Sisäinen valvonta

Technopoliksen hallitus vastaa siitä, että sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet on määritelty ja että sisäisen valvonnan tehokkuutta seurataan säännöllisesti. Hallituksen vastuulla on ohjata ja varmistaa, että toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön liiketoiminnasta ja hallinnosta annettujen käskyjen ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä ja varmistaa, että yhtiön laskentatoimi ja omaisuudenhoito on organisoitu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Technopolis-konsernilla on toimivan johdon ohjauksen alainen prosessien sisäisen tarkastuksen organisaatio. Organisaatioon on valittu edustajia henkilökunnasta eri liiketoiminta-alueilta ja alueellisesti eri yksiköistä.

Tämän organisaation tehtävänä on:

– valvoa, että Technopoliksen liiketoiminnan ydinprosesseissa, tuki- ja johtamisprosesseissa noudatetaan kaikkialla yhtenäisiä, johdon vahvistamia toimintaperiaatteita

– tunnistaa ja kerätä tarkastuksen yhteydessä toiminnan kehittämisen kohteita

Prosessien sisäisen tarkastuksen organisaatio käy kunkin kalenterivuoden aikana läpi kaikki liiketoiminnan ydinprosessit ja tukiprosessit jokaisessa alueellisessa toimintayksikössä. Suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan toimitusjohtajalle.

Taloushallinto

Sekä ulkoisen laskennan vaatimusten mukaisesta taloudellisesta raportoinnista että liiketoiminnan sisäisen taloudellisen raportoinnin tuottamisesta vastaa konsernin taloushallinto talousjohtajan alaisuudessa. Taloudellisten ennusteiden tuottamisesta vastaa liiketoiminta-alueiden johto yhdessä talousjohtajan alaisuudessa toimivan controller-organisaation kanssa.

Konsernitason taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain yhtenäisellä raportoinnilla kaikilla segmenteillä ja niiden alueellisissa toimintayksiköissä.  Controller-organisaatio analysoi toteutunutta kehitystä verrattuna ennusteisiin ja raportoi poikkeamista.

Taloudellista erityisosaamista vaativien asioiden kontrollointi, kuten sijoituskiinteistöjen ja keskeneräisten rakennushankkeiden käypien arvojen määrittäminen ja ulkomaisten investointien kontrollointi, tehdään tiiviissä yhteistyössä ulkoisen tilintarkastuksen kanssa.