Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2010

TECHNOPOLIS OYJ   OSAVUOSIKATSAUS    29.4.2010 klo  12.00 


TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2010             

Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan          
- liikevaihto säilyi tasolla 19,4 milj. euroa (19,4 milj. euroa)        
- käyttökate nousi 10,0 milj. euroon (9,9 milj. euroa)             
- operatiivinen tulos nousi 5,4 milj. euroon (4,8 milj. euroa) ja operatiivinen 
tulos/osake oli 0,09 euroa/osake (0,08 euroa)                  
- liikevoitto nousi 10,3 milj. euroon (-4,2 milj. euroa)            
sisältäen 0,5 milj. euroa (-14,0 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon
muutosta                                    
- tulos ennen veroja oli 7,8 milj. euroa (-7,9 milj. euroa)           
- taloudellinen vuokrausaste oli 94,0 % (95,7 %)                
- konsernin omavaraisuusaste oli 36,2% (38,6 %)                 
- tulos/osake laimentamaton ja laimennettu oli 0,09 euroa (-0,10 euroa),    

Toimitusjohtaja Keith Silverang:                        

”Technopolis on ottanut ensimmäisen askeleen kansainvälistymisessä yritysostoin.
Ostamme Tallinnasta kohteen, jossa toimintaympäristön kasvumahdollisuudet ovat 
hyvät ja johon Technopolis-konsepti tuo lisäarvoa. Perustettava yhteisyritys luo
erinomaiset edellytykset kasvaa Virossa ja mahdollisesti muuallakin Baltiassa. 
                                        
Toimintaympäristö on vakiintunut alkuvuoden aikana. Tässä markkinatilanteessa  
Technopolis-konseptin tuoma kilpailuetu on hyvin nähtävissä. Toimitilojemme   
käyttöasteet ovat lähes kaikkien sijaintikaupunkiemme keskimääräistä      
käyttöastetta korkeammat.                            

Markkinoiden tuottovaatimuksen nousu on taittunut ja tilanne on tasaantunut   
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot eivät   
juuri muuttuneet tilinpäätöksestä.                       

Rahoitusmarkkinoiden toimintakyky on palautunut ja Technopolis hyötyy edelleen 
matalista markkinakoroista. Konsernin luottokannan keskikorko oli katsauskauden 
lopussa 1,98 %. Konserni pystyy katsauskauden lopun 213,0 miljoonan euron    
luottolimiiteillään hoitamaan päätettyjen investointien rahoitustarpeet. EBRD:n 
myöntämä 31,6 miljoonan euron laina tukee Technopolis Pulkovon rahoittamista ja 
vapauttaa vakuuksia muille kasvuhankkeille.”                  

Toimintaympäristö Suomessa ja Pietarissa                    

Maailmantalous on alkanut toipua 1930-luvun jälkeen vakavimmasta        
rauhanaikaisesta talouskriisistä. Maailmankaupan piristyminen vuoden 2009    
puolivälin jälkeen ei ole kuitenkaan heijastunut Suomen talouteen        
täysimittaisesti. Suomen Pankin mukaan bruttokansantuote supistui vuonna 2009  
7,8 %. Ennusteen mukaan talouskasvu jää vaimeaksi vuoden 2011 alkupuolelle   
saakka ja kokonaistuotanto kasvaa lähivuosina selvästi hitaammin kuin ennen   
talouskriisiä. (lähde: Suomen Pankki, Talouden näkymät 1/2010.)         

Keväällä 2010 toimistojen vajaakäyttöaste nousi lähes kaikissa Suomen      
kasvukeskuksissa, jääden kuitenkin alle 8 prosentin. Pääkaupunkiseudulla    
toimistojen vajaakäyttöaste jatkoi nousua 12,3 prosenttiin. Reaalitalouden   
ongelmat heijastuvat vuokrausmarkkinaan. Catella ennustaa, että toimistojen   
vajaakäyttöasteet jatkavat nousua vuoden 2010 aikana. (lähde: Catella      
Markkinakatsaus, kevät 2010.)                          

Pietarin toimistomarkkinoilla on tapahtunut kysynnän piristymistä vuoden 2009  
neljänneltä vuosineljännekseltä saakka. (lähde: Amplion 11.1.2010). Pietarin  
A-luokan toimistokiinteistöjen vajaakäyttöaste oli vuonna 2009 noin 27     
prosenttia. Vuoden 2010 alussa vapaata A- ja B-luokan toimistotilaa oli n.   
250.000 neliömetriä. Vuonna 2010 kysynnän odotetaan asteittain kasvavan. (lähde:
Colliers Russia Real Estate Review 2010.)                    

Liiketoiminta                                  

Technopolis-konsernilla on kaksi maantieteellisiin yksiköihin pohjautuvaa    
toimintasegmenttiä: Suomi ja Venäjä. Segmenttijako perustuu konsernin      
vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen      
organisointiin.                                 

Huolimatta globaalin talousympäristön heikentymisestä huipputeknologian     
toimintaympäristöjen kysyntä Technopoliksen toiminta-alueilla on säilynyt    
tyydyttävänä ja konsernin taloudellinen vuokrausaste on säilynyt hyvällä tasolla
ollen 94,0 % vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopussa (95,7 % 31.3.2009).  

Yhtiön toimintapaikkakunnilla Suomessa on viimeisen vuoden aikana ollut     
havaittavissa kilpailun kiristymistä toimistovuokramarkkinalla. Yhtiön     
käyttöasteet ovat kuitenkin toimistovuokramarkkinan keskimääräisiä käyttöasteita
korkeammat lähes kaikissa kasvukeskuksissa.                   

Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 19,4 milj. euroa (19,4 milj. euroa   
vuonna 2009). Liikevaihdosta 85,2 % (84,4 %) muodostui vuokratuotoista ja 14,8 %
(15,6 %) palvelutuotoista. Vertailukelpoisten kohteiden vuokratuotot laskivat  
2,7 %. Vertailukelpoisten kohteiden vuokratuottojen kehitys on laskettu     
vertaamalla vuoden 2010 vuokratuottoja vuoden 2009 vastaavaan. Jotta luvut ovat 
vertailukelpoisia, ne eivät sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja
kiinteistöjä.                                  

Konsernin käyttökate oli 10,0 milj. euroa (9,9 milj. euroa), jossa kasvua 0,6 %.
Konsernin liikevoitto oli 10,3 milj. euroa (-4,2 milj. euroa), jossa on kasvua 
344,1 %. Liikevoiton kasvu johtuu pääosin siitä, että markkinoiden       
tuottovaatimusten vakauduttua liikevoittoon sisältyy vain 0,5 milj.euroa (-14,0 
milj.euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta. Sijoituskiinteistöjen 
käyvän arvon muutos ei vaikuta konsernin liikevaihtoon, käyttökatteeseen tai  
kassavirtaan.                                  

Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,6 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Konsernin
voitto ennen veroja oli 7,8 milj. euroa (-7,9 milj. euroa).           

Yhtiö on esittänyt vuoden 2009 alusta lukien operatiivisen tuloksen, joka    
kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta. Konsernin operatiivinen tulos oli 
5,4 milj. euroa (4,8 milj. euroa), jossa kasvua 10,3 %. Operatiivisessa     
tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos huomioimatta tilikauden aikaisia  
sijoituskiinteistöjen ja rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksia,     
mahdollisia kertaluonteisia eriä sekä edellä mainittuihin eriin liittyviä    
verovaikutuksia.                                

Taseen loppusumma oli 718,9 milj. euroa (685,5 milj. euroa), missä oli kasvua  
4,9 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 36,2 % (38,6 %).      

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 600,1 milj. euroa 
(582,0 milj. euroa) ja rakenteilla olevien sijoituskiinteistöjen 58,6 miljoonaa 
euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus        
katsauskaudella oli 0,5 milj. euroa (vuonna 2009 -14,0 milj. euroa). Käyvän   
arvon muutokseen sisältyy markkinoiden tuottovaatimuksen lievästä laskusta   
johtuvaa arvon nousua ja käypään arvoon kirjattavien rakenteilla olevien    
kiinteistöjen arvon muutosta. Käyvän arvon laskelman pitkän aikavälin      
inflaatio-odotuksena on käytetty 2,0 %.                     
                                        
Nettotuottovaatimuksena käytetään kahden ulkopuolisen arvioitsijan antamien   
aluekohtaisten nettotuottovaatimusten vaihteluvälien keskiarvoa. Keskimääräinen 
kiinteistöjen nettotuottovaatimus konsernissa 31.3.2010 oli 8,06 % (31.3.2009  
7,85 %). Käyvän arvon laskennan keskimääräisenä kymmenen vuoden vuokrausasteena 
on käytetty 95,5 %. Konsernin tavoitteet toteutuvasta käyttöasteesta ovat tätä 
korkeammat. Konsernin vuosien 2000 - 2009 keskimääräinen vuokrausaste on ollut 
97,1 %.                                     

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 453 567       
kerrosneliömetriä (438 337 kerrosneliömetriä 31.3.2009). Konsernin       
keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 94,0 % (95,7 %).  
Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen    
prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen 
arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli   
kauden lopussa 115,8 milj. euroa (128,1 milj. euroa).              

Technopolis analysoi vuoden 2009 aikana mahdollisia kansainvälisen kasvun    
tulevia kohteita Euroopassa. Maa-analyysien tavoitteena on ollut arvioida    
kohdemaiden osaamispohjaisen yritystoiminnan kasvupotentiaalia ja toisaalta   
Technopoliksen mahdollisuuksia toteuttaa kyseisessä maassa toimintakonseptinsa 
mukaista liiketoimintaa.                            

Analyysien perusteella loppuvuodesta 2009 jatkettiin neljän kohdemaan tarkempia 
selvityksiä ja mahdollisten yritys- ja kiinteistöostojen edellytyksiä.     
Keskeisinä kriteereinä analyyseissä on ollut liiketoiminnan nopean positiivisen 
kassavirran saavuttaminen, mahdollisuudet kasvaa yritysoston jälkeen sekä    
ostettavan kohteen soveltuvuus Technopoliksen toimitilat ja palvelut yhdistävään
konseptiin.                                   

Technopoliksen kansainvälinen kasvu yritysostoin sai lähtölaukauksensa, kun   
yhteisyrityksen perustamisesta Viroon yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin  
kanssa solmittiin sopimus maaliskuussa 2010.                  

Technopolis solmi 26.3.2010 sopimuksen tallinnalaisen Smart City Group As:n ja 
sen tytäryhtiön Ülemiste City As:n kanssa yhteisyrityksen perustamisesta    
Tallinnaan. Technopolis ostaa osake-enemmistön perustettavasta Smart City Group 
As:n omistamasta yhtiöstä. Technopolis Ülemiste -yhtiöön tulee kuulumaan tällä 
hetkellä Smart City Group As:n tytäryhtiön Ülemiste City As:n omistama noin   
70 000 neliömetrin kiinteistökanta Tallinnan lentokentän vierellä. Tiloista noin
47 000 neliömetriä on 1-5 vuoden ikäisiä moderneja toimistotiloja. Technopolis 
Ülemiste -yhtiölle siirtyy myös noin 150 000 neliömetriä toimistotilojen    
rakennusoikeutta.                                

Muodostettavan Technopolis Ülemiste -yhtiön pro forma yritysarvo on 63,5 milj. 
euroa ja lainojen kokonaismäärä noin 44 milj. euroa. Yhtiön arvioitu vuotuinen 
pro forma liikevaihto on 4,75 milj. euroa ja käyttökatearvio on noin 4 milj.  
euroa. Pro forma -luvut on muodostettu edellisvuoden päättyneen tilikauden   
tietojen perusteella. Technopoliksen investointi yritykseen on 9,93 milj. euroa 
sisältäen 0,5 milj. euroa yhteisyrityksen kahden seuraavan vuoden tuloksiin   
perustuvaa mahdollista lisäkauppahintaa.                    

Technopolis-konsernin omistus Technopolis Ülemistesta tulee olemaan 51 % ja   
loput 49 % tulee omistamaan virolainen Smart City Group As tytäryhtiönsä    
Ülemiste Cityn kautta. Technopolis Ülemisten osuus Tallinnan koko        
toimistokannasta tulee olemaan arviolta noin 10 %. Kaupan vaikutukset      
Technopolis-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen riippuvat hankkeen       
etenemisaikataulusta. Kaupan toteutuessa Technopolis Ülemistesta muodostuu   
Technopolis Oyj:n tytäryhtiö ja se tulee osaksi Technopolis-konsernia.     

Yrityskaupan lopullinen toteutuminen suunnitellussa muodossa edellyttää     
hyväksyttyjen due diligence -tarkastusten suorittamista ja yhteisyrityksen   
rahoituksen hyväksyttävää valmistumista. Edellytysten täyttyessä kaupan     
arvioidaan toteutuvan kesä-heinäkuussa 2010.                  

Konsernirakenne                                 

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa   
Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa,    
Tampereella ja Vantaalla, ja sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa (omistusosuus 
100 %), Kiinteistö Oy Innopoli II Espoossa (100 %) ja muita tytäryhtiöitä.   

