Pörssitiedotteet

YHTIÖKOKOUSKUTSU

TECHNOPOLIS OYJ   PÖRSSITIEDOTE	3.3.2010 klo 13.00              

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 26.3.2010 klo 13.00 osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli 
I), Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.30. 


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen            

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                   
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                    

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                         

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista   
maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, 
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear    
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2010.    

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,   
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta    
seuraavat vuosipalkkiot:                            

hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, sekä               
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.               

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Technopolis 
Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun      
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on 29.4.2010 julkistettu. Hallituksen   
jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen    
jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja 
kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.         

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen ja sen     
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille    
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa hallituksen tai valiokunnan 
kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön      
matkustussäännön mukaisesti.                          

Mainitut osakkeenomistajat toteavat, että yhtiön varsinainen yhtiökokous    
27.3.2008 on valinnut Pertti Huuskosen hallituksen päätoimiseksi        
puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkoi 15.9.2008 ja päättyy tilikautena 2010
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus on mainitun  
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti laatinut Huuskosen kanssa erillisen     
sopimuksen (”Palkkiosopimus”) hänen palkkiostaan ja eduistaan mainitulle    
toimikaudelle. Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 antaman valtuutuksen 
perusteella yhtiön hallitus on jatkanut Huuskosen Palkkiosopimusta alkuperäisin 
ehdoin vuodella siten, että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli tilikautena 2010 pidettävä varsinainen    
yhtiökokous ei valitse Huuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin    
alkavalle uudelle toimikaudelle tai mikäli hänen puheenjohtajuutensa päättyy  
ennen tilikautena 2011 pidettävää varsinaista yhtiökokousta, hän on tilikautena 
2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä     
päätoimisena asiantuntijana.                          

Edellä esitetyn perusteella mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että mikäli 
Pertti Huuskonen valitaan hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi,      
Huuskoselle maksetaan palkkio Palkkiosopimuksen jatkamisesta laaditun sopimuksen
mukaan. Huuskosen rahapalkkio tulisi olemaan 339.000 euroa vuodessa.      
Rahapalkkion lisäksi Huuskosella olisi oikeus luontoisetuihin ja muihin etuihin,
jotka koostuvat vapaasta autoedusta, puhelinedusta sekä muista eduista, jotka  
tarjotaan Technopolis-konserniin kokopäiväisessä työ- tai toimisuhteessa    
toimiville henkilöille. Yhtiö järjestäisi puheenjohtajalle työntekijän eläkelain
mukaisen eläketurvan vakuuttamalla hänet tehtävästään sanotun lain mukaisesti. 

Hallituksen puheenjohtajan kokopäivätoimisuudesta päätettiin vuonna 2008, jotta 
voitiin varmistaa Technopoliksen toimitusjohtajavaihdoksen sujuvuus       
ja kansainvälistymisen vaatimat resurssit. Kokopäivätoimisuuden on tarkoitus  
päättyä aikaisempien päätösten mukaisesti vuoden 2011 varsinaisessa       
yhtiökokouksessa.                                

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,   
ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi   
vahvistetaan kuusi (6).                             

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                      

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,   
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi 

Teija Andersen,                                 
Pertti Huuskonen,                                
Matti Pennanen,                                 
Timo Ritakallio ja                               
Erkki Veikkolainen.                               

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi   
valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi OTK, TK, Pekka Korhonen, syntynyt 1952. 
Hän on NV Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja sekä NV Property Fund I Ky:n 
toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut mm. OP-Eläkekassan ja OP-Eläkesäätiön 
toimitusjohtajana ja sijoituspäällikkönä vuosina 1986-2010. Lisäksi hän on   
toiminut Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenenä 2007-2008.           

Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että Pertti Huuskonen valitaan  
hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen          
varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.                   

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,   
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan   
palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.              

14. Tilintarkastajan valitseminen                        

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,   
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi  
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana.   

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta             

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan    
seuraavasti:                                  

3 § muutetaan siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia     
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;                

8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa viimeistään  
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi 8 § muutetaan siten, että        
yhtiökokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön 
internet-sivuilla.                               
                                        
16. Kokouksen päättäminen                            


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                            

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset sekä tämä     
kokouskutsu ovat saatavilla Technopolis Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa   
www.technopolis.fi. Myös Technopolis Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön 
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla 
mainituilla internet-sivuilla 5.3.2010. Ehdotukset yhtiökokoukselle ja     
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä   
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla  
viimeistään 9.4.2010 alkaen.                          

	                                        
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 16.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen      
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 22.3.2010. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:            

a) sähköpostin kautta osoitteeseen katja.backman@technopolis.fi         
b) puhelimitse numeroon +358 46 712 0028                    
c) telefaksilla numeroon +358 46 712 0012 tai                  
d) kirjeitse osoitteeseen Yhtiökokous/Technopolis, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.      
Osakkeenomistajien Technopolis Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn  
yhteydessä.                                   

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä.                            

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on   
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean   
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri         
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä     
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa         
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen           
Yhtiökokous/Technopolis, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan  
päättymistä.                                  

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi  
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2010 klo 10.00 mennessä.  
Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös       
ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös    
Technopolis Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa                 
www.technopolis.fi/sijoittajille.                        

4. Muut tiedot                                 

Technopolis Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.3.2010 yhteensä 57.345.341    
osaketta ja 57.345.341 ääntä.                          

Oulu 3.3.2010                                  

TECHNOPOLIS OYJ                                 

HALLITUS                                    

Liite:                                     
Ehdotus yhtiöjärjestykseksi                           

Lisätietoja:                                  
Keith Silverang, Toimitusjohtaja, p. +358 40 566 7785              
Pertti Huuskonen, Hallituksen puheenjohtaja, p. +358 40 068 0816        

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.technopolis.fi                               


LIITE: EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI                       

1 § Yhtiön toiminimi on Technopolis Oyj, englannin kielellä Technopolis Plc, ja 
kotipaikka Oulun kaupunki.                           

2 § Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä
ja rakentaa niihin toiminta- ja palvelutiloja yritysten käyttöön vuokrattavaksi 
ja harjoittaa laitevuokraustoimintaa, koulutus- ja neuvontatoimintaa      
huipputekniikan alalla sekä yritysten toimintaa edistävää projekti- ja     
palvelutoimintaa.                                

3 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii  
hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä.      

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen       
yhtiökokouksen päättyessä.                           

4 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.            

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin   
yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.                  

Hallitus voi antaa yhtiön palveluksessa oleville nimetyille henkilöille     
edustamisoikeuden siten, että nämä kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä.    

6 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole        
tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja. Sekä     
tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla        
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.  

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan    
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                     

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.                     

8 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme  
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu 
yhtiön internet-sivuilla tai julkaisemalla kutsu sanomalehti Kalevassa ja    
sanomalehti Helsingin Sanomissa. Kutsu on kuitenkin toimitettava viimeistään  
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.              

9 § Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Oulussa, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.     

Varsinaisessa yhtiökokouksessa                         

esitetään:                                   
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,                       
2. tilintarkastuskertomus,                           

päätetään:                                   
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,                       
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto          
antaa aihetta,                                 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,        
6. hallituksen jäsenten palkkioista,                      
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,                      

valitaan:                                    
8. hallituksen jäsenet,                             
9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,               
10. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, ja           

käsitellään:                                  
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.                     

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.             

11 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen 
(10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa 
on sanottu oikeudesta osallistua yhtiön yhtiökokoukseen.