Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj:n merkintäetuoikeusantia koskeva esite hyväksytty

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

TECHNOPOLIS OYJ           PÖRSSITIEDOTE                7.11.2013 klo 17:00

Technopolis Oyj:n merkintäetuoikeusantia koskeva esite hyväksytty

Finanssivalvonta on tänään 7.11.2013 hyväksynyt Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) 4.11.2013 julkistamaa merkintäetuoikeusantia (”Osakeanti”) koskevan esitteen, joka koostuu 7.11.2013 päivätystä suomenkielisestä arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä sekä 19.3.2013 päivätystä suomenkielisestä rekisteröintiasiakirjasta (arvopaperiliite, tiivistelmä ja rekisteröintiasiakirja yhdessä ”Esite”). Yhtiö tarjoaa Osakeannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen enintään 30 362 402 uutta osaketta (”Osakkeet”).

Esite on saatavilla 8.11.2013 alkaen suomenkielisenä Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.technopolis.fi/osakeanti sekä 11.11.2013 alkaen suomen- ja englanninkielisenä Yhtiöstä osoitteesta Technopolis Oyj, Elektroniikkatie 8, 90590 Oulu ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi Esite on saatavilla 8.11.2013 alkaen arviolta 10.12.2013 tapahtuvaan Osakkeiden listalleottamiseen asti suomenkielisenä Osakeannin pääjärjestäjän Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin Internet-sivuilta osoitteesta www.seb.fi.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 12.11.2013 klo 9.30 ja päättyy 29.11.2013 klo 16.00. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 12.11.2013 ja 22.11.2013 välisenä aikana.

Helsingissä 7.11.2013
TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, puh. 040 566 7785
Carl-Johan Granvik, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 1698
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

 

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ja sen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eivätkä kehotus tehdä tarjouksia arvopapereiden ostamiseksi eivätkä muodosta osaa sellaisesta Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä mitään osaa Osakeannista rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori (”SEB”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi tässä mainittujen arvopapereiden myymiseksi eikä kehotukseksi tehdä tarjouksia tässä mainittujen arvopapereiden ostamiseksi, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla sellainen tarjoaminen, kehotus tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena tämä tiedote on suunnattu ainoastaan ja arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan sijoittajille, jotka täyttävät esitteen julkistamisvelvollisuudesta poikkeamista koskevat edellytykset, mukaan lukien (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa (i) ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena, ja (ii) ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja (iii) ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i) – (iii) mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

SEB toimii merkintäetuoikeusannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan merkintäetuoikeusannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen).

Tätä tiedotetta ei pidä tulkita SEB:n tai sen hallituksen jäsenen, toimihenkilön, työntekijän, neuvonantajan tai lähipiiriin kuuluvan tahon antamaksi arvopapereiden ostoa tai merkintää koskevaksi suositukseksi.

SEB:n tai sen hallituksen jäsenen, toimihenkilön, työntekijän, neuvonantajan tai lähipiiriin kuuluvan tahon tai kenenkään muun henkilön toimesta tai puolesta ei ole annettu minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista vakuutusta koskien tähän tiedotteeseen (tai mihinkään sen osaan) sisältyvien tietojen tai lausuntojen tai uskomusten täsmällisyyttä, kohtuullisuutta, riittävyyttä tai täydellisyyttä.

Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja tai lausumia ja, mikäli tällaisia tietoja tai lausumia annetaan, on otettava huomioon, etteivät ne ole Yhtiön tai SEB:n tai kenenkään muun henkilön hyväksymiä.