Pörssitiedotteet

Technopolis laskee liikkeelle 75 miljoonan euron hybridilainan

TECHNOPOLIS OYJ   PÖRSSITIEDOTE        19.3.2013 klo 15.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYS-VALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Technopolis laskee liikkeelle 75 miljoonan euron hybridilainan

Technopolis Oyj laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron oman pääomanehtoisen joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,5 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin viiden vuoden kuluttua. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 26.3.2013. Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaa yhtiön vakavaraisuutta ja rahoitusasemaa.

”Tämä menestyksellinen lainan liikkeeseenlasku kasvattaa osakkeenomistajien omistaja-arvoa ja strategiamme mukaista kannattavaa kasvua. Samalla se avaa meille uuden rahoituskanavan, mikä tukee yhtiön tervettä pääomarakennetta ja riittävää likviditeettiä kaikissa markkinatilanteissa. Mielestäni hybridilaina on paras omanpääomanehtoinen instrumentti tämän hetkisiin tarpeisiimme sekä osakkeenomistajien että lainanhaltijoiden näkökulmasta” sanoo Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole oikeutta äänestää osakkeenomistajien kokouksissa, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Koordinaattorina transaktiossa toimi Nordea Markets ja järjestäjinä Nordea Markets ja Pohjola Markets. Technopoliksen oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
p. 040 566 7785

Kim Höijer
Rahoituspäällikkö
p. 050 506 5666

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä ilmoitus viittaa, elleivät he tee sitä Technopoliksen julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan sijoitusmuistioon sisältyviin tietoihin perustuen.

Technopolis ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa.  Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä ilmoituksessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja ainoastaan Technopoliksen puolesta ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskuun yhteydessä, eivätkä pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän ilmoituksen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Kyseiset rahalaitokset eivät myöskään ole vastuussa muille kuin Technopolikselle asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Ketään muuta tahoa ei tässä ilmoituksessa olevien tahojen lisäksi ole valtuutettu antamaan tietoja tai lausuntoja ja, jos näin tapahtuisi, kyseisten tietojen tai lausuntojen ei voida luottaa olevan Technopoliksen, tässä ilmoituksessa määriteltyjen rahoituslaitosten tai muun henkilön valtuuttamia.

Soveltuvien määräysten ja sääntöjen osalta, tämän ilmoituksen liikkeeseenlasku ei missään olosuhteissa muodosta oletusta Technopoliksen ja konsernin asioiden muuttumisesta tämän ilmoituksen päivämäärän jälkeen tai että tiedot olisivat virheellisiä mistään myöhäisemmästä päivämäärästä alkaen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu “Relevantti Henkilö”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Technopoliksen internetsivujen (tai minkään muun internetsivun) tai Technopoliksen internetsivuilla (tai millään muulla internetsivulla) olevien hyperlinkkien sisältöä ei ole liitetty tähän ilmoitukseen eivätkä ne muodosta osaa tästä ilmoituksesta.