Pörssitiedotteet

Technopolis-konsernin tilinpäätös vuodelta 2014

TECHNOPOLIS OYJ          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        10.2.2015  klo 8.15

Technopolis-konsernin tilinpäätös vuodelta 2014

Kannattava kasvu jatkui vuonna 2014

– liikevaihto nousi 161,7 (126,3) milj. euroon, jossa kasvua 28,0 %
– käyttökate nousi 87 ,2 (64,1) milj. euroon, jossa kasvua 35,9 %
– taloudellinen vuokrausaste nousi 94,7 (93,6) %:iin
– tulos/osake oli -0,15 (0,30) euroa, sisältäen käyvän arvon muutokset ja realisoitumattomat valuuttakurssitappiot
– käyvät arvot laskivat 40,5 (-17,6) milj. euroa
– realisoitumattomia valuuttakurssieroja oli -22,1 (-5,7) milj. euroa
– operatiivinen tulos (EPRA) nousi 55,9 (40,5) milj. euroon, jossa kasvua 38,1 %
– operatiivinen tulos/osake (EPRA) oli 0,53 (0,47) euroa
– nettovarallisuus/osake (EPRA) oli 4,52 (4,94) euroa
– hallituksen voitonjako ehdotus on 0,15 euroa/osake

Vuonna 2013 toteutetut yrityskaupat ja kampusten laajennusinvestoinnit kasvattivat voimakkaasti yhtiön liiketoimintaa ja liikevaihto kasvoi 28,0 %. Yhtiön kustannustehokkuus on pysynyt hyvällä tasolla. Kulut kasvoivat 16,9 % ja käyttökate nousi 35,9 %. Käyttökatetta alensivat 1,2 (2,3) milj. euron kertaluonteiset kustannukset.

Keskeiset tunnusluvut 10-12/
2014
10-12/
2013
1-12/
2014
1-12/
2013
Liikevaihto, milj. euroa 41,4 34,7 161,7 126,3
Käyttökate, milj. euroa 21,9 16,9 87,2 64,1
Liikevoitto, milj. euroa -3,5 11,6 42,9 43,9
Tilikauden tulos, milj. euroa -28,0 15,9 -3,0 31,6
Tulos/osake, euroa -0,29 0,16 -0,15 0,30
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,63 0,53
Omavaraisuusaste, % 38,5 40,2
Oma pääoma/osake, euroa 4,17 4,66

 

 

 

EPRA:n suositusten mukaiset 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
keskeiset tunnusluvut 2014 2013 2014 2013
Operatiivinen tulos, milj. euroa 16,7 11,2 55,9 40,5
Operatiivinen tulos/osake, euroa 0,16 0,13 0,53 0,47
Nettovarallisuus/osake, euroa 4,52 4,94
Nettovuokratuotto, % 7,5 7,6
Taloudellinen vuokrausaste, % 94,7 93,6

 

 

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja eikä käyvän arvon muutoksia.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

”Vuosi 2014 oli haastava, mutta Technopolis teki hyvän operatiivisen tuloksen. Yhtiön liikevaihto sekä käyttökate kasvoivat merkittävästi ja vuokrausaste kehittyi positiivisesti. Operatiiviset erät sisältävä EPRA:n mukainen nettotulos kasvoi 38,1 prosenttia. Samalla kulujen hyvä hallinta nosti käyttökateprosentin vertailuvuoden 50,7 prosentista 53,9 prosenttiin.

Yhtiön IFRS:n mukaista tulosta alensivat 40,5 miljoonan euron sijoituskiinteistöjen käypien arvojen lasku sekä pääosin Venäjän ruplan devalvoitumisesta johtunut 22,1 miljoonan euron realisoitumaton valuuttakurssitappio. Venäjän liiketoiminnan osuus yhtiön taseesta oli tilikauden päättyessä 4 prosenttia.

Pääosin valuuttojen heikkenemisestä johtuen omavaraisuusaste laski 1,7 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Alenemisesta huolimatta yhtiön omavaraisuusaste säilyi hallituksen asettaman 35 prosentin tavoitteen yläpuolella ollen 38,5 prosenttia.

Vuonna 2014 keskityimme operatiivisen tehokkuuden lisäksi vuonna 2013 toteutettujen yritysostojen integrointiin osaksi yhtiötä. Oulun Peltolan kampuksen vuokrausaste nostettiin ostohetken 54 prosentista 90 prosenttiin. Vilnassa korkea käyttöaste ja asiakkaiden kasvutarpeet ovat luoneet erinomaiset edellytykset mahdollisille laajennusinvestoinneille tänä vuonna. Oslossa vuokrasimme vuoden aikana yli 12 000 neliömetriä, josta uusille asiakkaille 5 400 neliömetriä. Suomesta ostetun Espoon Falcon Business Parkin olemme yhdistäneet osaksi Otaniemen kampuskokonaisuutta nimellä Innopoli 3.

Integraatioiden onnistuminen ja kasvanut käyttökatemarginaali kertovat Technopoliksen liiketoimintakonseptin monistettavuudesta ja tehokkuudesta. Konsepti on mahdollistanut vahvat taloudelliset vuokrausasteet Suomessa ja voimakkaan kasvun ulkomailla.

Tulemme tulevaisuudessakin panostamaan kasvuun Suomen ulkopuolella. Kaikkien uusien investointien tulee edelleen täyttää tiukat investointikriteerimme ja pidämme katseemme tiukasti kannattavuudessa.”

Liitteenä Technopolis Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Keith Silverang
Toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.technopolis.fi

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.


Technopoliksen tilinpäätös 2014.pdf