Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE		26.3.2009 klo 15.10

TECHNOPOLIS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2009 klo 13.00 alkaen
osoitteessa Elektroniikkatie 3, 90570 Oulu. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja
emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle. 

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,12
euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
31.3.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 7.4.2009. 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § siten, että kutsu
yhtiökokoukseen tulisi toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. 

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Teija Andersen, Jussi
Kuutsa, Matti Pennanen, Timo Ritakallio sekä Erkki Veikkolainen valittiin
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mainittujen henkilöiden lisäksi hallitukseen kuuluu
hallituksen päätoiminen puheenjohtaja Pertti Huuskonen, joka yhtiökokouksessa
27.3.2008 valittiin hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi,
joka on alkanut 15.9.2008 ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Matti Pennanen valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous päätti, että Pertti Huuskoselle maksetaan ajalta, joka alkaa vuoden
2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, palkkio yhtiökokouksen 27.3.2008 päätöksen ja
Huuskosen kanssa laaditun palkkiosopimuksen mukaan, kuitenkin siten, että
kyseiseltä ajalta Huuskosen rahapalkkiota alennetaan hänen
kustannussäästöaloitteensa mukaisesti 15 prosentilla. 

Yhtiön hallituksen muille jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:
30.000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja 25.000 euroa hallituksen
jäsenelle. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan
kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Yhtiökokous päätti edelleen, että hallitus valtuutetaan jatkamaan Pertti
Huuskosen kanssa laadittua palkkiosopimusta alkuperäisin ehdoin vuodella siten,
että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

TILINTARKASTAJA

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan
Tapio Raappana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.700.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2008 antaman valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa 26.9.2010 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 11.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.11.2007 ja yhtiökokouksen 27.3.2008 antamat
valtuutukset päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 26.3.2012 asti.

Hallitus teki yhtiökokouksessa päätöksen muuttaa asiaa koskevaa
yhtiökokouskutsussa mainittua ehdotustaan siten, että valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000
osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2010-2012 KÄYTTÖÖNOTTAMINEN

Yhtiökokous päätti osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta
Technopolis-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin. 

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden
tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja
tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva
palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011
ja 2012. Yhtiön hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit ja
niille asetettavat tavoitteet kutakin ansaintajaksoa edeltävän vuoden
joulukuussa. Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2010, 2011 ja 2012 maksetaan
vuosina 2011, 2012 ja 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.
Osakkeita ei saa luovuttaa kahden ja puolen vuoden sitouttamisjakson aikana. 

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin
800.000 Technopolis Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan
osuuden). 


Oulu 26.3.2009 


TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS 


Liite:
Osakepalkkiojärjestelmän 2010-2012 ehdot
Yhtiöjärjestys

Lisätietoja:
Keith Silverang, Toimitusjohtaja, p. 040 566 7785
Pertti Huuskonen, Hallituksen puheenjohtaja, p. 0400 680 816

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi


OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2010—2012 EHDOT
Technopolis Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 26.2.2009 päättänyt
esittää 26.3.2009 kokoontuvalle Technopolis Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle
yhtiökokoukselle osakepalkkiojärjestelmän (järjestelmä) käyttöön ottamista
seuraavin ehdoin: 
1. Järjestelmän tarkoitus
Järjestelmä perustetaan osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Tarkoituksena on
yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi
sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön
osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

2. Kohderyhmä
Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat hallituksen päättämät konsernin
avainhenkilöt kunakin vuonna. Kaikkien kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden
on oltava ansaintajakson alkaessa toistaiseksi voimassaolevassa työ- tai
toimisuhteessa konserniin kuuluvaan yhtiöön (konserniyhtiö). Järjestelmän
kohderyhmään kuuluminen ei vaikuta muihin työ- tai toimisuhteen ehtoihin.
Järjestelmästä maksettava palkkio ei ole osa työ- tai toimisuhteen eikä
palkkauksen ehtoja. 
Hallitus voi päättää rekrytoitavien uusien avainhenkilöiden ottamisesta mukaan
järjestelmään ja heidän enimmäispalkkiostaan siten, että enimmäispalkkiota
määritettäessä huomioidaan työ- tai toimisuhteen voimassaoloaika
ansaintajaksolla. 

