holding AS, joka hallinnoi osuutta Technopolis Ülemiste AS:ssa (51 %).     

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Technocenter Kempele Oy (48,5 
%), Kiinteistö Oy Bioteknia (28,5 %), Iin Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä   
Innovation Oy (24 %), Kuopio Innovation Oy (24 %) ja Lappeenranta Innovation Oy 
(20 %). Oulu Innovation Oy:stä Technopolis Oyj omistaa 13 %.          

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy 
Espoossa. Technopolis-konserni omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 35 %.      

Varsinainen yhtiökokous                             

Technopoliksen varsinainen yhtiökokous 26.3.2010 vahvisti Konsernin ja emoyhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden Yhtiön johdolle.   
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,15 euroa  
osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 9.4.2010.                  

Yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen hallituksen toimikautta   
koskevan pykälän siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia   
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti myös muuttaa
yhtiökokouskutsua koskevan pykälän siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi   
toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiökokouskutsu 
voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa julkaisemalla kutsu Yhtiön Internet-sivuilla.

Yhtiökokouksen muut päätökset käyvät ilmi yhtiön 29.4.2010 julkaisemasta    
edellisestä osavuosikatsauksesta sekä 26.3.2010 julkaistusta tiedotteesta    
varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä.                     

Hallituksen valtuutukset                            

Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa ei ollut asialistalla osakkeisiin  
liittyviä valtuutuksia hallitukselle.                      

Vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön   
omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus päättyi 26.9.2010.          

Varsinainen yhtiökokous 2009 valtuutti hallituksen myös päättämään osakeannista 
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.     
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
11.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista     
osakkeista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien     
antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen    
(suunnattu anti). Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 29.11.2007 ja yhtiökokouksen 
27.3.2008 antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin      
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 26.3.2012 
asti ja sen perusteella voidaan 30.9.2010 tilanteen mukaan antaa vielä enintään 
5.700.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
Tämän ylittävän osakemäärän liikkeelle laskemiseen yhtiö tarvitsisi uuden    
yhtiökokousvaltuutuksen.                            

Varsinainen yhtiökokous 2009 päätti osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta
Technopolis -konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän perusteella maksettavat  
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800.000 Technopolis Oyj:n osakkeen  
arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden), joiden laskennallinen    
laimennusvaikutus on 1,3 %.                           

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia                        

Finanssivalvonta hyväksyi 6.5.2010 Technopolis Oyj:n arvopaperimarkkinalain   
mukaisen perusesitteen, joka sisältää tietoa yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta 
ja taloudellisesta asemasta. Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen      
julkistamisesta.                                

Technopolis toteutti suunnatun osakeannin rajoitetulle joukolle suomalaisia ja 
kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia toukokuun 2010 puolivälin jälkeen.
Osakeanti toteutettiin varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle    
myöntämän valtuutuksen perusteella. Osakeannissa merkittiin kaikki tarjotut   
5.700.000 osaketta, mikä vastasi noin 9,9 prosenttia yhtiön osakkeiden     
lukumäärästä ja niiden tuottamista äänistä välittömästi ennen osakeantia.    
Merkintähinta oli 3,40 euroa osakkeelta ja annissa kerättiin pääomaa      
bruttomäärältään noin 19,4 milj. euroa. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin   
kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä yhtiön muiden     
osakkeiden kanssa 24.5.2010 alkaen.                       

2.6.2010 laskettiin liikkeelle optio-ohjelman 2005A optioilla tehtyjen     
merkintöjen perusteella yhteensä 339.703 uutta osaketta. Merkintähinta     
optio-oikeudella merkittäessä oli 3,266 euroa per osake. Osakkeet ovat olleet  
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä yhtiön  
muiden osakkeiden kanssa 3.6.2010 alkaen.                    

Osakeannin ja optio-ohjelman 2005A merkintöjen perusteella liikkeelle lasketut 
uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty yhtiön       
osakasluetteloon. Ne oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2010 ja tuottavat    
haltijoilleen muut osakkeenomistajien oikeudet.                 

