Sisäinen valvonta

Hallinnointi

Sisäinen valvonta

Technopoliksen arvot ja eettiset toiminta­periaatteet sekä yhtiön strategia ja taloudelliset ja operatiiviset tavoit­teet luovat perustan koko sisäiselle valvonnalle. Technopoliksessa tuetaan yrityskulttuuria, joka hyväk­syy sisäisen valvonnan normaalina ja tarpeellisena osana päivittäistä yritystoimintaa, ja näin sisäistä valvontaa toteuttavat myös yhtiön muu johto ja henkilöstö kukin oman vastuualueensa puitteissa. Konsernin jokaisen yksikön tai yhtiön johto on vastuussa siitä, että käytössä on toimivat ja tehokkaat valvontamenettelyt

Sisäisen valvonnan tavoitteena Technopolis-konsernissa on varmistaa

  • toiminnan jatkuvuus
  • toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus
  • taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus
  • lakien, säännösten ja sopimusten sekä Technopoliksen arvojen ja sisäisten ohjeiden sekä eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen
  • varallisuuden ja tiedon turvaaminen.

Sisäinen valvonta on osa konsernin jatkuvaa johtamista ja hallinnointia. Vastuu sisäisen valvonnan järjestä­misestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Sisäisen valvonnan käytännön toteuttamiseen hallituksen ja toimitusjohtajan ohjauksen alaisena osallistuvat erityisesti konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön keskeisistä toiminnoista tai prosesseista vastaavat henkilöt eri liiketoiminta-alueilta ja alueellisesti eri maantieteellisistä yksiköistä sekä konsernin tukitoiminnoista. Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat kaikki konsernin yhtiöt ja toiminnot ja sisäistä valvontaa toteutetaan muun muassa riskianalyysien, konserni- ja liiketoimintajohdon kanssa käytävien riskienhallinta- ja valvontakeskustelujen sekä ennen kaikkea vakioitujen prosessien kautta.

Konserniin on perustettu sisäinen Compliance-toiminto, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön toiminnan vaatimustenmukaisuutta yhtiötä velvoittavien ulkoisten määräysten sekä sisäisten politiikkojen ja ohjeiden noudattamisen suhteen. Compliance-toiminto tukee yhtiön sisäistä valvontaa tunnistamalla yhteistyössä konsernin riskienhallintatoiminnon kanssa sisäisen valvonnan painopistealueita, huolehtimalla tarvittavien sisäisten ohjeistusten ajantasaisuudesta sekä ulkoisten määräysten ja sisäisten toimintatapojen osalta tiedottamisesta ja kouluttamisesta. Lisäksi Compliance-toiminto koordinoi ulkoisen palveluntarjoajan toimesta toteutettua sisäistä tarkastusta vuosittain sovitun tarkastussuunnitelman mukaisesti sekä valvoo päätettyjen seurantatoimenpiteiden toteuttamista. Myös ulkoisen tilintarkastajan vuoden aikana suorittamaan lakisääteiseen tilintarkastukseen kuuluu sisäisen valvonnan toimenpiteiden arviointi.

Viimeksi päivitetty 6.7.2018