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC
(omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %).         

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Kiinteistö Oy Hermia (49,3 %), 
Technocenter Kempele Oy (48,5 %), Kiinteistö Oy Bioteknia (28,5 %), Iin     
Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä Innovation Oy (24 %), Kuopio Innovation Oy (24
%) ja Lappeenranta Innovation Oy (20 %). Oulu Innovation Oy:stä Technopolis Oyj 
omistaa 13 %.                                  

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy 
Espoossa. Technopolis Ventures Oy:öön fuusioitiin 28.2.2010 tytäryhtiöt     
Technopolis Ventures Lappeenranta Oy (100 %), Technopolis Ventures Jyväskylä Oy 
(100 %), Technopolis Ventures Oulu Oy (100 %), Technopolis Ventures Professia Oy
Tampereella (100 %) ja Technopolis Ventures Kuopio Oy (100 %).         
Technopolis-konserni omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 35 %.           

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet                 

Rakenteilla 31.3.2010 olevat hankkeet:                     
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Alue   | Brutto-m2 | Meur  | Vuokrausaste | Valmistuu |
|        |      |      |     | 31.3.2010  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yliopistonrinn | Tampere  | 19 200   | 33,6  | 94,0     | 4/2010  |
| e 1. vaihe (2) |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pulkovo    | Pietari  | 24 100   | 52,3  | 11,7     | 6/2010  |
| 1. vaihe (3) |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viestikatu   | Kuopio  | 13 400   | 9,6   | 80,4     | 9/2010  |
| 2. vaihe (4)  |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
(2)130 autopaikkaa rakenteissa                         
(3)Sisältää tontin                               
(4)236 autopaikkaa paikoitustalossa                       

Technopoliksen Pietarin Pulkovon teknologiakeskuksen ensimmäisen vaiheen    
rakennustyöt edistyvät suunnitelmien mukaisesti. Pietarin yhtiöön on      
katsauskauden loppuun mennessä sitoutunut varoja 45,1 milj. euroa.       

Pietarin markkinatilanne on edelleen haasteellinen, mutta kysyntää on      
kohtuullisesti. Neuvotteluja käydään useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa 
merkittävistä neliömääristä. Vuokrasopimusten aikatauluista on vaikea tehdä   
ennusteita. Yleinen markkinatapa Venäjällä on allekirjoittaa vuokrasopimukset  
kohteen valmistuttua. Ensimmäisen vaiheen tiloista on vuokrattu 11,7 % ja sen  
arvioidaan valmistuvan kesällä 2010.                      

Hallituksen hyväksymät hankkeet:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                | Alue   | Brutto-m2 | Meur  | Vuokrausaste |
|               |     |      |     | 31.3.2010   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finn-Medi Silmäkeskus (5)  | Tampere | 5 450   | 14,2  | 100      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finn-Medi toimisto-osa (6) | Tampere | 2 370   | 3,3   | 0       |
--------------------------------------------------------------------------------
(5) 21 autopaikkaa rakenteissa                         
(6) 5 autopaikkaa rakenteissa                          

Technopolis toteuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (PSHP)    
silmäkeskuksen Finn-Medin alueelle Tampereelle. Hankkeen rakentaminen aloitetaan
toukokuussa 2010 ja sen arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2011.        

Lisäksi Silmäkeskuksen yhteyteen rakennetaan useille toimijoille tarkoitettua  
toimistotilaa. Toimisto-osan laajuus on noin 2 370 bruttoneliömetriä.      

Valmisteilla olevat hankkeet:                          
--------------------------------------------------------------------------------
|                | Alue   | Brutto-m2 | Meur  | Vuokrausaste |
|               |     |      |     | 31.3.2010   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finn-Medi potilashotelli  | Tampere | 7 060   | 14,8  | 100      |
| (7)             |     |      |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
(7) 17 autopaikka rakenteissa                          

Technopolis suunnittelee Tampereelle Finn-Medin alueelle Norlandia Care Oy:n  
potilashotellia. Suunnitteilla olevat tilat toteutetaan samaan uudisrakennukseen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) silmäkeskuksen ja       
toimisto-osan kanssa.                              

Technopolis Oyj ja Norlandia Care Oy ovat tehneet potilashotellin rakennus- ja 
hankesuunnittelusta sitovan sopimuksen sekä sopimuksen vuokraamisesta.     
Potilashotellin laajuus on noin 7 060 bruttoneliömetriä sisältäen mm. ravintolan
ja 136 asiakashuonetta. Lopullinen rakentamispäätös potilashotellista tehdään  
keväällä 2010.                                 

Finn-Medin Silmäkeskuksen, potilashotellin ja toimisto-osan yhteiskäyttöön   
rakennetaan 129 autopaikkaa tontille rakenteissa olevien 43 autopaikan lisäksi. 

Technopolis käynnisti vuonna 2009 toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisen osana
liiketoiminnan tehostamista. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön 
katsauskauden päättymisen jälkeen huhtikuun 2010 alussa. Järjestelmä tukee   
aiempaa tehokkaammin johdon päätöksentekoa sekä työntekijöiden perustyötä.   
Kehityshankkeen ulkoiset kustannukset ovat 1,3 milj. euroa.           

Rahoitus                                    

Technopoliksen nykyiset luottolimiitit riittävät rahoittamaan kaikki päätetyt  
investoinnit. Kauden päättyessä Technopoliksella oli käytettävissä olevia    
nostamattomia sitovia luottolimiittejä 213,0 milj. euroa ja rahavaroja 4,3 milj.
euroa. Käytettävissä olevien luottolimiittien nostaminen lukuun ottamatta    
yritystodistuksia edellyttää vakuusjärjestelyjä. Pitkäaikaisesta        
käyttämättömästä luottolimiitistä 60,0 milj. euroa on Euroopan investointipankin
luototusta Technopoliksen tuleville laajennushankkeille Suomessa ja uutena   
instrumenttina 31,6 milj.euroa EBRD:n rahoitusta Technopolis Pulkovon      
rakennushankkeelle.                               

Lyhytaikaisen maksuvalmiuden hallintaan Technopoliksella on 90 milj. euron   
kotimainen yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea liikkeelle 
alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Yritystodistusmarkkina on elpynyt ja  
katsauskauden päättymisen jälkeen Technopoliksella on liikkeellä 15,7 milj.   
euron arvosta yritystodistuksia. Lisäksi Technopoliksella on 15,0 milj. euron  
luotollinen shekkitililimiitti, josta kauden lopussa oli käytössä 3,6 milj.   
euroa.                                     

Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,6 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Konsernin
koronmaksukyky (interest coverage ratio) oli 5,2 (2,4). Koronmaksukyky kuvastaa 
käyttökatteen ja suoriteperusteisten korkokulujen suhdetta.           

Konsernin taseen loppusumma oli 718,9 milj. euroa (685,5 milj. euroa), josta  
vierasta pääomaa oli 460,1 milj. euroa (422,3 milj. euroa). Konsernin      
omavaraisuusaste oli 36,2 % (38,6 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli kauden
lopussa 150,1 % (133,8 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,51 euroa (4,59   
euroa).                                     

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 392,8 milj. euroa (362,5
milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko 31.3.2010 oli 1,98 % (3,11 %).  
Kauden lopussa korollisista veloista 84,3 % (75,5 %) oli vaihtuvakorkoisia   
lainoja ja 15,7 % (24,5 %) kiinteään korkoon sidottua. Lainapääomilla painotettu
laina-aika oli 10,1 vuotta (10,4 vuotta). Katsauskauden päättymisen jälkeen   
konserni on nostanut lainojensa korkosidonnaisuusaikaan toteuttamalla      
koronvaihtosopimuksia.                             

Konsernin luototusaste (loan to value) eli korollisten velkojen suhde      
sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen käypiin arvoihin oli 
58,7 % (57,5 %).                                

Konsernilla on korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 354,2 milj. euroa, joista 
95,3 milj. euroon sisältyy omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenantteja.    
Omavaraisuusasteen heikentyminen voi johtaa näissä luotoissa korkeampaan    
korkomarginaalitasoon tai ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Marginaalit eräissä  
lainoissa ja pankkitakauksissa voivat nousta omavaraisuusasteen (OVA) laskiessa 
oheisen taulukon mukaisesti. Mahdolliset marginaalimuutokset tulevat voimaan  
kunkin lainan sopimusehtojen mukaan.                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Lainan(L)tai  | Marginaal | OVA  | OVA  | OVA  | OVA  | Muuta   |
| pankkitakauksen | i-    | alle  | alle  | alle  | alle  |      |
| (PT)pääoma, M€ | prosentti | 38 %  | 35 %  | 33 %  | 30 %  |      |
|         | 31.3.2010 |    |    |    |    |      |
|         |      |    |    |    |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0(L)     | 0,82   |    |    |    | 0,85  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4,1 (L)     | 0,65   |    |    | 0,70  | 1,00  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30,0 (L)    | 1,50   |    |    | 1,75  | 2,00  | Marginaali |
|         |      |    |    |    |    | voidaan  |
|         |      |    |    |    |    | muuttaa  |
|         |      |    |    |    |    | tai laina |
|         |      |    |    |    |    | irtisanoa, |
|         |      |    |    |    |    | jos OVA  |
|         |      |    |    |    |    | alle 30%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1,2 (L)     | 0,45   |    |    |    |    | Marginaali |
|         |      |    |    |    |    | voidaan  |
|         |      |    |    |    |    | muuttaa  |
|         |      |    |    |    |    | tai laina |
|         |      |    |    |    |    | irtisanoa, |
|         |      |    |    |    |    | jos OVA  |
|         |      |    |    |    |    | alle 28 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0 (PT)    | 0,365   |    |    | 0,40  | 0,60  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20,0 (PT)    | 0,26   | 0,35*) |    |    | 0,65  | *)Kovenant |
|         |      |    |    |    |    | ti astuu  |
|         |      |    |    |    |    | voimaan  |
|         |      |    |    |    |    | 8.12.2013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,00 (PT)   | 0,8    | 0,9  | 1,0  | 1,5  |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,00 (PT)   | 0,8    | 0,9  | 1,0  | 1,5  |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Euroopan Investointipankin myöntämien lainojen, määrältään 84,3 milj. euroa,  
vakuutena on pankkitakaukset, 86,0 milj. euroa. Näistä pankkitakauksista 31,0  
milj. euroa erääntyy vuoden 2013 loppuun mennessä ja niitä pyritään jatkamaan. 
Näiden pankkitakausten uusimisten yhteydessä lainamarginaalien nousut ovat   
mahdollisia.                                  

Katsauskautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista   
veloista erääntyy maksettavaksi 35,6 milj. euroa.                

Venäjän rakennushankkeen rakennusaikainen rahoitus hoidetaan emoyhtiön     
hankkimalla rahoituksella, joka muutetaan pitkäaikaisiksi lainoiksi ja omaksi  
pääomaksi huomioiden Venäjän alikapitalisointisäännökset.            

Organisaatio ja henkilöstö                           

Technopoliksen toimitusjohtajana toimii Keith Silverang, MBA. Silverang on   
Yhdysvaltain ja Suomen kansalainen. Hänellä on perustutkinto, BA Bostonin    
yliopistosta ja MBA-tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta. Yhtiön       
varatoimitusjohtajana toimii Reijo Tauriainen.                 

Technopolis Oyj:n johtoryhmän kokoonpanoa muutettiin 10.2.2010 lähivuosien   
kasvutavoitteiden varmistamiseksi. Johtoryhmän uutena jäsenenä aloitti Marko  
Järvinen. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja työskennellyt aikaisemmin 
mm. Mercuri Internationalin konsulttina yritysten henkilöstön          
kehittämistehtävissä sekä erilaisissa kotimaan ja kansainvälisen myynnin    
tehtävissä. Hän on tullut yhtiön palvelukseen vuonna 2006.           

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Keith Silverang, Suomen      
tulosyksikön johtaja ja talousjohtaja Reijo Tauriainen, Tampereen tulosyksiköstä
ja yrityspalveluista vastaava johtaja Satu Eskelinen ja pääkaupunkiseudun    
tulosyksiköstä ja kehityspalveluista vastaava johtaja Marko Järvinen sekä    
myyntijohtaja Seppo Selmgren.                          

Technopoliksen operatiivinen organisaatio käsittää kolme yksikköä; Suomi, Venäjä
ja Uudet markkinat. Konsernin organisaatiossa on lisäksi matriisitoiminnot   
kiinteistökehityksen, yrityspalveluiden, yrityskehityksen sekä konsernin    
tukitoimintojen toteuttamiseksi. Uudet markkinat -yksiköllä ei ole toistaiseksi 
liikevaihtoa eikä liikevoittoa ja sen kulut on sisällytetty hallinnon kuluihin. 