3. Ansaintajakso
Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011
ja 2012. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä todetaan ansaintakriteereille
asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintajakson päättymisen
jälkeen huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli yhtiön tilikausi muuttuu ennen
ansaintajakson päättymistä, hallituksella on oikeus muuttaa ansaintajaksoa
vastaavasti. 

4. Enimmäispalkkio
Järjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita
(osake) palkkiona ansaintajakson ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden
saavuttamisesta. Osakkeiden lisäksi palkkioon kuuluu rahaosuus. Rahaosuudella
pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja
veronluonteiset maksut. Yhtiö tekee palkkiosta lain edellyttämän
ennakonpidätyksen ja käyttää rahaosuutta sen suorittamiseen. 
Hallitus päättää kullekin kohderyhmään kuuluvalle henkilölle hänen
enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle. Enimmäispalkkio ilmaistaan
osakkeiden kappalemääränä ja rahaosuutena. Enimmäispalkkio ilmoitetaan
kohderyhmään kuuluvalle henkilölle heti, kun hallitus on siitä päättänyt. 
Koko järjestelmän perusteella annetaan palkkiona yhteensä enintään 390.000
osaketta ja rahaa se määrä, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille
aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin osakkeiden arvo-osuustilille
kirjaushetkellä. Rahana maksetaan kuitenkin enintään annettavien osakkeiden
kirjaushetken arvoa vastaava määrä. Osakkeiden kirjaushetken arvo on määritelty
kohdassa 6. Mikäli palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvien verojen ja
veronluonteisten maksujen määrä ylittää rahaosuuden määrän, vastaa avainhenkilö
kyseisen ylimenevän osan maksamisesta. Yhtiö maksaa palkkion maksamiseen
liittyvän varainsiirtoveron. 

5. Palkkion määrittäminen
Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat
tavoitteet erikseen kullekin ansaintajaksolle kutakin ansaintajaksoa edeltävän
kalenterivuoden joulukuussa. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden
saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan
avainhenkilölle. 
Hallituksella on oikeus muuttaa ansaintakriteereille asetettuja tavoitteita
ansaintajaksolla tapahtuneesta merkittävästä muutoksesta johtuen. Tällainen
muutos voi olla yritysosto tai ¬myynti, satunnainen luovutusvoitto tai -tappio
tai muu seikka, jota ei ansaintakriteereitä asetettaessa voitu ottaa huomioon,
mutta joka vaikuttaa olennaisesti ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseen. 

6. Palkkion maksaminen
Järjestelmän palkkio maksetaan avainhenkilöille ansaintajakson päättymisen
jälkeen vuosina 2011, 2012 ja 2013 huhtikuun loppuun mennessä osakkeiden ja
rahan yhdistelmänä. 
Osakkeina annettava palkkio-osuus kirjataan avainhenkilön arvo¬osuustilille.
Osakkeiden arvo määritellään osakkeiden kirjaamispäivän pörssikurssin
perusteella. Pörssikurssilla tarkoitetaan kirjaamispäivänä päätettyjen
kauppojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä. Palkkion rahaosuus maksetaan yhtäaikaisesti osakkeiden luovuttamisen
kanssa tai niin pian kuin se yhtiön toimipisteissä on mahdollista ja se
käytetään avainhenkilön lain mukaisen ennakonpidätyksen toimittamiseen. 
Oikeus palkkioon on henkilökohtainen ja palkkio maksetaan vain kohderyhmään
kuuluvalle avainhenkilölle. Oikeutta palkkioon ei voida siirtää.
Kuolemantapauksessa mahdollinen palkkio maksetaan avainhenkilön kuolinpesälle
tai oikeudenomistajille. 

