Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009

TECHNOPOLIS OYJ  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE    29.1.2010 klo 13.15


TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009             

Pääkohdat vuodelta 2009 verrattuna edelliseen vuoteen              
- liikevaihto kohosi 76,4 milj. euroon (72,6 milj. euroa), jossa kasvua 5,3 %  
- käyttökate nousi 40,0 milj. euroon (37,0 milj. euroa), jossa kasvua 8,1 %   
- operatiivinen tulos nousi 21,7 milj. euroon (15,1 milj. euroa), jossa kasvua 
43,2% ja operatiivinen tulos/osake oli 0,38 euroa/osake (0,29 euroa)      
- liikevoitto laski 2,3 milj. euroon (35,3 milj. euroa)             
sisältäen -37,1 milj. euroa (-0,7 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän   
arvon muutosta                                 
- tulos ennen veroja oli -9,4 milj. euroa (21,4 milj. euroa), jossa laskua 144,2
%                                        
- taloudellinen vuokrausaste oli 94,4 % (96,5 %)                
- konsernin omavaraisuusaste oli 37,3 % (40,5 %)                
- tulos/osake laimennettu oli -0,13 euroa (0,31 euroa)             
- hallituksen osingonjakoehdotus on 0,15 euroa/osake (0,12 euroa/osake)     


Toimitusjohtaja Keith Silverang:                        

”Technopoliksen liiketoiminta kehittyi katsauskaudella suotuisasti huolimatta  
haastavasta toimintaympäristöstä. Tehostamistoimenpiteet ovat auttaneet yhtiön 
kannattavuuden turvaamista, mikä näkyy operatiivisen tuloksen ja käyttökatteen 
kasvuna edellisestä vuodesta. Taloudellinen vuokrausaste pysyi korkeana ja   
konsernin liikevaihto ja käyttökate kasvoivat edellisestä vuodesta. Merkittävät 
uudet kasvuhankkeet valmistuivat pääasiallisesti hyvin korkeilla käyttöasteilla 
ja kannattavia, uusia kasvuhankkeita käynnistettiin.              

Markkinoiden tuottovaatimusten nousu on hidastunut toisella vuosipuoliskolla.  
Sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen käyvät arvot ovat  
edelleen laskeneet neljännellä neljänneksellä, mutta aikaisempaa maltillisemmin.
Tuottovaatimusten nousu on pääasiallisesti aiheuttanut käypien arvojen     
alentumisen 37,1 milj. eurolla ja näin pienentänyt liikevoittoa vastaavalla   
määrällä.                                    

Technopolis on selvinnyt rahoitusmarkkinoiden kriisistä tyydyttävästi. Konsernin
luottokannan keskikorko oli katsauskauden lopussa 2,47 %. Konserni pystyy    
nykyisillä 188,6 milj. euron luottolimiiteillään hoitamaan päätettyjen     
investointien rahoitustarpeet. Luottomarginaalien kohoamisesta huolimatta    
konsernin korkokulut ovat yleisen korkotason laskusta johtuen ennakoitua    
pienemmät, mikä on omalta osalta tukenut konsernin kannattavuutta.       

Vuoden 2009 aikana jatkoimme sisäisiä kehitysohjelmia, joiden tarkoituksena on 
standardoida ja integroida tärkeimmät avainprosessit sekä panostaa henkilöstön 
osaamisen, kehittämiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Toimenpiteillä
parannamme konsernin kustannustehokkuutta, toiminnan laatua ja luomme      
monistettavan kasvualustan konsernin kansainvälistymiselle.”          

Toimintaympäristö Suomessa ja Pietarissa                    

Maailmantalouden kehitys on kesän 2009 aikana osoittanut vakautumisen merkkejä. 
Maailmankaupan ja teollisuustuotannon supistuminen on päättynyt. Vuoden 2009  
kolmannella neljänneksellä tuotanto alkoi kasvaa myös monissa kehittyneissä   
maissa. Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen taantuman syvimmäksi vaiheeksi jää
vuoden 2009 toinen neljännes. Vuositasolla BKT:n määrä supistuu 7,2 % vuonna  
2009. (Suomen Pankki, Talouden näkymät 2.2009, 25.9.2009)            

Rahoitusmarkkinoiden tila on kevään 2009 aikana parantunut olennaisesti.    
Riskilisät ovat pienentyneet tasolle jolla ne olivat kesällä 2008 ennen Lehman 
Brothers investointipankin konkurssia. Myös pörssikurssien nousu kertoo     
positiivisista odotuksista. Työmarkkinoiden taantuma jatkuu vielä vuoden 2010  
aikana. (Suomen Pankki, Talouden näkymät 2.2009, 25.9.2009.)          

Vuoden 2009 kiinteistömarkkinoiden tapahtumia tarkasteltaessa silmiinpistävänä 
muutoksena on kaupankäyntivolyymien romahtaminen ja se, että ulkomaiset     
sijoittajat eivät toimineet markkinoilla aikaisempaan tapaan. Catellan ennusteen
mukaan kaupankäyntivolyymi jää vuonna 2009 1,6 miljardin euron tasolle. (Catella
31.12.2009.)                                  

Tuottovaatimukset ovat nousseet syksyn 2008 ja vuoden 2009 aikana alueesta   
riippuen 0,2 - 1,5 prosenttiyksikköä. Vuoden 2009 loppupuolella         
kiinteistömarkkinat ovat hieman piristyneet ja yleisesti uskotaan        
tuottovaatimusten kovimman nousun olevan ohi. (Newsec-Maakanta Oy, 23.12.2009.) 

Catellan (31.12.2009) mukaan pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttöaste 
oli vuoden 2009 kesäkuussa 10,4 %, mikä tarkoitti 870.000 tyhjää neliötä.    
Alueelliset erot käyttöasteissa ovat pääkaupunkiseudun kunnissa ja eri     
toimistoalueilla suuret. Vanhempien toimistotilojen vuokratasot ovat      
pääkaupunkiseudulla kääntyneet laskuun. (Catella 31.12.2009.)          

Oulussa toimistotilojen tarjonta on kasvanut ja vapaata toimistotilaa on    
ennakkotiedon mukaan vajaat 35.500 m2. Vajaakäyttöaste on kasvanut noin 4,6   
prosentista noin 7,5 prosenttiin. Tampereella ja Kuopiossa nykyaikaisen     
toimistotilan kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla. Markkinavuokratasot ovat   
säilyneet aikaisemmalla tasolla.(Catella 31.12.2009.)              

Jyväskylässä toimistotilojen tarjonta on kasvanut voimakkaasti johtuen noin   
19.000 m2:n rakennuksen vajaakäytöstä, mikä on johtanut hintakilpailuun.    
Lappeenrannassa toimistotilojen kysyntä on elpynyt johtuen Lappeenrannan aseman 
maakuntakeskuksena vahvistumisesta. (Catella 31.12.2009.)            

Pietarin toimistomarkkinoilla on neljännellä vuosineljänneksellä tapahtunut   
kysynnän piristymistä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (Amplion     
11.1.2010). Pietarin toimistomarkkinoilla laadukkaiden toimistotilojen tarjonta 
kohosi syyskuussa 2009 noin 1,54 miljoonaan neliömetriin määrän ollessa vuoden 
2008 lopussa noin 1,38 miljoonaa neliömetriä. Rakentamisen määrä on supistunut 
ja kiinteistökehittäjät ovat keskeyttäneet rakennushankkeita rahoituksen    
puutteen vuoksi. Rahoitusvaikeudet ovat viivästyttäneet rakennushankkeiden   
valmistumista 6 - 12 kuukaudella. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä    
toimistotiloja otettiin enemmän käyttöön kuin niitä valmistui. (Jones Lang   
LaSalle Q3/2009.)                                