Technopolis Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 antamaa,  
1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. 29.1.2010  
annettu selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön     
internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi/sijoittajille.         
                                        
Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 129 (153) henkilöä.   
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 61(58) henkilöä, yrityspalveluissa 35(34) 
henkilöä ja kehityspalveluissa 33(61) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin 
henkilöstömäärä oli 129(153).                          

Technopolis uudelleenjärjesteli kehityspalveluidensa toimintaa vuoden 2009   
viimeisellä neljänneksellä, ja tähän liittyen lähes kaikki julkisrahoitteiset, 
voittoa tavoittelemattomat kehitysohjelmat Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa,  
Lappeenrannassa ja Oulussa siirrettiin paikallisille yhteistyökumppaneille   
1.1.2010 alkaen. Tämän seurauksena 16 työntekijää siirtyi paikallisten     
yhteistyökumppaneiden palvelukseen ja 9 työntekijää irtisanoutui tai      
irtisanottiin.                                 

Osana kehityspalveluiden uudelleenjärjestelyä paikalliset Technopolis Ventures 
-yhtiöt fuusioitiin 28.2.2010 emoyhtiöönsä Technopolis Ventures Oy:öön.     
Katsauskauden lopussa Technopolis Ventures Oy:ssä työskenteli 23 henkilöä.   

Varsinainen yhtiökokous                             

Technopoliksen varsinainen yhtiökokous 26.3.2010 vahvisti Konsernin ja emoyhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden Yhtiön johdolle.   

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,15 euroa  
osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä    
31.3.2010 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. 
Osingon maksupäivä oli 9.4.2010.                        

Yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen hallituksen toimikautta   
koskevan pykälän siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia   
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti myös muuttaa
yhtiökokouskutsua koskevan pykälän siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi   
toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiökokouskutsu 
voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa julkaisemalla kutsu Yhtiön Internet-sivuilla.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Teija Andersen, Pertti    
Huuskonen, Pekka Korhonen, Matti Pennanen, Timo Ritakallio ja Erkki Veikkolainen
valittiin Yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan  
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Pertti Huuskonen valittiin hallituksen  
päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen varapuheenjohtajaksi samaksi  
toimikaudeksi.                                 

Yhtiökokous päätti, että Pertti Huuskoselle maksetaan ajalta, joka alkaa vuoden 
2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen   
yhtiökokouksen päättyessä, palkkio yhtiökokouksen 26.3.2009 päätöksen ja    
Huuskosen kanssa laaditun palkkiosopimuksen jatkamisesta laaditun sopimuksen  
mukaan. Huuskosen rahapalkkio tulee olemaan 339.000 euroa vuodessa. Palkkion  
yksityiskohdat ilmenevät yhtiökokouskutsusta.                  
                                        
Yhtiön hallituksen muille jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: 30.000
euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja 25.000 euroa hallituksen jäsenelle.  
Lisäksi hallituksen tai sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan 
kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.                       

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Technopolis 
Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun      
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on 29.4.2010 julkistettu. Hallituksen   
jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen    
jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.                    

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena   
tilintarkastajanaan Tapio Raappana, KHT.                    

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia ja yhtiökokouksen hallitukselle myöntämät   
valtuutukset                                  

Yhtiön osakepääoma on 96 913 626,29 euroa ja osakkeiden määrä 57 345 341    
kappaletta. Osakkeet ovat yhdenlajisia ja kullakin osakkeella on yksi ääni   
yhtiökokouksessa.                                

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 17.2.2010 suoran        
omistusosuutensa Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä ylittäneen yhden 
kymmenesosan (10 %) kaupalla, joka tehtiin 16.2.2010. Transaktion jälkeen    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman suora omistusosuus Technopoliksen   
osakepääomasta ja äänimäärästä oli 6.856.980 osaketta ja 11,96 %. Yhtiölle ei  
ole tullut muita liputusilmoituksia omistusosuuden muutoksista katsauskaudella. 

Yhtiökokouksessa 26.3.2010 ei ollut asialistalla osakkeisiin liittyviä     
valtuutuksia hallitukselle. Edellisen vuoden yhtiökokous, joka pidettiin    
26.3.2009, valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden   
hankkimisesta ja osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 
luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien   
antamisesta. Lisäksi yhtiökokous 26.3.2009 päätti osakepalkkiojärjestelmän   
käyttöönottamisesta Technopolis-konsernin avainhenkilöille.           

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 700 000  
osaketta, mikä vastaa noin 9,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus
kumosi yhtiökokouksen 27.3.2008 antaman valtuutuksen omien osakkeiden      
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 26.9.2010 asti.              

Yhtiökokous 26.3.2009 valtuutti hallituksen myös päättämään osakeannista sekä  
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.     
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
11 400 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista     
osakkeista. Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 29.11.2007 ja yhtiökokouksen    
27.3.2008 antamat valtuutukset päättämään osakeannista sekä osakkeisiin     
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 26.3.2012 
asti.                                      

Yhtiökokous 26.3.2009 päätti osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta    
Technopolis -konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän perusteella maksettavat  
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Technopolis Oyj:n osakkeen  
arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden), joiden laskennallinen    
laimennusvaikutus on 1,4 %.                           

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä   
rahoitus- ja asiakasriskejä sekä Venäjän liiketoimintaan liittyvät riskit.   

Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa markkinakorkojen heilahtelujen   
negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan.   
Tarvittaessa yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhtiön korkoriskipolitiikan tavoitteena on myös  
hajauttaa lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan 
markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta.         

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että        
rahamarkkinakorkojen muutos yhdellä prosenttiyksiköllä muuttaisi        
korkokustannuksia vuositasolla 2,3 milj. euroa.                 

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.     
Korollisista veloista 31.3.2010 17,4 % on sidottu alle 3 kk euribor-korkoon ja 
66,9 % on sidottu 3-12 kk euribor-korkoon. Korollisista veloista 15,7 % oli   
kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle.                    

Jälleenrahoitusriskin hallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin    
lainasalkku on riittävän hajautettu lainojen takaisinmaksuaikataulun ja     
rahoitusinstrumenttien osalta. Korollisten velkojen jäljellä oleva pääomilla  
painotettu laina-aika oli 10,1 vuotta. Rahoitusriskin hallitsemiseksi      
Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä, monipuolista rahoitusinstrumenttien
valikoimaa ja ylläpitää riittävää vakavaraisuutta.               

Rahoitusmarkkinoiden epävakauden pitkittyminen voi vaikuttaa kasvu- ja     
jälleenrahoituksen saatavuuteen sekä marginaaleihin tulevaisuudessa.      

