Eettiset toimintaperiaatteet

Technopoliksen eettiset toimintaperiaatteet luovat perustan liiketoiminnan, ympäristöasioiden sekä yhtiön työntekijä- ja sidosryhmäsuhteiden vastuullisuudelle ja kestävyydelle.

Technopolis on ottanut käyttöön eettiset toimintaperiaatteet toimittajille. Toimintaperiaatteita sovelletaan kaikissa merkittävissä liikesuhteissa. Lue lisää Technopoliksen eettisistä toimintaperiaatteista toimittajille täältä.

Technopoliksen 7 eettistä sääntöä

  1. Ymmärrämme kolmen vahvan arvomme (draivi, palveluasenne, rehellisyys) merkityksen ja toimimme niiden mukaisesti joka päivä.
  2. Kohtelemme muita kuten haluaisimme itseämme kohdeltavan.
  3. Kunnioitamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ja haluamme myös ansaita heidän kunnioituksensa.
  4. Edistämme innovatiivisuudellamme ja osaamisellamme koko yhteisön kasvua ja vaurautta.
  5. Tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme ja sijoittajillemme.
  6. Pyrimme pienentämään ympäristökuormitusta ja edistämään kestävää kehitystä kaikissa toiminnoissamme.
  7. Noudatamme tiukkoja eettisiä periaatteita, hyvää liiketapaa ja lakisääteisiä vaatimuksia, emmekä hyväksy korruptiota. Emme rahoita minkäänlaista poliittista toimintaa.

Vastuu henkilöstöä kohtaan

Technopolis kohtelee henkilöstöään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Yhtiö edistää tasa-arvoista kohtelua kaikilla työn osa-alueilla eikä hyväksy ahdistelua, työpaikkakiusaamista, suvaitsemattomuutta, sopimatonta kohtelua tai minkäänlaista syrjintää. Technopolis on sitoutunut henkilöstönsä ja sen hyvinvoinnin kehittämiseen. Osana työterveys- ja turvallisuustoimintaansa yhtiö päivittää säännöllisin väliajoin tasa-arvosuunnitelmansa, teettää tasa-arvotutkimuksia ja arvioi tasa-arvoisen rekrytoinnin, ura- ja palkkakehityksen sekä ammatillisen osaamisen kehittämisen toimenpiteitä ja käytäntöjä.

Technopolis kunnioittaa ja tukee vaikutuspiirissään Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, Yhdistyneiden kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimusta ja Kansainvälisen työjärjestön julistusta työelämän perusperiaatteista ja –oikeuksista.

Vastuu asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kohtaan

Technopoliksen asiakassuhteet perustuvat rehellisyyteen, lahjomattomuuteen ja luottamukseen. Yhtiö kohtelee yhteistyökumppaneitaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Myös kumppaneiden edellytetään noudattavan Technopoliksen laadullisia ja eettisiä periaatteita ja standardeja Eettisissä toimintaperiaatteissamme toimittajille sekä  lakien ja säännösten noudattamista. Technopolis tekee läheistä yhteistyötä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa johtaakseen ja valvoakseen kiinteistöjensä ja uudisrakennuskohteidensa terveyttä ja turvallisuutta. Näin yhtiö suojelee kiinteistöjään käyttäviä asiakkaita, alihankkijoita ja vierailijoita.

Vastuu yhteisöä kohtaan

Technopolis kehittää liiketoimintakulttuuriaan ja työskentelytapojaan aktiivisesti yhteistyössä asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa. Yhtiö tekee jatkuvasti yhteistyötä yhteisön parissa tunnistaakseen sen parhaat kasvun lähteet tietointensiivisellä sektorilla ja kehittääkseen näitä vahvuuksia kestäväksi, kansainvälisesti kilpailukykyiseksi tietointensiiviseksi ekosysteemiksi. Yhtiö tukee innovaatiotoimintaa kaikilla palvelujensa ja toimintojensa alueilla osallistumalla projekteihin, jotka edistävät strategista verkostoitumista, startup-yritysten toimintaa ja kannattavaa kasvua. Tuemme valittuja hyväntekeväisyyskohteita pääsääntöisesti vapaaehtoistyön kautta ja hyväntekeväisyyspolitiikkamme linjauksen mukaisesti.

Technopolis ei tue poliittisia puolueita tai poliittisia organisaatioita eikä osallistu vaalikampanjoiden rahoittamiseen.