Osakemerkintöjen jälkeen yhtiön osakkeiden määrä on 63.385.044 osaketta.    
Osakepääoma säilyi muuttumattomana 96.913.626,29 eurossa, koska uusien     
osakkeiden merkintähinta on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman   
rahastoon. Osakkeet ovat samanlajisia ja kullakin osakkeella on yksi ääni    
yhtiökokouksessa.                                

Technopoliksen optio-oikeudet 2007A listattiin Helsingin Pörssin pörssilistalle 
3.5.2010. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2007A on 7,119 euroa     
osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.5.2010 ja päättyy 30.4.2012.    
Optio-oikeuksia on yhteensä 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään   
yhteensä enintään 521.500 yhtiön uutta osaketta, joiden laskennallinen     
laimennusvaikutus on 0,8 %. Optio-ohjelman 2007A yksityiskohtaiset tiedot käyvät
ilmi 30.4.2010 julkaistusta pörssitiedotteesta.                 

Liputusilmoitukset                               

BNP Paribas Investment Partners ilmoitti 8.6.2010, että sen hallinnoimien    
sijoitusrahastojen osakkeiden osuus Technopolis Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä
on ylittänyt yhden kymmenesosan (10 %) osakekaupalla, joka tehtiin 1.6.2010. BNP
Paribas Investment Partnersin epäsuora osuus Technopoliksen osakkeista ja    
äänimäärästä oli 6.597.296 osaketta ja 10,41 %.                 

OP-Keskus osuuskunta ilmoitti 26.5.2010 OPK:n ja sen vaikutusvaltapiirissä   
olevien yhteisöjen sekä OPK:n tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien  
sijoitusrahastojen hallinnoimien osakkeiden osuuden Technopoliksen osakkeista ja
äänistä ylittäneen yhden kahdeskymmenesosan kaupalla, joka tehtiin 19.5.2010.  
OPK:n epäsuora osuus Technopoliksen osakkeista ja äänistä oli 3.912.433 osaketta
ja 6,206 %.                                   

Henderson Global Investors Limited ilmoitti 20.5.2010 epäsuorasti        
hallinnoimiensa osakkeiden omistusosuuden Technopoliksen osakkeista ja äänistä 
alittaneen yhden kahdeskymmenesosan (5 %) kaupalla, joka tehtiin 25.9.2010.   
Henderson Global Investors Limitedin epäsuora omistusosuus Technopoliksen    
osakkeista ja äänistä oli 2.800.049 osaketta ja 4,88 %.             

Oulun kaupunki ilmoitti 20.5.2010 suoran omistusosuutensa Technopoliksen    
osakkeista ja äänistä laskeva alle yhden kahdeskymmenesosan (5 %) osakeannin  
seurauksena. Oulun kaupungin suora omistusosuus Technopoliksen osakkeista ja  
äänistä 21.5.2010 alkaen oli 3.062.925 osaketta ja 4,86 %.           

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 17.2.2010 suoran        
omistusosuutensa Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä ylittäneen yhden 
kymmenesosan (10 %) kaupalla, joka tehtiin 16.2.2010. Transaktion jälkeen    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman suora omistusosuus Technopoliksen   
osakepääomasta ja äänistä oli 6.856.980 osaketta ja 11,96 %.          

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Technopolis Oyj:n tytäryhtiö Technopolis Baltic Holding As ja tallinnalainen  
Smart City Group As sekä sen tytäryhtiö Ülemiste City As allekirjoittivat    
7.10.2010 yhteisyrityksen perustamisasiakirjat ja toteuttivat osakekaupan.   

Technopoliksen investointi perustettuun Technopolis Ülemiste -yhtiöön oli 9,43 
miljoonaa euroa. Lisäksi maksetaan 0,5 miljoonan euron lisäkauppahinta, mikäli 
yhteisyritys saavuttaa sovitut tavoitteet seuraavan kahden vuoden aikana.    
Technopolis-konsernin omistus Technopolis Ülemistesta on 51 % ja Smart City   
Group As omistaa loput 49 % tytäryhtiönsä Ülemiste City As:n kautta.      