Ennakkoon tehdyt vuokrasopimukset ovat harvinaisia ja niitä tekevät suuren tilan
tarvitsijat korkealuokkaisten toimistotilojen osalta rakentamisen loppuvaiheessa
saadakseen tarvettaan vastaavat toimitilat. Vajaakäyttöaste on noussut A- ja  
B-luokkien toimistotilojen osalta 25 prosenttiin ja vuokratasot ovat laskeneet 
noin 40 prosenttia. (Jones Lang LaSalle Q3/2009.)                

Liiketoiminta                                  

Technopolis-konsernilla on kaksi maantieteellisiin yksiköihin pohjautuvaa    
toimintasegmenttiä: Suomi ja Venäjä. Segmenttijako perustuu konsernin      
vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen      
organisointiin.                                 

Huolimatta globaalin talousympäristön heikentymisestä huipputeknologian     
toimintaympäristöjen kysyntä Technopoliksen toiminta-alueilla on säilynyt    
tyydyttävänä ja konsernin taloudellinen vuokrausaste on säilynyt hyvällä tasolla
ollen 94,4 % vuoden 2009 lopussa (96,5 % 31.12.2008).              

Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 76,4 milj. euroa (72,6 milj. euroa   
vuonna 2008), jossa oli kasvua 5,3 %. Liikevaihdosta 84,9 % (81,4 %) muodostui 
vuokratuotoista ja 15,1 % (18,6 %) palvelutuotoista. Palvelutuottojen      
suhteellisen osuuden pieneneminen johtuu pääosin konsultointiyksikön toiminnan 
lopettamisesta syyskaudella 2008. Vertailukelpoisten kohteiden vuokratuotot   
laskivat 0,4 %. Vertailukelpoisten kohteiden vuokratuottojen kehitys on laskettu
vertaamalla vuoden 2009 vuokratuottoja vuoden 2008 vastaavaan. Jotta luvut ovat 
vertailukelpoisia, ne eivät sisällä kesken vuotta 2009 käyttöönotettuja ja   
hankittuja kiinteistöjä.                            

Konsernin käyttökate oli 40,0 milj. euroa (37,0 milj. euroa), jossa kasvua 8,1 
%. Konsernin liikevoitto oli 2,3 milj. euroa (35,3 milj. euroa), jossa on laskua
93,4 %. Liikevoiton laskun pääasiallisena syynä on markkinoiden         
tuottovaatimusten noususta johtuva sijoituskiinteistöjen käyvän arvon lasku,  
jolla ei ole vaikutusta konsernin liikevaihtoon, käyttökatteeseen eikä     
kassavirtaan. Liikevoiton lasku vaikuttaa konsernin omavaraisuusasteeseen    
alentavasti.                                  

Konsernin nettorahoituskulut olivat 11,8 milj. euroa (13,9 milj. euroa).    
Konsernin voitto ennen veroja oli -9,4 milj. euroa (21,4 milj. euroa).     

Yhtiö on esittänyt vuoden 2009 alusta lukien operatiivisen tuloksen, joka    
kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta. Konsernin operatiivinen tulos 21,7 
milj. euroa (15,1 milj. euroa), jossa kasvua 43,2 %. Operatiivisessa tuloksessa 
esitetään yhtiön tilikauden tulos huomioimatta tilikauden aikaisia       
sijoituskiinteistöjen ja rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksia,     
mahdollisia kertaluonteisia eriä sekä edellä mainittuihin eriin liittyviä    
verovaikutuksia.                                

Taseen loppusumma oli 706,1 milj. euroa (683,6 milj. euroa), missä oli kasvua  
3,3 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 37,3 % (40,5 %).      

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 596,7 milj. euroa 
(594,0 milj. euroa). Yhtiö on tilikaudella huomioinut muutetun IAS -40     
standardin, jonka mukaan myös aineellisissa hyödykkeissä esitetyt rakenteilla  
olevat sijoituskiinteistöt on arvostettava käypään arvoon edellyttäen, että   
käypä arvo on luotettavasti määriteltävissä. Rakenteilla olevien        
sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 51,1 miljoonaa euroa.    
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen tulosvaikutus katsauskaudella oli 
-37,1 milj. euroa (vuonna 2008 -0,7 milj. euroa). Käyvän arvon nettomuutokseen 
sisältyy valmistuneiden kiinteistöjen arvon nousua sekä negatiivista      
tulosvaikutusta markkinoiden tuottovaatimuksen noususta. Käyvän arvon laskelman 
pitkän aikavälin inflaatio-odotuksena on käytetty 2,0 %.            
                                        
Kahden ulkopuolisen arvioitsijan antamien aluekohtaisten nettotuottovaatimusten 
osalta käyvän arvon laskelmissa käytetään nettotuottovaatimusten vaihteluvälien 
keskiarvoa. Keskimääräinen kiinteistöjen nettotuottovaatimus konsernissa    
31.12.2009 oli 8,07 % (31.12.2008 7,68 %). Käyvän arvon laskennan        
keskimääräisenä kymmenen vuoden vuokrausasteena on käytetty 95,5 %. Konsernin  
tavoitteet toteutuvasta käyttöasteesta ovat tätä korkeammat. Konsernin vuosien 
2000 - 2009 keskimääräinen vuokrausaste on ollut 97,1 %.            

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 453 567       
kerrosneliömetriä (438 337 kerrosneliömetriä 31.12.2008). Konsernin       
keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 94,4 % (96,5 %).  
Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen    
prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen 
arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli   
kauden lopussa 118,3 milj. euroa (122,5 milj. euroa).              

Technopolis on analysoinut vuoden 2009 kuluessa mahdollisina kansainvälisen   
kasvunsa tulevina kohteina 14 maata Euroopassa. Maa-analyysien tavoitteena on  
ollut arvioida kohdemaiden osaamispohjaisen yritystoiminnan kasvupotentiaalia ja
toisaalta Technopoliksen mahdollisuuksia toteuttaa kyseisessä maassa      
toimintakonseptinsa mukaista liiketoimintaa.                  

Analyysien perusteella on jatkettu neljän kohdemaan tarkempaa selvitystä ja   
mahdollisten yritys- ja kiinteistöostojen edellytyksiä. Keskeisinä kriteereinä 
analyyseissä on ollut liiketoiminnan nopean positiivisen kassavirran      
saavuttaminen, mahdollisuudet kasvaa yritysoston jälkeen sekä ostettavan kohteen
soveltuvuus Technopoliksen palvelukonseptiin.                  

Konsernirakenne                                 

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa   
Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa,    
Tampereella ja Vantaalla, ja sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa (omistusosuus 
100 %), Kiinteistö Oy Innopoli II Espoossa (100 %) ja muita tytäryhtiöitä.   

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC
(omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %).         

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Kiinteistö Oy Hermia (49,3 %), 
Technocenter Kempele Oy (48,5 %), Kiinteistö Oy Bioteknia (28,5 %), Iin     
Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä Innovation Oy (24 %), Kuopio Innovation Oy (24
%) ja Lappeenranta Innovation Oy (20 %). Oulu Innovation Oy:stä Technopolis Oyj 
omistaa 13 %.                                  

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy 
Espoossa. Technopolis Ventures Oy:llä on omistuksessaan tytäryhtiöt Technopolis 
Ventures Lappeenranta Oy (100 %), Technopolis Ventures Jyväskylä Oy (100 %),  
Technopolis Ventures Oulu Oy (100 %), Technopolis Ventures Professia Oy     
Tampereella (100,0 %) ja Technopolis Ventures Kuopio Oy (100 %).        
Technopolis-konserni omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 35 %.           

