Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETTY

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2008 klo 12.30 alkaen
Espoossa, Technopolis Innopolin auditoriossa. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja
emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle. 

Osinko ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,15
euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
1.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2008. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen toimikautta koskevan yhtiöjärjestyksen 3
§:n toisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: 

”Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy viimeistään toisena valinnan jälkeisenä
tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” 

Hallituksen valinta, päätoiminen puheenjohtaja ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jussi Kuutsa, Matti
Pennanen, Timo Ritakallio, Erkki Veikkolainen sekä Juha Yli-Rajala valittiin
toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Pertti Huuskonen valittiin hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi
toimikaudeksi, joka alkaa yhtiön seuraavan toimitusjohtajan tultua merkityksi
kaupparekisteriin ja päättyy toisena valinnan jälkeisenä tilikautena pidettävän
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Timo Parmasuo valittiin hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa
valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy Pertti Huuskosen
toimikauden alkaessa. Matti Pennanen valittiin hallituksen
varapuheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitus laatii Pertti Huuskosen kanssa
erillisen sopimuksen, joka takaa hänelle pääasiallisesti samat luontoisedut ja
muut edut kuin hän saisi yhtiön toimitusjohtajana, mukaan lukien oikeuden pitää
ja käyttää hänelle toimitusjohtajana myönnetyt optio-oikeudet sekä oikeus
puheenjohtajakautenaan saada 140.000 uutta optio-oikeutta ohjelmasta 2007C.
Huuskosen rahapalkkio tulisi olemaan kokonaisuudessaan 339.000 euroa vuodessa. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen muille jäsenille maksetaan
vuosipalkkiota seuraavasti: 46.000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 30.000
euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja 25.000 euroa hallituksen jäsenelle
sekä 1.200 euroa kokoukselta puheenjohtajalle ja 600 euroa kokoukselta
hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenelle. 

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajanaan Tapio Raappana, KHT. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa
palkkiota laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4.000.000 osaketta, mikä
vastaa noin 9,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.3.2007 antaman valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2009 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 8.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 18,14 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 29.11.2007 antamaa valtuutusta
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2009 asti.

Muut asiat

Yhtiökokouksessa esitetyssä toimitusjohtajan katsauksessa todettiin
Technopoliksen rakennushankkeiden Helsingissä, Vantaalla, Oulussa, Tampereella
ja Lappeenrannassa edenneen myönteisesti. Näiden yhteensä noin 27.000
neliömetrin suuruisten kohteiden vuokrausaste on runsaat kaksi kolmasosaa.
Yhtiöllä on lisäksi merkittäviä kehityshankkeita kaikilla
toimintapaikkakunnillaan Suomen kasvukeskuksissa ja Pietarissa Venäjällä.
Pietarin Pulkovon teknologiakeskuksen ensimmäisen vaiheen tontin valmistelun
arvioidaan alkavan kesällä 2008 ja talon rakentamisedellytysten muodostuvan
vuoden 2008 kuluessa. Yhtiökokouksessa uudistettiin yhtiön arvio kuluvan vuoden
liikevaihdon ja käyttökatteen kasvamisesta 16-20 % edellisvuoteen verrattuna. 


Oulu 27.3.2008

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. (08) 551 3213 tai 0400 680 816

Liite: Yhtiöjärjestys 

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

LIITE
TECHNOPOLIS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Technopolis Oyj, englannin kielellä Technopolis Plc, ja
kotipaikka Oulun kaupunki. 

2 § Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla
kiinteistöjä ja rakentaa niihin toiminta- ja palvelutiloja yritysten käyttöön
vuokrattavaksi ja harjoittaa laitevuokraustoimintaa, koulutus- ja
neuvontatoimintaa huipputekniikan alalla sekä yritysten toimintaa edistävää
projekti- ja palvelutoimintaa. 

3 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. 

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy viimeistään toisena valinnan jälkeisenä
tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

4 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin
yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 

Hallitus voi antaa yhtiön palveluksessa oleville nimetyille henkilöille
edustamisoikeuden siten, että nämä kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä. 

6 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole
tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja. Sekä
tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. 

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Kalevassa ja sanomalehti
Helsingin Sanomissa enintään kolme kuukautta ja vähintään seitsemäntoista (17)
päivää ennen yhtiökokouksen päivää. 

9 § Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Oulussa, Helsingissä, Espoossa tai
Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun
mennessä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:
8. hallituksen jäsenet,
9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
10. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, ja

käsitellään:
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

11 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään
kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä
osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiön yhtiökokoukseen.