Venäjän lainsäädännön poikkeavuus Suomen lainsäädännöstä sekä          
viranomaiskäytäntöjen erilaisuus Suomeen verrattuna voivat aiheuttaa riskejä.  
Mikäli Pulkovon vuokraaminen ei etene suunnitellulla tavalla muodostaa Pulkovon 
teknologiakeskus taloudellisen riskin konsernille. Pulkovon teknologiakeskuksen 
valmistuessa se muodostaa noin 7 % konsernin koko sijoituskiinteistöjen käyvästä
arvosta. Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon ei ole huomioitu Viron      
yrityskauppaa, koska kaupan lopullinen toteutusaikataulu on vielä avoin.    

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa  
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset liiketapahtumat
kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet kurssierot    
kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai rahoituskuluihin ja
-tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti.                

Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen voi pitkittyessään vaikuttaa   
yhtiön asiakkaiden ja sitä kautta myös konsernin liiketoimintaan epäsuotuisasti.

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa  
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus       
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään   
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen     
seurantaan. Asiakasriskejä hajautetaan hankkimalla asiakkaita kaikilta     
teknologiatoimialoilta, tietointensiivisistä toiminnoista ja julkiselta     
sektorilta. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset 
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Kiinteistöt on vakuutettu         
täysarvovakuutuksella.                             

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu Oulun seudulle,   
pääkaupunkiseudulle, Jyväskylään, Kuopioon, Lappeenrantaan ja Tampereelle sekä 
Venäjälle Pietariin. Konsernin yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä
9 %:a. Konsernilla on yhteensä noin 1 190 asiakasta, jotka toimivat useilla eri 
toimialoilla.                                  

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja     
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään    
molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja         
vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen.                    

Katsauskauden lopun vuokrasopimuskannasta seuraavan 12 kuukauden aikana     
irtisanottavissa ja uudelleen neuvoteltavissa olevat toistaiseksi voimassa   
olevat sopimukset kattavat noin 185 800 (200 720 31.3.2009) jyvitettyä     
neliömetriä, mikä on 45 % (50 %) koko kiinteistökannan jyvitetystä       
neliömäärästä. Näiden sopimusten irtisanomisaika jakaantuu alla olevassa    
taulukossa kuvatulla tavalla.                          
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 31.3.2010          | 31.3.2009           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irtisanomisaik | jyvitettyä | %       | jyvitettyä | %        |
| a kuukautta  | neliötä  | -vuokra-sopimu | neliötä   | -vuokra-sopimus |
|        |      | skannasta   |       | kannasta    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 - 3     | 19 345   |   10    | 18 139   |   9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 - 6     | 44 121   |   24    | 49 577   |   25     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 - 9     | 91 591   |   49    | 96 574   |   48     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9 - 12     | 30 768   |   17    | 36 430   |   18     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    | 185 824  |   100    | 200 720   |   100    |
--------------------------------------------------------------------------------

Kauden lopussa vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika oli 21 (23)   
kuukautta.                                   

Taloudellisen vuokrausasteen alentuminen voi pienentää vuokra- ja        
palvelutuottoja ja tulosta sekä alentaa sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja ja 
sitä kautta omavaraisuusastetta. Nykyinen sopimusrakenne antaa asiakkaille   
mahdollisuuden joustavasti muuttaa toimitilojen määrää liiketoiminnan      
muuttuessa. Sopimusrakenteen joustavuus voi muodostaa riskin konsernille, mutta 
se on olennainen osa Technopoliksen palvelukonseptia. Yhtiöllä on vahvaa    
pitkäaikaista kokemusta ja osaamista tästä toimintamallista erilaisissa talouden
suhdannevaiheissa.                               

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laatuun sekä kiinteistön
koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistön  
ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä säästäviä   
ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja      
kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa kiinteistöjen    
ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja ympäristökatselmukset ennen     
lopullista sitoutumista kauppaan.                        

Markkinoiden tuottovaatimusten muutokset saattavat vaikuttaa yhtiön       
tuloskehitykseen merkittävästi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kautta.    
Markkinoiden tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät arvot laskevat ja 
tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Arvonmuutokset 
vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai kohottavasti. Markkinoiden
tuottovaatimusten muutoksilla ei ole välitöntä vaikutusta Yhtiön liikevaihtoon, 
käyttökatteeseen eikä kassavirtaan mutta sijoituskiinteistöjen negatiivinen   
arvonmuutos voi laskea yhtiön omavaraisuusastetta siten, että lainasopimusten  
kovenantteja astuu voimaan. Tällöin arvonmuutoksella on vaikutus kassavirtaan ja
tilikauden tulokseen.                              

Tulevaisuuden näkymät                              

Technopoliksen johto arvioi taloudellisen taantuman käännekohdan olleen     
viimeisellä neljänneksellä viime vuonna ja talouden elpymisvaiheen alkaneen.  
Talouden elpymisestä huolimatta vuoteen 2010 liittyy edelleen epävarmuutta, mikä
voi vaikuttaa yhtiön liikevaihdon ja käyttökatteen kehitykseen.         

Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on turvata kannattavuutta myös  
vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa. Konsernin johto arvioi liikevaihdon   
kasvavan 0 - 2 % ja käyttökatteen 2010 olevan samaa tasoa kuin vuonna 2009.   
Tulosennusteessa ei ole mukana Viron yrityskaupan vaikutuksia, koska kaupan   
lopullinen toteutusaikataulu on vielä avoin.                  

Strategian mukaan Technopolis pyrkii toimimaan vuonna 2014 parhaissa      
tieto-intensiivisissä kaupungeissa Suomessa, Venäjällä ja 2-3 muussa maassa.  
Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 10 % vuosittain.    
Tavoitteena on, että vuonna 2014 liikevaihdosta 25 % tulee Suomen ulkopuolelta. 
Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla.  
Konsernin omavaraisuusasteen vähimmäistavoite on 35 %.             

Technopolis harkitsee kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille   
sijoittajille suunnatun osakeannin toteuttamista kuluvan vuoden aikana     
Technopolis Ülemiste -yrityskaupan sekä muiden päätettyjen           
kasvuinvestointien johdosta. Alustavan suunnitelman mukaan osakeannissa     
laskettaisiin liikkeelle uusia osakkeita enintään 10% yhtiön osakemäärästä.   

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,    
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen       
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa  
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien   
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen.   


Oulu 29.4.2010                                 

TECHNOPOLIS OYJ                                 
Hallitus                                    


Keith Silverang                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Keith Silverang, p. 040 566 7785                        


Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista osoitteessa
https://www.technopolis.fi/sijoittajille/tiedotepalvelu. Palveluun        
ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet sähköpostitse.          

