Tunnuslukujen laskentakaavat

Oma pääoma/osake = (Oma pääoma – oman pääoman ehtoinen hybridilaina + hybridilainan kertyneet korot) / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä raportointipäivänä

Omavaraisuusaste, % = 100 x ((Oma pääoma + määräysvallattomien osuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot))

Oman pääoman tuotto, % (ROE)  = 100 x ((Tulos ennen veroja – verot) / (Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus tilikaudella keskimäärin))

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) = 100 x ((Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma – korottomat velat))

Tulos/osake, laimentamaton = (Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos + hybridilainan tilikaudella kertyneet korot) / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin

Tulos/osake, laimennettu = (Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos  + hybridilainan tilikaudella kertyneet korot) / Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin

Osinko/osake = Osinko / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/tulos, % = 100 x (Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos)

Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x (Osakeantioikaistu osinko per osake / Osakeantioikaistu pörssikurssi tilinpäätöspäivänä)

P/E-luku = Osakeantioikaistu pörssikurssi tilinpäätöspäivänä / Osakekohtainen tulos

Luototusaste, % = 100 x (Korollinen vieras pääoma / Valmiiden ja rakenteilla olevien sijoituskiinteistöjen käypä arvo raportointipäivänä)

Koronmaksukyky = Käyttökate / Suoriteperusteiset korkokulut

Liiketoiminnan rahavirta/osake = Liiketoiminnan rahavirta / Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin

Nettovelkaantumisaste, % = 100 x ((Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma + määräysvallattomien osuus))

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset +/- sijoituskiinteistöjen arvonmuutos

Käyttökate, % = 100 x (EBITDA / Liikevaihto)

EPRA

Nettovuokratuotto, % (EPRA Net initial yield) =100 x ((Vuokratuotot konsernin omistamista kiinteistöistä – välittömät kulut konsernin omistamista kiinteistöistä) / Koko tilikauden omistettujen valmiiden sijoituskiinteistöjen käypä arvo raportointipäivänä)

Vertailukelpoisten kohteiden vuokratuottojen muutos, % (EPRA like-for-like rental growth) = 100 x (Tilikauden vuokratuotot vertailukelpoisista kohteista / Edellisen tilikauden vuokratuotot vertailukelpoisista kohteista)

Nettovarallisuus (EPRA NAV) = Oma pääoma osakkeenomistajille – Suojausinstrumenttirahasto + Laskennalliset verot sijoituskiinteistöistä – Oman pääoman ehtoinen laina

Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) = Nettovarallisuus (EPRA NAV) / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä raportointipäivänä

Taloudellinen vuokrausaste, % = 100 x (Vuokrasopimusten mukainen vuokratuotto / (Vapaiden tilojen markkinahintainen arviovuokra + vuokrasopimusten mukainen vuokratuotto))

EPRA Vacancy Rate = 100% – Taloudellinen vuokrausaste, %