Technopolis Ülemistessä on vuokrattavia tiloja noin 70.000 neliömetriä, josta  
noin 46.000 neliömetriä on nykyaikaista toimistotilaa. Yhtiöllä on myös noin  
150.000 neliömetriä toimistotilojen rakennusoikeutta. Technopolis Ülemisten   
yritysarvo on 63,5 miljoonaa euroa ja lainojen kokonaismäärä noin 43 miljoonaa 
euroa. Perustetun Technopolis Ülemisten vuotuinen pro forma liikevaihto on 4,5 
miljoonaa euroa ja käyttökate 3,6 miljoonaa euroa. Pro forma tiedot on laskettu 
perustettuun yhtiöön siirtyneen vuokrasopimuskannan perusteella.        

Technopolis Ülemisten perustamisesta on aiemmin tiedotettu pörssitiedotteilla  
26.3.2010 ja 17.7.2010 osavuosikatsauksen 1-6/2010 yhteydessä.         

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä   
rahoitus- ja asiakasriskejä sekä kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät   
riskit.                                     

Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa markkinakorkojen heilahtelujen   
negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan.   
Tarvittaessa yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhtiön korkoriskipolitiikan tavoitteena on myös  
hajauttaa lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan 
markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta.         

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että        
rahamarkkinakorkojen muutos yhdellä prosenttiyksiköllä muuttaisi        
korkokustannuksia vuositasolla 2,3 milj. euroa.                 

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.     
Korollisista veloista 30.9.2010 15,7 % on sidottu alle 3 kk euribor-korkoon ja 
59,3 % on sidottu 3-12 kk euribor-korkoon. Korollisista veloista 25,0 % oli   
kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle.                    

Jälleenrahoitusriskin hallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin    
lainasalkku on riittävän hajautettu lainojen takaisinmaksuaikataulun ja     
rahoitusinstrumenttien osalta. Korollisten velkojen jäljellä oleva pääomilla  
painotettu laina-aika oli 9,4 vuotta. Rahoitusriskin hallitsemiseksi Technopolis
käyttää laajaa rahoittajapiiriä, monipuolista rahoitusinstrumenttien valikoimaa 
ja ylläpitää riittävää vakavaraisuutta.                     

Rahoitusmarkkinoiden epävakauden pitkittyminen voi vaikuttaa kasvu- ja     
jälleenrahoituksen saatavuuteen sekä marginaaleihin tulevaisuudessa.      

Venäjän lainsäädännön poikkeavuus Suomen lainsäädännöstä sekä          
viranomaiskäytäntöjen erilaisuus Suomeen verrattuna voivat aiheuttaa riskejä.  
Mikäli Pulkovon vuokraaminen ei etene suunnitellulla tavalla muodostaa Pulkovon 
teknologiakeskus taloudellisen riskin konsernille. Pulkovon teknologiakeskuksen 
valmistuessa se muodostaa noin 5 % konsernin koko sijoituskiinteistöjen käyvästä
arvosta. Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon on huomioitu myös 7.10.2010    
perustettu tytäryhtiö Virossa.                         

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa  
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset liiketapahtumat
kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet kurssierot    
kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai rahoituskuluihin ja
-tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti.                

Muutokset yleisessä taloudellisessa tilanteessa voivat vaikuttaa yhtiön     
asiakkaiden ja sitä kautta myös konsernin liiketoimintaan epäsuotuisasti.    

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa  
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus       
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään   
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen     
seurantaan. Asiakasriskejä hajautetaan hankkimalla asiakkaita kaikilta     
teknologiatoimialoilta, tietointensiivisistä toiminnoista ja julkiselta     
sektorilta. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset 
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä.                      

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu Oulun seudulle,   
pääkaupunkiseudulle, Jyväskylään, Kuopioon, Lappeenrantaan ja Tampereelle sekä 
Venäjälle Pietariin. Konsernin yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä
8,5 %:a. Konsernilla on yhteensä noin 1 190 asiakasta, jotka toimivat useilla  
eri toimialoilla.                                

