Yhteiskuntavastuu

Kestävä_kehitys_7

Technopolis panostaa yhteiskuntavastuuseen

Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa. Vastuullisuus auttaa kehittämään liiketoiminnan lisäarvoa, kannattavuutta ja riskienhallintaa sekä ennakoimaan sidosryhmien odotuksia. Technopolis näkee vastuullisuuden olevan enemmän kuin vastaamista kasvaviin ulkoisiin vaatimuksiin: se on mahdollisuus parantaa kilpailuetua, tukea kannattavaa kasvua ja lisätä pitkällä tähtäimellä arvoa sidosryhmille.Vastuullisuus ilmenee Technopoliksen kampuksilla terveellisinä, turvallisina ja ekotehokkaina tiloina ja palveluina, motivoituneena henkilöstönä sekä menestystä tukevana yhteisöllisyytenä. Nämä auttavat ylläpitämään kohteiden korkeita vuokrausasteita ja arvoa. Vastuullisuustoiminnallaan

Technopolis pyrkii parantamaan ympäristöystävällisyyttä, työllisyyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä sekä oman toimintansa läpinäkyvyyttä. Technopolis johtaa vastuullisuuttaan kehittämällä yhteiskuntavastuuraportointiaan GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaisesti.

Technopoliksen yhteiskuntavastuu sisältää panostuksia taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuullisuuteen. Sosiaalinen vastuumme koostuu henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisestä, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon kunnioittamisesta ja vastuullisesta toiminnasta sidosryhmäyhteistyössä. Tuemme myös yritysten kasvua, kehittymistä ja verkostoitumista sekä Talent Match-palvelumme kautta kansainvälisten osaajien työllistymistä ympäröivässä yhteisössämme.  Lue lisää Talent Match-palvelusta.

Rakennusten kansallinen ympäristövaikutus on merkittävä. Technopolis pyrkii pienentämään ympäristöjalanjälkeään ja on asettanut haastavat ympäristötavoitteet vuosille 2015-2020 Lue lisää vastuullisuusstrategiasta. Teemme vuosittain vihreitä investointeja olemassa oleviin kiinteistöihimme. Lisäksi Technopoliksen uudisrakennushankkeissa tarkastellaan jo suunnitteluvaiheessa mahdollisuuksia energiapihien ratkaisujen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi. Technopolis tavoittelee myös ympäristömerkkejä ja -luokituksia. Lue lisää Technopoliksen LEED-hankkeista.

Kiinteistöjen ympäristösuorituskyvyn parantamisella on positiivisia vaikutuksia. Näin ylläpidetään kiinteistön kuntoa, voidaan jopa nostaa kiinteistön arvoa ja hallita käyttö- ja ylläpitokustannusten kehitystä. Kampuksilla tarjoamiemme työterveyspalveluiden lisäksi tilojemme terveellisyys ja turvallisuus vaikuttavat positiivisesti ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen ja sitä kautta asiakasyritystemme tuottavuuteen.  Asiantunteva kiinteistöjen hoito ja ylläpito sekä toimivat tekniset järjestelmät takaavat asiakasyrityksillemme hyvän sisäilman laadun sekä häiriöttömän toiminnan tiloissamme.

Yhteiskuntavastuuraportointi

Technopolis julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin ja siinä esitetyt tiedot vastaavat yhtiön tilinpäätosjaksoa eli 1.1.–31.12. Technopoliksen vastuullisuusraportti 2017 vastaa GRI:n Standards-ohjeiston mukaista sovelluslaajuutta ”Core”. Vastuullisuusraportissamme kuvataan Technopoliksen taloudellista, ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta GRI:n (Global Reporting Initiative) Standards-viitekehyksen, kiinteistö- ja rakennusalan ohjeistuksen (CRESS), tuoreimpien periaatteiden ja EPRA:n vastuullisuusraportoinnin parhaiden käytäntöjen suositusten mukaisesti.

Yhteiskuntavastuuraporttinsa lisäksi Technopolis osallistuu vuosittain kansainväliseen kiinteistöalan GRESB- vastuullisuusvertailuun.

GRI

Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta. Yhteiskuntavastuuraportti on arviointi- ja viestintätyökalu, jonka avulla organisaatio voi kertoa kaikille sidosryhmilleen, miten sen toiminta tukee kestävää kehitystä. Raportointi fokusoituu kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen. Global Reporting Initiative -verkosto (GRI) on luonut tätä varten yhteiskuntavastuun raportointiohjeiston, jota voivat soveltaa kaikki organisaatiot koosta, toimialasta tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. GRI:n raportointiviitekehyksen mukaan laadittujen raporttien avulla voi mm. vertailla ja arvioida organisaation yhteiskuntavastuullista toimintaa suhteessa lainsäädäntöön, normeihin, sääntöihin, standardeihin ja vapaaehtoisiin aloitteisiin osoittaa, miten organisaation yhteiskuntavastuutavoitteet vaikuttavat sen toimintaan ja päinvastoin, ja vertailla organisaation toimintaa suhteessa sen omaan sekä muiden organisaatioiden toimintaan.

EPRAgreen office

Technopolis hyödyntää myös European Public Real Estate Association: in (EPRA) antamia parhaiden käytäntöjen suosituksia vastuullisuusraportointia koskien.  EPRA auttaa kiinteistöalan pörssilistattuja yrityksiä valmistautumaan tulevaisuudessa todennäköisesti tiukentuviin, pakollisiin vastuullisuusraportoinnin määräyksiin. EPRA: n vastuullisuutta kuvaavat mittarit ja niitä tukevat periaatteet sekä suositukset vastuullisuusraportoinnin parhaiksi käytännöiksi perustuvat GRI: n Kiinteistö- ja rakennusalan viitekehykseen (CRESS) ja niitä kehittämässä ovat olleet EPRA: n vastuullisuusraportoinnin komitea yhteistyössä EPRA:n jäsenyritysten kanssa.

Technopolis on saavuttanut Gold -tason luokituksen EPRA Sustainability BPR Awards- vertailussa. Vertailu pyrkii varmistamaan, että raportoinnin yhdenmukaisuus ja läpinäkyvyys kehittyvät ja että vastuullisuuden vertailukelpoisuus kasvaa.

GRESB

GRESB on riippumaton kiinteistöalan vastuullisuusvertailu, jossa arvioidaan kahdeksaa eri osa-aluetta kahdella ulottuvuudella. Mukana ovat riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, sidosryhmäyhteistyö, toiminnan seuranta ja ympäristöjohtamisjärjestelmät, toiminnan vastuullisuusindikaattorit, vastuullisuuspolitiikka, vastuullisuuden johtaminen, ympäristöluokitukset sekä uudisrakennushankkeet ja merkittävät saneeraukset. GRESB parantaa vastuullisuuden läpinäkyvyyttä ja sidosryhmäyhteistyötä sekä antaa sijoittajille työkalun verrata ja seurata toiminnan vastuullisuutta.

Technopolis osallistui vuonna 2014 ensimmäistä kertaa GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vertailuun ja sai Pohjoismaisista toimistokiinteistöyhtiöistä parhaat yhteispisteet ja korkeimman Green Star -luokituksen. Technopolis saavutti Green Star -luokituksen myös vuonna 2015 ja 2016.

GRESBin nelikenttämalli kuvaa osallistujien menestystä vastuullisuusvertailussa kahden ulottuvuuden kautta. Sijoittuminen nelikentässä kertoo, kuinka pitkälle yritys on päässyt vastuullisuuden integroimisessa kiinteistöportfolioonsa.

GRESB Nelikenttä

gresb4