Pörssitiedotteet

Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013

TECHNOPOLIS OYJ          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        14.2.2014  klo 8.00

Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013

Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi

– liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa kasvua 17,7 %
– käyttökate nousi 64,1 (55,8) milj. euroon, jossa kasvua 15,0 %
– taloudellinen vuokrausaste oli 93,6 (95,3) %
– tulos/osake oli 0,30 (0,33) euroa, sisältäen käyvän arvon muutokset ja realisoitumattomat valuuttakurssitappiot
– operatiivinen tulos (EPRA) nousi 40,5 (29,9) milj. euroon, jossa kasvua 35,6 %
– operatiivinen tulos/osake (EPRA) oli 0,47 (0,38) euroa
– nettovarallisuus/osake (EPRA) oli 4,90 (5,12) euroa
– hallituksen voitonjako ehdotus on 0,10 euroa/osake

Technopolis arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 27–32 % ja käyttökatteen 35–40 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2013 aikana yhtiö kasvatti voimakkaasti toimitilakantaansa ostamalla uusia kampuksia yhteensä 165 600 neliömetriä ja samaan aikaan oli rakenteilla 77 900 neliömetriä uutta vuokrattavaa toimitilaa. Käyttökatetta alensivat 2,3 milj. euron yrityskauppoihin ja aiempien yrityskauppojen lisäkauppahintoihin liittyvät kertaluonteiset kustannukset. Yhtiön tilikauden tulos oli 31,6 (27,0) miljoonaa euroa, jota alensivat sijoituskiinteistöjen -17,6 (-5,7) milj. euron käypien arvojen lasku ja rahoituseriin kirjatut -5,7 (0,6) milj. euron realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot. Suomen verokannan muutoksen vaikutus nosti tilikauden tulosta 7,0 milj. eurolla.

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos oli 40,5 (29,9) milj. euroa, jossa nousua oli 35,6 %. Muutos johtui pääasiallisesti käyttökatteen kasvusta. EPRA-tuloksessa ei ole mukana realisoitumattomia valuuttakurssivoittoja ja -tappioita eikä käyvän arvon muutoksia.

10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
Keskeiset tunnusluvut 2013 2012 2013 2012
Liikevaihto, milj. euroa 34,7 28,7 126,3 107,3
Käyttökate, milj. euroa 16,9 15,4 64,1 55,7
Liikevoitto, milj. euroa 11,6 15,2 43,9 48,0
Tilikauden tulos, milj. euroa 14,7 8,7 28,8 25,8
Tulos/osake, euroa (laimentamaton) 0,16 0,11 0,30 0,33
Tulos/osake, euroa (laimennettu) 0,16 0,11 0,30 0,33
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,53 0,50
Omavaraisuusaste, % 40,2 36,2
Oma pääoma/osake, euroa 4,62 4,46

Osakekohtaisia tulos- ja taselukuja on osakeantikorjattu.

EPRA:n suositusten mukaiset 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
keskeiset tunnusluvut 2013 2012 2013 2012
Operatiivinen tulos, milj. euroa 11,2 10,0 40,5 29,9
Operatiivinen tulos/osake, euroa (laimennettu) 0,13 0,13 0,47 0,38
Nettovarallisuus/osake, euroa 4,90 5,12
Nettovuokratuotto, % 7,6 7,8
Taloudellinen vuokrausaste, % 93,6 95,3

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

”Technopolista on kehitetty määrätietoisesti kansainväliseksi kiinteistösijoitusyhtiöksi. Kasvun ohella tavoitteena on ollut säilyttää hyvä kannattavuus ja terve rahoitusrakenne. Yhtiön tavoittelemaa kokoluokkaa ei ole vielä saavutettu, mutta viime vuosi vei meidät lähemmäs tavoitteitamme. Tästä syystä voimme olla viime vuoden saavutuksiimme tyytyväisiä.