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja     
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään    
molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja         
vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen.                    

Katsauskauden lopun vuokrasopimuskannasta seuraavan 12 kuukauden aikana     
irtisanottavissa ja uudelleen neuvoteltavissa olevat toistaiseksi voimassa   
olevat sopimukset kattavat 195.512 (183.052 30.9.2009) jyvitettyä neliömetriä, 
mikä on 47,2 % (44,7 % 30.9.2009) koko kiinteistökannan jyvitetystä       
neliömäärästä. Näiden sopimusten irtisanomisaika jakautuu alla olevassa     
taulukossa kuvatulla tavalla.                          
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 30.9.2010          | 30.9.2009           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irtisanomisaik | jyvitettyä | %       | jyvitettyä | %        |
| a kuukautta  | neliötä  | -vuokra-sopimu | neliötä   | -vuokra-sopimus |
|        |      | skannasta   |       | kannasta    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 - 3     |   14.566 |      3,5 |    9.047 |       2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 - 6     |   44.829 |      10,8 |   49.175 |      12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 - 9     |  100.119 |      24,2 |   96.155 |      23,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9 - 12     |   35.998 |      8,7 |   28.675 |       7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    |  195.512 |      47,2 |   183.052 |      44,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kauden lopussa vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika oli 19 (23)   
kuukautta. Luku ei sisällä rakenteilla olevien kohteiden sopimuskantaa.     

Taloudellisen vuokrausasteen alentuminen voi pienentää vuokra- ja        
palvelutuottoja ja tulosta sekä alentaa sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja ja 
sitä kautta omavaraisuusastetta. Nykyinen sopimusrakenne antaa asiakkaille   
mahdollisuuden joustavasti muuttaa toimitilojen määrää liiketoiminnan      
muuttuessa. Sopimusrakenteen joustavuus voi muodostaa riskin konsernille, mutta 
se on olennainen osa Technopoliksen palvelukonseptia. Yhtiöllä on vahvaa    
pitkäaikaista kokemusta ja osaamista tästä toimintamallista erilaisissa talouden
suhdannevaiheissa.                               

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laatuun sekä kiinteistön
koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistön  
ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä säästäviä   
ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja      
kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa kiinteistöjen    
ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja ympäristökatselmukset ennen     
lopullista sitoutumista kauppaan. Kiinteistöt on vakuutettu           
täysarvovakuutuksella.                             

Markkinoiden tuottovaatimusten muutokset saattavat vaikuttaa yhtiön       
tuloskehitykseen merkittävästi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kautta.    
Markkinoiden tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät arvot laskevat ja 
tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Arvonmuutokset 
vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai kohottavasti. Markkinoiden
tuottovaatimusten muutoksilla ei ole välitöntä vaikutusta Yhtiön liikevaihtoon, 
käyttökatteeseen eikä kassavirtaan mutta sijoituskiinteistöjen negatiivinen   
arvonmuutos voi laskea yhtiön omavaraisuusastetta siten, että lainasopimusten  
kovenantteja astuu voimaan. Tällöin arvonmuutoksella on vaikutus kassavirtaan ja
tilikauden tulokseen.                              

Tulevaisuuden näkymät                              

Konsernin johto arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan 2 - 4 %. Yhtiön  
johto arvioi, että taloudellinen vuokrausaste Suomessa on vuoden lopulla    
vähintään samalla tasolla kuin syyskuussa 2010.                 

Strategiansa mukaan Technopoliksen tarkoituksena on toimia vuonna 2015 parhaissa
tieto-intensiivisissä kaupungeissa Suomessa, Venäjällä ja 2-3 muussa maassa.  
Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 10 % vuosittain.    
Tavoitteena on, että vuonna 2015 liikevaihdosta 25 % tulee Suomen ulkopuolelta. 
Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla.  
Konsernin omavaraisuusasteen vähimmäistavoite on 35 %.             