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet                 

Vuonna 2009 valmistuneet hankkeet:                       
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Alue   | Brutto-m2 | Meur  | Vuokrausaste | Valmistui |
|        |      |      |     | 31.12.2009  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontinkangas  | Oulu   |   4 350 |   7,2 |   94   | 6/2009  |
| 5. vaihe    |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ohjelmakaari  | Jyväskylä |   4 790 |   7,7 |   74   | 6/2009  |
| 2. vaihe    |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hermia 15,   | Tampere  |   11 790 |  14,5 |   100   | 8/2009  |
| 1.vaihe (1)  |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Microkatu 5.  | Kuopio  |    857 |   2,3 |   100   | 12/2009 |
| vaihe     |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
(1) 328 autopaikkaa rakenteissa                         

Rakenteilla 31.12.2009 olevat hankkeet:                     
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Alue   | Brutto-m2 | Meur  | Vuokrausaste | Valmistuu |
|        |      |      |     | 31.12.2009  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yliopistonrinn | Tampere  |   19 200 |  33,3 |   92,6   | 4/2010  |
| e 1. vaihe (2) |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pulkovo    | Pietari  |   24 100 |  52,2 |   11   | 6/2010  |
| 1. vaihe (3) |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viestikatu 2. | Kuopio  |   13 400 |   9,6 |   74   | 9/2010  |
| vaihe (4)   |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
(2)130 autopaikkaa rakenteissa                         
(3)Sisältää tontin                               
(4)236 autopaikkaa paikoitustalossa                       

Technopoliksen Pietarin Pulkovon teknologiakeskuksen ensimmäisen vaiheen    
rakennustyöt edistyvät suunnitelmien mukaisesti. Pietarin yhtiöön on      
katsauskauden loppuun mennessä sitoutunut varoja 38,4 milj. euroa.       

Pietarin markkinatilanne on erittäin haasteellinen, mutta kysyntää on      
kohtuullisesti. Neuvotteluja käydään useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa 
merkittävistä neliömääristä. Vuokrasopimusten aikatauluista on vaikea tehdä   
ennusteita. Yleinen markkinatapa Venäjällä on allekirjoittaa vuokrasopimukset  
kohteen valmistuttua. Ensimmäisen vaiheen tiloista on vuokrattu 11 % ja sen   
arvioidaan valmistuvan kesällä 2010.                      

Valmisteilla olevat hankkeet:                          
--------------------------------------------------------------------------------
|                | Alue   | Brutto-m2 | Meur  | Vuokrausaste |
|               |     |      |     | 31.12.2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finn-Medi Silmäkeskus (5)  | Tampere |   5 350 |  14,2 |      100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finn-Medi potilashotelli  | Tampere |   6 400 |  14,9 |      100 |
| (6)             |     |      |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finn-Medi toimisto-osa (7) | Tampere |   4 400 |   3,3 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
(5) 50 autopaikkaa rakenteissa                         
(6) 57 autopaikka rakenteissa                          
(7) 44 autopaikkaa rakenteissa                         

Technopolis toteuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (PSHP)    
silmäkeskuksen Finn-Medin alueelle Tampereelle. Hankkeen lopullinen       
rakentamispäätös tehdään keväällä 2010, kun PSPH:n hallituksen päätös      
vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta saa lainvoiman.              

Technopolis suunnittelee Tampereelle Finn-Medin alueelle Norlandia Care Oy:n  
potilashotellia sekä useille toimijoille tarkoitettua toimistotilaa.      
Suunnitteilla olevat tilat toteutetaan samaan uudisrakennukseen Pirkanmaan   
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) silmäkeskuksen kanssa.          

Technopolis Oyj ja Norlandia Care Oy ovat tehneet potilashotellin rakennus- ja 
hankesuunnittelusta sitovan sopimuksen sekä esisopimuksen vuokraamisesta.    
Potilashotellin laajuus on noin 6 400 bruttoneliömetriä sisältäen mm. ravintolan
ja 136 asiakashuonetta. Toimisto-osan laajuus on noin 4 400 bruttoneliömetriä. 
Lopullinen rakentamispäätös potilashotellista ja toimisto-osasta tehdään    
keväällä 2010.                                 

Technopolis on käynnistänyt toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisen osana   
liiketoiminnan tehostamista. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä on tarkoitus ottaa 
käyttöön keväällä 2010. Kehityshankkeen ulkoiset kustannukset ovat 1,1 milj.  
euroa.                                     

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia                        

Yhtiön osakepääoma on 96 913 626,29 euroa ja osakkeiden määrä 57 345 341    
kappaletta. Osakkeet ovat yhdenlajisia ja kullakin osakkeella on yksi ääni   
yhtiökokouksessa. Arvo-osuusjärjestelmään on siirtämättä 19 820 osaketta, jotka 
ovat Euroclear Finland Oy:n yhteistilillä. Technopolis Oyj:n osakkeet      
noteerataan NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Tilikauden päättyessä yhtiö ei   
omistanut omia osakkeita. Yhtiökokouksen hallitukselle myöntämät valtuutukset  
esitetään toimintakertomuksen kohdassa ”Varsinainen yhtiökokous”.        

Yhtiölle ei ole katsauskaudella tullut liputusilmoituksia omistusosuuden    
muutoksista.                                  

Osakeomistuksen jakauma sektoreittain 31.12.2009                
--------------------------------------------------------------------------------
| Sektori                | Osakkeita kpl  | Osakkeita %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset               |    3 178 062 |       5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset     |    2 592 232 |       4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt             |    16 972 054 |       29,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  |    2 856 209 |       5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet              |    7 500 436 |       13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt   |    24 227 068 |       42,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteistilillä             |      19 280 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |    57 345 341 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Omistusmääräjakauma 31.12.2009                         
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä    | Omistajia | Omistajia % | Osakkeita kpl | Osakkeita % |
|         |  kpl   |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 - 100     |    256  |     7,0  |    14 376  |     0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 101 - 500    |    978  |    26,9  |    290 131  |     0,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 501 - 1000    |    729  |    20,0  |    538 535  |     0,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1001 - 5000   |   1 295  |    35,6  |   2 874 861  |     5,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5001 - 10000   |    193  |     5,3  |   1 320 392  |     2,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10001 - 50000  |    136  |     3,7  |   2 519 291  |     4,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50001 - 100000  |    13  |     0,4  |    866 558  |     1,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100001 - 500000 |    17  |     0,5  |   3 483 139  |     6,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 500001 -     |    19  |     0,5  |  45 418 778  |    79,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteistilillä  |     0  |     0,0  |    19 280  |     0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |   3 636  |    100,0  |  57 345 341  |    100,0  |
--------------------------------------------------------------------------------


Osakkeenomistajat 31.12.2009                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt omistajat           | Osakkeita kpl | Osakkeita % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   |   5 374 740 |      9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  |   3 737 725 |      6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oulun kaupunki               |   3 062 925 |      5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tampereen kaupunki             |   1 956 649 |      3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Henkivakuutus Oy             |   1 222 884 |      2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Eläkekassa                |    885 938 |      1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Eläkesäätiö               |    757 380 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jyrki Hallikainen              |    750 000 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen Kulttuurirahasto           |    712 693 |      1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ODIN Finland                |    693 093 |      1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rekisteröidyt yhteensä         |   15 061 843 |     26,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt yhteensä       |   23 129 471 |     40,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   57 345 341 |     100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdon osakeomistukset 31.12.2009                        

Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan  
sijaisen arvopaperimarkkinalain 1. luvun 5. § mukaan määritelty omistus yhtiön 
osakkeista 31.12.2009 oli yhteensä 179 897 kappaletta, joka on 0,3 % yhtiön   
osake- ja äänimäärästä. Optio-oikeuksia oli hallituksen puheenjohtajan,     
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen hallussa 1 300 000 kappaletta,  
mikä vastaa 2,2 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä olettaen, että kaikki   
liikkeeseen lasketut optio-oikeudet muutetaan tulevaisuudessa osakkeiksi.    
Osakeomistusten ja optio-oikeuksien yhteenlaskettu osuus oli 1 479 897     
kappaletta, mikä vastaa 2,5 % yhtiön osake- ja äänimäärästä olettaen, että   
kaikki liikkeeseen lasketut optio-oikeudet muutetaan tulevaisuudessa osakkeiksi.

Rahoitus                                    

Technopoliksen nykyiset luottolimiitit riittävät rahoittamaan kaikki päätetyt  
investoinnit. Kauden päättyessä Technopoliksella oli käytettävissä olevia    
nostamattomia sitovia luottolimiittejä 188,6 milj. euroa ja rahavaroja 4,5 milj.
euroa. Pitkäaikaisesta käyttämättömästä luottolimiitistä 60,0 milj. euroa on  
Euroopan investointipankin luototusta Technopoliksen tuleville         
laajennushankkeille Suomessa. Lyhytaikaisen maksuvalmiuden hallintaan      
Technopoliksella on 90 milj. euron kotimainen yritystodistusohjelma, jonka   
puitteissa yritys voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.
Kauden lopussa ei ollut liikkeelle laskettuja yritystodistuksia. Lisäksi    
Technopoliksella on 15,0 milj. euron luotollinen shekkitililimiitti, josta   
kauden lopussa oli käytössä 6,4 milj. euroa.                  

Konsernin nettorahoituskulut olivat 11,8 milj. euroa (13,9 milj. euroa).    
Konsernin koronmaksukyky (interest coverage ratio) oli 3,8 (2,2). Koronmaksukyky
kuvastaa käyttökatteen ja suoriteperusteisten korkokulujen suhdetta.      

Konsernin taseen loppusumma oli 706,1 milj. euroa (683,6 milj. euroa), josta  
vierasta pääomaa oli 444,2 milj. euroa (407,9 milj. euroa). Konsernin      
omavaraisuusaste oli 37,3 % (40,5 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli kauden
lopussa 146,7 prosenttia (124,5 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,57 euroa  
(4,80 euroa).                                  

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 388,7 milj. euroa (350,3
milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko 31.12.2009 oli 2,47 % (4,76 %).  
Kauden lopussa korollisista veloista 75,4 % (74,3 %) oli vaihtuvakorkoisia   
lainoja ja 24,6 % (25,7 %) kiinteään korkoon sidottua. Lainapääomilla painotettu
laina-aika oli 10,3 vuotta (10,8 vuotta).                    

Konsernin luototusaste (loan to value) eli korollisten velkojen suhde      
sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen käypiin arvoihin oli 
59,1 % (55,6 %).                                

Konsernilla on korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 350,6 milj. euroa, joista 
85,3 milj. euroon sisältyy omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenantteja.    
Omavaraisuusasteen heikentyminen voi johtaa näissä luotoissa korkeampaan    
korkomarginaalitasoon tai ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Marginaalit eräissä  
lainoissa ja pankkitakauksissa voivat nousta omavaraisuusasteen (OVA) laskiessa 
oheisen taulukon mukaisesti. Mahdolliset marginaalimuutokset tulevat voimaan  
kunkin lainan sopimusehtojen mukaan.                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Lainan(L)tai | Marginaali | OVA  | OVA  | OVA  | OVA  | Muuta    |
| pankkitakauks | -     | alle  | alle | alle  | alle  |       |
| en      | prosentti | 38 %  | 35 % | 33 %  | 30 %  |       |
| (PT)pääoma,  | 31.12.2009 |    |    |    |    |       |
| M€      |      |    |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0(L)    | 0,65    |    |    |    | 0,85  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4,1 (L)    | 0,65    |    |    | 0,70  | 1,00  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20,0 (L)   | 1,50    | 1,50  |    | 1,75  | 2,00  | Marginaali  |
|        |      |    |    |    |    | voidaan   |
|        |      |    |    |    |    | muuttaa tai |
|        |      |    |    |    |    | laina    |
|        |      |    |    |    |    | irtisanoa,  |
|        |      |    |    |    |    | jos OVA alle |
|        |      |    |    |    |    | 30%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1,2 (L)    | 0,45    |    |    |    |    | Marginaali  |
|        |      |    |    |    |    | voidaan   |
|        |      |    |    |    |    | muuttaa tai |
|        |      |    |    |    |    | laina    |
|        |      |    |    |    |    | irtisanoa,  |
|        |      |    |    |    |    | jos OVA alle |
|        |      |    |    |    |    | 28 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0 (PT)   | 0,365   |    |    | 0,40  | 0,60  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20,0 (PT)   | 0,26    | 0,35*) |    |    | 0,65  | *)Kovenantti |
|        |      |    |    |    |    | astuu    |
|        |      |    |    |    |    | voimaan   |
|        |      |    |    |    |    | 8.12.2013  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,00 (PT)  | 0,8    | 0,9  | 1,0  | 1,5  |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,00 (PT)  | 0,8    | 0,9  | 1,0  | 1,5  |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Euroopan Investointipankin myöntämien lainojen, määrältään 84,3 milj. euroa,  
vakuutena on pankkitakaukset, 86,0 milj. euroa. Näistä pankkitakauksista 31,0  
milj. euroa erääntyy vuoden 2013 loppuun mennessä ja niitä pyritään jatkamaan. 
Näiden pankkitakausten uusimisten yhteydessä merkittävät marginaalin nousut ovat
mahdollisia.                                  

Katsauskautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista   
veloista erääntyy maksettavaksi 28,0 milj. euroa.                

Venäjän rakennushankkeen rakennusaikainen rahoitus hoidetaan emoyhtiön     
hankkimalla rahoituksella, joka muutetaan pitkäaikaisiksi lainoiksi ja omaksi  
pääomaksi huomioiden Venäjän alikapitalisointisäännökset.            

Organisaatio ja henkilöstö                           

Technopoliksen toimitusjohtajana toimii Keith Silverang, MBA. Silverang on   
Yhdysvaltain ja Suomen kansalainen. Hänellä on perustutkinto Bostonin      
yliopistosta ja MBA-tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta. Yhtiön       
varatoimitusjohtajana toimii Reijo Tauriainen.                 

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Keith Silverang, Suomen      
tulosyksikön johtaja ja talousjohtaja Reijo Tauriainen, Tampereen alueyksiköstä 
ja yrityspalveluista vastaava johtaja Satu Eskelinen, kehitysjohtaja Jukka   
Akselin, myyntijohtaja Seppo Selmgren ja kehityspalvelujohtaja Will Cardwell.  

Technopoliksen operatiivinen organisaatio käsittää kolme yksikköä; Suomi, Venäjä
ja Uudet markkinat. Konsernin organisaatiossa on lisäksi matriisitoiminnot   
konsernin kiinteistökehityksen, yrityspalveluiden, yrityskehityksen sekä    
konsernin tukitoimintojen toteuttamiseksi. Uudet markkinat -yksiköllä ei ole  
toistaiseksi liikevaihtoa eikä liikevoittoa ja sen kulut on sisällytetty    
hallinnon kuluihin.                               