Vastuu sijoittajia kohtaan

Technopolis noudattaa tasapuolisuuden ja samanaikaisuuden periaatteita sijoittajaviestinnässään ja toimii läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla kaikissa viestintätilanteissa. Yhtiö on sitoutunut kohtelemaan kaikkia sijoittajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, mikä tarkoittaa että varmistetaan kaikkien sijoittajien saavan oikeita tietoja yhtiön taloudellisesta tuloksesta, tulevaisuudennäkymistä ja liiketoiminnasta oikea-aikaisesti ja antamatta millekään taholle oikeudetonta etua. Technopolis noudattaa listautuneille osakeyhtiöille asetettuja hyvän hallintotavan vaatimuksia ja toimii hyvään hallintotapaan liittyvien säännöksien, standardien ja ohjeistojen mukaisesti.

Vastuu ympäristöä kohtaan

Vastuullisuusstrategiassaan Technopolis painottaa ympäristöystävällistä ja tehokasta energian ja veden käyttöä; yhtiö pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja kaatopaikkajätteen määrää sekä tehostamaan kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Technopolis kehittää jatkuvasti ympäristötietojen keräämistä, kulutuksen etälukua sekä vastuullisuusraportointia, ja odottaa myös yhteistyökumppaneidensa raportoivan säännöllisesti energian, veden ja jätteiden kierrätyksen sekä uudelleenkäytön tehokkuudesta.

Technopolis on sitoutunut sisällyttämään kestävyyden ja vastuullisuuden hallinnan osaksi omistus- ja sijoitusprosessejaan. Ekologisen kestävyyden kehittämisen aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa ja pyritään viemään lopputuotteisiin ja palveluihin.

Technopolis ei hyväksy korruptiota

Technopolis noudattaa kilpailulainsäädäntöä ja välttää eturistiriitatilanteita. Technopolis ja sen henkilöstö eivät vastaanota, maksa tai tarjoudu maksamaan lahjuksia tai laittomia maksuja. Technopolis ja sen henkilöstö eivät myöskään edistääkseen tai ylläpitääkseen yhtiön liiketoimintaa tai vaikuttaakseen viranomaisten tai muiden tahojen objektiiviseen päätöksentekoon tarjoa muita etuja, jotka aiheuttaisivat viranomaisille, yhteistyökumppaneille tai asiakkaille ansaitsematonta henkilökohtaista hyötyä. Technopoliksen henkilökunta ei saa tavoitella henkilökohtaista hyötyä suhteestaan yhtiön asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin.

Technopolis ei hyväksy mitään toimia, jotka liittyvät rahanpesuun tai muuhun rikolliseen toimintaan.

Eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen

Näitä eettisiä toimintaperiaatteita seurataan kaikissa Technopoliksen toiminnoissa. Johtajilla ja esimiehillä on esikuva-asemansa vuoksi korostunut velvollisuus noudattaa eettisiä toimintaperiaatteita. Jokainen työntekijä tutustuu eettisiin toimintaperiaatteisiin osana Technopoliksen perehdytysprosessia tai vuosittaisten arviointikeskustelun yhteydessä. Eettisten toimintaperiaatteiden tulee ohjata kaikkia Technopoliksen työntekijöitä heidän suorittaessaan työtehtäviään tai toimiessaan Technopoliksen edustajina. Technopolis pyrkii vaikutuspiirinsä puitteissa varmistamaan, että myös sen alihankkijat ja yhteistyökumppanit noudattavat Technopoliksen eettisiä toimintaperiaatteita ja eettisiä toimintaperiaatteita toimittajille. Tämä on ensiarvoisen tärkeää liiketoimintasuhteita muodostettaessa tai jatkettaessa.

Kaikki eettisiä toimintaperiaatteita rikkovat teot johtavat kurinpidollisiin keskusteluihin työntekijän esimiehen kanssa ja niistä ilmoitetaan Technopoliksen eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisesta vastaavalle henkilölle (Compliance Officer). Rikkomukset tulee korjata välittömästi ja rikkomuksiin sovelletaan kurinpitotoimia. Jokainen Technopoliksen työntekijä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan  rikkomuksista esimiehelleen tai Compliance Officerille. Rikkomuksen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden tulee huolehtia siitä, että asia selvitetään tavalla, joka suojelee kaikkien osapuolten yksityisyyttä.

Havaitut rikkomukset voidaan ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen codeofconduct@technopolis.fi tai myös nimettömästi kirjeitse osoitteeseen Technopolis Plc, Legal Affairs/Compliance Officer, Energiakuja 3, 00180 Helsinki, Finland.

Technopoliksen hallitus on hyväksynyt yhtiön eettiset toimintaperiaatteet 23.9.2015.