Merkittävimmät liiketoimintariskit

Technopolis sijoituskohteena

Merkittävimmät riskit vuonna 2019

Lyhyt aikaväli (seuraavat 12 kuukautta)

Vuoden 2018 vuotuisessa riskinarvioinnissa merkittävimpinä lyhyen aikavälin strategisina riskeinä pidettiin investointeihin, strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja yritysjärjestelyihin liittyviä riskejä. On olemassa riski, että yhtiö tekee kannattamattomia investointeja ja/tai maksaa hankinnoista liian korkean hinnan esim. markkinoiden ja/tai liiketoiminnan kehitykseen liittyvien väärien oletusten perusteella. Lisäksi on olemassa riski, että yhtiö ei pysty täysin ymmärtämään ja hyödyntämään nopeasti kasvavan coworking-markkinan tuomia liiketoimintamahdollisuuksia.

Merkittävin operatiivinen riski liittyy henkilöstöhallintoon ja yhtiön kykyyn houkutella ja sitouttaa tarvittavaa avainhenkilöstöä toteuttamaan yhtiön strategiaa. Lisäksi on olemassa tietotekniikkaan liittyvä riski, että nykyiset tietojärjestelmät eivät tue yrityksen toimintaa optimaalisesti; että järjestelmät eivät täysin vastaa liiketoiminnan tarpeita; että tärkeiden järjestelmien päivityksiä ei saada ajoissa; ja että hajanainen ja yhteensopimaton IT-infrastruktuuri aiheuttaa tehottomuutta ja kasvattaa IT-kustannuksia.

Merkittävimmän taloudellisen riskin arvioitiin liittyvän valuuttakurssien epäedullisiin liikkeisiin, jotka voivat heikentää yhtiön kannattavuutta. Lisäksi arvioitiin, että yhtiön kykyyn hallita likvidejä varojaan liittyy riski. Taloudellisia riskejä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöstiedotteessa kohdassa ”Taloudellisten riskien hallinta” sekä vuoden 2018 tilinpäätöksen liitetiedoissa (liitetieto 22).

Lyhyen aikavälin ulkoisten riskien nähtiin liittyvän markkinadynamiikkaan, kuten entistä kovempaan kilpailuun perinteisillä toimistomarkkinoilla ja/tai Technopoliksen mallin kanssa kilpaileviin uusiin liiketoimintamalleihin. Lisäksi esimerkiksi toimistotilojen ylitarjonnasta tai talouden laskusuhdanteesta johtuvat odottamattomat markkinaolosuhteet voivat estää Technopolista saavuttamasta kasvutavoitteitaan ja ylläpitämästä kannattavuutta. Myös muutokset geopoliittisessa tilanteessa arvioitiin riskiksi.

Keskipitkä aikaväli (seuraavat 36 kuukautta)

Vuoden 2018 vuotuisessa riskinarvioinnissa merkittävimpien keskipitkän aikavälin strategisten riskien nähtiin liittyvän yhtiön kykyyn ymmärtää ja hyödyntää kokonaisvaltaisesti nopeasti kasvavan coworking-markkinan tuomat mahdollisuudet sekä yhtiön kykyyn laajentaa palveluliiketoimintaansa kehittämällä uusia palveluja. Lisäksi on olemassa riski, että yhtiö ei pysty hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia.

Merkittävin operatiivinen riski liittyy henkilöstöhallintoon ja yhtiön kykyyn houkutella ja sitouttaa tarvittavaa avainhenkilöstöä toteuttamaan yhtiön strategiaa. Lisäksi on olemassa tietotekniikkaan liittyvä riski, että nykyiset tietojärjestelmät eivät tue toimintaa optimaalisesti. On olemassa myös riski, että Technopoliksen päätökset coworking-toiminnassa ja muissa uusissa liiketoiminnoissa perustuvat vääriin olettamuksiin tai taloudelliseen suunnitteluun tai että yhtiölle tulee haasteita optimaalisten sijaintien valinnassa tai hankinnassa, riittävien resurssien turvaamisessa tai myynnin onnistumisessa. Lisäksi yhtiö panostaa keskeisten toimintaprosessien jatkuvaan kehittämiseen.

Merkittävin taloudellinen riski kolmen vuoden aikavälillä liittyy kovenanttiehtojen rikkoutumiseen.

Keskipitkän aikavälin ulkoisten riskien arvioitiin olevan pitkälti samoja kuin lyhyen aikavälin riskien ja liittyvän markkinadynamiikkaan, asiakkaiden mieltymysten mahdollisiin muutoksiin ja markkinaolosuhteiden odottamattomiin muutoksiin.

Viimeksi päivitetty 28.2.2019