Technopolis Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 antamaa,  
1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Selvitys  
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on liitteenä.                 
                                        
Tilikaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 152 (165) henkilöä.    
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 61(59) henkilöä, yrityspalveluissa 34(38) 
henkilöä ja kehityspalveluissa 57 (68) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin
henkilöstömäärä oli 151(158).                          

Technopoliksen kehityspalvelut uudelleen organisoitiin katsauskauden viimeisellä
neljänneksellä, minkä vuoksi kehityspalveluita tarjoavissa yhtiöissä käytiin  
yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen         
kehityspalveluissa jatkaa 23 henkilöä, 4 henkilöä siirtyi Yhtiön sisäisesti   
toisiin tehtäviin, 16 henkilöä siirtyi julkisille ja yksityisille        
yhteistyökumppaneille ja 7 irtisanoutui, irtisanottiin tai on vapaalla.     
Technopolis Ventures Jyväskylän toimintojen siirtoa koskevat neuvottelut ovat  
edelleen käynnissä ja niiden oletetaan päättyvän tammikuun 2010 lopulla.    
Neuvottelujen lopputulos vaikuttaa kahden henkilön työsuhteeseen. Huomioiden  
vuoden vaihteessa tapahtuneet muutokset konsernin henkilöstömäärä oli vuoden  
2010 alussa 130.                                

Paikalliset Technopolis Ventures yhtiöt on tarkoitus fuusioida emoyhtiöönsä   
Technopolis Ventures Oy:öön helmikuun 2010 loppuun mennessä. Nykyaikaiset    
videoneuvottelujärjestelmät ja internet -pohjaiset teknologiat mahdollistavat  
kehityspalveluiden kehittämisen, tuotannon ja toimittamisen keskittämisen.   
Kehityspalveluiden myynti järjestetään Technopoliksen alueyksiköiden kautta.  
Pääosa julkisrahoitteisista voittoa tavoittelemattomista ohjelmista siirrettiin 
paikallisille julkisille ja yksityisille yhteistyökumppaneille vuoden 2009   
lopulla.                                    

Varsinainen yhtiökokous                             

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2009. Yhtiökokous   
vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2008 ja myönsi   
vastuuvapauden yhtiön johdolle.                         

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,12     
euroa/osake. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä    
31.3.2009 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osingon maksupäivä oli 7.4.2009.                        

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § siten, että kutsu    
yhtiökokoukseen tulisi toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. 

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Teija Andersen, Jussi   
Kuutsa, Matti Pennanen, Timo Ritakallio sekä Erkki Veikkolainen valittiin    
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen     
yhtiökokouksen päättyessä. Mainittujen henkilöiden lisäksi hallitukseen kuuluu 
hallituksen päätoiminen puheenjohtaja Pertti Huuskonen, joka yhtiökokouksessa  
27.3.2008 valittiin hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi,  
joka on alkanut 15.9.2008 ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen  
yhtiökokouksen päättyessä. Matti Pennanen valittiin hallituksen         
varapuheenjohtajaksi.                              

Yhtiökokous päätti, että Pertti Huuskoselle maksetaan vuoden 2009 varsinaisen  
yhtiökokouksen ja seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen väliseltä ajalta 
palkkiota 288 150 euroa. Palkkio perustuu yhtiökokouksen 27.3.2008 päätökseen ja
Huuskosen kanssa laadittuun palkkiosopimukseen, missä on huomioitu kyseiselle  
ajanjaksolle rahapalkkion 15 prosentin alennus Huuskosen            
kustannussäästöaloitteen mukaisesti.                      

Yhtiön hallituksen muille jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: 30 000
euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja 25 000 euroa hallituksen jäsenelle.  
Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiona 600  
euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön       
matkustussäännön mukaisesti.                          

Yhtiökokous päätti edelleen, että hallitus valtuutetaan jatkamaan Pertti    
Huuskosen kanssa laadittua palkkiosopimusta alkuperäisin ehdoin vuodella siten, 
että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen    
päättyessä. Alkuperäisten ehtojen mukainen rahapalkkio hallituksen       
puheenjohtajalle on kaudelle 339 000 euroa.                   

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan  
Tapio Raappana, KHT. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio        
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.                  

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien    
osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä  
voi olla yhteensä enintään 5 700 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,94 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia 
vain vapaalla omalla pääomalla.                         

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä    
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.       

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun  
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin         
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).   

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2008 antaman valtuutuksen omien osakkeiden 
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 26.9.2010 asti.              

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä     
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.     

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
11 400 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista     
osakkeista.                                   

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien         
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).                

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.11.2007 ja yhtiökokouksen 27.3.2008 antamat 
valtuutukset päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten  
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 26.3.2012 asti.          

Hallitus teki yhtiökokouksessa päätöksen muuttaa asiaa koskevaa         
yhtiökokouskutsussa mainittua ehdotustaan siten, että valtuutuksen nojalla   
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11 400 000 osaketta,
mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.          

Yhtiökokous päätti osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta Technopolis   
-konsernin avainhenkilöille.                          

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet
yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.  

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja
2012. Yhtiön hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille 
asetettavat tavoitteet kutakin ansaintajaksoa edeltävän vuoden joulukuussa.   
Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2010, 2011 ja 2012 maksetaan vuosina 2011,
2012 ja 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakkeita ei saa   
luovuttaa kahden ja puolen vuoden sitouttamisjakson aikana.           

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 
800 000 Technopolis Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan   
osuuden), joiden laskennallinen laimennusvaikutus on 1,4 %.           

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä   
rahoitus- ja asiakasriskejä sekä Venäjän liiketoimintaan liittyvät riskit.   

Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa markkinakorkojen heilahtelujen   
negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan.   
Tarvittaessa yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhtiön korkoriskipolitiikan tavoitteena on myös  
hajauttaa lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan 
markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta.         

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että        
rahamarkkinakorkojen muutos yhdellä prosenttiyksiköllä muuttaisi        
korkokustannuksia vuositasolla 2,3 milj. euroa.                 

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.     
Korollisista veloista 31.12.2009 18,3 % on sidottu alle 3 kk euribor-korkoon ja 
57,1 % on sidottu 3-12 kk euribor-korkoon. Korollisista veloista 24,6 % oli   
kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle.                    

Jälleenrahoitusriskin hallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin    
lainasalkku on riittävän hajautettu lainojen takaisinmaksuaikataulun ja     
rahoitusinstrumenttien osalta. Korollisten velkojen jäljellä oleva pääomilla  
painotettu laina-aika oli 10,3 vuotta. Rahoitusriskin hallitsemiseksi      
Technopolis käyttää laajaa rahoittajapiiriä, monipuolista rahoitusinstrumenttien
valikoimaa ja ylläpitää korkeaa vakavaraisuutta.                

Rahoitusmarkkinoiden epävakauden pitkittyminen voi vaikuttaa kasvu- ja     
jälleenrahoituksen saatavuuteen sekä marginaaleihin tulevaisuudessa.      

Venäjän lainsäädännön poikkeavuus Suomen lainsäädännöstä sekä          
viranomaiskäytäntöjen erilaisuus Suomeen verrattuna voivat aiheuttaa riskejä.  
Mikäli Pulkovon vuokraaminen ei etene suunnitellulla tavalla muodostaa Pulkovon 
teknologiakeskus taloudellisen riskin konsernille. Pulkovon teknologiakeskuksen 
valmistuessa se muodostaa noin 7 % konsernin koko sijoituskiinteistöjen käyvästä
arvosta.                                    