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat   
samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on laadittu      
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, ja sen     
laadinnassa on noudatettu IAS 34-standardia.                  

Technopolis-konsernilla on kaksi maantieteellisiin yksiköihin pohjautuvaa    
toimintasegmenttiä: Suomi ja Venäjä. Esitettävä segmenttijako perustuu konsernin
nykyiseen vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen 
organisointiin.                                 

Luvut ovat tilintarkastamattomia.                        


Technopolis konserni:                              
--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA       | 1-3/    | 1-3/     | 1-12/    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur               | 2010    | 2009     | 2009     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           | 19,37   | 19,40     | 76,40    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot 1)  | 0,33    | 0,47     | 2,43     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut    | -9,69   | -9,93     | -38,86    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käyvän   | 0,46    | -14,04    | -37,13    |
| arvon muutos           |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             | -0,16   | -0,13     | -0,52    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio       | 10,31   | -4,22     | 2,31     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut     | -2,55   | -3,69     | -11,76    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        | 7,75    | -7,91     | -9,45    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            | -2,43   | 2,15     | 1,95     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         | 5,32    | -5,76     | -7,50    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät    |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 0,01    | 0,00     | 0,08     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin   | 0,00    | 0,00     | -0,02    |
| liittyvät verot         |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan tuloksen | 0,01    | 0,00     | 0,06     |
| erät verojen jälkeen       |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 5,33    | -5,76     | -7,44    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen       |      |        |       |
| jakautuminen:          |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  | 5,32    | -5,74     | -7,44    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille       | 0,00    | -0,02     | -0,05    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 5,32    | -5,76     | -7,50    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen    |      |        |       |
| jakautuminen:          |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  | 5,33    | -5,74     | -7,38    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille       | 0,00    | -0,02     | -0,05    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 5,33    | -5,76     | -7,44    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  |      |        |       |
| kuuluvasta voitosta laskettu   |      |        |       |
| osakekohtainen tulos:      |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton (EUR) | 0,09    | -0,10     | -0,13    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,           | 0,09    | -0,10     | -0,13    |
| laimennusvaikutuksella oikaistu |      |        |       |
| (EUR)              |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, VARAT            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur               | 31.3.2010  | 31.3.2009  | 31.12.2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet      | 3,63    | 1,98    | 2,81     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet      | 71,41    | 50,48    | 62,79    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        | 600,13   | 582,04   | 596,73    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset            | 25,56    | 26,40    | 25,61    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    | 2,78    | 2,46    | 2,81     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        | 703,51   | 663,36   | 690,75    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        | 15,40    | 22,10    | 15,34    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          | 718,91   | 685,46   | 706,09    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            | 96,91    | 96,91    | 96,91    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         | 18,55    | 18,55    | 18,55    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot           | 63,95    | 63,82    | 63,94    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma          | 0,21    | 0,13    | 0,65     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien      | 73,82    | 89,28    | 89,21    |
| voittovarat            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         | 5,32    | -5,74    | -7,44    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien   | 258,77   | 262,96   | 261,83    |
| osuus               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         | 0,01    | 0,24    | 0,01     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        | 258,78   | 263,20   | 261,84    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma     | 357,13   | 343,68   | 360,67    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma       | 1,23    | 1,35    | 1,25     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     | 33,79    | 35,56    | 32,62    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   | 392,15   | 380,58   | 394,55    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma     | 35,63    | 18,87    | 28,03    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma       | 32,35    | 22,81    | 21,67    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   | 67,98    | 41,68    | 49,70    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          | 460,13   | 422,26   | 444,25    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   | 718,91   | 685,46   | 706,09    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA     | 1-3/  | 1-3/     | 1-12/    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur                 | 2010  | 2009     | 2009     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos           | 5,32  | -5,76    | -7,50    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:              |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset | -0,46  | 14,04    | 37,13    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot               | 0,16  | 0,13     | 0,52     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | 0,01  | 0,00     | -0,01    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut, joihin ei liity    | -0,01  | 0,13     | 0,67     |
| maksutapahtumaa           |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 2,54  | 3,69     | 11,77    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                | 2,43  | -2,15    | -1,95    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos         | 0,78  | 1,79     | 1,85     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot             | 0,07  | 0,26     | 0,57     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot            |     | 0,00     | 0,01     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut       | -2,34  | -4,84    | -10,54    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät liiketoiminnasta  | -0,90  | -0,63    | -1,74    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot            | -0,46  | -0,63    | -1,79    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       | 7,15  | 6,03     | 28,99    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta       |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin   | -0,26  | -0,02    | -0,02    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituskiinteistöihin | -9,57  | -15,19    | -62,96    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja     | -0,71  | -0,03    | -1,05    |
| aineettomiin hyödykkeisiin      |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut    | 0,09  | 0,26     | 1,06     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista | 0,00  |       | 0,01     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta       |      |        | -0,21    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta       | -10,45 | -14,97    | -63,17    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta        |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys    | 10,00  | 22,10    | 58,41    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys   | -6,97  | -8,24    | -15,98    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           |     |       | -6,88    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti        |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos    | 0,03  | -1,58    | -4,00    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta        | 3,07  | 12,28    | 31,55    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          | -0,23  | 3,34     | -2,63    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa     | 4,52  | 7,15     | 7,15     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa     | 4,28  | 10,48    | 4,52     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur        | Osake- | Yli-  | Muut  | Kert.  | Vähem-m | Oma   |
|          | pääoma | kurssi- | rahas- | voitto- | istö-  | pääoma |
|          |    | rahasto | tot  | varat  | osuus  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA     | 96,91 | 18,55  | 63,82 | 96,16  | 0,26  | 275,70 |
| 31.12.2008     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys       |    |     |    |     |     |     |
| osakepääomaan   |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu     |    |     |    |     |     |     |
| osakeanti     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |    |     |    | -6,88  |     | -6,88  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |    |     | 0,00  | -5,74  | -0,02  | -5,76  |
| tulos       |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset   |    |     |    | 0,13  |     | 0,13  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA     | 96,91 | 18,55  | 63,82 | 83,67  | 0,24  | 263,20 |
| 31.3.2009     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA     | 96,91 | 18,55  | 63,94 | 82,42  | 0,01  | 261,84 |
| 31.12.2009     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |    |     |    | -8,60  |     | -8,60  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja  |    |     | 0,01  | 5,32  | 0,00  | 5,33  |
| tulos       |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset   |    |     |    | 0,21  |     | 0,21  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA     | 96,91 | 18,55  | 63,95 | 79,35  | 0,01  | 258,78 |
| 31.3.2010     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Segmentti-informaatio                              

