Tilinpäätös ja toimintakertomus

Vaiheikas vuosi 2018

TECHNOPOLIS OYJ                    PÖRSSITIEDOTE                    27.2.2019 klo 16:00

VAIHEIKAS VUOSI 2018

Tammi–joulukuu 2018

IFRS

 • Liikevaihto laski 1,3 % ja oli 177,4 (179,7) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos laski 16,0 % ja oli 0,39 (0,46) euroa
 • Osakekohtainen oma pääoma kasvoi 2,2 % ja oli 4,15 (4,06) euroa

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

 • EPRA-nettovarallisuus kasvoi 3,5 % ja oli 4,74 (4,58) euroa
 • Taloudellinen vuokrausaste oli 95,8 % (96,1 %)
 • Käyttökate laski 9,4 % ja oli 88,0 (97,1) milj. euroa
 • EPRA-tulos laski 16,3 % ja oli 50,8 (60,6) milj. euroa
 • Osakekohtainen EPRA-tulos oli 0,32 (0,39) euroa
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa oli 1 606,4 (1 537,9) milj. euroa

Loka–joulukuu 2018

IFRS

 • Liikevaihto oli 46,0 (45,5) milj. euroa

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

 • Käyttökate laski 25,6 % ja oli 16,9 (22,7) milj. euroa
 • EPRA-tulos laski 45,5 % ja oli 7,9 (14,5) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos laski 44,5 % ja oli 0,05 (0,09) euroa

Sulkeissa olevat numerot viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

    10–12/
2018
10–12/
2017
Muutos
%

2018

2017
Muutos
%
IFRS              
Liikevaihto milj. euroa 46,0 45,5 0,9 177,4 179,7 -1,3
Omavaraisuusaste % 40,8 44,8
               
Vaihtoehtoiset tunnusluvut            
Käyttökate (EBITDA) milj. euroa 16,9 22,7 -25,6 88,0 97,1 -9,4
EPRA tulos milj. euroa 7,9 14,5 -45,5 50,8 60,6 -16,3
               
Luototusaste (LTV) % 53,3 50,1
Oman pääoman tuotto % 7,7 9,1
               
EPRA tulos / osake euroa 0,05 0,09 -44,5 0,32 0,39 -16,3
EPRA nettovarallisuus / osake euroa 4,74 4,58 3,5
EPRA oikaistu nettovarallisuus / osake euroa 4,13 4,05 1,8
               
Taloudellinen vuokrausaste % 95,8 96,1
Nettovuokratuotto % 7,2 7,2

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja, käyvän arvon muutoksia eikä kertaluonteisia eriä, kuten luovutusvoittoja tai -tappioita.

Kildare Nordic Acquisitions S.à.r.l. julkisti 28.8.2018 Technopolis Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Technopolis Oyj:n osakkeista. Tarjousaika päättyi 10.10.2018.

Tarjouksentekijä ilmoitti 5.11.2018 aloittaneensa Technopoliksen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. Kildaren hallussa 31.12.2018 oli 97,38 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Katsauskauden jälkeen 6.2.2019 Technopoliksen hallitus päätti hakea kaupankäynnin lopettamista Technopoliksen osakkeilla ja osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta.

TOIMITUSJOHTAJALTA

”Vuoden 2018 merkittävin tapahtuma oli Kildare Nordic Acquisitions S.à.r.l:n ostotarjous Technopoliksesta ja yritysoston saattaminen päätökseen. Prosessi oli pitkä ja vaativa. Kildaren ja Technopoliksen tiimit tekivät lujasti töitä, ja lopputulos oli kaikkia osapuolia tyydyttävä. Yhdistyminen on edennyt suunnitelmien mukaan osin sen ansiosta, että tiimit ovat tottuneet työskentelemään yhdessä.

Olen tyytyväinen vuoden 2018 operatiiviseen toimintaamme. Liikevaihtomme ja käyttökatteemme olivat hieman edellisvuotta pienemmät. Jyväskylän toimintojen myynti marraskuussa 2017 huomioiden, kasvu oli kuitenkin hyvää. Konsernin liikevaihto laski 1,3 % edellisvuodesta, mutta vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,1 %. Kasvua vauhdittivat pääasiassa korkea vuokrausaste ja palvelujen vahva kasvu. Taloudellinen vuokrausaste oli 95,8 % (96,1 %) vuoden lopussa. Pääkaupunkiseudulla vuokrausaste laski edellisvuoteen verrattuna. Lasku johtui pääasiassa hiljattain avatun Ruoholahti 3 -rakennuksen suhteellisen matalasta vuokrausasteesta, joka kuitenkin parani edellisestä vuosineljänneksestä. Vuokrausasteen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli suurinta Oulussa ja Kuopiossa.