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa  
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset liiketapahtumat
kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet kurssierot    
kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai rahoituskuluihin ja
-tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti.                

Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen voi pitkittyessään vaikuttaa   
yhtiön asiakkaiden ja sitä kautta myös konsernin liiketoimintaan epäsuotuisasti.

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa  
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus       
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään   
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen     
seurantaan. Asiakasriskejä hajautetaan hankkimalla asiakkaita kaikilta     
teknologiatoimialoilta, tietointensiivisistä toiminnoista ja julkiselta     
sektorilta. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset 
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Kiinteistöt on vakuutettu         
täysarvovakuutuksella.                             

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu pääkaupunkiseudulle, 
Jyväskylään, Kuopioon, Lappeenrantaan, Tampereelle, Oulun seudulle ja Pietariin.
Konsernin yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 9 %:a. Konsernilla 
on yhteensä noin 1 190 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla.   

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja     
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään    
molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja         
vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen.                    

Katsauskauden lopun vuokrasopimuskannasta seuraavan 12 kuukauden aikana     
irtisanottavissa ja uudelleen neuvoteltavissa olevat toistaiseksi voimassa   
olevat sopimukset kattavat noin 188 190 (227 467 31.12.2008) jyvitettyä     
neliömetriä, mikä on 46 % (57 %) koko kiinteistökannan jyvitetyistä       
neliömääristä. Näiden sopimusten irtisanomisaika jakaantuu alla olevassa    
taulukossa kuvatulla tavalla.                          
--------------------------------------------------------------------------------
|        |      2009       |       2008       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irtisanomisaik | jyvitettyä |    %    | jyvitettyä |    %    |
| a kuukautta  | neliötä  | -vuokra-sopimu |  neliötä  | -vuokra-sopimus |
|        |      |  skannasta  |       |  kannasta   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   0 - 3   |   13 035 |    7    |   54 592 |    24    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   3 - 6   |   54 134 |    28    |   118 283 |    52    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   6 - 9   |   83 971 |    45    |   36 395 |    16    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   9 - 12   |   37 048 |    20    |   18 197 |    8    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhteensä  |  188 188 |   100    |   227 467 |    100    |
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden lopussa vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika oli 21 (24)   
kuukautta.                                   

Taloudellisen vuokrausasteen alentuminen voi pienentää vuokra- ja        
palvelutuottoja ja tulosta sekä alentaa sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja ja 
sitä kautta omavaraisuusastetta. Nykyinen sopimusrakenne antaa asiakkaille   
mahdollisuuden joustavasti muuttaa toimitilojen määrää liiketoiminnan      
muuttuessa. Sopimusrakenteen joustavuus voi muodostaa riskin konsernille, mutta 
se on olennainen osa Technopoliksen palvelukonseptia. Yhtiöllä on vahvaa    
pitkäaikaista kokemusta ja osaamista tästä toimintamallista erilaisissa talouden
suhdannevaiheissa.                               

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laadun määritykseen sekä
kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan  
kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä  
säästäviä ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja 
kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa kiinteistöjen    
ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja ympäristökatselmukset ennen     
lopullista sitoutumista kauppaan.                        

Markkinoiden tuottovaatimuksien muutokset saattavat vaikuttaa yhtiön      
tuloskehitykseen merkittävästi. Tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät
arvot laskevat ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot    
nousevat. Muutokset vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai    
kohottavasti, millä ei ole kuitenkaan vaikutusta yhtiön operatiiviseen     
tulokseen, mutta vaikuttaa omavaraisuusasteeseen.                

Hallituksen voitonjakoesitys                          

Yhtiökokouksen käytettävissä on emoyhtiön Technopolis Oyj:n voitonjakokelpoisia 
varoja 11 531 267 euroa. Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,15 euroa    
osaketta kohden eli yhteensä 8 601 802 euroa. Loppu ehdotetaan jätettäväksi   
voittovarojen tilille. Ehdotettu osinko on 43,0 % osakekohtaisesta tuloksesta  
ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta.               
                                        
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako  
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.            

Tulevaisuuden näkymät                              

Technopoliksen johto arvioi taloudellisen taantuman käännekohdan olleen     
viimeisellä neljänneksellä viime vuonna ja talouden elpymisvaiheen alkaneen.  
Talouden elpymisestä huolimatta vuoteen 2010 liittyy edelleen epävarmuutta, mikä
voi vaikuttaa yhtiön liikevaihdon ja käyttökatteen kehitykseen.         

Johto arvioi, että yleinen talouden heikentyminen muodostaisi pitkittyessään  
haasteen konsernin kasvutavoitteille. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, joiden    
tavoitteena on turvata kannattavuutta myös vaikeissa taloudellisissa      
olosuhteissa. Konsernin johto arvioi liikevaihdon kasvavan 0 - 2 % ja      
käyttökatteen 2010 olevan samaa tasoa kuin vuonna 2009.             

Strategian mukaan Technopolis pyrkii toimimaan vuonna 2014 parhaissa      
tieto-intensiivisissä kaupungeissa Suomessa, Venäjällä ja 2-3 muussa maassa.  
Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 10 % vuosittain.    
Tavoitteena on, että vuonna 2014 liikevaihdosta 25 % tulee Suomen ulkopuolelta. 
Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla.  
Konsernin omavaraisuusastetavoite on 35 %.                   

Technopolis arvioi vuonna 2010 olevan mahdollista toteuttaa yksi strategian ja 
taloudellisten tavoitteiden mukainen yritysosto uudessa kohdemaassa. Tähän   
arvioon sisältyy kuitenkin merkittävä aikatauluriski eikä ole mitään takeita  
siitä, että asetetut tavoiteaikataulut toteutuvat suunnitellusti.        

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,    
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen       
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa  
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien   
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen.   


Oulu 29.1.2010                                 

TECHNOPOLIS OYJ                                 
Hallitus                                    


Keith Silverang                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Keith Silverang, p. 040 566 7785                        


Tilinpäätöstiedotteen PDF-versio on noudettavissa internetissä         
www.technopolis.fi -osoitteessa. Pyynnön paperiversion lähettämisestä voi    
esittää p. 046 712 0000/Technopolis info.                    

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista      
www-sivuilla. Palveluun ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet     
sähköpostitse.                                 

Yhtiön vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 yhtiön internet-sivuilla.     

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat 
pääosin samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Yhtiö on 1.1.2009 alkaen    
soveltanut uudistuneita IAS 1 ja IAS 40 - standardeja, sekä IFRS 8-standardia. 
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita 
noudattaen, ja sen laadinnassa on noudatettu IAS 34-standardia.         

Technopolis-konsernilla on kaksi maantieteellisiin yksiköihin pohjautuvaa    
toimintasegmenttiä: Suomi ja Venäjä. Esitettävä segmenttijako perustuu konsernin
nykyiseen vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen 
organisointiin. Konserni esittää toimintasegmentteihin perustuvat tiedot    
vertailutietoineen vuoden 2009 alusta lukien.                  

Sijoituskiinteistöt arvostetaan käyvän arvon mallin mukaisesti. Yhtiö on    
huomioinut muutetun IAS 40 -standardin, jonka mukaan              
rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt on arvostettava käypään         
arvoon edellyttäen, että käypä arvo on luotettavasti              
määriteltävissä. Yhtiö on soveltanut muutettua standardia vuoden 2009      
alusta lukien.                                 

Luvut ovat tilintarkastamattomia.                        


