Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj valmistelee osakeantia

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE                      11.10.2013 klo 13.30

 

Technopolis Oyj valmistelee osakeantia

 

Technopolis Oyj:n (“Technopolis” tai “Yhtiö”) hallitus on päättänyt aloittaa nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan noin 100 miljoonan euron suuruiseen, enintään 45 500 000 uuden osakkeen (”Osakkeet”) osakeantiin (”Osakeanti”) tähtäävät valmistelut.

Osakeannilla hankittavat pääomat käytetään tänään julkistettujen Suur-Oslon alueella Norjassa ja Suomessa Otaniemessä sijaitsevien monikäyttäjäkampusten hankintojen oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen. Ne tulevat myös tukemaan Yhtiön kasvustrategian jatkuvaa toteuttamista sekä vahvistamaan Yhtiön tasetta.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous, joka pidetään 1.11.2013, valtuuttaa hallituksen päättämään Osakeannista. Mikäli ehdotettu valtuutus käytetään kokonaan, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet vastaavat enintään noin 60 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia. Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ovat alustavasti ilmoittaneet aikovansa osallistua Osakeantiin omistuksiensa suhteessa. Osakeannin järjestäjänä toimii SEB.

Markkinaolosuhteiden salliessa merkintäajan ehdotetaan alkavan ja päättyvän marraskuussa 2013. Yhtiön hallitus tulee päättämään Osakeannin yksityiskohtaisista ehdoista, mikäli yhtiökokous valtuuttaa sen toteuttamaan Osakeannin.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 1.11.2013 osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli I), Espoo. Yhtiökokouskutsu julkistetaan tänään erillisellä pörssitiedotteella.  Ehdotus uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvästä valtuutuksesta sekä muut tiedot ylimääräisestä yhtiökokouksesta tulevat olemaan saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi.

Helsingissä 11.10.2013

TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, puh. 040 566 7785
Carl-Johan Granvik, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 1698
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.) Helsingin sivukonttori (”SEB”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

SEB toimii ehdotetussa merkintäetuoikeusannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan ehdotetun merkintäetuoikeusannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen).

Tätä tiedotetta ei pidä tulkita SEB:n tai sen hallituksen jäsenen, toimihenkilön, työntekijän, neuvonantajan tai lähipiiriin kuuluvan tahon antamaksi arvopapereiden ostoa tai merkintää koskevaksi suositukseksi.

SEB tai sen hallituksen jäsenen, toimihenkilön, työntekijän, neuvonantajan tai lähipiiriin kuuluvan tahon tai kenenkään muun henkilön toimesta tai puolesta ei ole annettu minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista vakuutusta koskien tähän tiedotteeseen (tai mihinkään sen osaan) sisältyvien tietojen tai lausuntojen tai uskomusten täsmällisyyttä, kohtuullisuutta, riittävyyttä tai täydellisyyttä.

Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja tai lausumia ja, mikäli tällaisia tietoja tai lausumia annetaan, on otettava huomioon, etteivät ne ole Yhtiön tai SEB:n tai kenenkään muun henkilön hyväksymiä.