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,    
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen       
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa  
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien   
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen.   


22.10.2010                                   

TECHNOPOLIS OYJ                                 
Hallitus                                    


Keith Silverang                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Keith Silverang, p. 040 566 7785                        

Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa                      
www.technopolis.fi/sijoittajille/presentaatiot on saatavilla pdf-esitys     
osavuosikatsauksesta.                              

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista osoitteessa
https://www.technopolis.fi/sijoittajille/tiedotepalvelu. Palveluun        
ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet sähköpostitse.          

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat   
samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on laadittu      
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, ja sen     
laadinnassa on noudatettu IAS 34-standardia.                  

Technopolis-konsernilla oli 30.9.2010 kaksi maantieteellisiin yksiköihin    
pohjautuvaa toimintasegmenttiä: Suomi ja Venäjä. Esitettävä segmenttijako    
perustuu konsernin nykyiseen vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin
liiketoimintojen organisointiin.                        

Luvut ovat tilintarkastamattomia.                        


Technopolis konserni:                              
--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA    |  7-9/ |  7-9/ |   1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur           |  2010 |  2009 |   2010 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 19,16 |  18,58 |  58,36 |  56,74 |  76,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |  0,25 |  0,45 |   0,84 |  1,51 |   2,43 |
| tuotot 1)         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -8,91 |  -8,73 |  -28,09 | -28,21 |  -38,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen   | -2,48 |  -2,56 |  -1,79 | -31,15 |  -37,13 |
| käyvän arvon muutos    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot          | -0,31 |  -0,13 |  -0,74 |  -0,39 |  -0,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio    |  7,71 |  7,62 |  28,58 |  -1,50 |   2,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2,23 |  -3,04 |  -7,25 |  -9,28 |  -11,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja    |  5,48 |  4,57 |  21,33 | -10,78 |  -9,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         | -1,13 |  -1,42 |  -6,79 |  2,56 |   1,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |  4,35 |  3,15 |  14,54 |  -8,23 |  -7,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |  0,02 |  0,03 |   0,03 |  0,06 |   0,08 |
| rahoitusvarat       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen  | -0,01 |  -0,01 |  -0,01 |  -0,02 |  -0,02 |
| eriin liittyvät verot   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan  |  0,02 |  0,02 |   0,02 |  0,05 |   0,06 |
| tuloksen erät verojen   |    |     |     |     |     |
| jälkeen          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  |  4,37 |  3,18 |  14,56 |  -8,18 |  -7,44 |
| yhteensä         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen    |    |     |     |     |     |
| jakautuminen:       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön         |  4,35 |  3,17 |  14,54 |  -8,18 |  -7,44 |
| osakkeenomistajille    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille   |  0,00 |  -0,02 |   0,00 |  -0,05 |  -0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  4,35 |  3,15 |  14,54 |  -8,23 |  -7,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan     |    |     |     |     |     |
| tuloksen jakautuminen:  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön         |  4,37 |  3,17 |  14,56 |  -8,16 |  -7,38 |
| osakkeenomistajille    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille   |  0,00 |  0,01 |   0,00 |  -0,02 |  -0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  4,37 |  3,18 |  14,56 |  -8,18 |  -7,44 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön         |    |     |     |     |     |
| osakkeenomistajille    |    |     |     |     |     |
| kuuluvasta voitosta    |    |     |     |     |     |
| laskettu osakekohtainen  |    |     |     |     |     |
| tulos:          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,       |  0,07 |  0,06 |   0,24 |  -0,14 |  -0,13 |
| laimentamaton (EUR)    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,       |  0,07 |  0,06 |   0,24 |  -0,14 |  -0,13 |
| laimennusvaikutuksella  |    |     |     |     |     |
| oikaistu (EUR)      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, VARAT            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur               |  30.9.2010 |  30.9.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet      |    4,07 |    2,03 |     2,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet      |    62,94 |    50,28 |    62,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        |   651,32 |   596,40 |    596,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset            |    11,72 |    25,90 |    25,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |    3,79 |    2,46 |     2,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |   733,83 |   677,07 |    690,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |    14,10 |    14,63 |    15,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |   747,93 |   691,70 |    706,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur               |  30.9.2010 |  30.9.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |    96,91 |    96,91 |    96,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    18,55 |    18,55 |    18,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot           |    84,22 |    63,93 |    63,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma          |    0,46 |    0,43 |     0,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien      |    73,81 |    89,21 |    89,21 |