Technopolis konserni:                              
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA          |  10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur              |   2009 |   2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |  19,66 |  19,54 |  76,40 |   72,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot (8) |   0,92 |   1,11 |   2,43 |   5,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut    |  -10,65 |  -11,79 |  -38,86 |  -41,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käyvän  |  -5,98 |   0,63 |  -37,13 |   -0,69 |
| arvon muutos          |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot (9)           |  -0,13 |  -0,16 |  -0,52 |   -0,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio       |   3,82 |   9,32 |   2,31 |   35,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut    |  -2,48 |  -3,92 |  -11,76 |  -13,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja       |   1,34 |   5,39 |  -9,45 |   21,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            |  -0,61 |  -1,22 |   1,95 |   -5,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |   0,73 |   4,17 |  -7,50 |   15,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat |   0,01 |  -0,02 |   0,08 |   -0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin  |   0,00 |   0,01 |  -0,02 |   0,01 |
| liittyvät verot         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan tuloksen |   0,01 |  -0,01 |   0,06 |   -0,03 |
| erät verojen jälkeen      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos yhteensä |   0,74 |   4,16 |  -7,44 |   15,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen       |     |     |     |      |
| jakautuminen:          |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  |   0,74 |   4,15 |  -7,44 |   15,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille      |  -0,01 |   0,02 |  -0,05 |   -0,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   0,73 |   4,17 |  -7,50 |   15,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen   |     |     |     |      |
| jakautuminen:          |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  |   0,75 |   4,14 |  -7,38 |   15,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille      |  -0,01 |   0,02 |  -0,05 |   -0,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   0,74 |   4,16 |  -7,44 |   15,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  |     |     |     |      |
| kuuluvasta voitosta laskettu  |     |     |     |      |
| osakekohtainen tulos:      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton   |   0,01 |   0,08 |  -0,13 |   0,31 |
| (EUR)              |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,          |   0,01 |   0,08 |  -0,13 |   0,31 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu |     |     |     |      |
| (EUR)              |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, VARAT           |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur               |      |  31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet      |      |     2,81 |      2,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet      |      |    62,79 |     37,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt       |      |    596,73 |     594,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset           |      |    25,61 |     26,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |       |     2,81 |      1,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |       |    690,75 |     662,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |       |    15,34 |     20,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |       |    706,09 |     683,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT    |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur               |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma            |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           |      |    96,91 |     96,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |      |    18,55 |     18,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot          |      |    63,94 |     63,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma          |      |     0,65 |      0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien      |      |    89,21 |     79,62 |
| voittovarat           |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |       |    -7,44 |     15,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien   |      |    261,83 |     275,44 |
| osuus              |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus        |       |     0,01 |      0,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |      |    261,84 |     275,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat              |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma     |      |    360,67 |     329,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma      |      |     1,25 |      1,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |       |    32,62 |     38,11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |      |    394,55 |     369,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma     |      |    28,03 |     20,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma      |       |    21,67 |     18,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |      |    49,70 |     38,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |       |    444,25 |     407,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |       |    706,09 |     683,56 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   |       |    1-12/ |    1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur              |       |     2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |       |    -7,50 |    15,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen     |       |    37,13 |     0,69 |
| arvonmuutokset         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot            |       |     0,52 |     0,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden    |       |    -0,01 |    -0,02 |
| tuloksista           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut, joihin ei liity |       |     0,67 |     0,14 |
| maksutapahtumaa        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja kulut    |       |    11,77 |    13,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot             |       |    -1,95 |     5,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos      |       |     1,85 |     0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot          |       |     0,57 |     1,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot         |       |     0,01 |     0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut    |       |    -10,54 |    -16,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät        |       |    -1,74 |     0,46 |
| liiketoiminnasta        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot         |       |    -1,79 |    -2,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta    |       |    28,99 |    20,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin       |       |    -0,02 |    -1,11 |
| sijoituksiin          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit          |       |    -62,96 |    -70,21 |
| sijoituskiinteistöihin     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja  |       |    -1,05 |    -0,27 |
| aineettomiin hyödykkeisiin   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |       |     1,06 |     0,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista      |       |     0,01 |     2,33 |
| sijoituksista          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta     |       |    -0,21 |    -22,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |       |    -63,17 |    -90,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys |       |    58,41 |    70,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |       |    -15,98 |    -14,46 |
| vähennys            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot        |       |    -6,88 |    -6,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti      |       |       |    58,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos |       |    -4,00 |    -31,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |       |    31,55 |    76,39 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos       |       |    -2,63 |     6,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa   |       |     7,15 |     1,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa  |       |     4,52 |     7,15 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN       |    |     |     |     |     |
| MUUTOSLASKELMA      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur       | Osake- |  Yli- |   Muut |  Kert. | Vähemm. |   Oma |
|         | pääoma | kurssi | rahastot | voitto- |  osuus |  pääoma |
|         |    |   - |     |  varat |     |     |
|         |    | rahast |     |     |     |     |
|         |    |   o |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA    | 74,54 | 18,55 |  27,38 |  86,29 |  0,40 |  207,17 |
| 31.12.2007    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys      |  0,01 |    |   0,01 |     |     |   0,02 |
| osakepääomaan  |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu    | 22,36 |    |  36,38 |     |     |  58,75 |
| osakeanti    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    |    |     |  -6,62 |     |  -6,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja |    |    |  -0,03 |  15,99 |  -0,14 |  15,82 |
| tulos      |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset  |    |    |   0,08 |  0,49 |     |   0,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA    | 96,91 | 18,55 |  63,82 |  96,16 |  0,26 |  275,70 |
| 31.12.2008    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    |    |     |  -6,88 |     |  -6,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja |    |    |   0,06 |  -7,44 |  -0,05 |  -7,44 |
| tulos      |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset  |    |    |   0,06 |  0,59 |  -0,20 |   0,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA    | 96,91 | 18,55 |  63,94 |  82,42 |  0,01 |  261,84 |
| 31.12.2009    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Segmentti-informaatio                              

Konsernilla ei ole toimintasegmenttien välillä sisäisiä eriä liikevaihdossa eikä
käyttökatteessa. Käyttökatteen jälkeisiä eriä, kuten poistoja, rahoituseriä ja 
veroja ei esitetä segmentti-informaatiossa, koska niitä ei allokoida      
segmenteille.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATIO       | 10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur                |  2009 |  2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi              |  19,58 |  19,53 |  76,13 |  72,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä              |  0,10 |  0,07 |   0,34 |   0,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kohdistamattomat ja eliminoinnit |  -0,02 |  -0,07 |  -0,06 |  -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |  19,66 |  19,54 |  76,40 |  72,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi              |  10,54 |  10,55 |  43,81 |  42,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä              |  -0,08 |  -0,14 |  -0,43 |  -0,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kohdistamattomat ja eliminoinnit |  -0,53 |  -1,48 |  -3,41 |  -4,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |  9,93 |  8,93 |  39,97 |  36,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi              |     |     |  691,46 |  675,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Venäjä              |     |     |  38,41 |  19,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eliminoinnit           |     |     |  -23,78 |  -10,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      |      |  706,09 |  683,56 |
--------------------------------------------------------------------------------


Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos                     

Technopolis esittää virallisen tilinpäätöksensä IFRS-standardeja soveltaen.   
Tuloslaskelmaan sisältyy useita eriä, jotka eivät liity yhtiön operatiiviseen  
toimintaan. Tämän vuoksi yhtiö esittää vuoden 2009 alusta lukien operatiivisen 
tuloksen, joka kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta.           

