Riskit

Tässä esitetyt riskit on esitetty vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteessa, joka julkaistiin 3.2.2017.

Technopoliksen liiketoiminnan neljä merkittävintä lähiajan riskiä liittyvät korkotasoon, maantieteellisiin keskittymiin, valuuttakursseihin ja asiakkaisiin.

Kauden lopussa korollisia velkoja oli 959,9 (864,8) milj. euroa. Yhden prosenttiyksikön rahamarkkinakorkojen nousu kasvattaisi korkokuluja vuositasolla 2,7 (1,7) milj. euroa.

Suomen osuus omaisuuseristä on 61,4 % (kiinteistöjen käyvistä arvoista laskettuna) ja liikevaihdosta 70,1 %. Maakohtaisilla tekijöillä, kuten hitaalla talouskasvulla, voi olla vaikutus konsernin tulokseen.

Konserni altistuu valuuttakurssiriskeille Norjan kruunun ja Venäjän ruplan, sekä 1.7.2016 alkaen myös Ruotsin kruunun osalta. Valuuttakurssimuutosten välittömät vaikutukset konsernin liikevoittoon ja taseeseen sekä omavaraisuuteen 31.12.2016 tilanteen mukaan on esitetty alla. Taulukko ei sisällä valuuttakurssimuutosten muuntovaikutusta liikevaihtoon ja käyttökatteeseen.

Valuutan %-muutos suhteessa euroon

Transaktioriskin vaikutus

Muuntoero vaikutus

Kokonaisvaikutus omaan pääomaan

Omavaraisuusaste

RUB -10

0,0

-7,6

-7,6

41,3 %

RUB +10

0,0

9,3

9,3

41,8 %

NOK -10

0,0

-7,9

-7,9

41,6 %

NOK +10

0,0

9,7

9,7

41,5 %

SEK -10

0,0

-4,1

-4,1

41,6 %

SEK +10

0,0

5,0

5,0

41,5 %

 

Venäjällä, Norjassa ja Ruotsissa konsernin kaikki velat olivat paikallisissa valuutoissa ja siten konserni altistuu vain oman pääoman muuntoeroriskille. Tarkastelujakson lopussa Venäjän tytäryhtiöiden yhteenlaskettu pääoma oli 5,4 miljardia Venäjän ruplaa, Norjan tytäryhtiöiden 792 milj. Norjan kruunua ja Ruotsin tytäryhtiöiden 429 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Joulukuussa 17,7 % yhtiön vuokratuotoista tuli kymmeneltä yhtiön suurimmalta asiakkaalta. Suurin yksittäinen asiakas vuokrasi 3,9 % vuokratusta pinta-alasta ja vastasi 3,1 % vuokratuotoista.

Tarkempi kuvaus riskeistä esitetään yhtiön Vuosikertomuksessa 2016. Hallituksen käsityksen mukaan vuoden 2015 taloudellisessa katsauksessa esitetyissä lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.