7. Osakkeenomistajan oikeudet saatuihin osakkeisiin ja osakkeiden
luovutusrajoitus 
Avainhenkilöiden arvo-osuustileille kirjattujen osakkeiden tuottamat
osakkeenomistajan oikeudet siirtyvät avainhenkilöille kirjaushetkellä. Jos
annettavat osakkeet ovat uusia, osakkeenomistajan oikeudet syntyvät osakkeiden
rekisteröimisestä lukien. 
Järjestelmän perusteella ansaittuja osakkeita ei saa luovuttaa,
pantata tai muutoin käyttää niille asetetun sitouttamisjakson aikana
(sitouttamisjakso). Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy
ansaintajaksolta 2010 ansaittujen osakkeiden osalta 30.6.2013, ansaintajaksolta
2011 ansaittujen osakkeiden osalta 30.6.2014 ja ansaintajaksolta 2012
ansaittujen osakkeiden osalta 30.6.2015. Luovutusrajoitus koskee myös
järjestelmässä ansaittujen osakkeiden perusteella mahdollisesti maksutta
saatuja osakkeita ja muita noteerattuja arvopapereita. Hallitus voi erityisen
painavasta syystä antaa luvan osakkeiden ja arvopapereiden luovuttamiseen
aikaisemmin. 
Jos järjestelmän perusteella maksetaan palkkiona osakkeita, yhtiön
toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamistaan
osakkeista niin kauan kuin toimitusjohtajuus jatkuu ja yhtiön johtoryhmän
jäsenten on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista
kahden (2) vuoden ajan kunkin sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. 
Yhtiöllä on oikeus hakea osakkeiden siirtämistä estävien luovutusrajoitusten ja
muiden vastaavien rajoitusten kirjaamista avainhenkilön arvo-osuustilille ilman
avainhenkilön suostumusta. 

8. Edellytys työ- tai toimisuhteen jatkumisesta ansaintajaksolla
Palkkiota ei makseta avainhenkilölle, jos konserniyhtiö tai avainhenkilö
irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisopimuksen ennen palkkion
maksamista. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää avainhenkilön
oikeudesta työ- tai toimisuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen palkkioon. 
Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy
yritysjärjestelyn tai liikkeen luovutuksen johdosta tai mikäli avainhenkilö jää
lakisääteiselle eläkkeelle tai kuolee ennen ansaintajakson päättymistä,
hallitus päättää avainhenkilön tai 
hänen kuolinpesänsä tai hänen oikeudenomistajiensa oikeudesta työ¬tai
toimisuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen palkkioon. Vastaavasti
menetellään, jos konserniyhtiö ei enää kuulu konserniin. 
Hallitus päättää avainhenkilön oikeudesta palkkioon, mikäli avainhenkilön
työtehtävät muuttuvat konsernin sisällä ennen palkkion maksamista. 

9. Edellytys työ- tai toimisuhteen jatkumisesta sitouttamisjaksolla ja
osakkeiden palautusvelvollisuus 
Avainhenkilön on palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta
viipymättä yhtiölle tai sen määräämälle, jos konserniyhtiö tai avainhenkilö
irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisopimuksen sitouttamisjakson
aikana. Palautusvelvollisuus koskee myös järjestelmässä ansaittujen osakkeiden
perusteella mahdollisesti maksutta saatuja osakkeita ja muita noteerattuja
arvopapereita. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että
avainhenkilö saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit tai
osan niistä. 
Näissä tilanteissa yhtiöllä on oikeus hakea ja saada siirretyiksi
palautusvelvollisuuden kohteena olevat osakkeet avainhenkilön arvo-osuustililtä
yhtiön tai määräämänsä arvo-osuustilille ilman avainhenkilön suostumusta. 
Jos avainhenkilö jää lakisääteiselle eläkkeelle tai kuolee sitouttamisjakson
aikana, avainhenkilöllä tai hänen kuolinpesällään tai oikeudenomistajillaan on
oikeus pitää jo 
saamansa osakkeet. Osakkeita koskeva luovutusrajoitus pysyy kuitenkin voimassa
sitouttamisjakson loppuun, ellei hallitus toisin päätä. 
Avainhenkilöllä on velvollisuus viipymättä palauttaa yhtiölle myös palautuvia
osakkeita koskeva palkkion rahaosuus. Siltä osin kuin rahaosuus on käytetty
palkkiosta avainhenkilölle aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin,
avainhenkilöllä on velvollisuus palauttaa ainoastaan avainhenkilölle
mahdollisesti palautuvia veroja vastaava rahaosuus. 

