Hallituksen valiokunnat

Hallitustyöskentelyn tehostamiseksi hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan, jotka valmistelevat hallituksen vastuulle ja päätettäväksi kuuluvia asioita. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet järjestäytymiskokouksessaan. Valiokunnassa on aina vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle jokaisesta kokouksesta ja valiokuntien kokousten pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi kaikille hallituksen jäsenille.

 

Tarkastusvaliokunta

Hallituksella on tarkastusvaliokunta, joka tukee hallitusta yhtiön taloudellista raportointia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien asioiden käsittelyssä. Valiokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja vähintään neljä kertaa vuodessa ennen tulosjulkistuksia.

Tarkastusvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on muun muassa seurata ja valvoa yhtiön taloudellista raportointia ja seurata tilinpäätöksen tilintarkastusta, seurata konsernin taloudellista tilannetta ja rahoitustilannetta, seurata sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit sekä selvitykset yhtiön avainriskeistä ja niiden hallitsemistoimenpiteistä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen yhtiökokoukselle. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästään vuosittain annettavan selvityksen sekä yhteiskuntavastuuraportin tai muun vastaavan vuosikertomuksen.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 23.3.2017 – 20.3.2018 puheenjohtajana Christine Rankin ja jäseninä Helena Liljedahl ja Pekka Ojanpää. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden 2017 aikana kuusi kertaa. Kokousten osallistumisprosentti oli 100.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat 20.3.2018 alkaen puheenjohtajana Christine Rankin ja jäseninä Hannu Leinonen, Helena Liljedahl ja Pekka Ojanpää.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Hallituksella on palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta, joka tukee hallitusta yhtiön johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden sekä organisaation ja henkilöstön kehittämiseen liittyvien asioiden käsittelyssä ja yhtiön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa ja kehittämisessä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja vähintään kerran vuodessa.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan keskeisinä tehtävinä on muun muassa valmistella toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioita ja kartoittaa heidän seuraajiaan, arvioida yhtiön johtoa ja muita avainhenkilöitä koskevaa seuraajasuunnitteluprosessia. Valiokunta myös valmistelee ja kehittää yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyviä periaatteita ja yhtiön palkitsemisjärjestelmiä sekä valvoo palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyyttä, tarkoituksenmukaisuutta, kilpailukykyä ja toimivuutta,

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluivat 23.3.2017 – 20.3.2018 puheenjohtaja Juha Laaksonen ja jäseninä Jorma Haapamäki ja Reima Rytsölä. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikauden 2017 aikana seitsemän kertaa. Keskimääräinen kokousten osallistumisprosentti on ollut 100.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat 20.3.2018 alkaen puheenjohtaja Juha Laaksonen ja jäseninä Kaj-Gustaf Bergh ja Reima Rytsölä.