Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TECHNOPOLIS OYJ          PÖRSSITIEDOTE          26.3.2010 klo 15.00


TECHNOPOLIS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2010 klo 13.00 alkaen
osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja
emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle. 

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,15
euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
31.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 9.4.2010. 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § siten, että hallituksen
jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § siten,
että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen
yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Edelleen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §
siten, että yhtiökokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa julkaisemalla
kutsu yhtiön internet-sivuilla. 

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Teija Andersen, Pertti
Huuskonen, Pekka Korhonen, Matti Pennanen, Timo Ritakallio sekä Erkki
Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Pertti Huuskonen valittiin hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi.

Matti Pennanen valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous päätti, että Pertti Huuskoselle maksetaan ajalta, joka alkaa vuoden
2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, palkkio yhtiökokouksen 26.3.2009 päätöksen ja
Huuskosen kanssa laaditun palkkiosopimuksen jatkamisesta laaditun sopimuksen
mukaan. Huuskosen rahapalkkio tulee olemaan 339.000 euroa vuodessa. Palkkion
yksityiskohdat ilmenevät yhtiökokouskutsusta. 
 
Yhtiön hallituksen muille jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:
30.000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja 25.000 euroa hallituksen
jäsenelle. Lisäksi hallituksen tai sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta
maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Technopolis
Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on 29.4.2010 julkistettu. Hallituksen
jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen
jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. 

TILINTARKASTAJA

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että
Tapio Raappana tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.
Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen
laskun mukaan. 

Espoo 26.3.2010 

TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS 

Liite:
Muutettu yhtiöjärjestys 

Lisätietoja:
Keith Silverang, Toimitusjohtaja, p. 040 566 7785
Pertti Huuskonen, Hallituksen puheenjohtaja, p. 046 712 0065

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fiLIITE: TECHNOPOLIS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Technopolis Oyj, englannin kielellä Technopolis Plc, ja
kotipaikka Oulun kaupunki. 

2 § Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla
kiinteistöjä ja rakentaa niihin toiminta- ja palvelutiloja yritysten käyttöön
vuokrattavaksi ja harjoittaa laitevuokraustoimintaa, koulutus- ja
neuvontatoimintaa huipputekniikan alalla sekä yritysten toimintaa edistävää
projekti- ja palvelutoimintaa. 

3 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. 

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

4 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin
yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 

Hallitus voi antaa yhtiön palveluksessa oleville nimetyille henkilöille
edustamisoikeuden siten, että nämä kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä. 

6 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole
tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja. Sekä
tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. 

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu
yhtiön internet-sivuilla tai julkaisemalla kutsu sanomalehti Kalevassa ja
sanomalehti Helsingin Sanomissa. Kutsu on kuitenkin toimitettava viimeistään
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

9 § Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Oulussa, Helsingissä, Espoossa tai
Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun
mennessä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:
8. hallituksen jäsenet,
9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
10. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, ja

käsitellään:
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

11 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään
kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä
osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiön yhtiökokoukseen.