Valiokunnat

Hallinnointi

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Hallitustyöskentelyn tehostamiseksi hallitus on perustanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, joka valmistelee hallituksen vastuulle ja päätettäväksi kuuluvia asioita. Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet järjestäytymiskokouksessaan. Valiokunnassa on aina vähintään kolme jäsentä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen näkemyksen mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta he eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, mikä heijastaa sitä, että Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, sekä meneillään olevaa prosessia, jolla Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. on hankkimassa kaikkia yhtiön liikkeeseen laskemia ja ulkona olevia osakkeita.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 7.11.2018 alkaen ovat:

  • Sebastian Woitas, puheenjohtaja
  • Louis Paletta, jäsen
  • Paul Patel, jäsen

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 20.3.2018–6.11.2018 olivat:

  • Christine Rankin, puheenjohtaja
  • Hannu Leinonen, jäsen
  • Helene Liljedahl, jäsen
  • Pekka Ojanpää, jäsen

Tarkastusvaliokunta tukee hallitusta yhtiön taloudellista raportointia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien asioiden käsittelyssä. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja vähintään neljä kertaa vuodessa ennen tulosjulkistuksia.

Tarkastusvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on muun muassa seurata ja valvoa yhtiön taloudellista raportointia ja seurata tilinpäätöksen tilintarkastusta, seurata konsernin taloudellista tilannetta ja rahoitustilannetta, seurata sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit sekä selvitykset yhtiön avainriskeistä ja niiden hallitsemistoimenpiteistä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen yhtiökokoukselle. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästään vuosittain annettavan selvityksen sekä yhteiskuntavastuuraportin tai muun vastaavan vuosikertomuksen.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Hallitus päätti 7.11.2018 lakkauttaa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 20.3.2018–6.11.2018 olivat:

  • Juha Laaksonen, puheenjohtaja
  • Kaj-Gustaf Bergh, jäsen
  • Reima Rytsölä, jäsen

Viimeksi päivitetty 8.11.2018