Operatiivisessa tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos lukuun ottamatta  
tilikauden aikaista sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta,        
rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosta sekä mahdollisia kertaluonteisia  
eriä, kuten luovutusvoittoja ja -tappioita. Yhtiöllä on koron- ja        
valuutanvaihtosopimuksia, jotka eivät täytä IFRS:n mukaisia suojauslaskennan  
edellytyksiä, ja näiden rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset on    
kirjattu tuloslaskelmaan. Lisäksi operatiivisessa tuloslaskelmassa esitetään  
näihin liittyvät verot ja laskennalliset verot.                 

Operatiivisesta tuloksesta erotetut erät, sekä niiden verovaikutus, esitetään  
ei-operatiivisessa tuloslaskelmassa. Sekä operatiivisesta että         
ei-operatiivisesta tuloksesta on laskettu osakekohtainen tulos EPRAn      
ohjeistuksen mukaisesti. Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos ja niistä   
lasketut osakekohtaiset tulokset yhteensä täsmäävät yhtiön tilikauden tulokseen 
ja osakekohtaiseen tulokseen.                          


--------------------------------------------------------------------------------
| Technopolis-konserni       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OPERATIIVINEN TULOS       |  10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur               |   2009 |   2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |  19,66 |  19,54 |  76,40 |  72,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot    |   0,84 |   1,06 |   2,24 |   4,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut    |  -10,65 |  -11,79 |  -38,86 |  -41,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |  -0,13 |  -0,16 |  -0,52 |  -0,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio       |   9,72 |   8,65 |  39,26 |  35,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut     |  -0,91 |  -4,95 |  -9,75 |  -15,19 |
| yhteensä             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |   8,81 |   3,69 |  29,51 |  20,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot operatiivisista eristä   |  -2,81 |  -0,92 |  -7,91 |  -5,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus         |   0,01 |  -0,02 |   0,05 |   0,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden operatiivinen tulos  |   6,01 |   2,76 |  21,66 |  15,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EI-OPERATIIVINEN TULOS      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät       |   0,08 |   0,05 |   0,18 |   1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käyvän   |  -5,98 |   0,63 |  -37,13 |  -0,69 |
| arvon muutos           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset poistot     |      |      |      |  -0,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio       |  -5,90 |   0,68 |  -36,95 |  -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusinstrumenttien käyvän  |  -1,57 |   1,03 |  -2,01 |   1,25 |
| arvon muutos           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |  -7,48 |   1,71 |  -38,96 |   1,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot ei-operatiivisista eristä |   2,20 |  -0,30 |   9,86 |  -0,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ei-operatiivinen   |  -5,27 |   1,40 |  -29,10 |   0,87 |
| tulos              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos emoyhtiön    |   0,74 |   4,15 |  -7,44 |  15,99 |
| osakkeenomistajille yhteensä   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,      |     |     |     |     |
| laimennettu *)          |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisesta tuloksesta    |   0,10 |   0,06 |   0,38 |   0,29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivisesta tuloksesta  |  -0,09 |   0,02 |  -0,51 |   0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksesta      |   0,01 |   0,08 |  -0,13 |   0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Osakekohtainen tulos on laskettu EPRAN ohjeistuksen mukaisesti.      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT          |        |     1-12/ |    1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |        |      2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, %    |        |      5,3 |    27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio /     |        |      3,0 |    48,7 |
| liikevaihto, %        |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronmaksukyky        |        |      3,8 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %      |        |      37,3 |    40,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luototusaste, %        |        |      59,1 |    55,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö konserniyhtiöissä |        |      152 |     165 |
| keskimäärin tilikauden aikana |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit taseen   |        |     66 029 |   143 273 |
| varoihin, 1 000 euroa     |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen     |        |      7,6 |     7,6 |
| nettovuokratuotto, % (10)   |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, % |        |      94,4 |    96,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake          |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton, euroa     |        |     -0,13 |    0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu, euroa      |        |     -0,13 |    0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa    |        |      4,57 |    4,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden          |        |        |       |
| (osakeantioikaistu) lukumäärä |        |        |       |
| keskimäärin          |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton         |        |   57 345 341 | 52 029 796 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu          |        |   57 345 341 | 52 118 705 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa   |   57 345 341 |   57 345 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| P/E-luku                 |     -23,88 |      9,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa (11)         |      0,15 |      0,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %           |     -115,6 |      39,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto        |      4,84 |      4,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT TUNNUSLUVUT             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden markkina-arvo 31.12., milj.  |     177,77 |     165,15 |
| euroa                  |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, kpl          |   18 870 550 |   33 013 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto keskimääräisestä    |      32,91 |      63,50 |
| lukumäärästä, %             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssit, euroa              |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin kurssi               |      3,96 |      6,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin kurssi               |      1,95 |      2,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi               |      3,01 |      4,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi 31.12.              |      3,10 |      2,88 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur              |        |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Panttaukset ja takaukset    |        |       |       |
| omasta velasta         |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     |        |    353,9 |    261,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden     |        |    162,1 |    162,4 |
| kirjanpitoarvo         |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut takausvastuut       |        |     12,7 |    13,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta   |        |     0,50 |     0,50 |
| annetut takaukset       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut, koneet ja   |        |     2,21 |     0,94 |
| kalusto            |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankevastuut          |        |     0,15 |     0,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja           |        |       |       |
| valuutanvaihtosopimukset    |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvot         |        |    107,70 |    112,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvät arvot          |        |    -0,99 |     0,56 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöinvestointien     |    |    |     |     |  |
| arvonlisäveron tarkistusvastuu  |    |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 5 vuoden    | 10 vuoden    |     |  |
|             | tarkistuskausi | tarkistuskausi  |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosi          |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 | Yhteensä |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöinvestointime | 43,90 |  4,80 | 57,45 |  32,35 |  138,49 |  |
| no (netto)       |    |    |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöinvestoinnin |  9,66 |  1,06 | 12,64 |  7,12 |  30,47 |  |
| alv           |    |    |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen osuus     |  1,93 |  0,21 |  1,26 |  0,71 |   4,12 |  |
| investoinnin alv:sta  |    |    |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennetty alv     |  9,26 |  1,05 | 12,57 |  7,08 |  29,96 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen osuus     |  1,85 |  0,21 |  1,26 |  0,71 |   4,03 |  |
| vähennetystä alv:sta  |    |    |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jäljellä        |   1 |   2 |   8 |    9 |     |  |
| tarkistuskauteen    |    |    |    |     |     |  |
| sisältyviä vuosia    |    |    |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palautuksen alainen   |  1,85 |  0,42 | 10,06 |  6,37 |  18,70 |  |
| määrä vähennyksestä   |    |    |    |     |     |  |
| 31.12.2009       |    |    |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarkistusvastuu     |    |    |    |     |  18,70 |  |
| 31.12.2009       |    |    |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarkistusvastuu     |    |    |    |     |  16,36 |  |
| 31.12.2008       |    |    |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos         |    |    |    |     |   2,34 |  |
--------------------------------------------------------------------------------


(8) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista      
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset kehityspalveluiden kulut 
on kirjattu liiketoiminnan kuluihin. Vuoden 2009 lukuihin sisältyy       
kertaluonteisia eriä 0,2 milj. euroa ja 2008 kumulatiivisiin lukuihin 0,9 milj. 
euroa.                                     

(9) Vuoden 2008 kumulatiivisiin lukuihin sisältyy kertaluontoisia poistoja 0,4 
milj. euroa.                                  

(10) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä. 

(11) Osingonjakoehdotus 2009                          

LIITTEET:                                    
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.                   


Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.technopolis.fi

technopolis_cg_statement_fin_29012010.pdf