Sisäpiirihallinto

Technopolis noudattaa 3.7.2016 alkaen EU-asetusta markkinoiden väärinkäytöstä (596/2014), sitä täydentävää muuta EU-sääntelyä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta vähimmäissäännöstönä sisäpiiriasioissa.

Yhtiö on määritellyt johtohenkilöiksi (”johtohenkilöt”) yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Näiden johtohenkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa yhtiön rahoitusvälineillä tai rahoitusjohdannaisilla (yhdessä ”rahoitusvälineet”) tekemänsä omat liiketoimet yhtiölle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään 3 työpäivän määräajassa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Ilmoitukset yhtiölle ja Finanssivalvonnalle tehdään sähköisesti suomeksi tai englanniksi noudattaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/osaketietoa/liiketoimien-ilmoittaminen/ annettuja ohjeita.

Yhtiö julkistaa 3.7.2016 alkaen johtohenkilöiden tai heidän lähipiirinsä antamat ilmoitukset pörssitiedotteella samassa 3 työpäivän määräajassa ja nämä tiedot ovat tämän jälkeen saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla (Pörssitiedotteet).

Yhtiö on lisäksi nimennyt tietyt muut henkilöt heidän suorittamiensa tehtävien perusteella yhtiön ns. tiedollisessa ytimessä toimiviksi henkilöiksi. Näitä henkilöitä ovat tyypillisesti osavuosikatsausta tai vuositilinpäätöstä valmistelevat, yhtiön taloudesta, taloudellisesta raportoinnista tai viestinnästä vastaavat henkilöt tai henkilöt, joilla on pääsy tällaisiin tietoihin.

Johtohenkilöt ja tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa muita liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti 30 vuorokauden ajanjakson aikana ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista, mukaan lukien vielä ko. julkistamispäivä (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiö pitää lisäksi hankekohtaista sisäpiiriluetteloa kaikista henkilöistä, jotka osallistuvat sisäpiiritietoja käsittelevien hankkeiden, kuten esimerkiksi yritysjärjestelyjen suunnitteluun ja valmisteluun, ja joilla on pääsy sisäpiiritietoon (”hankekohtaiset sisäpiiriläiset”). Hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa suoraan tai välillisesti käydä kauppaa tai toteuttaa muita liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen aikana.