Yhtiöjärjestys

Technopolis Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Technopolis Oyj, englannin kielellä Technopolis Plc, ja kotipaikka Oulun kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä ja rakentaa niihin toiminta- ja palvelutiloja yritysten käyttöön vuokrattavaksi ja harjoittaa laitevuokraustoimintaa, koulutus- ja neuvontatoimintaa huipputekniikan alalla sekä yritysten toimintaa edistävää projekti- ja palvelutoimintaa.

3 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa yhtiön palveluksessa oleville nimetyille henkilöille edustamisoikeuden siten, että nämä kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä.

6 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja. Sekä tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai julkaisemalla kutsu sanomalehti Kalevassa ja sanomalehti Helsingin Sanomissa. Kutsu on kuitenkin toimitettava viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

9 § Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Oulussa, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:
8. hallituksen jäsenet,
9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
10. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, jakäsitellään:
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

11 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiön yhtiökokoukseen.