| voittovarat            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    14,54 |    -8,18 |    -7,44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien   |   288,50 |   260,86 |    261,83 |
| osuus               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |    0,01 |    0,12 |     0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   288,51 |   260,98 |    261,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma     |   346,72 |   349,95 |    360,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma       |    1,17 |    1,28 |     1,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |    39,30 |    32,75 |    32,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |   387,20 |   383,98 |    394,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma     |    53,01 |    26,21 |    28,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma       |    19,22 |    20,53 |    21,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |    72,22 |    46,74 |    49,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |   459,42 |   430,72 |    444,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |   747,93 |   691,70 |    706,09 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   |     1-9/ |    1-9/ |    1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur               |     2010 |    2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    14,54 |    -8,23 |    -7,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen      |     1,79 |    31,15 |    37,13 |
| arvonmuutokset          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |     0,74 |    0,39 |     0,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden     |     0,01 |    -0,01 |    -0,01 |
| tuloksista            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut, joihin ei liity  |     0,55 |    0,44 |     0,67 |
| maksutapahtumaa         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut    |     7,23 |    9,29 |    11,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot              |     6,79 |    -2,56 |    -1,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos       |     2,34 |    2,89 |     1,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |     0,24 |    0,38 |     0,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot          |     0,01 |    0,01 |     0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut     |    -5,30 |    -8,79 |    -10,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät        |    -2,56 |    -2,41 |    -1,74 |
| liiketoiminnasta         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot          |    -4,70 |    -1,68 |    -1,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |    21,69 |    20,87 |    28,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin |    -0,40 |    -0,02 |    -0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    -40,03 |   -44,93 |    -62,96 |
| sijoituskiinteistöihin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja   |    -2,85 |    -0,22 |    -1,05 |
| aineettomiin hyödykkeisiin    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |     3,14 |    0,49 |     1,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista      |     0,01 |    0,00 |     0,01 |
| sijoituksista          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta     |    -2,38 |    -0,10 |    -0,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |    -42,51 |   -44,78 |    -63,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys  |    17,50 |    42,00 |    58,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys |    -27,44 |   -12,12 |    -15,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    -8,60 |    -6,88 |    -6,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti      |    20,49 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos  |    19,13 |    -4,00 |    -4,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |    21,09 |    19,01 |    31,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |     0,27 |    -4,91 |    -2,63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa   |     4,52 |    7,15 |     7,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa   |     4,79 |    2,24 |     4,52 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN      |     |     |     |     |     |
| MUUTOSLASKELMA     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur      | Osake- |   Yli- |  Muut |  Kert. | Vähemm. |   Oma |
|        | pääoma | kurssi- | rahasto | voitto- |  osuus | pääoma |
|        |    | rahasto |    t |  varat |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 96,91 |  18,55 |  63,82 |  96,16 |   0,26 | 275,70 |
| 31.12.2008   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys     |    |     |     |     |     |     |
| osakepääomaan |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu   |    |     |     |     |     |     |
| osakeanti   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |     |     |  -6,88 |     |  -6,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |     |  0,05 |  -8,18 |  -0,05 |  -8,18 |
| laaja tulos  |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset |    |     |  0,06 |   0,37 |  -0,10 |  0,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 96,91 |  18,55 |  63,93 |  81,47 |   0,12 | 260,98 |
| 30.9.2009   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 96,91 |  18,55 |  63,94 |  82,42 |   0,01 | 261,84 |
| 31.12.2009   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlas |    |     |  20,19 |     |     |  20,19 |
| ketut osakkeet |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |     |     |  -8,60 |     |  -8,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |     |  0,02 |  14,54 |   0,00 |  14,56 |
| laaja tulos  |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset |    |     |  0,06 |   0,45 |     |  0,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 96,91 |  18,55 |  84,22 |  88,81 |   0,01 | 288,51 |
| 30.9.2010   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Segmentti-informaatio                              