10. Oikaisut eräissä erityistapauksissa
Mikäli yhtiö päättää jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta
tai alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille tai
alentaa ylikurssirahastoansa jakamalla osakkeenomistajille varoja
ylikurssirahastosta ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista
yhtiön tavanomaisesta käytännöstä poiketen, hallitus päättää enimmäispalkkion
määrän mahdollisesta muuttamisesta siten, että avainhenkilön asema vastaa
osakkeenomistajan asemaa. 
Mikäli yhtiö ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista päättää
osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajilla on
merkintäetuoikeus, korotetaan enimmäispalkkion määrää kertomalla
enimmäispalkkion osoittama osakkeiden lukumäärä osakeantikertoimella. 
Mikäli yhtiö päättää ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista
sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa
muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, muutetaan
enimmäispalkkion määrää siten, että avainhenkilön asema vastaa
osakkeenomistajan asemaa. 
Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio¬oikeuksien tai
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta
järjestelmään. 
Mikäli ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista syntyy
osakeyhtiölain perusteella tilanne, jossa jollakin osakkaalla on lunastusoikeus
ja -velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, muunnetaan enimmäispalkkio
rahamääräiseksi kertomalla osakkeiden lukumäärä lunastushinnalla. Tällöin
palkkio maksetaan kokonaan rahana. 

11. Järjestelmän hallinnointi
Hallitus seuraa järjestelmää ja päättää kaikista järjestelmään liittyvistä
seikoista. 
Hallitus voi tarvittaessa esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaisi
sille osakeyhtiölain edellyttämän valtuutuksen hankkia järjestelmään
tarvittavan määrän omia osakkeita. Hallitus voi myös tarvittaessa esittää
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaisi sille osakeyhtiölain edellyttämän
osakeantivaltuutuksen järjestelmään tarvittavaan määrään osakkeita. 
Palkkiota maksettaessa hallituksella on oikeus päättää, että yhtiö maksaa
palkkion kokonaan tai osaksi rahana käyttäen osakkeen arvona maksuajankohtaa
edeltävän kalenterikuukauden vaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. Hallituksella on oikeus velvoittaa avainhenkilö hankkimaan
osakkeita enintään 50 %:lla palkkion määrästä. Myös näissä tapauksissa
palkkioon sovelletaan kohdan 7 luovutusrajoitusta ja 
kohdan 9 palautusvelvollisuutta hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla.

12. Järjestelmän ehtojen muuttaminen
Hallitus voi erityisen painavista syistä muuttaa järjestelmän ehtoja
ansaintajakson aikana. Tällainen syy voi olla esimerkiksi merkittävä muutos
konsernirakenteessa, mikä synnyttää epäjatkuvuuskohdan ansaintajakson
ansaintakriteereihin ja niille asetettuihin tavoitteisiin, tai yhtiöstä tehty
julkinen ostotarjous. Ehtojen muuttaminen tehdään siten, että avainhenkilölle
ei sen johdosta aiheudu merkittävää perusteetonta etua tai haittaa. 

13. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Tästä järjestelmästä aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin
välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. 
Nämä ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja
englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä
ehtoja. 

TECHNOPOLIS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Technopolis Oyj, englannin kielellä Technopolis Plc, ja
kotipaikka Oulun kaupunki. 

2 § Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla
kiinteistöjä ja rakentaa niihin toiminta- ja palvelutiloja yritysten käyttöön
vuokrattavaksi ja harjoittaa laitevuokraustoimintaa, koulutus- ja
neuvontatoimintaa huipputekniikan alalla sekä yritysten toimintaa edistävää
projekti- ja palvelutoimintaa. 

3 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. 

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy viimeistään toisena valinnan jälkeisenä
tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

4 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin
yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 

Hallitus voi antaa yhtiön palveluksessa oleville nimetyille henkilöille
edustamisoikeuden siten, että nämä kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä. 

6 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole
tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja. Sekä
tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. 

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Kalevassa ja sanomalehti
Helsingin Sanomissa aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa
ennen yhtiökokousta. 

9 § Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Oulussa, Helsingissä, Espoossa tai
Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun
mennessä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:
8. hallituksen jäsenet,
9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
10. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, ja

käsitellään:
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

11 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään
kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä
osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiön yhtiökokoukseen.