Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj:n onnistuneen merkintäetuoikeusannin alustava tulos

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE          2.12.2013 klo 14:45

Technopolis Oyj:n onnistuneen merkintäetuoikeusannin alustava tulos

Technopolis Oyj:n (“Technopolis” tai ”Yhtiö”) noin 100 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti päättyi onnistuneesti perjantaina 29.11.2013. Alustavan tuloksen mukaan merkintäetuoikeusannissa merkittiin 41 159 229 osaketta, mikä vastaa noin 135,6 prosenttia tarjotuista 30 362 402 osakkeesta.

Alustavan tuloksen mukaan ensisijaisessa merkinnässä merkittiin merkintäoikeuksien perusteella noin 98,6 prosenttia tarjotuista osakkeista ja loput osakkeista merkittiin toissijaisessa merkinnässä. Osakkeenomistajien ja/tai muiden sijoittajien toissijaisen merkinnän perusteella tekemät merkinnät hyväksytään merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti. Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje heille toissijaisen merkinnän perusteella jaettavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 9.12.2013.

Uudet osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön osakasluetteloon arviolta 9.12.2013.

Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä uusia osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tänään 2.12.2013. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa ja ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa (ISIN-tunnus FI0009006886) arviolta 10.12.2013.

Technopolis julkistaa merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen arviolta 5.12.2013 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä ensisijaisessa ja toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät.

Helsingissä 2.12.2013

TECHNOPOLIS OYJ

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 26 000 ihmistä ja lähes 1 400 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Liettuassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 107,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 55,8 miljoonaa euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ja sen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eivätkä kehotus tehdä tarjouksia arvopapereiden ostamiseksi eivätkä muodosta osaa sellaisesta Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä mitään osaa Osakeannista rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori (”SEB”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi tässä mainittujen arvopapereiden myymiseksi eikä kehotukseksi tehdä tarjouksia tässä mainittujen arvopapereiden ostamiseksi, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla sellainen tarjoaminen, kehotus tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena tämä tiedote on suunnattu ainoastaan ja arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan sijoittajille, jotka täyttävät esitteen julkistamisvelvollisuudesta poikkeamista koskevat edellytykset, mukaan lukien (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa (i) ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena, ja (ii) ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja (iii) ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i) – (iii) mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

SEB toimii merkintäetuoikeusannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan merkintäetuoikeusannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen).

Tätä tiedotetta ei pidä tulkita SEB:n tai sen hallituksen jäsenen, toimihenkilön, työntekijän, neuvonantajan tai lähipiiriin kuuluvan tahon antamaksi arvopapereiden ostoa tai merkintää koskevaksi suositukseksi.

SEB:n tai sen hallituksen jäsenen, toimihenkilön, työntekijän, neuvonantajan tai lähipiiriin kuuluvan tahon tai kenenkään muun henkilön toimesta tai puolesta ei ole annettu minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista vakuutusta koskien tähän tiedotteeseen (tai mihinkään sen osaan) sisältyvien tietojen tai lausuntojen tai uskomusten täsmällisyyttä, kohtuullisuutta, riittävyyttä tai täydellisyyttä.

Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja tai lausumia ja, mikäli tällaisia tietoja tai lausumia annetaan, on otettava huomioon, etteivät ne ole Yhtiön tai SEB:n tai kenenkään muun henkilön hyväksymiä.