Konsernilla ei ole toimintasegmenttien välillä sisäisiä eriä liikevaihdossa eikä
käyttökatteessa. Käyttökatteen jälkeisiä eriä, kuten poistoja, rahoituseriä ja 
veroja ei esitetä segmentti-informaatiossa, koska niitä ei allokoida      
segmenteille.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATIO   |   7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur           |   2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi          |  19,23 |  18,50 |  58,11 |  56,54 |  76,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä         |  -0,05 |  0,10 |  0,29 |  0,24 |  0,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kohdistamattomat    |  -0,02 |  -0,01 |  -0,04 |  -0,05 |  -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |  19,16 |  18,58 |  58,36 |  56,74 |  76,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi          |  10,95 |  11,26 |  31,67 |  33,27 |  43,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä         |  -0,23 |  -0,07 |  -0,70 |  -0,35 |  -0,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kohdistamattomat    |  -0,23 |  -0,89 |  0,14 |  -2,89 |  -3,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |  10,50 |  10,30 |  31,11 |  30,03 |  39,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi          |     |     | 742,35 | 684,22 | 691,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä         |     |     |  47,56 |  32,85 |  38,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eliminoinnit      |     |     | -41,98 | -25,37 | -23,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |      |      | 747,93 | 691,70 | 706,09 |
--------------------------------------------------------------------------------


Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos                     

Technopolis esittää virallisen tilinpäätöksensä IFRS-standardeja soveltaen.   
Tuloslaskelmaan sisältyy useita eriä, jotka eivät liity yhtiön operatiiviseen  
toimintaan. Tämän vuoksi yhtiö esittää operatiivisen tuloksen, joka kuvastaa  
paremmin yhtiön todellista tulosta.                       

Operatiivisessa tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos lukuun ottamatta  
tilikauden aikaista sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta,        
rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosta sekä mahdollisia kertaluonteisia  
eriä, kuten luovutusvoittoja ja -tappioita. Yhtiöllä on koron- ja        
valuutanvaihtosopimuksia, jotka eivät täytä IFRS:n mukaisia suojauslaskennan  
edellytyksiä, ja näiden rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset on    
kirjattu tuloslaskelmaan. Lisäksi operatiivisessa tuloslaskelmassa esitetään  
näihin liittyvät verot ja laskennalliset verot.                 

Operatiivisesta tuloksesta erotetut erät, sekä niiden verovaikutus, esitetään  
ei-operatiivisessa tuloslaskelmassa. Sekä operatiivisesta että         
ei-operatiivisesta tuloksesta on laskettu osakekohtainen tulos EPRA:n      
ohjeistuksen mukaisesti. Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos ja niistä   
lasketut osakekohtaiset tulokset yhteensä täsmäävät yhtiön tilikauden tulokseen 
ja osakekohtaiseen tulokseen.                          