Konsernilla ei ole toimintasegmenttien välillä sisäisiä eriä liikevaihdossa eikä
käyttökatteessa. Käyttökatteen jälkeisiä eriä, kuten poistoja, rahoituseriä ja 
veroja ei esitetä segmentti-informaatiossa, koska niitä ei allokoida      
segmenteille.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATIO         | 1-3/    | 1-3/    | 1-12/   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur                 | 2010    | 2009    | 2009    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi                | 19,04   | 19,34   | 76,13   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä               | 0,33    | 0,06    | 0,34    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kohdistamattomat          | 0,00    | 0,00    | -0,06   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 19,37   | 19,40   | 76,40   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi                | 10,27   | 10,94   | 43,81   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä               | -0,03   | -0,15   | -0,43   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kohdistamattomat          | -0,23   | -0,84   | -3,41   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 10,01   | 9,95    | 39,97   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi                | 705,55   | 678,02   | 691,46   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä               | 45,07   | 20,93   | 38,41   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eliminoinnit            | -31,71   | -13,49   | -23,78   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 718,91   | 685,46   | 706,09   |
--------------------------------------------------------------------------------


Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos                     

Technopolis esittää virallisen tilinpäätöksensä IFRS-standardeja soveltaen.   
Tuloslaskelmaan sisältyy useita eriä, jotka eivät liity yhtiön operatiiviseen  
toimintaan. Tämän vuoksi yhtiö esittää operatiivisen tuloksen, joka kuvastaa  
paremmin yhtiön todellista tulosta.                       

Operatiivisessa tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos lukuun ottamatta  
tilikauden aikaista sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta,        
rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosta sekä mahdollisia kertaluonteisia  
eriä, kuten luovutusvoittoja ja -tappioita. Yhtiöllä on koron- ja        
valuutanvaihtosopimuksia, jotka eivät täytä IFRS:n mukaisia suojauslaskennan  
edellytyksiä, ja näiden rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset on    
kirjattu tuloslaskelmaan. Lisäksi operatiivisessa tuloslaskelmassa esitetään  
näihin liittyvät verot ja laskennalliset verot.                 

Operatiivisesta tuloksesta erotetut erät, sekä niiden verovaikutus, esitetään  
ei-operatiivisessa tuloslaskelmassa. Sekä operatiivisesta että         
ei-operativiisesta tuloksesta on laskettu osakekohtainen tulos EPRAn      
ohjeistuksen mukaisesti. Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos ja niistä   
lasketut osakekohtaiset tulokset yhteensä täsmäävät yhtiön tilikauden tulokseen 
ja osakekohtaiseen tulokseen.                          


--------------------------------------------------------------------------------
| Technopolis-konserni        |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OPERATIIVINEN TULOS        | 1-3/     | 1-3/    | 1-12/   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur                | 2010     | 2009    | 2009    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            | 19,37     | 19,40   | 76,40   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot     | 0,26     | 0,46    | 2,24    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut     | -9,69     | -9,93   | -38,86   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot              | -0,16     | -0,13   | -0,52   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio        | 9,78     | 9,81    | 39,26   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -1,95     | -3,49   | -9,75   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja         | 7,82     | 6,32    | 29,51   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot operatiivisista eristä    | -2,47     | -1,50   | -7,91   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus          |         | 0,02    | 0,05    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden operatiivinen tulos   | 5,35     | 4,83    | 21,66   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EI-OPERATIIVINEN TULOS       |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät        | 0,07     | 0,01    | 0,18    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon | 0,46     | -14,04   | -37,13   |
| muutos               |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio        | 0,53     | -14,03   | -36,95   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusinstrumenttien käyvän   | -0,60     | -0,19   | -2,01   |
| arvon muutos            |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja         | -0,07     | -14,22   | -38,96   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot ei-operatiivisista eristä  | 0,03     | 3,65    | 9,86    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ei-operatiivinen tulos | -0,04     | -10,57   | -29,10   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos yhteensä     | 5,32     | -5,74   | -7,44   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimennettu |        |      |      |
| *)                 |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisesta tuloksesta     | 0,09     | 0,08    | 0,38    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivisesta tuloksesta   | 0,00     | -0,18   | -0,51   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksesta       | 0,09     | -0,10   | -0,13   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Osakekohtainen tulos on     |        |      |      |
| laskettu EPRAN ohjeistuksen    |        |      |      |
| mukaisesti.            |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT          | 1-3/     | 1-3/     | 1-12/    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | 2010     | 2009     | 2009     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, %     | -0,1     | 18,4     | 5,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio /     | 53,2     | -21,8    | 3,0     |
| liikevaihto, %         |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronmaksukyky         | 5,2      | 2,4     | 3,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %      | 36,2     | 38,6     | 37,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luototusaste, %        | 58,7     | 57,5     | 59,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö konserniyhtiöissä  | 129      | 153     | 152     |
| keskimäärin tilikauden aikana |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit taseen   | 12 392    | 14 714    | 66 029    |
| varoihin, 1 000 euroa     |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen     | 7,8      | 7,7     | 7,6     |
| nettovuokratuotto, % 2)    |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, % | 94,0     | 95,7     | 94,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake          |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton, euroa      | 0,09     | -0,10    | -0,13    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu, euroa       | 0,09     | -0,10    | -0,13    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa    | 4,51     | 4,59     | 4,57     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden (osakeantioikaistu) |        |       |       |
| lukumäärä keskimäärin     |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton         | 57 345 341  | 57 345 341  | 57 345 341  |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu          | 57 483 297  | 57 345 341  | 57 345 341  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur              | 31.3.2010   | 31.3.2009  | 31.12.2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Panttaukset ja takaukset    |        |       |       |
| omasta velasta         |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     | 353,9     | 328,0    | 353,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden     | 164,6     | 160,4    | 162,1    |
| kirjanpitoarvo         |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut takausvastuut       | 12,6     | 13,2     | 12,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta   | 0,5      | 0,5     | 0,5     |
| annetut takaukset       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut, koneet ja   | 2,20     | 1,36     | 2,21     |
| kalusto            |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankevastuut          | 0,15     | 0,16     | 0,15     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja           |        |       |       |
| valuutanvaihtosopimukset    |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvot         | 75,0     | 111,06    | 107,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvät arvot          | -1,15     | 0,44     | -0,99    |
--------------------------------------------------------------------------------


1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista      
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset              
kehityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan kuluihin.          

2) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.  


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.technopolis.fi