Vuonna 2013 Technopolis investoi lähes puoli miljardia euroa uusiin kampuksiin Suomessa ja ulkomailla. Helmikuussa yhtiö osti Oulun Peltolasta ja toukokuussa Vilnasta kampukset. Loppuvuonna Technopolis osti vielä kampukset Espoon Otaniemestä ja Oslosta. Jokainen kohde omaa houkuttelevan tuotto/riskisuhteen ja sopii erinomaisesti Technopolis-konseptiin ja kiinteistöportfolioon. Technopoliksella on mahdollisuus nostaa kohteiden arvoa ja kannattavuutta muun muassa kasvattamalla vuokrausasteita ja palvelutuottoja. Esimerkiksi Oulun Peltolan kampuksen taloudellinen vuokrausaste on noussut kymmenessä kuukaudessa yli 20 prosenttiyksikköä. Vilnassa Technopolis rakensi ostamansa kampuksen kolmannen vaiheen loppuun ja sai sen taloudellisen vuokrausasteen nousemaan lähes 100 prosenttiin. Oslon kaupan yhteydessä Technopolis sai vahvan paikallisen ja suomalaisen sijoittajakumppanin. Vuoden aikana tehdyt investoinnit rahoitettiin 75 miljoonan euron hybridilainalla ja 100 miljoonan euron osakeannilla sekä vahvojen pohjoismaisten pankkikumppaniemme myöntämillä lainoilla.

Yhtiön operatiivinen toiminta on jatkunut normaalisti jokaisen liiketoimintayksikön pyrkiessä parantamaan asiakastyytyväisyyttä, vuokrausasteita ja kannattavuutta. Technopolis sai valmiiksi merkittävät rakennusprojektit Tallinnassa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Pietarin Pulkovo 2 -projekti on edennyt suunnitellusti.

Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto kasvoi 17,7 prosenttia, käyttökate 15 prosenttia ja taloudellinen vuokrausaste nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä 92 prosentista 93,6 prosenttiin. Yhtiön omavaraisuusaste on yli 40 prosenttia. Technopoliksen osakkeen kokonaistuotto vuoden aikana oli noin 30 prosenttia. Nämä luvut kertovat osaltaan menestyksekkäästä vuodesta.

Technopolis keskittyy vuonna 2014 viime vuonna ostettujen kampusten haltuunottoon, vuokrausasteiden nostoon ja kannattavuuden parantamiseen. Loppuvuoden aikana tehtyjen suurten yrityskauppojen ansiosta liikevaihto ja käyttökate kasvavat voimakkaasti vuonna 2014. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta alkaa olla lähellä vuoden 2016 loppuun asetettua 50 miljoonan euron tavoitetta ja kaikilla lähimarkkinoilla on edelleen hyviä kannattavan kasvun mahdollisuuksia.

Yhtiössä on vielä paljon kehityspotentiaalia. Technopolis jatkaa ponnisteluja toiminnan skaalautuvuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Yhtiö tulee edelleen jalostamaan kiinteistöportfoliotaan, mikä voi uusien investointien lisäksi tarkoittaa myös konseptiin sopimattomien kiinteistöjen tai kampusten myyntejä. Tavoitteena on, että jokaisella kampuksella voidaan saavuttaa vahva asiakastyytyväisyys, korkeat vuokrausasteet ja jatkuva, kannattava kasvu.

Olemme varovaisen optimistisia myös yleisen taloudellisen toimintaympäristön suhteen, sillä merkkejä parantuvasta makrotalouden kehityksestä on jo näkyvissä. Meillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa, joissa Technopoliksen palvelukonsepti on osoittautunut toimivaksi kilpailutekijäksi. Technopoliksella on hyvät lähtökohdat jatkaa matkaansa kannattavana, kansainvälisenä kasvuyrityksenä.”

Liitteenä Technopolis Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Keith Silverang
Toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.technopolis.fi

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 21:tä älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 500:lle yritykselle ja 32 000:lle työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.


Technopolis Oyj Tilinpäätöstiedote 2013.pdf