--------------------------------------------------------------------------------
| Technopolis-konserni |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OPERATIIVINEN TULOS  |   7-9/ |  7-9/ |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur         |   2010 |  2009 |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |   19,16 |  18,58 |  57,52 |  56,74 |  76,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   0,24 |  0,37 |   0,75 |   1,41 |   2,24 |
| tuotot        |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   -8,91 |  -8,73 |  -28,09 |  -28,21 |  -38,86 |
| kulut         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        |   -0,31 |  -0,13 |  -0,74 |  -0,39 |  -0,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio  |   10,18 |  10,09 |  29,44 |  29,54 |  39,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja   |   -2,34 |  -2,92 |  -6,17 |  -8,84 |  -9,75 |
| -kulut yhteensä    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |   7,85 |  7,17 |  23,27 |  20,70 |  29,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot operatiivisista |   -1,34 |  -1,64 |  -6,30 |  -5,10 |  -7,91 |
| eristä        |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus    |       |  0,02 |   0,00 |   0,05 |   0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden      |   6,51 |  5,55 |  16,97 |  15,64 |  21,66 |
| operatiivinen tulos  |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EI-OPERATIIVINEN   |      |     |     |     |     |
| TULOS         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät |   0,01 |  0,08 |   0,93 |   0,10 |   0,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen |   -2,48 |  -2,56 |  -1,79 |  -31,15 |  -37,13 |
| käyvän arvon muutos  |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio  |   -2,47 |  -2,47 |  -0,86 |  -31,05 |  -36,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusinstrumenttie |   0,11 |  -0,12 |  -1,08 |  -0,44 |  -2,01 |
| n käyvän arvon muutos |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |   -2,36 |  -2,59 |  -1,94 |  -31,48 |  -38,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot         |   0,21 |  0,22 |  -0,49 |   7,66 |   9,86 |
| ei-operatiivisista  |      |     |     |     |     |
| eristä        |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden      |   -2,16 |  -2,38 |  -2,44 |  -23,82 |  -29,10 |
| ei-operatiivinen   |      |     |     |     |     |
| tulos         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |   4,35 |  3,17 |  14,54 |  -8,18 |  -7,44 |
| yhteensä       |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, |      |     |     |     |     |
| laimennettu *)    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisesta    |   0,11 |  0,10 |   0,28 |   0,27 |   0,38 |
| tuloksesta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivisesta  |   -0,04 |  -0,04 |  -0,04 |  -0,42 |  -0,51 |
| tuloksesta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksesta |   0,07 |  0,06 |   0,24 |  -0,14 |  -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Osakekohtainen   |      |     |     |     |     |
| tulos on laskettu   |      |     |     |     |     |
| EPRAN ohjeistuksen  |      |     |     |     |     |
| mukaisesti.      |      |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT           |    1-9/ |     1-9/ |    1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |    2010 |     2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, %      |     2,9 |     7,0 |     5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio /      |    49,0 |     -2,7 |     3,0 |
| liikevaihto, %          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronmaksukyky          |     5,3 |     3,6 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |    38,8 |     38,0 |     37,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luototusaste, %         |    56,2 |     58,4 |     59,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö konserniyhtiöissä   |     134 |     152 |     152 |
| keskimäärin tilikauden aikana  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit taseen    |   58 248 |    45 839 |    66 029 |
| varoihin, 1 000 euroa      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen      |     7,7 |     7,9 |     7,6 |
| nettovuokratuotto, % 2)     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, %  |    93,7 |     94,3 |     94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton, euroa       |    0,24 |    -0,14 |    -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu, euroa        |    0,24 |    -0,14 |    -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa     |    4,79 |     4,55 |     4,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden (osakeantioikaistu)  |       |       |       |
| lukumäärä keskimäärin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton          | 60 250 705 |  57 345 341 |  57 345 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu           | 60 383 248 |  57 345 341 |  57 345 341 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur               |  30.9.2010 |  30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Panttaukset ja takaukset omasta  |       |       |       |
| velasta              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset      |   352,70 |    345,3 |   353,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden      |   157,90 |    161,3 |   162,10 |
| kirjanpitoarvo          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut takausvastuut        |    12,90 |     12,9 |    12,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta    |    0,50 |     0,5 |    0,50 |
| annetut takaukset         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut, koneet ja kalusto |    3,40 |     2,3 |    2,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankevastuut           |    0,15 |     0,15 |    0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvot           |    92,10 |    139,8 |   107,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvät arvot           |    -1,66 |     0,39 |    -0,99 |
--------------------------------------------------------------------------------


1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista      
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset              
kehityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan kuluihin.          

2) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.  

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.technopolis.fi

tpsf_31_q3-2010_final_pdf.pdf