Vuoden lopussa meillä oli käynnissä kahdeksan orgaanista kasvuhanketta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä käynnistimme kaksi suurta hanketta, yhden Espoossa ja toisen Liettuan Vilnassa. Näiden hankkeiden arvo on yhteensä 146 milj. euroa. Näiden hankkeiden käynnistäminen osoittaa, että uusi omistajamme on valmis tekemään merkittäviä investointeja Technopoliksen kasvuun tulevaisuudessa. Kaikkien parhaillaan käynnissä olevien kasvuhankkeiden arvo on yhteensä 294 milj. euroa. Ne ovat kaikki vahvasti arvoa luovia, tukevat asiakkaidemme kasvua ja tuovat kampusten toimintaa tehostavia mittakaavaetuja.

Palveluilla on yhä tärkeämpi osa liiketoiminnassamme, ja ne kasvavat tasaisesti. Vuonna 2018 palvelutuotot nousivat 28,7 milj. euroon (kasvua 13,1 % vertailukaudesta) ja olivat 16,2 % konsernin liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä palveluiden osuus liikevaihdosta oli 17,7 %. Palvelujen kannattavuuteen vaikuttivat merkittävästi UMA-verkoston käyttöönottokulut etenkin toisella vuosipuoliskolla. Palvelujen käyttökatemarginaali vuonna 2018 oli 7,2 % (10,5 %). UMA-verkoston käyttöönottoon liittyvät kulut olivat 3,2 milj.  euroa. Ilman näitä kuluja palvelujen käyttökatemarginaali oli 16,7 % vuonna 2018.

Konsernin koko vuoden käyttökate laski 9,4 % edellisvuodesta ja oli 88,0 (97,1) milj.  euroa. Lasku johtui pääasiassa merkittävistä julkiseen ostotarjoukseen liittyneistä kuluista, Jyväskylän toimintojen myynnistä sekä UMA-verkoston käyttöönottokuluista. Vertailukelpoinen käyttökatteen kasvu oli 3,6 %.

Tuottovaatimusten lasku vaikutti eniten käypien arvojen positiivisiin muutoksiin. Niiden vaikutus vuonna 2018 oli 21,4 (28,3) milj. euroa, millä oli merkittävä vaikutus liikevoittoon.

Meillä on nyt toiminnassa viisi UMA coworking -tilaa: kaksi Helsingissä, yksi Tukholmassa, yksi Kööpenhaminassa ja yksi Oslossa. Kuluvana vuonna on määrä avata vielä viisi kohdetta Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä vuoden 2020 alussa yksi kohde Espoossa. Olemme erityisen innoissamme Puolan Varsovassa tänä vuonna avattavasta kohteesta, sillä Puola on uusi markkina-alue Technopolikselle.

Lopuksi on myös hyvä nostaa esiin, että Technopolis on käynnistänyt neuvottelut uudelleenrahoituksesta. Uskomme, että ne johtavat positiiviseen lopputulemaan, ja että yhtiön rahoitus on turvattu.”

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOKSI

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 32,1 milj. euroa.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa. Ehdotus johtuu käynnissä olevasta lunastusmenettelystä sekä prosessista osakkeiden listalta poistamiseksi.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

OECD ennustaa bruttokansantuotteiden kasvavan 1,5–3,5 % kaikilla Technopoliksen markkina-alueilla vuonna 2019. Vaikka talouskasvu on hidastumassa myös Suomessa ja maailmantalouden kehitykseen liittyvä epävarmuus on lisääntynyt viime aikoina, matalina pysyvät korot tukevat edelleen kiinteistösijoitus-markkinoita. Markkinaennusteiden mukaan tuottovaatimusten odotetaan pysyvän vakaina kaikilla Technopoliksen markkinoilla ja laskevan edelleen Oslossa.

Kun otetaan huomioon Technopoliksen brändi, korkea asiakastyytyväisyys ja vahva taloudellinen asema, yhtiön johto ei näe merkittäviä muutoksia Technopoliksen markkina-asemassa tai taloudellisessa kehityksessä vuonna 2019, vaan arvioi kasvun ja operatiivisen liiketoiminnan jatkuvan vakaina. 

Technopolis Oyj

Lisätietoja: Keith Silverang, toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785
keith.silverang@technopolis.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää seitsemässä maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Technopolis Oyj (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin. www.technopolis.fi

Liite

Technopolis Oyj Tilinpäätöstiedote 2018