Taloudelliset riskit

Taloudellisten riskien hallinnan tarkoituksena on turvata yhtiön toiminnalle tehokas ja kilpailukykyinen rahoitus ja pienentää rahoitusmarkkinoiden vaihtelujen kielteisiä vaikutuksia sen liiketoimintaan.

Konsernin korolliset velat 31. joulukuuta 2017 olivat 805,0 (959,9) milj. euroa. Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika oli 4,5 (5,1) vuotta. Konsernin korollisista veloista 69,0 % (56,7 %) oli joko korkosuojattuja tai kiinteäkorkoisia lainoja. Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 4,6 (4,6) vuotta, mukaan lukien vuosina 2019–2021 alkavat suojaukset. Markkinakorkojen yhden prosenttiyksikön nousu kasvattaisi korkokuluja 2,5 (2,7) milj. euroa vuodessa.

Konserni altistuu valuuttakurssiriskeille Norjan kruunun, Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun osalta. Valuuttakurssimuutosten välittömät vaikutukset konsernin liikevoittoon, taseeseen ja omavaraisuusasteeseen 31. joulukuuta 2017 tilanteen mukaan on esitetty alla.

Venäjällä, Norjassa ja Ruotsissa konsernin kaikki velat ovat paikallisissa valuutoissa, ja siten konserni altistuu vain oman pääoman muuntoeroriskille. Vuoden lopussa Venäjän tytäryhtiön pääoma oli 5,29 miljardia Venäjän ruplaa, Norjan tytäryhtiöiden 790,6 miljoonaa Norjan kruunua ja Ruotsin tytäryhtiöiden 494,0 miljoonaa Ruotsinkruunua.

Konsernin liikevoiton ja käyttökatteen herkkyys valuuttakurssimuutoksille 31.12.2017 on esitetty alla:

Lisätietoa yhtiön taloudellisista riskeistä tilinpäätöksen liitetiedossa 22.