Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄTETTY JA OSAKKEET MERKITTY

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE 	19.5.2010 klo 9.00

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR
INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR IN
ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY
APPLICABLE LAW. 

TECHNOPOLIS OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄTETTY JA
OSAKKEET MERKITTY 

Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan eilen 18.5.2010 päättänyt
varsinaisen yhtiökokouksen sille 26.3.2009 myöntämän valtuutuksen nojalla
laskea liikkeeseen 5.700.000 uutta osaketta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille. 

Osakeannille on painava taloudellinen syy, koska sen tarkoituksena on vahvistaa
Yhtiön pääomarakennetta, rahoittaa Yhtiön investointisuunnitelman mukaisia
investointeja ja tukea Yhtiön kasvua. 

Osakkeet tarjottiin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille
sijoittajille niin kutsutussa tarjousmenettelyssä (book-building)
17.5.2010-18.5.2010. Tarjousmenettely keskeytettiin ylimerkinnän vuoksi
18.5.2010 klo 18.45. 

Yhtiön hallitus on päättänyt eilen 18.5.2010 hyväksyä institutionaalisten
sijoittajien tekemät osakemerkinnät. Osakeannissa merkittiin kaikki tarjotut
5.700.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön osakkeiden
lukumäärästä ja niiden tuottamista äänistä välittömästi ennen osakeantia.
Merkintähinnaksi päätettiin 3,40 euroa osakkeelta. Osakeannin ehdot ovat tämän
tiedotteen liitteenä. 

Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 63.045.341
osakkeeseen osakepääoman säilyessä muuttumattomana 96.913.626,29 eurossa. 

Uudet osakkeet tuottavat haltijoilleen osakkeenomistajien oikeudet, mukaan
lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakama täysi osinko sen jälkeen, kun
osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon,
arviolta 21.5.2010. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n pörssilistalla yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 24.5.2010. 

Oulu 19.5.2010

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Keith Silverang, p. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE SHARES IN THE UNITED STATES OR
IN ANY OTHER JURISDICTION. THE SHARES MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES
WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. TECHNOPOLIS PLC DOES NOT INTEND TO REGISTER
ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC
OFFERING OF SHARES IN THE UNITED STATES. 


LIITE: OSAKEANNIN EHDOT

Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on 18.5.2010 Yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen 26.3.2009 Yhtiön hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella
päättänyt laskea liikkeeseen enintään 5.700.000 uutta osaketta (”Osakkeet”)
suunnatulla osakeannilla seuraavin ehdoin: 

1. Osakkeiden merkintä

Osakkeita annetaan enintään 5.700.000 kappaletta. Osakkeet ovat uusia. 

Osakkeet tarjottiin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille
sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Tarjousmenettelyyn perustuen Yhtiön hallitus on
yhdessä neuvonantajiensa kanssa määrittänyt ne sijoittajat, joille Osakkeita
tarjotaan merkittäväksi. Kaikki Osakkeet tarjotaan institutionaalisten
sijoittajien merkittäväksi. Minimimerkintä on 50.000 euroa. 

2. Merkintähinta ja sen merkintä taseessa

Merkintähinta on 3,40 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta
perustuu tarjousmenettelyssä muodostuneeseen hintaan, jota on pidettävä
Osakkeiden käypänä arvona. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. 

3. Merkintäaika ja -paikka

Merkintäaika alkaa 18.5.2010 ja päättyy 19.5.2010. Osakkeiden merkintä tapahtuu
osakeannin järjestäjän Evli Pankki Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa
Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki tai muussa Yhtiön hallituksen määräämässä
paikassa. Osakkeiden merkintä suoritetaan toimittamalla merkintälista Yhtiön
hallitukselle. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa tai
keskeyttää merkintäaika. 

4. Maksuehdot

Merkintähinta on maksettava 18.5.2010 ja 21.5.2010 välisenä aikana Yhtiön
osoittamalle pankkitilille. Yhtiön hallitus voi pidentää Osakkeiden maksuaikaa. 

5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon sekä kaikki muut osakkeenomistajan
oikeudet Yhtiössä niiden rekisteröimisestä ja Yhtiön osakasluetteloon
merkitsemisestä lukien. 

Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. 

6. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin
tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta, rahoittaa Yhtiön
investointisuunnitelman mukaisia investointeja ja tukea Yhtiön kasvua. Lisäksi
suunnattu osakeanti on perusteltu huomioiden sen edullisuus ja nopeus
merkintäetuoikeusantiin verrattuna. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on
siten Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava
taloudellinen syy. 

7. Yli- ja alimerkintätilanteet

Yhtiön hallitus päättää tarvittavista toimenpiteistä mahdollisissa yli- ja
alimerkintätilanteissa. 

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen
mukaisesti. Yhtiön hallitus voi myös merkintäajan kuluessa tehdä päätöksen
siihen mennessä tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä. Hyväksytyistä merkinnöistä
lähetetään merkintöjen tekijöille vahvistusilmoitus merkintöjen hyväksymisen
jälkeen. 

8. Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä 

Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia.