Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS OYJ:N OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄTETTY JA OSAKKEET MERKITTY

Technopolis Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan 8.11.2007 päättänyt     
varsinaisen yhtiökokouksen sille 29.3.2007 myöntämän valtuutuksen nojalla    
korottaa Yhtiön osakepääomaa enintään 3.177.200,00 eurolla eli yhteensä     
1.880.000 osakkeella toteuttamalla suunnatun osakeannin institutionaalisille  
sijoittajille.                                 

Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön investointisuunnitelman mukaisten      
investointien rahoittaminen, Yhtiön kasvun varmistaminen ja Yhtiön       
omavaraisuusasteen ylläpitäminen.                        

Osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen      
suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Osakeanti 
toteutettiin niin kutsutussa tarjousmenettelyssä (book-building) siten, että  
institutionaaliset sijoittajat merkitsivät Yhtiön liikkeeseen laskettavat uudet 
osakkeet merkintäsitoumusten vastaanottoaikana 7.11.2007 - 8.11.2007 antamiensa 
merkintäsitoumusten mukaisesti. Kysyntä ylitti noin 1,3-kertaisesti tarjotun  
osakemäärän. Osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 6,00 euroa osakkeelta.    
Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.                

Yhtiön hallitus on päättänyt 8.11.2007 hyväksyä institutionaalisten sijoittajien
tekemät osakemerkinnät. Osakeannissa merkittiin kaikki tarjolla olleet 1.880.000
osaketta. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakepääoma korottuu siten       
korotuspäätöksen mukaisella enimmäismäärällä eli 3.177.200,00 eurolla.     

Osakeannissa merkitty osakemäärä 1.880.000 osaketta vastaa noin 4,5 prosenttia 
Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen     
osakeannin toteuttamista.                            

Uusien osakkeiden noteerauksen arvioidaan alkavan OMX Pohjoismainen Pörssi   
Helsingin pörssilistalla 14.11.2007.                      

Oulu 9.11.2007                                 

TECHNOPOLIS OYJ                                 
Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816 tai (08) 551 3213       

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.technopolis.fi                               

THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE SHARES IN THE UNITED STATES OR 
IN ANY OTHER JURISDICTION. THE SHARES MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES   
WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES
ACT OF 1933, AS AMENDED. TECHNOPOLIS PLC DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION
OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SHARES 
IN THE UNITED STATES.                              


Liite:                                     

TECHNOPOLIS OYJ:N OSAKEANTI III/2007                      

OSAKEANTIEHDOT                                 

Technopolis Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 8.11.2007   
päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille 29.3.2007 antaman valtuutuksen
nojalla, että Yhtiö antaa suunnatulla osakeannilla enintään 1.880.000 osaketta 
seuraavin ehdoin:                                

1 OSAKKEIDEN MERKINTÄ                              

Osakkeita annetaan enintään 1.880.000 kappaletta (”Osakkeet”, kukin ”Osake”).  
Osakkeet ovat uusia. Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien        
merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen päättämien suomalaisten ja      
kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien merkittäviksi. Merkinnän tulee 
käsittää vähintään 10.000 Osaketta, ja merkittävien Osakkeiden lukumäärän on  
oltava jaollinen kymmenellä.                          

2 MERKINTÄHINTA JA SEN MERKINTÄ TASEESSA                    

Yhden Osakkeen merkintähinta (”Merkintähinta”) on 6,00 euroa Osakkeelta.    
Merkintähinta perustuu tarjousantimenettelyssä muodostuneeseen hintaan.     
Merkintähinnasta 1,69 euroa merkitään osakepääoman korotukseksi ja loppuosa   
sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korotukseksi.              

3 MERKINTÄAIKA JA -PAIKKA                            

Osakkeiden merkintä alkaa 8.11.2007 klo 18.00 ja päättyy 9.11.2007 klo 16.00.  
Osakkeiden merkintä tapahtuu annin järjestäjän Evli Pankki Oyj:n pääkonttorissa 
osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki tai muussa Yhtiön hallituksen    
määräämässä paikassa. Osakkeiden merkintä suoritetaan toimittamalla       
merkintälista Yhtiölle merkintäajan päättymiseen mennessä.           

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa.             

4 MAKSUEHDOT                                  

Osakkeiden maksu on suoritettava viimeistään edellä mainittuna merkintäaikana. 
Yhtiön hallitus voi tarvittaessa pidentää Osakkeiden maksuaikaa.        

5 OSINKO-OIKEUS JA MUUT OIKEUDET                        

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon sekä muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman  
korotuksen rekisteröimisestä lukien.                      

Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.            

6 SYYT MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISEEN                   

Osak­keenomistajien merkintäetu­oikeudesta poiketaan, koska osakeannin     
tarkoituksena on Yhtiön investointisuunnitelman mukaisten investointien     
rahoittaminen, Yhtiön kasvun varmistaminen ja Yhtiön omavaraisuusasteen     
ylläpitäminen. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta  
osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy.      

7 YLI- JA ALIMERKINTÄTILANTEET                         

Yhtiön toimitusjohtaja voi päättää merkintäsitoumusten vastaanottamisen     
keskeyttämisestä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Alimerkintätilanteessa  
Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla 
merkitä ne Osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä.             

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen 
mukaisesti. Yhtiön hallitus voi myös merkintäajan kuluessa tehdä päätöksen   
siihen mennessä tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä. Hyväksytyistä merkinnöistä 
lähetetään merkintöjen tekijöille vahvistusilmoitus viipymättä merkintöjen   
hyväksymisen jälkeen.                              

8 MUUT SEIKAT                                  

Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä   
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.